REGULAMENT din 10 octombrie 2007privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Au dreptul să iniţieze proiecte de documente de politici publice şi proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuţiilor şi domeniului lor de activitate, următoarele autorităţi publice: a) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative autonome; b) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află; c) prefecţii, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii, prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 2Circuitul procesului decizional al proiectelor de documente de politici publice şi al proiectelor de acte normative este structurat în două etape: a) reuniunea pregătitoare şedinţei Guvernului care asigură coordonarea procesului de elaborare, consultare şi avizare pentru documentele de politici publice şi acte normative la nivel interministerial; b) şedinţa Guvernului care marchează încheierea procesului decizional, prin adoptarea/aprobarea sau respingerea acestor proiecte.  +  Capitolul II Documentele de politici publice  +  Articolul 3 (1) Documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale. (2) Documentele de politici publice includ şi informaţii cu privire la evaluarea impactului, măsurile de monitorizare, evaluare şi implementare a soluţiilor identificate. (3) Documentele de politici publice, definite şi structurate conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, sunt: a) strategia; b) planul; c) propunerea de politici publice.  +  Articolul 4 (1) Documentele de politici publice se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005, precum şi ale prezentului regulament. (2) În vederea elaborării proiectelor de documente de politici publice, în cadrul fiecărei autorităţi publice prevăzute la art. 1 se constituie, prin dispoziţie a conducătorilor acestora, grupuri de lucru în componenţa cărora sunt desemnaţi jurişti, specialişti în domeniul afacerilor europene, specialişti în domeniul politicilor publice, precum şi specialişti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Grupul de lucru va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general. (3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) întocmeşte o primă formă a proiectului de document de politici publice, care este prezentată conducătorului autorităţii publice iniţiatoare ori persoanei desemnate prin dispoziţie a acestuia.  +  Capitolul III Actele normative  +  Articolul 5Proiectele de acte normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu Constituţia României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu principiile ordinii de drept, precum şi cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 6 (1) Potrivit Constituţiei României, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. (2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor. (3) Ordonanţele emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice se adoptă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. (4) Ordonanţele de urgenţă se adoptă în condiţiile prevăzute de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţia României, republicată. (5) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă potrivit Constituţiei României, prin însuşirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice şi transmiterea acestora spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.  +  Articolul 7 (1) În vederea elaborării proiectelor de acte normative, în cadrul fiecărei autorităţi publice prevăzute la art. 1 se constituie, prin dispoziţie a conducătorilor acestora, grupuri de lucru în componenţa cărora sunt desemnaţi jurişti, specialişti în domeniul afacerilor europene, specialişti în domeniul politicilor publice, precum şi specialişti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Grupul de lucru va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general. (2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) întocmeşte o primă formă a proiectului de act normativ, care este prezentată conducătorului autorităţii publice iniţiatoare ori persoanei desemnate prin dispoziţie a acestuia. (3) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, autorităţile publice iniţiatoare au obligaţia să respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. (4) Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu partenerii sociali, autorităţile publice iniţiatoare au obligaţia să supună proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, autorităţile publice iniţiatoare au obligaţia transmiterii proiectelor de acte normative preşedinţilor structurilor asociative, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.  +  Articolul 8Proiectele de acte normative trebuie însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare elaborate conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Proiectele de acte normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare se elaborează pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau Guvern. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică: a) actelor cu caracter individual care au ca obiect exclusiv:- numiri şi revocări din funcţie;- stabilirea unor date;- aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii;- aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, a rectificării acestora, precum şi a normativelor de cheltuieli, pentru cazurile prevăzute de lege;- acordarea de ajutoare financiare şi de urgenţă;- alocarea de fonduri de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi din Fondul Naţional de Dezvoltare;- aprobarea finanţării de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;- aprobarea stemelor pentru judeţe, municipii, oraşe şi comune;- schimbarea regimului juridic al unor imobile; b) legii speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice; c) actelor normative prin intermediul cărora se asigură compatibilizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară; d) actelor normative iniţiate ca urmare a aprobării de către Guvern a tezelor prealabile elaborate în condiţiile art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) actelor normative prin care se ratifică, aprobă, aderă sau acceptă un tratat, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele; f) actelor normative prin care se aprobă norme metodologice prevăzute prin lege.  +  Capitolul IV Alte documente  +  Articolul 10Pentru a exprima punctul de vedere oficial al României în faţa instituţiilor Uniunii Europene, iniţiatorul elaborează un document de poziţie naţională.  +  Articolul 11Tratatele internaţionale se negociază şi se semnează de către persoanele desemnate în acest scop, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 590/2003 privind tratatele.  +  Articolul 12 (1) Memorandumul este instrumentul prin care se supune spre aprobare iniţierea negocierii şi/sau semnării unui tratat internaţional, respectiv suspendarea aplicării unui tratat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003. (2) Memorandumul poate fi elaborat şi în cazul în care este necesară o decizie a Guvernului într-o anumită problematică. Memorandumul va fi avizat de instituţiile implicate şi va cuprinde descrierea respectivei probleme şi propuneri pentru rezolvarea acesteia. (3) Memorandumul este un act intern al Guvernului, care nu se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 13 (1) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care s-au constituit comisii de specialitate, în condiţiile art. 26 şi următoarele din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează şi se aprobă teze prealabile, conform structurii prevăzute la art. 14. (2) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care nu s-au constituit comisii de specialitate, în condiţiile art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează documente de politici publice, astfel cum sunt acestea definite de prezentul regulament.  +  Articolul 14Tezele prealabile, supuse aprobării Guvernului, se referă în principal la: a) informaţii generale relevante; b) rezultatele cercetărilor, studiilor şi documentărilor ştiinţifice efectuate; c) componenţa comisiei de elaborare conform dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) descrierea succintă a soluţiilor şi a variantelor propuse de actul normativ preconizat; e) descrierea impactului social şi economic asupra mediului de afaceri sau asupra mediului înconjurător, după caz; f) prezentarea succintă a conţinutului proiectului de cod propus sau al altor proiecte de legi complexe; g) descrierea, în funcţie de specificul prevederilor incluse, a capitolelor sau a secţiunilor de prevederi legale propuse, a aspectelor care urmează să fie reglementate; h) descrierea activităţilor planificate pentru desfăşurarea discuţiilor publice; i) prezentarea informaţiilor privind estimările financiare; j) concordanţa cu legislaţia comunitară şi cu cea naţională; k) măsuri de implementare a modificărilor propuse; l) rezultate aşteptate în urma implementării modificărilor propuse.  +  Articolul 15 (1) Nota se elaborează şi se transmite Guvernului de către iniţiator în scopul raportării şi al informării cu privire la evoluţia procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării documentelor de politici publice şi/sau a actelor normative. (2) Înaintea prezentării notei în cadrul şedinţei Guvernului, aceasta se transmite de către iniţiator Cabinetului Primului-Ministru.  +  Articolul 16 (1) Proiectul punctului de vedere al Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare este elaborat şi supus Guvernului spre aprobare de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 411/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. (2) După aprobarea în şedinţa Guvernului, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul transmite punctul de vedere la Camera Deputaţilor sau la Senat, după caz.  +  Capitolul V Statutul, componenţa, organizarea şi desfăşurarea reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului  +  Articolul 17 (1) Reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului este organizată de Secretariatul General al Guvernului şi condusă de secretarul general al Guvernului sau de un reprezentant desemnat de acesta. (2) Reuniunea de lucru pregătitoare are loc săptămânal. Agenda de lucru a reuniunii pregătitoare este elaborată de Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 18 (1) La reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului participă reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai Secretariatului General al Guvernului, miniştrilor, miniştrilor de stat, miniştrilor-delegaţi cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului pentru care Parlamentul a acordat votul de încredere, precum şi consilieri de stat ai primului-ministru, denumiţi în continuare membri permanenţi. (2) La reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului participă, în calitate de membri permanenţi, şi reprezentanţii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului ai căror conducători nu au calitatea de membri ai Guvernului. (3) Secretarul general al Guvernului poate invita la reuniunea de lucru pregătitoare şi alte persoane în vederea participării la dezbateri.  +  Articolul 19 (1) Hotărârile din cadrul reuniunii pregătitoare se iau de secretarul general al Guvernului sau reprezentantul acestuia care conduce şedinţa. (2) În cadrul reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului se discută şi se iau hotărâri privind: a) aprobarea listei proiectelor pentru care au fost obţinute toate avizele, precum şi a celorlalte documente care urmează a fi înscrise în proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului; b) stabilirea unei forme finale a proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice asupra cărora nu s-a ajuns la un acord în cadrul procesului de consultare şi avizare; c) reformularea sau retragerea proiectelor de acte normative care au fost avizate negativ în condiţiile art. 33 alin. (11), art. 41 alin. (5) şi art. 42 alin. (5); d) analizarea situaţiei proiectelor de acte normative adoptate de Guvern şi nefinalizate, precum şi a proiectelor de documente de politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modificărilor aprobate de Guvern; e) anunţarea proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative, în vederea demarării procedurii de consultare; f) desemnarea instituţiilor a căror consultare şi al căror aviz sunt obligatorii, altele decât cele prevăzute în art. 25 şi 26; g) stabilirea perioadei pentru consultare, în condiţiile dispoziţiilor art. 28, şi a termenului de avizare, în cazul proiectelor de ordonanţă de urgenţă; h) analizarea şi luarea unei hotărâri cu privire la necesitatea întocmirii instrumentului de prezentare şi motivare în conformitate cu structura prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006; i) retragerea proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative al căror termen de consultare sau avizare a expirat; j) alte aspecte.  +  Articolul 20Agenda reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului este structurată astfel: a) partea A:- punctul I - proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului cuprinzând: lista proiectelor de acte normative, a proiectelor de documente de politici publice avizate şi a altor documente;- punctul II - lista proiectelor de acte normative şi alte documente transmise la Secretariatul General al Guvernului şi neincluse în proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului;- punctul III - lista proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice asupra cărora nu s-a ajuns la un acord în cadrul procesului de consultare şi avizare;- punctul IV - lista proiectelor de acte normative care au fost avizate negativ conform art. 33 alin. (11), art. 41 alin. (5) şi art. 42 alin. (5);- punctul V - lista proiectelor de acte normative adoptate de Guvern şi nefinalizate, precum şi a proiectelor de documente de politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modificărilor aprobate de Guvern;- punctul VI - alte aspecte, inclusiv informarea privind sarcinile încredinţate ministerelor şi altor autorităţi publice; b) partea B:- punctul I - lista proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative care urmează să fie anunţate;- punctul II - lista proiectelor de documente de politici publice şi acte normative aflate încă pe circuitul de consultare sau avizare la expirarea termenelor stabilite prin prezentul regulament.  +  Articolul 21 (1) Secretariatul General al Guvernului transmite agenda reuniunii de lucru pregătitoare membrilor permanenţi şi participanţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de reuniunea pregătitoare. (2) Agenda reuniunii de lucru pregătitoare este aprobată de secretarul general al Guvernului.  +  Capitolul VI Procedura de anunţare  +  Articolul 22 (1) Anunţarea proiectelor de documente de politici publice şi/sau a proiectelor de acte normative marchează începutul etapei de consultare. (2) Pentru a anunţa un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ, iniţiatorul transmite Secretariatului General al Guvernului, atât în original, cât şi în format electronic/PDF, o cerere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, numai după însuşirea acestuia, prin semnare, de către conducătorul autorităţii publice iniţiatoare şi, după caz, de către ministrul de stat coordonator. (3) Cererea va fi însoţită de următoarele documente, după caz: a) proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ; b) instrumentul de prezentare şi motivare întocmit conform prevederilor legale în vigoare; c) tabelul de concordanţă între actul comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ care îl transpune, întocmit conform prevederilor legale în vigoare; d) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare. (4) Proiectele sunt transmise pentru a fi înregistrate la Secretariatul General al Guvernului cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului. (5) Secretariatul General al Guvernului verifică respectarea prevederilor art. 9, în vederea înscrierii proiectului de act normativ în partea B, punctul I al agendei reuniunii de lucru pregătitoare a şedinţei Guvernului. (6) Nerespectarea dispoziţiilor art. 9 se constată de către Secretariatul General al Guvernului şi se comunică iniţiatorului în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului. (7) Proiectele de acte normative şi proiectele de documente de politici publice care nu corespund condiţiilor de formă prevăzute de reglementările în vigoare vor fi restituite iniţiatorilor de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lor. (8) Cererea prevăzută la alin. (2), primită de Secretariatul General al Guvernului după termenul de 4 zile lucrătoare înainte de reuniunea de lucru pregătitoare, va fi inclusă în proiectul agendei reuniunii de lucru pregătitoare din următoarea săptămână. (9) Secretariatul General al Guvernului publică proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative înscrise în cererea de anunţare, precum şi documentele care le însoţesc pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de reuniunea de lucru pregătitoare în care urmează să fie anunţate.  +  Articolul 23Un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ anunţat anterior poate fi retras în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, la solicitarea autorităţii publice iniţiatoare, urmând să fie eliminate de pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului în termen de două zile lucrătoare de la data retragerii.  +  Capitolul VII Procedura de consultare  +  Articolul 24 (1) După anunţare, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare întocmite, dacă este cazul, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006, sunt supuse procedurii de consultare de către iniţiator. (2) Prin grija iniţiatorului, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative sunt transmise instituţiilor ce urmează a fi consultate, însoţite de o adresă de înaintare, elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 25Iniţiatorul are obligaţia de a se consulta cu următoarele ministere şi instituţii publice cu privire la proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative anunţate: a) Ministerul Economiei şi Finanţelor - pentru toate proiectele de documente de politici publice şi acte normative cu impact financiar; b) Secretariatul General al Guvernului - pentru toate proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative care necesită instrument de prezentare şi motivare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006; c) Ministerul Afacerilor Externe - pentru toate tratatele internaţionale sau proiectele de astfel de tratate, precum şi pentru memorandumurile elaborate în condiţiile Legii nr. 590/2003; d) Departamentul pentru Afaceri Europene - pentru proiectele de acte normative care transpun în legislaţia naţională actele normative comunitare; e) Curtea de Conturi, conform art. 140 din Constituţia României, republicată, referitor la proiectele de acte normative privind modul de formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, şi conform art. 11 lit. o) şi art. 42 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în cazurile în care Guvernul şi ministerele propun înfiinţarea unor organe de specialitate în subordinea lor; f) Consiliul Concurenţei - pentru toate proiectele de documente de politici publice şi de acte normative cu impact în domeniul concurenţei sau al ajutorului de stat; g) aparatele de lucru ale miniştrilor de stat, ministere şi alte autorităţi publice desemnate în condiţiile art. 19 alin. (2) lit. f).  +  Articolul 26Iniţiatorul are obligaţia de a supune consultării şi instrumentul de prezentare şi motivare întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 pentru proiectele de acte normative anunţate. La examinarea instrumentului de prezentare şi motivare care însoţeşte un proiect de act normativ, autorităţile publice prezintă un punct de vedere, în funcţie de competenţele care le revin, în ceea ce priveşte părţile instrumentului de prezentare şi motivare, după cum urmează: a) Secretariatul General al Guvernului - pe ansamblul secţiunilor, în special secţiunea a 2-a, a 6-a şi a 8-a; b) Ministerul Economiei şi Finanţelor, atunci când este consultat - secţiunea a 3-a şi secţiunea a 4-a; c) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse şi Ministerul Sănătăţii Publice, atunci când sunt consultate - secţiunea a 3-a pct. 3; d) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, atunci când este consultat - secţiunea a 3-a pct. 4; e) Departamentul pentru Afaceri Europene, atunci când este consultat - secţiunea a 5-a pct. 2, 3, 4; f) Ministerul Afacerilor Externe, atunci când este consultat - secţiunea a 5-a pct. 5; g) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, atunci când este consultat - secţiunea a 6-a pct. 3 şi secţiunea a 8-a.  +  Articolul 27 (1) Pentru fiecare proiect de document de politici publice sau proiect de act normativ, precum şi pentru structura şi conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare aferent, autorităţile publice consultate prezintă iniţiatorului un punct de vedere în scris. (2) Punctul de vedere constă în observaţii şi propuneri care privesc aspectele de fond din aria proprie de competenţă. (3) Punctul de vedere este semnat de conducătorul instituţiei, de un secretar de stat sau de către secretarul general. Adresa de înaintare a punctului de vedere cuprinde şi datele persoanei de contact desemnate.  +  Articolul 28 (1) Perioada pentru consultare este de 15 zile lucrătoare de la data reuniunii de lucru pregătitoare în cadrul căreia proiectul a fost anunţat, dacă în cadrul reuniunii nu se stabileşte un alt termen, la solicitarea iniţiatorului, termen care nu poate fi mai mare de 3 luni. (2) Perioada de consultare se desfăşoară în două etape, după cum urmează: a) în prima etapă, iniţiatorul primeşte şi analizează toate punctele de vedere prezentate şi întocmeşte declaraţia de obiecţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. b) în a doua etapă, declaraţia de obiecţii este retransmisă instituţiilor a căror consultare este obligatorie pentru formularea punctelor de vedere finale, iniţiatorul având obligaţia de a actualiza declaraţia de obiecţii. (3) Durata celor două etape se propune de către iniţiator şi se decide în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare în care proiectul a fost anunţat. (4) După expirarea perioadei de consultare şi dacă nu există niciun răspuns din partea autorităţilor publice consultate, se consideră că instituţia în cauză nu are de formulat observaţii sau propuneri privind proiectele trimise spre consultare.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care iniţiatorul nu este de acord total/parţial cu punctul de vedere exprimat de autorităţile publice consultate, acesta va convoca şi va conduce o şedinţă de consultare interinstituţională. şedinţa de consultare interinstituţională se poate desfăşura şi în cadrul consiliului interministerial din domeniul respectiv. (2) Şedinţa de consultare interinstituţională va fi organizată în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de consultare. (3) Iniţiatorul convoacă cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă toate autorităţile publice care au transmis puncte de vedere. Convocarea este însoţită de proiectul de document de politici publice actualizat sau de proiectul de act normativ actualizat şi instrumentul de prezentare şi motivare al acestuia, precum şi de declaraţia de obiecţii. (4) Procesul-verbal al şedinţei de consultare interinstituţională este întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 şi este semnat de participanţi. (5) Absenţa de la şedinţa de consultare interministerială se consideră refuz de a-şi susţine punctul de vedere, instituţia în cauză nemaiputând să avizeze proiectele cu observaţii.  +  Articolul 30După şedinţa de consultare interinstituţională iniţiatorul: a) transmite spre avizare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ actualizate, împreună cu setul de documente însoţitoare, dacă în cadrul şedinţei interinstituţionale s-a ajuns la un acord; b) transmite Secretariatului General al Guvernului pentru discutarea în cadrul primei reuniuni de lucru pregătitoare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ actualizate, împreună cu setul de documente însoţitoare, dacă în cadrul şedinţei interinstituţionale nu s-a ajuns la un acord.  +  Capitolul VIII Procedura de avizare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 31Dacă în urma procesului de consultare niciuna dintre autorităţile publice consultate nu a avut observaţii şi/sau propuneri, iniţiatorul transmite spre avizare proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ, însoţit de instrumentul de prezentare şi motivare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de consultare.  +  Articolul 32În cazul în care pe parcursul consultărilor au fost formulate observaţii şi/sau propuneri, iar iniţiatorul le ia în considerare în totalitate, acesta va trimite proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ, însoţit de instrumentul de prezentare şi motivare şi de declaraţia de obiecţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de consultare, spre avizare.  +  Articolul 33 (1) Instituţiile publice avizatoare trebuie să transmită proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ avizat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia. Termenul de avizare pentru Ministerul Justiţiei, Departamentul pentru Afaceri Europene şi Ministerul Economiei şi Finanţelor este de 7 zile lucrătoare de la primirea acestuia. (2) Dacă în cursul procesului de consultare autorităţile publice avizatoare nu au formulat observaţii şi/sau propuneri, acestea nu pot dă aviz cu observaţii, cu excepţia Ministerului Justiţiei, Departamentului pentru Afaceri Europene şi Ministerului Economiei şi Finanţelor. În acest caz se va preciza în instrumentul de prezentare şi motivare "Aviz cu observaţii", proiectul fiind restituit iniţiatorului însoţit de argumentaţia necesară. (3) Depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1) sau restituirea proiectului fără semnarea instrumentului de prezentare şi motivare sau fără precizarea în cadrul acestuia "Aviz cu observaţii" sau "Aviz negativ", potrivit alin. (2) şi alin. (9) lit. b) şi c), reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi de către iniţiator. (4) Proiectele de documente de politici publice se transmit Secretariatului General al Guvernului în original, împreună cu o copie, numai după obţinerea tuturor avizelor autorităţilor publice interesate. Secretariatul General al Guvernului emite un aviz conform cu privire la respectarea standardelor şi procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru elaborarea documentelor de politici publice, încheind operaţiunile din etapa de avizare. (5) Secretariatul General al Guvernului emite avizul conform prevăzut la alin. (4), în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului de document de politici publice. Depăşirea termenului sau restituirea proiectului de document de politici publice fără precizarea "Aviz cu observaţii" sau "Aviz negativ", reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei formalităţi de către iniţiator. (6) După primirea avizelor solicitate în condiţiile prezentului articol, proiectele de acte normative ce transpun prevederi comunitare se transmit spre avizare Departamentului pentru Afaceri Europene, ca penultimă instituţie avizatoare, însoţite de tabelul de concordanţă între actul comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ care îl transpune, întocmit conform prevederilor legale în vigoare. (7) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justiţiei în original, împreună cu