ORDIN nr. 1.040 din 16 octombrie 2007privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 octombrie 2007



  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi k) şi alin. (3) lit. m) şi p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune:- Directiva 2006/81/CE a Comisiei din 23 octombrie 2006 pentru adaptarea Directivei 95/17/CE în ceea ce priveşte neînscrierea unuia sau mai multor ingrediente în lista prevăzută pentru etichetarea produselor cosmetice şi a Directivei 2005/78/CE în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante şi de particule poluante ce provin de la motoarele destinate propulsiei vehiculelor, ca urmare a aderării Bulgariei şi României;- Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 pentru adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, ca urmare a aderării Bulgariei şi României;- Directiva 2006/119/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2006 de modificare, în scopul adaptării ei la progresul tehnic, a Directivei 2001/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la sistemul de încălzire al autovehiculelor şi remorcilor acestora;- Directiva 2006/120/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2006 de rectificare şi modificare a Directivei 2005/30/CE de modificare, în scopul adaptării lor la progresul tehnic, a Directivei 97/24/CE şi a Directivei 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi;- Directiva 2007/15/CE a Comisiei din 14 martie 2007 de modificare, în scopul adaptării ei la progresul tehnic, a anexei I la Directiva 74/483/CEE a Consiliului referitoare la proeminenţele exterioare ale autovehiculelor;- Directiva 2007/34/CE a Comisiei din 14 iunie 2007 de modificare, în vederea adaptării ei la progresul tehnic, a Directivei 70/157/CEE a Consiliului referitoare la nivelul de zgomot admis şi la sistemul de evacuare al autovehiculelor;- Directiva 2007/35/CE a Comisiei din 18 iunie 2007 de modificare, în scopul adaptării ei la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului privind instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora;- Directiva 2007/37/CE a Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a anexelor I şi III la Directiva 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statBucureşti, 16 octombrie 2007.Nr. 1.040.  +  Anexa 1. La capitolul II, secţiunea I, după subpunctul 3.1 se introduce subpunctul 3.1.1 cu următorul cuprins:"3.1.1. începând cu 5 ianuarie 2008, pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, în conformitate cu prevederile Directivei 70/156/CEE , modificată ultima dată prin Directiva 2007/37/CE ."2. La capitolul II, secţiunea I, după subpunctul 13 se introduc subpunctele 13^1 şi 13^2 cu următorul cuprins:"13^1. La acordarea omologării CE de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai multe etape), a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), a sistemelor, a componentelor şi a entităţilor tehnice, se vor aplica prevederile administrative prevăzute în Directiva 2006/81/CE şi 96.13^2. În cazul omologărilor CE de tip, directiva de modificare la care se face referire în secţiunea 3 a numărului de omologare CE reprezintă:13^2.1. în cazul omologării CE de tip a întregului vehicul, ultima directivă care modifică un articol (sau articole) al(ale) directivei-cadru;13^2.2. în cazul omologării CE de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), a sistemelor, a componentelor şi a entităţilor tehnice, ultima directivă care conţine dispoziţii precise pe care vehiculul, sistemul, componenta sau entitatea tehnică le îndeplineşte;13^2.3. în cazul în care o directivă specifică conţine date de aplicare diferite în funcţie de cerinţe tehnice diferite, se adaugă un caracter alfabetic corespunzător cerinţei tehnice pe baza căreia a fost acordată omologarea;13^2.4. în cazul în care o directivă specifică conţine cerinţe referitoare la subiecte diferite stabilite pe bază de capitole sau secţiuni diferite, se adaugă numărul capitolului, anexei şi apendicelui, după caz, pentru a se indica subiectul omologării."3. La capitolul II secţiunea a II-a, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"Omologarea naţională de tip a întregului vehicul, omologarea naţională de tip a vehiculelor şi a produselor, acordarea numărului de registru şi eliberarea CIV pentru vehicule"4. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.1. Prevederile prezentei secţiuni se aplică la omologarea naţională de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai multe etape), la omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), la acordarea numărului de registru şi eliberarea CIV pentru vehicule, precum şi la omologarea naţională de tip a produselor care sunt reglementate de regulamentele CEE-ONU."5. