ORDIN nr. 1.058 din 19 octombrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 octombrie 2007    Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE)nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) şi f), ale art. 5 alin. (3) lit. e) şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune prevederile art. 4 alin. (1)-(5), art. 5, art. 6 alin. (1)-(5), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (2) şi (4) şi ale anexelor nr. I, II şi III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 şi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.061/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 19 octombrie 2007.Nr. 1.058.  +  AnexăNORMA 19/10/2007