DECIZIE nr. 121*) din 16 octombrie 1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 27 mai 1997    Notă *) A se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 64 din 8 aprilie 1997, publicată la pag. 3.Ioan Deleanu - preşedinteCostica Bulai - judecătorLucian Stangu - judecătorRaul Petrescu - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistentPe rol soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, invocată de Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrita şi de Asociaţia "Aletheia Privatizare" Bistrita.La apelul nominal au răspuns Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrita şi Asociaţia "Aletheia Privatizare" Bistrita, reprezentate de domnul consilier juridic Vranceanu Mircea Viorel, în baza delegatiilor depuse la dosar, lipsa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistrita-Nasaud şi Consiliul Judeţean Bistrita-Nasaud, ambele legal citate.Faţa de declaraţia părţilor că nu au cereri de formulat, preşedintele completului de judecată acorda cuvintul în fond reprezentantului acestora, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995 sau de a se constată că aceste dispoziţii sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital integral privat. În motivarea excepţiei, pentru care depune şi note scrise, se susţine ca aplicarea dispoziţiilor art. 166 alin. (3) din Legea 84/1995 societăţilor pe acţiuni cu capital integral privat ar constitui o adevarata naţionalizare; or, singura limitare constituţională adusă dreptului de proprietate privată o reprezintă exproprierea pentru cauza de utilitate publică, potrivit art 41 alin. (3) din Constituţie. Invoca, în acest sens, deciziile Curţii Constituţionale nr. 4/1992, nr. 3/1993, nr. 23/1993, nr. 127/1994 şi nr. 134/1994.Având cuvintul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere în parte a excepţiei de neconstituţionalitate a art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, întrucît aplicarea acestor prevederi societăţilor comerciale cu capital integral privat contravine dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Constituţie. Menţionează ca îşi însuşeşte propunerea de la pagina 4, ipoteza a doua, din raportul întocmit de judecătorul-raportor.Preşedintele completului declara dezbaterile încheiate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine:Prin Încheierea din 4 martie 1996, pronunţată în Dosarul C nr. 7.569/1996, Judecătoria Bistrita a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, ridicată de Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrita şi de Asociaţia "Aletheia Privatizare" Bistrita.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arata ca în urma privatizării prin metoda MEBO, Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrita a devenit societate comercială cu capital privat, înainte de intrarea în vigoare a Legii învăţământului. În aceasta situaţie, reintegrarea, fără plata, în patrimoniul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistrita-Nasaud a imobilelor dobîndite echivaleaza cu o veritabila expropriere.Exprimindu-şi opinia, Judecătoria Bistrita apreciază ca prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995 încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 135 alin. (1) şi (2), potrivit cărora statul ocroteşte proprietatea publică sau privată, şi ale art. 41 alin. (2) şi (3) privind garantarea dreptului de proprietate şi egala ocrotire a proprietăţii private, indiferent de titular. Instanţa de judecată considera ca "reintegrarea în patrimoniul Ministerului Învăţământului a imobilelor aflate în patrimoniul unor societăţi comerciale la care statul român nu mai are calitatea de acţionar la data intrării în vigoare a Legii învăţământului nr. 84/1995 ar trebui să se facă după o dreapta şi prealabilă despăgubire".În vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate, au fost solicitate, în baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Guvernului şi celor două Camere ale Parlamentului.În punctul de vedere al Guvernului se considera ca prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995 sunt constituţionale în măsura în care se referă la imobilele proprietatea statului care sunt cuprinse în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat. Trecerea unor bunuri din proprietatea privată a statului şi a unităţilor sale administrativ-teritoriale în proprietatea publică a acestora se poate face numai în condiţiile în care statul şi entitatile sale administrativ-teritoriale au în proprietate bunurile pe care le transmit în proprietatea publică. Guvernul considera, de asemenea, ca, în speta, întrucît societatea comercială este în întregime privatizata, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în partea finala a alin. (3) al art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995.Camera Deputaţilor şi Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor, dispoziţiile art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retine:Curtea constata ca este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate invocată.Art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995 prevede: "(3) Baza materială aferentă procesului de instruire şi educaţie menţionată la alin. (2) şi realizată din fondurile statului sau din fondurile instituţiilor şi întreprinderilor de stat, în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul Ministerului Învăţământului, al instituţiilor şi unităţilor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din sistemul învăţământului de stat. De asemenea, se reintegrează şi imobilele ce au aparţinut Ministerului Învăţământului şi care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul; unor societăţi comerciale. Reintegrarea se face fără plata, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi".Dispoziţiile din partea finala a alin. (3) art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, care stabilesc ca în patrimoniul Ministerului Învăţământului se reintegrează şi imobilele care au aparţinut acestuia şi care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul unor societăţi comerciale, sunt constituţionale în măsura în care aceasta reintegrare priveşte numai societăţile comerciale la care statul deţine majoritatea capitalului social. Aceasta, deoarece trecerea unor bunuri din proprietatea privată a statului şi a unităţilor sale administrativ-teritoriale în proprietatea publică a acestora se poate face numai în condiţiile în care statul şi entitatile sale administrativ-teritoriale au în proprietate bunurile pe care le transmit în proprietatea publică.Rezultă ca prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995 nu pot dispune trecerea fără plata în proprietatea publică a statului a unor imobile intrate legal, pe calea privatizării, în proprietatea exclusiva a unor persoane juridice de drept privat. O asemenea operaţiune se poate face, potrivit art. 41 alin. (3) din Constituţie, numai prin expropriere, pentru o cauza de utilitate publică, stabilită, potrivit legii, cu dreapta şi prealabilă despăgubire.Cît priveşte speta de faţa, în raport cu cele arătate, revine instanţei de drept comun corecta aplicare a legii, în sensul de a stabili dacă, la data publicării Legii învăţământului nr. 84 din 24 iulie 1995 în Monitorul Oficial al României, Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrita îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru privatizare.Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 şi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Admite în parte excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrita şi de Asociaţia "Aletheia Privatizare" Bistrita în Dosarul C nr. 7.569/1995 al Judecătoriei Bistrita şi constata ca prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995 sunt constituţionale numai în măsura în care reintegrarea, fără plata, a bazei materiale aferente procesului de instrucţie şi educaţie se referă la imobilele din patrimoniul societăţilor comerciale la care statul deţine majoritatea capitalului social, nu şi la imobilele aparţinând societăţilor comerciale care s-au privatizat în condiţiile legii.Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică din 16 octombrie 1996.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. Ioan DeleanuMagistrat-asistentGabriela Dragomirescu--------------------