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.1. În cadrul prezentei secţiuni, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna activităţile sau cerinţele comune pentru omologarea naţională de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai multe etape), pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) şi pentru omologarea naţională de tip a produselor care sunt reglementate de regulamentele CEE- ONU."6. La capitolul II secţiunea a II-a subpunctul 3.2, litera h) se abrogă.7. La capitolul II secţiunea a II-a subpunctul 4.2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) tipurile de autovehicule şi remorcile acestora [definite la secţiunea I subpct. 1.1, cu excepţia autovehiculelor din categoria M(1)], care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa XI la Directiva 70/156/CEE , apendicele 1 - 4, în funcţie de destinaţia vehiculului special;".8. La capitolul II secţiunea a II-a subpunctul 4.2, literele b) şi c) se abrogă.9. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctele 4.6 şi 4.7 se abrogă.10. La capitolul II secţiunea a II-a, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. Acordarea numărului de registru4^1.1. În cazul vehiculelor care deţin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, RAR acordă, la solicitarea constructorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, un număr de registru care atestă luarea în evidenţă a introducerii în România a tipului/variantei/versiunii respective.4^1.2. În vederea acordării numărului de registru, trebuie prezentate: a) o copie de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului acordării numărului de registru; b) o copie de pe documentul prin care constructorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul acordării numărului de registru; c) o copie a certificatul de omologare CE de tip a întregului vehicul; d) un certificat de conformitate CE, în original, personalizat pe un vehicul din tipul/varianta/versiunea ce se doreşte a fi omologată.4^1.3. În cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul, acordarea numărului de registru este inclusă în procedura de omologare."11. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctul 6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.2. În urma acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul, RAR eliberează CIV pentru fiecare vehicul fabricat conform tipului de vehicul omologat, în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia.6.2.1. Dacă o altă persoană juridică română, importator pentru acelaşi tip de vehicul, importă mai mult de 10 bucăţi de acest tip, ea poate, de comun acord cu persoana juridică deţinătoare a omologării naţionale de tip a întregului vehicul, să primească CIV."12. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctul 6.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.4. Eliberarea de RAR a CIV pentru vehiculele care deţin omologare CE de tip a întregului vehicul se face în baza numărului de registru acordat pentru tipul/varianta/versiunea respectivă, fără efectuarea de încercări suplimentare."13. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctul 6.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.5. Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul omologării naţionale de tip a întregului vehicul sau de către persoana juridică la solicitarea căreia s-a acordat număr de registru."14. La capitolul II secţiunea a II-a, după subpunctul 6.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.5^1, cu următorul cuprins:"6.5^1. În cazul în care omologarea naţională de tip a întregului vehicul sau omologarea CE de tip a întregului vehicul, după caz, îşi pierde valabilitatea în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări ori vânzării unui vehicul rutier în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau ale legislaţiei comunitare, nu se mai pot elibera CIV în baza omologării naţionale de tip ori a numărului de registru, iar CIV existente mai pot fi folosite numai în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau ale legislaţiei comunitare."15. La capitolul II secţiunea a II-a subpunctul 6.6, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"De asemenea, acesta va aplica pe fiecare produs fabricat în conformitate cu tipul omologat marca sa de fabricaţie ori comercială, tipul şi/sau, dacă cerinţele existente prevăd astfel, numărul omologării naţionale de tip. În ultimul caz, constructorul poate să nu mai aplice marca sa de fabricaţie sau comercială ori tipul."16. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctul 7.