DECIZIE nr. 706 din 11 septembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 23 octombrie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, excepţie ridicată de Marinel Sand în Dosarul nr. 75/102/2006 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia civilă de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 720D/2006, nr. 721D/2007 şi nr. 776D-783D/2007, care au ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Gligore Mădărăşan, Nicoleta Răzvan, Gheorghe Gavrilaş, Petru Isăilă Chibelean, Olivia Pop, Ioan Suciu, Renate Mihaela Baciu, Iulia Mathe, Anca Vlad şi Ioana Elena Tomoroga în dosarele nr. 102/102/2006, nr. 101/102/2006, nr. 161/102/2006, nr. 79/102/2006, nr. 159/102/2006, nr. 105/102/2006, nr. 162/102/2006, nr. 76/102/2006, nr. 155/102/2006 şi nr. 156/102/2006 ale aceleiaşi instanţe.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate, pune în discuţie, din oficiu, conexarea dosarelor.Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarelor nr. 720D/2006, nr. 721D/2007 şi nr. 776 - 783D/2007 la Dosarul nr. 719D/2007, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca nefondată, arătând că dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 nu sunt discriminatorii, iar textul de lege criticat nu se referă la restrângerea unor drepturi.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin încheierile din 19 aprilie 2007, pronunţate în dosarele nr. 75/102/2006, nr. 102/102/2006 şi nr. 101/102/2006, precum şi prin încheierile din 27 aprilie 2007, pronunţate în celelalte dosare, Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia civilă de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000, excepţie ridicată de Marinel Sand, Gligore Mădărăşan, Nicoleta Răzvan, Gheorghe Gavrilaş, Petru Isăilă Chibelean, Olivia Pop, Ioan Suciu, Renate Mihaela Baciu, Iulia Mathe, Anca Vlad şi Ioana Elena Tomoroga în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri de pretenţii pentru drepturi salariale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că textul art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 restrânge, în privinţa controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi a României şi din cadrul camerelor de conturi judeţene, aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, potrivit cărora controlorii financiari beneficiau de drepturi salariale egale pentru munca prestată în cadrul unei funcţii de demnitate publică. Astfel, textul de lege criticat încalcă principiul egalităţii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie şi restrânge exerciţiul unor drepturi, fără să fie îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 53 din Legea fundamentală şi cele înscrise în art. 19 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, respectiv în art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Curtea de Apel Târgu Mureş apreciază că dispoziţiile legale criticate aduc atingere principiului constituţional al egalităţii în drepturi, prevederilor art. 53 din Constituţie, precum şi reglementărilor internaţionale invocate în susţinerea excepţiei.În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 este inadmisibilă, deoarece se solicită modificarea acestui act normativ.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 sunt neconstituţionale faţă de prevederile art. 16 din Constituţie, raportat la art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece aceste dispoziţii "conduc la aplicarea unui tratament juridic diferenţiat pentru persoane aflate în aceeaşi situaţie, şi anume între persoanele care îndeplinesc funcţii de specialitate specifice Curţii de Conturi şi celelalte categorii din sistemul bugetar şi personalul auxiliar de specialitate din organele autorităţii judecătoreşti". Mai arată că "statul încalcă principiul tratamentului egal atunci când pe parcursul elaborării legilor sau al aplicării acestora distinge între persoane care sunt în situaţii analoage, respectiv atunci când procesul de elaborare a legilor sau al apărării acestora nu ia în considerare diferenţele efective între persoane". În ce priveşte critica de neconstituţionalitate prin raportare la art. 53 din Constituţie şi la art. 19 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, consideră că aceasta nu este întemeiată întrucât textul de lege examinat nu pune în discuţie restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, constată următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, dispoziţii potrivit cărora: "(1) Pe data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă prevederile referitoare la salariul de merit, sporuri, indemnizaţii, stimulente, prevăzute în Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, nu mai sunt aplicabile funcţiilor de specialitate specifice Curţii de Conturi. (2) Anexa nr. III/2 şi punctul 1 din anexa nr. VI/2 lit. D din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar se abrogă."