DECIZIE nr. 740 din 13 septembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 octombrie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Impex Ella" - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 3.449/121/2006 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 29 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 3.449/121/2006, Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 269 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de contestatoarea Societatea Comercială "Impex Ella" - S.R.L. din Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţia de lege atacată este neconstituţională întrucât prevederile Constituţiei interzic Preşedintelui României să dea ordine justiţiei, procurorilor sau oricăror alte părţi participante la proces, precum şi organelor de executare, forţei publice sau chiar organelor administrative, inclusiv Poliţiei.Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată deoarece, potrivit art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se învestesc cu formulă executorie hotărârile judecătoreşti definitive care au rămas irevocabile, fapt ce presupune că activitatea de judecată a luat sfârşit.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia este neîntemeiată deoarece faptul că formula executorie se dă în numele şefului statului nu are semnificaţia unei încălcări a principiului separaţiei puterilor în stat, ci este expresia rolului preşedintelui, astfel cum este consacrat în art. 80 din Constituţie.Avocatul Poporului consideră că formula executorie prevăzută de textul de lege criticat este o formulă sacramentală, care constă într-un ordin dat forţei publice să execute o hotărâre judecătorească definitivă, care se bucură de autoritate de lucru judecat, fără imixtiune din partea vreunei autorităţi. În baza art. 369 din Codul de procedură civilă, Preşedintele României, ca şef al puterii executive, dă structurilor acesteia un ordin care are semnificaţia colaborării puterilor statului la aplicarea Constituţiei şi a legilor, ceea ce nu înfrânge principiul constituţional al separaţiei şi echilibrului puterilor în stat.Preşedinţii celor două Camere nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 269 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 5 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 13 decembrie 2006, dispoziţii care au următorul cuprins:"Hotărârile judecătoreşti vor fi învestite cu formula executorie, dacă legea nu prevede altfel. Formula executorie are următorul cuprins:«Noi, Preşedintele României»(Aici urmează cuprinsul hotărârii.)«Dam împuternicire şi ordonăm organelor de executare să pună în executare prezenta hotărâre. Ordonăm agenţilor forţei publice să acorde concursul la executarea acestei hotărâri, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea ei la îndeplinire, în condiţiile legii. Spre credinţă, prezenta (hotărâre) s-a semnat de.......... (Urmează semnătura preşedintelui şi a grefierului.)»Hotărârea învestită se va da numai părţii care a câştigat sau reprezentantului ei."Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1, 11, 15, 16, 20, 21, 52, 73, 80, 84, 100, 102, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 148 şi 156. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a pronunţat asupra dispoziţiilor criticate, sub aceleaşi aspecte ca şi cele invocate în cauza de faţă, prin Decizia nr. 471/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 22 iunie 2007, statuând că Preşedintele României dă structurilor menţionate un ordin care are semnificaţia colaborării puterilor statului la aplicarea Constituţiei şi a legilor, ceea ce nu înfrânge principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, atât soluţia, cât şi considerentele acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Impex Ella" - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 3.449/121/2006 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 septembrie 2007.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean-----------