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare sau la vânzare, un vehicul rutier nou trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse la omologarea CE de tip a întregului vehicul sau la omologarea naţională de tip a întregului vehicul, după caz, precizate prin legislaţia comunitară ori prin prezentele reglementări, cu excepţia cazurilor pentru care legislaţia comunitară sau prezentele reglementări prevăd în mod expres alte date de aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare ori vânzarea unui vehicul rutier nou."17. La capitolul II secţiunea a II-a, subpunctul 10.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10.1. Verificarea conformităţii producţiei vehiculelor şi a produselor se realizează conform prevederilor anexelor corespunzătoare ale directivelor-cadru şi directivelor specifice sau, după caz, apendicelui 2 la Acordul de la Geneva din 1958 şi regulamentelor CEE - ONU aplicabile."18. La capitolul III, după subpunctul 1.2.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2.5, cu următorul cuprins:"1.2.5. troleibuz - autobuz cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare;".19. La capitolul III, subpunctul 1.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.10. tractor agricol sau forestier (vezi anexa nr. 1, secţiunea A);".20. La capitolul IV, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.1. Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere care se înscrie în CIV este cea indicată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării/acordării numărului de registru. Ea se măsoară: a) pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, conform Directivei 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE ; b) pentru tractoarele agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE paragraful 1, modificată prin Directiva 98/89/CE.1.1.1. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului de viteză ori sistemului integrat de limitare a vitezei, şi care este declarată de către solicitantul omologării/acordării numărului de registru în documentele prezentate în vederea omologării/acordării numărului de registru (această viteză se măsoară în conformitate cu Directiva 92/24/CEE , modificată prin Directiva 2004/11/CE )."21. La capitolul IV, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.2. Puterea netă a motorului care se înscrie în CIV este cea declarată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării/acordării numărului de registru. Ea se măsoară: a) pentru autovehiculele din categoriile M şi N, conform Directivei 80/1269/CEE , modificată prin Directiva 1999/99/CE ; b) pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, conform Directivei 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2002/41/CE ."22. La capitolul IV, subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.3. Cilindreea motorului autovehiculelor care se înscrie în CIV este cea declarată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării/acordării numărului de registru."23. La capitolul IV, subpunctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.5. Caracteristicile şi performanţele care nu sunt reglementate prin norme naţionale, directive/regulamente CE/CEE ori regulamente CEE - ONU sau orice alte documente care nu sunt precizate de prezentele reglementări nu se verifică de RAR şi se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării/acordării numărului de registru pe propria răspundere a acestuia. Orice consecinţe de natură juridică, administrativă şi/sau economică ce decurg din respectiva declaraţie vor fi suportate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru."24. La capitolul IV, după subpunctul 5.1.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 5.1.1.1 - 5.1.1.4, cu următorul cuprins:"5.1.1.1. Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, pentru vehiculele din categoriile M, N şi O care corespund cerinţelor Directivei 76/756/CEE , modificată prin Directiva 2007/35/CE , valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.5.1.1.2. Începând cu 10 iulie 2008, la omologarea naţională sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să corespundă cerinţelor Directivei 76/756/CEE , modificată prin Directiva 2007/35/CE , valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.5.1.1.3. Începând cu 10 iulie 2011, la prima înmatriculare şi la vânzare, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să corespundă cerinţelor Directivei 76/756/CEE , modificată prin Directiva 2007/35/CE , valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă.5.1.1.4. Cerinţele din Directiva 2007/35/CE referitoare la echiparea cu marcaje cu vizibilitate mare (marcaje reflectorizante pentru contur) se aplică, în condiţiile prevăzute de Regulamentul CEE - ONU nr. 48, pentru: a) autovehiculele din categoriile N(2) cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 7,5 tone şi N(3), cu excepţia autoşasiurilor cu cabină, a autovehiculelor incomplete şi a autotractoarelor; şi b) remorcile şi semiremorcile din categoriile O(3) şi O(4)."25. La capitolul IV, după subpunctul 5.6 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 5.7 şi 5.8, cu următorul cuprins:"5.7. Farurile de viraj trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul nr. 119 CEE - ONU.5.8. Sistemele adaptabile pentru iluminare frontală (AFS) pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul nr. 123 CEE - ONU."26. La capitolul IV, după subpunctul 8.12.