În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Consideră, de asemenea, că sunt încălcate prevederile art. 19 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, referitoare la condiţiile în care poate fi limitat exerciţiul unor drepturi, şi prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la interzicerea oricărei discriminări.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 are ca obiect de reglementare salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. Ordonanţa reglementează salarizarea acestei categorii de personal bugetar, având la bază principiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, referitoare la salarizarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică cu o indemnizaţie unică, stabilită în raport cu natura şi importanţa funcţiei îndeplinite şi ale activităţii desfăşurate. Astfel, art. 3 din ordonanţa de urgenţă prevede că "Indemnizaţia este unica formă de remunerare lunară a activităţii corespunzătoare funcţiei de controlor financiar şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial".Rezultă că art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000, criticat pentru neconstituţionalitate, prevede încetarea aplicabilităţii reglementărilor Legii nr. 50/1995, referitoare la salariul de merit, sporuri, indemnizaţii şi stimulente. Or, stabilirea principiilor şi a condiţiilor concrete de acordare a drepturilor salariale personalului bugetar intră în atribuţiile exclusive ale legiuitorului. Modificarea reglementărilor în această materie nu înseamnă restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale. Constituţia prevede în art. 41 alin. (2), printre drepturile salariaţilor la protecţia socială a muncii, "instituirea unui salariu minim brut pe ţară", fără să dispună cu privire la cuantumul acestuia şi nici cu privire la drepturi salariale suplimentare, cum sunt sporurile, primele, stimulentele şi altele.În consecinţă, dispoziţiile legale criticate nu încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) sau reglementările internaţionale invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, referitoare la interzicerea oricărei discriminări. Pe cale de consecinţă, sunt respectate şi dispoziţiile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la interzicerea oricărei discriminări.Curtea nu poate reţine nici încălcarea dispoziţiilor art. 53 din Constituţie, referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, şi ale art. 19 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, referitoare la condiţiile în care poate fi limitat exerciţiul unor drepturi, în condiţiile în care autorilor excepţiei nu li s-a încălcat, prin prevederile legale criticate, exerciţiul vreunuia dintre drepturile sau libertăţile invocate în susţinerea excepţiei.Curtea reţine că este neîntemeiată şi critica potrivit căreia art. 6 din ordonanţa de urgenţă restrânge, în privinţa controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi a României şi din cadrul camerelor de conturi judeţene, aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti. În realitate, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 se referă la Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, iar nu la Legea nr. 50/1996. Aşadar, nu se poate pune problema vreunei discriminări între controlorii financiari şi personalul din organele autorităţii judecătoreşti. Atribuţiile, competenţele, sarcinile specifice, responsabilităţile şi importanţa activităţii desfăşurate sunt diferite chiar şi pentru personalul care este încadrat pe funcţii similare, dar la autorităţi sau instituţii publice diferite. Este dreptul exclusiv al legiuitorului de a face diferenţierea corespunzătoare la stabilirea drepturilor salariale.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, excepţie ridicată de Marinel Sand în Dosarul nr. 75/102/2006 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia civilă de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie şi de Gligore Mădărăşan, Nicoleta Răzvan, Gheorghe Gavrilaş, Petru Isăilă Chibelean, Olivia Pop, Ioan Suciu, Renate Mihaela Baciu, Iulia Mathe, Anca Vlad şi Ioana Elena Tomoroga în dosarele nr. 102/102/2006, nr. 101/102/2006, nr. 161/102/2006, nr. 79/102/2006, nr. 159/102/2006, nr. 105/102/2006, nr. 162/102/2006, nr. 76/102/2006, nr. 155/102/2006 şi nr. 156/102/2006 ale aceleiaşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 septembrie 2007.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALEprof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta------------