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 8.12.1.1 şi 8.12.1.2, cu următorul cuprins:"8.12.1.1. Începând cu 6 iulie 2008 se aplică prevederile Directivei 2007/34/CE de modificare a Directivei 70/157/CEE .8.12.1.2. Începând de la 6 iulie 2008 şi până la 6 iulie 2010, vehiculul ce urmează a fi omologat de tip trebuie supus încercării stabilite în anexa 10 la Regulamentul CEE - ONU nr. 51, numai în scopul monitorizării. Rezultatele încercării menţionate anterior trebuie adăugate la documentele prevăzute în apendicele 1 şi 2 din anexa I la Directiva 70/157/CEE , modificată prin Directiva 2007/34/CE, în conformitate cu anexa 9 la Regulamentul CEE - ONU nr. 51. RAR va trimite aceste documente informative Comisiei Europene. Aceste obligaţii nu aduc atingere cazurilor de extindere a omologărilor existente în conformitate cu Directiva 70/157/CEE . În cadrul procedurii de monitorizare menţionate anterior, un vehicul nu este considerat a fi de un tip nou dacă diferă numai din punct de vedere al prevederilor prevăzute la pct. 2.2.1 şi 2.2.2 din Regulamentul CEE - ONU nr. 51."27. La capitolul IV, subpunctul 8.15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8.15^1. La omologarea CE de tip a catalizatoarelor de schimb noi destinate a fi instalate pe autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, trebuie respectate condiţiile tehnice referitoare la măsurile împotriva poluării atmosferice, la nivelul sonor admisibil şi la protecţia împotriva modificărilor neautorizate prevăzute în Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificată şi modificată prin Directiva 2006/120/CE ) de modificare a Directivei 97/24/CE .8.15^1.1. Începând cu 1 ianuarie 2009, este permisă vânzarea sau instalarea pe un autovehicul cu 2 sau 3 roţi numai a catalizatoarelor de schimb noi care au fost omologate în conformitate cu cap. 5 din Directiva 97/24/CE , modificată prin Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificată şi modificată prin Directiva 2006/120/CE )."28. La capitolul IV, după subpunctul 8.15^1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.15^2, cu următorul cuprins:"8.15^2. Catalizatoarele noi pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte prevederile prevăzute de cap. 5 din Directiva 97/24/CE , modificată prin Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificată şi modificată prin Directiva 2006/120/CE ) şi prin Directiva 2006/27/CE ."29. La capitolul IV, după subpunctul 8.17 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 8.17^1 - 8.17^3, cu următorul cuprins:"8.17^1. Pentru dispozitivele de evacuare noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N, începând cu 6 iulie 2008 se aplică prevederile Directivei 2007/34/CE de modificare a Directivei 70/157/CEE .8.17^2. Dispozitivele de evacuare noi pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte prevederile cap. 9 din Directiva 97/24/CE , modificată prin Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificată şi modificată prin Directiva 2006/120/CE ) şi Directiva 2006/27/CE . Omologările acordate anterior în conformitate cu prevederile cap. 9 din Directiva 97/24/CE rămân valabile în scopul vânzării şi punerii în exploatare.8.17^3. Începând cu 3 ianuarie 2009 se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor."30. La capitolul IV, după subpunctul 9.1.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 9.1.1.1 şi 9.1.1.2, cu următorul cuprins:"9.1.1.1. Începând cu 5 aprilie 2008, nu se admit refuzarea acordării omologării CE de tip şi interzicerea înmatriculării sau vânzării unui tip de vehicul din categoria M1 care respectă condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 74/483/CEE , modificată prin Directiva 2007/15/CE .9.1.1.2. Începând cu 4 aprilie 2009, la omologarea CE de tip, autovehiculele din categoria M1 trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminenţele exterioare prevăzute în 483, modificată prin Directiva 2007/15/CE . Omologările acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări a autovehiculelor din categoria M(1)."31. La capitolul IV, subpunctul 9.1.2^1 se abrogă.32. La capitolul IV, subpunctul 9.1.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9.1.11. Omologarea naţională de tip se acordă pentru vehiculele din categoriile N şi O cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone numai dacă acestea sunt echipate cu marcaje cu vizibilitate mare (marcaje reflectorizante pentru contur), cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 48 CEE - ONU.9.1.11.1. Prevederile subpct. 9.1.11 se aplică până la 10 iulie 2008, dată de la care se aplică prevederile privind echiparea cu marcaje cu vizibilitate mare (marcaje reflectorizante pentru contur) prevăzute în Directiva 2007/35/CE , în conformitate cu prevederile subpct. 5.1.1.2 - 5.1.1.4."33. La capitolul IV, după subpunctul 10.1.7.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.1.7.2, cu următorul cuprins:"10.1.7.2. Nu se admit refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării sau vânzării unui tip de vehicul din categoriile M, N şi O echipat cu un sistem de încălzire cu GPL care respectă condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2006/119/CE .10.1.7.2.1. Începând cu 1 aprilie 2008, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a unui tip de vehicul din categoriile M, N şi O echipat cu un sistem de încălzire cu GPL trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2006/119/CE . Omologările acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări a vehiculelor din categoriile M, N şi O."34. La capitolul IV, după subpunctul 10.7.5.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.7.5.2, cu următorul cuprins:"10.7.5.2. Nu se admit refuzarea acordării omologării CE de tip şi interzicerea vânzării sau punerii în exploatare a unui tip de sistem de încălzire cu GPL pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, ca element component, care respectă condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2006/119/CE .10.7.5.2.1. Începând cu 1 aprilie 2008, la omologarea CE de tip a unui tip de sistem de încălzire cu GPL pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, ca element component, trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2006/119/CE . Omologările acordate anterior rămân valabile în scopul vânzării sau punerii în exploatare a sistemelor de încălzire cu GPL pentru vehiculele din categoriile M, N şi O."35. La capitolul IV, subpunctul 12.3.1 se abrogă.36. La capitolul IV, după subpunctul 12.7.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12.7.1^1, cu următorul cuprins:"12.7.1^1. Roţile noi de schimb pentru vehiculele din categoriile M(1), M(1)G, O(1) şi O(2) trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul nr. 124 CEE - ONU.12.7.1^1.1. Prevederile Regulamentului nr. 124 CEE - ONU nu se aplică roţilor de origine (de prim montaj), roţilor de schimb furnizate de producătorul vehiculului şi "roţilor speciale", aşa cum sunt definite în Regulamentul nr. 124 CEE - ONU.12.7.1^1.2. Prevederile Regulamentului nr. 124 CEE - ONU se aplică atât în ceea ce priveşte fabricarea roţilor de schimb, cât şi în ceea ce priveşte instalarea lor."37. La capitolul IV, subpunctul 17.1.9^2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"17.1.9^2.2. Începând cu 5 ianuarie 2008, nu se admit refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării şi vânzării din motive privind emisiile ce provin de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor, dacă autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150 respectă prevederile Directivei 2006/40/CE ."38. La capitolul IV, subpunctul 17.1.9^2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"17.1.9^2.3. Începând cu 21 iunie 2008, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu depăşesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie să respecte prevederile Directivei 2006/40/CE ."39. La capitolul IV, subpunctul 17.1.9^2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"17.1.9^2.4. Începând cu 21 iunie 2009, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu depăşesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie să respecte prevederile Directivei 2006/40/CE ."40. La capitolul IV, după subpunctul 17.1.9^2.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.1.9^2.12, cu următorul cuprins:"17.1.9^2.12. Începând cu 5 ianuarie 2008, se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 706/2007 de stabilire a dispoziţiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor şi a unui test armonizat pentru măsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare."41. La capitolul IV, subpunctul 17.3.2 se abrogă.42. La capitolul IV, subpunctul 18.1.10 se abrogă.43. La capitolul V, subpunctul 1.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.2.1. RAR poate, în limitele precizate mai jos şi pentru o perioadă limitată, să permită eliberarea CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării pentru vehiculele conforme cu un tip de vehicul pentru care omologarea naţională de tip a întregului vehicul nu mai este valabilă. Această dispoziţie se aplică numai vehiculelor rutiere care la data expirării omologării naţionale de tip a întregului vehicul se aflau pe teritoriul României."44. La capitolul V, subpunctul 1.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.2.3. Numărul maxim de vehicule complete, de bază, incomplete sau completate, pentru care se poate aplica exceptarea respectivă, este:1.2.3.1. pentru vehiculele din categoriile M, N şi O [cu excepţia autovehiculelor din categoria M(1)], numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 30% din numărul de vehicule de toate tipurile respective cărora li s-a eliberat CIV în vederea înmatriculării în cursul anului precedent. Dacă acest procent de 30% reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza eliberarea CIV pentru maximum 100 de vehicule;1.2.3.2. pentru vehiculele din categoria L, numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10% din numărul de vehicule de toate tipurile respective cărora li s-a eliberat CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării în cursul anului precedent. Dacă acest procent de 10% reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza eliberarea CIV pentru maximum 100 de vehicule;1.2.3.3. pentru vehiculele din categoria T, numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10% din numărul vehiculelor din toate tipurile respective cărora li s-a eliberat CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării în cursul ultimilor 2 ani precedenţi, fără ca acest număr să fie mai mic de 20."45. La capitolul V, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. În limitele numerice prevăzute la subpct. 1.2.3, Ministerul Transporturilor poate acorda exceptări de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, cu condiţia impunerii unor dispoziţii adecvate, astfel încât să nu fie afectate în mod semnificativ siguranţa rutieră şi protecţia mediului."46. La capitolul VI, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. În conformitate cu legislaţia naţională privind circulaţia pe drumurile publice din România, autovehiculele trebuie să fie dotate la punerea în circulaţie cu:- trusă medicală, care să respecte prevederile legale în vigoare;- două triunghiuri reflectorizante, omologate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 27 CEE-ONU;- stingător de incendiu, care să respecte prevederile legale în vigoare.Aceste dotări vor fi amplasate în autovehicul într-un spaţiu în care să nu prezinte risc de rănire pentru conducătorul autovehiculului sau pentru pasageri în caz de impact ori frânare bruscă (de exemplu: spaţiul destinat bagajelor, spaţii prevăzute cu sistem de închidere din interiorul sau exteriorul cabinei, spaţii special amenajate etc.)."47. La capitolul VI, punctul 3 se abrogă.48. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A tabelul A1, poziţiile: 1 "Nivel zgomot", 1 "Amortizoare zgomot de înlocuire", 16, 20, 36, 52 "Autobuze (mai mult de 22 persoane)" şi 61 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "1. Nivel zgomot 70/157 1999/101 2007/34 X X X X X X 51
  1. Amortizoare zgomot de schimb 70/157 1999/101 2007/34 X X X X X X 59
  16. Proeminenţe exterioare 74/483 87/354 2007/15 X 26
  20. Instalarea echipamentelor de iluminare şi semnalizare luminoasă 76/756 97/28 2007/35 X X X X X X X X X X 48
  36. Sisteme de încălzire 2001/56 2004/78 2006/119 X X X X X X X X X X 122
  52. Autobuze 2001/85 - X X 107
  61. Sisteme de climatizare 2006/40 R 706/2007 X X (8) -"
  49. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A tabelul A1, poziţiile 52 "Autobuze (cel mult 22 de persoane)" şi 52 "Autobuze cu etaj" se abrogă.50. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A tabelul A2, poziţia "Determinarea vitezei maxime" se abrogă.51. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A tabelul A2 se introduc două poziţii noi, cu următorul cuprins:
  "Sisteme adaptabile pentru iluminare frontală (AFS) 123
  Roţi de schimb 124"
  52. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea B tabelul B4, poziţia "Măsurarea puterii nete, a momentului net şi a consumului specific" se abrogă.53. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea C tabelul C1, poziţia 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "28. Măsuri împotriva poluării atmosferice 97/24, cap. 5 2003/77 2005/30 2006/27 2006/72 2006/120 -"
  _________