o copie, numai după obţinerea tuturor avizelor autorităţilor publice interesate în aplicare. Ministerul Justiţiei avizează proiectele exclusiv din punctul de vedere al legalităţii, încheind operaţiunile din etapa de avizare. Proiectele de acte normative vor fi însoţite de toate documentele necesare, inclusiv de tabelul de concordanţă şi tabelul comparativ, dacă este cazul. (8) Avizul Ministerului Justiţiei nu este obligatoriu în cazul actelor cu caracter individual ce au ca obiect exclusiv: a) numiri şi revocări din funcţie; b) stabilirea unor date; c) aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii; d) aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, pentru cazurile prevăzute de lege, şi a rectificării acestora; e) acordarea de ajutoare financiare şi de urgenţă; f) alocarea de fonduri de la bugetul de stat, suplimentarea bugetelor instituţiilor publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi din Fondul Naţional de Dezvoltare; g) aprobarea finanţării de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României; h) aprobarea stemelor pentru judeţe, municipii, oraşe şi comune. (9) În urma analizării proiectului de act normativ potrivit alin. (7), Ministerul Justiţiei poate transmite iniţiatorului proiectul: a) avizat favorabil, fără observaţii; b) avizat favorabil cu observaţii şi propuneri, în situaţia în care, deşi au fost comunicate observaţiile şi propunerile la proiect, acestea nu au fost însuşite de iniţiator; c) avizat negativ, în situaţia în care proiectul încalcă principiile şi/sau prevederile constituţionale, ordinea de drept, tratatele la care România este parte, acquis-ul comunitar, precum şi în cazul depăşirii limitelor legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. În aceste situaţii, proiectul se va restitui cu argumentaţia corespunzătoare, precizându-se în instrumentul de prezentare şi motivare "Aviz negativ". (10) În situaţia în care Ministerul Justiţiei, Departamentul pentru Afaceri Europene sau Ministerul Economiei şi Finanţelor avizează proiectul de act normativ cu observaţii, iniţiatorul îl transmite Secretariatului General al Guvernului însoţit de o notă justificativă care cuprinde modalitatea însuşirii sau, după caz, argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor. O copie a notei justificative se transmite de iniţiator instituţiei care a avizat proiectul cu observaţii. (11) În situaţia avizului negativ prevăzut de alin. (9) lit. c), proiectul de act normativ va fi inclus pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, în vederea modificării sau retragerii acestuia.  +  Articolul 34 (1) Iniţiatorul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative, semnate, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o adresă care să cuprindă proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat. (2) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei iniţiatorului, pe fiecare pagină, fără a se suprapune pe text, iar pentru forma electronică, prin semnătură electronică. (3) Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul autorităţii publice iniţiatoare, care vor avea dreptul la semnătură electronică. (4) Iniţiatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor transmise în condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi pentru concordanţa dintre informaţiile prezentate în formă scrisă şi în formă electronică certificată. (5) Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concurenţei se transmit Secretariatului General al Guvernului numai după obţinerea acestui aviz de către iniţiator. (6) Pentru proiectele de acte normative, Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată următoarele avize: a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:- 24 de ore pentru proiectele de ordonanţe de urgenţă;- 2 zile, pentru proiectele de legi care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgenţă;- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative; b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în cazul proiectelor de acte normative pentru care potrivit legii este necesar avizul acestei instituţii; c) avizul Consiliului Economic şi Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi emis, potrivit legii, în termen de:- 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri, de ordonanţe şi de legi ordinare;- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice. (7) Pentru proiectele de documente de politici publice, Secretariatul General al Guvernului solicită de îndată analizarea şi avizarea acestora de la: a) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în condiţiile Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; b) Consiliul Economic şi Social, în condiţiile Legii nr. 109/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Secretariatul General al Guvernului verifică îndeplinirea condiţiilor de formă ale fiecărui proiect de act normativ sau document de politici publice, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Dacă în urma examinării proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative se constată nerespectarea cerinţelor de formă, Secretariatul General al Guvernului întocmeşte o notă cuprinzând observaţii şi propuneri, pe care o supune atenţiei iniţiatorului.  +  Articolul 35Autorităţile publice, inclusiv Secretariatul General al Guvernului, sunt obligate să furnizeze Consiliului Legislativ informaţiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative, în termenele şi în condiţiile stabilite de Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată.  +  Articolul 36 (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 34, Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului, după caz, următoarele documente: a) avizul Consiliului Legislativ; b) avizul Consiliului Suprem de Apărare al Ţării; c) avizul Consiliului Economic şi Social; d) nota prevăzută la art. 34 alin. (9). (2) Pe baza documentelor menţionate la alin. (1), iniţiatorul are obligaţia de a reanaliza şi, după caz, de a reface proiectul de document de politică publică sau de act normativ. Forma refăcută a proiectului se transmite Secretariatului General al Guvernului, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţită de o adresă care să cuprindă proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, cu cel puţin două zile înainte de data şedinţei Guvernului, pe a cărei agendă de lucru se solicită să fie înscrisă. (3) În situaţia în care iniţiatorul nu acceptă total sau parţial observaţiile şi propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ ce urmează a fi supus spre aprobare Guvernului, însoţit de o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea observaţiilor şi propunerilor respective.  +  Articolul 37Proiectul de document de politici publice finalizat conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, partea A, punctul I, fiind însoţit, după caz, de: a) adresa de înaintare, care va cuprinde lista documentelor anexate, precum şi datele persoanei de contact desemnate; b) procesul-verbal al şedinţei consiliului interministerial, desfăşurată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, dacă proiectul de document de politici publice a fost analizat de oricare dintre acestea; c) declaraţia de obiecţii; d) procesul-verbal al şedinţei de consultare interinstituţionale, după caz.  +  Articolul 38Proiectul de act normativ întocmit conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, partea A, punctul I, fiind însoţit, după caz, de: a) adresa de înaintare, care va cuprinde, în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, datele persoanei de contact desemnate, menţionarea documentului de politică publică la care se referă proiectul de act normativ, aprobat de Guvern; b) instrumentul de prezentare şi motivare; c) avizul de oportunitate pentru proiectele de ordonanţă de urgenţă sau avizul privind încadrarea în domeniile în care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe, pentru proiectele de ordonanţă elaborate în temeiul legilor de abilitare; d) tabelul de concordanţă; e) în cazul tratatelor internaţionale şi a contractelor de stat - memorandum; f) procesul-verbal al şedinţei consiliului interministerial, desfăşurată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005, dacă proiectul de act normativ a fost analizat de oricare dintre acestea; g) declaraţia de obiecţii; h) fişa circuitului de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; i) procesul-verbal al şedinţei de consultare interinstituţionale, după caz; j) documente relevante care atestă valabilitatea relaţiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act normativ (documente care certifică dreptul de proprietate, extrase de carte funciară, hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale prin care se solicită trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unităţi administrativ-teritoriale etc.); k) tabelul comparativ, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare.  +  Articolul 39Proiectul de act cu caracter individual întocmit conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare, partea A, punctul I, fiind însoţit, după caz, de: a) adresa de înaintare, care va cuprinde, în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, datele persoanei de contact desemnate; b) instrumentul de prezentare şi motivare; c) declaraţia de obiecţii; d) fişa circuitului de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; e) documente relevante care atestă valabilitatea relaţiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act normativ (documente care atestă dreptul de proprietate, extrase de carte funciară, hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale prin care se solicită trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unităţi administrativ-teritoriale etc.); f) tabelul comparativ, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare.  +  Articolul 40În situaţia în care se constată lipsa documentelor însoţitoare obligatorii conform prezentului regulament, Secretariatul General al Guvernului restituie iniţiatorului documentul împreună cu materialele anexate pentru completarea acestora.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii speciale cu privire la avizarea ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor Guvernului  +  Articolul 41 (1) Proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt avizate, în prealabil începerii procedurii de consultare prevăzute la art. 24, de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, din punctul de vedere al oportunităţii promovării acestora, în sensul motivării situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, precum şi a prezentării consecinţelor neadoptării proiectului de act normativ în regim de urgenţă. (2) La primirea avizului de oportunitate din partea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, iniţiatorul prezintă proiectul de ordonanţă de urgenţă în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, în vederea anunţării. (3) După anunţarea în reuniunea de lucru pregătitoare iniţiatorul demarează procedura de consultare cu ministerele şi cu alte instituţii definite în art. 25 şi 26, precum şi procedura de avizare în termenele stabilite în reuniunea de lucru pregătitoare. (4) După obţinerea tuturor avizelor, ordonanţele de urgenţă vor fi prezentate în reuniunea de lucru pregătitoare, iar apoi vor fi incluse pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. (5) În situaţia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul de ordonanţă de urgenţă va putea fi refăcut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament. (6) Dacă autoritatea care a elaborat proiectul de ordonanţă de urgenţă susţine necesitatea promovării lui în această formă, chiar după obţinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul, însoţit de o notă explicativă privind motivele neacceptării avizului nefavorabil, se înscrie pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului unde se va adopta o hotărâre finală. (7) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadă de 45 de zile calendaristice de la data emiterii.  +  Articolul 42 (1) Proiectele de ordonanţe, elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţie, vor fi avizate, în prealabil începerii procedurii de consultare prevăzute la art. 24, de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe. (2) La primirea avizului prevăzut la alin. (1), iniţiatorul va prezenta proiectul de ordonanţă în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, în vederea anunţării. (3) După anunţarea în reuniunea de lucru pregătitoare iniţiatorul demarează procedura de consultare cu ministerele şi cu alte instituţii definite în art. 25 şi 26, precum şi procedura de avizare în termenele stabilite în reuniunea de lucru pregătitoare, care nu pot fi mai mari de 7 zile lucrătoare pentru procedura de consultare. (4) În cazul în care avizul prevăzut la alin. (1) este favorabil cu amendamente, iniţiatorii transmit proiectele spre avizare, potrivit art. 33, numai după refacerea acestora conform avizului. (5) În situaţia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul va putea fi refăcut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament. (6) Proiectele de ordonanţă elaborate în temeiul unei legi de abilitare a Guvernului nu pot fi incluse pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul favorabil al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. (7) Avizul prevăzut la alin. (1) este valabil numai pe perioada de abilitare prevăzută în legea de abilitare a Guvernului în temeiul căreia se elaborează respectivul proiect de ordonanţă.  +  Capitolul IX Dispoziţii privind analiza, supunerea spre adoptare în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative, precum şi procedura ulterioară adoptării acestora  +  Articolul 43 (1) Primul-ministru stabileşte data, ora şi locul desfăşurării şedinţei Guvernului pe care o conduce. (2) Proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului este avizat de secretarul general al Guvernului şi prezentat spre aprobare primului-ministru. (3) Agenda de lucru a şedinţei Guvernului se comunică de către Secretariatul General al Guvernului, împreună cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum şi documentele însoţitoare respective, tuturor membrilor Guvernului, conducătorilor altor autorităţi publice interesate, precum şi altor participanţi la şedinţa Guvernului, cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua şedinţei Guvernului.  +  Articolul 44 (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de documente de politici publice, proiectelor de acte normative sau a altor documente aflate pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. (2) În cazuri excepţionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăşurării şedinţei Guvernului să fie luate în discuţie şi proiecte de documente de politici publice, proiecte de acte normative sau alte documente neînscrise pe agenda de lucru, dacă acestea reclamă o decizie urgentă a Guvernului. (3) În cazul acestor chestiuni urgente, iniţiatorul are obligaţia să îşi însuşească observaţiile şi propunerile cu privire la forma şi legalitatea acestor proiecte cuprinse în documentele prevăzute la art. 36. alin. (1).  +  Articolul 45 (1) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de document de politici publice, proiect de act normativ sau alt document, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anunţul primului-ministru privind adoptarea/ aprobarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz. (2) Secretariatul General al Guvernului întocmeşte stenograma şedinţei Guvernului, care reflectă hotărârile luate, punctele de vedere, persoanele care au luat cuvântul, sarcinile şi termenele de implementare a sarcinilor. Stenogramele şedinţelor Guvernului sunt certificate de secretarul general al Guvernului.  +  Articolul 46 (1) După adoptare, Secretariatul General al Guvernului finalizează proiectul de act normativ prin operarea observaţiilor de tehnică legislativă. (2) Dacă proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ este aprobat cu modificări în şedinţa Guvernului, iniţiatorul are obligaţia să modifice textul respectivului proiect de document de politici publice sau de act normativ şi să îl transmită Secretariatului General al Guvernului. (3) În situaţia în care iniţiatorul nu operează modificările aprobate de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare în vederea modificării sau retragerii acestuia.  +  Articolul 47 (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării şi adoptării lor în şedinţa Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a Consiliului Economic şi Social, după caz. În situaţia în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorităţi, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. (2) Repunerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului este obligatorie şi în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 44, dacă: a) acceptarea ulterioară a observaţiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 36 alin. (1) determină modificări de fond ale proiectului; b) avizul Consiliului Legislativ şi/sau avizul Consiliului Economic şi Social sunt negative, după transmiterea de către iniţiator a punctului său de vedere la Secretariatul General al Guvernului. (3) În toate cazurile, dacă ulterior adoptării iniţiatorul solicită operarea altor modificări care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia să repună respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.  +  Articolul 48Iniţiatorul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului formele refăcute ale proiectelor de acte normative atât pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o adresă care să cuprindă proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, cât şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.  +  Articolul 49 (1) După şedinţa Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la: a) definitivarea actului normativ adoptat, în condiţiile art. 46 şi art. 47; b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lui în executare, în vederea contrasemnării. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru; c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data şedinţei Guvernului în care acestea au fost adoptate; d) transmiterea la Camera Deputaţilor, la Senat sau, după caz, la Administraţia Prezidenţială a proiectelor de legi, însoţite de expunerile de motive ale acestora şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru; e) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, însoţite, după caz, de instrumentele de prezentare şi motivare ale acestora, semnate de ministrul sau miniştrii iniţiatori. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului şi/sau anexele acestora care intră sub incidenţa art. 108 alin. (4) ultima teză din Constituţia României, republicată, sau a art. 2 alin. (2), art. 15 lit. e) şi f), art. 17, 18, 23 şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, hotărâri şi/sau anexe care se trimit numai instituţiilor interesate. Declasificarea hotărârilor Guvernului şi/sau a anexelor acestora se face la solicitarea motivată a iniţiatorului, prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare, şi al art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; f) publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului; g) transmiterea la Senat, Camera Deputaţilor sau, după caz, la Administraţia Prezidenţială a ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, însoţite de expunerea de motive a proiectelor de legi pentru aprobarea acestora şi de hotărârile de adoptare, semnate de primul-ministru. (2) Secretariatul General al Guvernului transmite secretarului general al Camerei Deputaţilor actele normative adoptate de Guvern, în vederea publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o pagină care să cuprindă proprietăţile documentului referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat. (3) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei Secretariatului General al Guvernului, pe fiecare pagină, fără a se suprapune pe text, iar pentru forma electronică, prin semnătură electronică. Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului care vor avea dreptul la semnătură electronică. (4) În procesul de publicare, Secretariatul General al Guvernului şi iniţiatorii actelor normative adoptate de Guvern au obligaţia de a comunică neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi precizări, solicitate de acesta sau, în mod nemijlocit, de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerinţelor legale de publicare. În cazul în care solicitarea de date, informaţii şi precizări se face pe cale electronică, răspunsul se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică. (5) Transmiterea către Senat şi Camera Deputaţilor a proiectelor de legi, respectiv a ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă potrivit alin. (1) lit. d) şi g), se face de către Secretariatul General al Guvernului, acesta comunicând Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul copii ale tuturor acestor documente, în vederea monitorizării procesului legislativ parlamentar. (6) În vederea publicării pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea I, iniţiatorilor le revine obligaţia să transmită Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, instrumentul de prezentare şi motivare, semnat numai de conducătorul/conducătorii autorităţii/ autorităţilor publice iniţiatoare, care să se refere la forma finală a actului normativ, precum şi la avizul Consiliului Legislativ. (7) În conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Constituţia României, republicată, se supun spre dezbatere şi adoptare: a) Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare; b) Senatului, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005.  +  Articolul 50Instrumentele de prezentare şi motivare, variantele şi formele succesive ale proiectelor de acte normative, originalul actului normativ adoptat, precum şi documentele de politici publice se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoaşterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.  +  Capitolul X Dispoziţii privind deciziile primului-ministru  +  Articolul 51 (1) Deciziile primului-ministru se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului. (2) Deciziile primului-ministru se elaborează, se iniţiază, se emit şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu principiile ordinii de drept. (3) Autorităţile publice prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) pot iniţia proiecte de decizii ale primului-ministru.  +  Articolul 52Proiectul de decizie se transmite de către iniţiatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului sau, în cazul prevăzut la art. 53 alin. (4), Cancelariei Primului-Ministru, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o adresă care să cuprindă proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.  +  Articolul 53 (1) Secretariatul General al Guvernului examinează proiectul de decizie a primului-ministru din punctul de vedere al conformităţii cu dispoziţiile actelor normative în vigoare şi cu normele de tehnică legislativă. Dacă Secretariatul General al Guvernului nu are obiecţii privind proiectul de decizie, acesta este finalizat şi definitivat. (2) Proiectul de decizie care nu corespunde condiţiilor de formă prevăzute în prezentul capitol este restituit iniţiatorului de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lui. Iniţiatorii au obligaţia de a comunică Secretariatului General al Guvernului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării, toate informaţiile şi documentele necesare definitivării proiectelor de decizie. (3) Secretariatul General al Guvernului transmite proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru pentru a fi prezentate primului-ministru, în vederea semnării. Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de Şeful Cancelariei Primului-Ministru. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), proiectele deciziilor primului-ministru având ca obiect organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru şi a compartimentelor din structura acesteia, precum şi cele elaborate de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de primul-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se examinează din punctul de vedere al conformităţii cu dispoziţiile actelor normative în vigoare şi cu normele de tehnică legislativă de către Cancelaria Primului-Ministru, care finalizează aceste proiecte de decizie, le prezintă primului-ministru, în vederea semnării, şi şefului Cancelariei Primului-Ministru, în vederea contrasemnării.  +  Articolul 54 (1) După semnarea deciziilor de către primulministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la transmiterea acestora în 24 de ore, către Secretariatul General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului asigură: a) numerotarea deciziilor în cadrul anului calendaristic şi arhivarea acestora, în original; b) transmiterea deciziilor către secretarul general al Camerei Deputaţilor, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o pagină care să cuprindă proprietăţile documentului referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) comunicarea deciziilor către autorităţile publice care au obligaţia punerii lor în aplicare, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 55 (1) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage inexistenţa deciziilor. (2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile primului-ministru clasificate potrivit legii. (3) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.  +  Articolul 56Cheltuielile determinate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor primului-ministru se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei PrimuluiMinistru.  +  Capitolul XI Dispoziţii privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de prefecţi  +  Articolul 57 (1) Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele ale prefecţilor se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor, a hotărârilor Guvernului şi a legislaţiei comunitare. (2) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte se emit cu încadrarea în termenul stabilit şi cu indicarea expresă a temeiului legal. (3) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte vor fi elaborate respectându-se normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii publice respective, şi vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu. (4) Actele prevăzute la alin. (1) se semnează numai de către conducătorii autorităţilor publice emitente.  +  Articolul 58 (1) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte cu caracter normativ ale miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija acestora. (2) Prefecţii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ clasificate potrivit legii, precum şi cele cu caracter individual.  +  Capitolul XII Monitorizarea sarcinilor încredinţate autorităţilor publice de către Guvern  +  Articolul 59 (1) Secretariatul General al Guvernului monitorizează îndeplinirea sarcinilor încredinţate autorităţilor administraţiei publice în actele adoptate de Guvern. (2) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicită ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice informaţii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice informează Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunică motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum şi termenul în care se va îndeplinii sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitării. (3) Secretariatul General al Guvernului prezintă în reuniunea de lucru pregătitoare stadiul sarcinilor.  +  Articolul 60 (1) Secretariatul General al Guvernului monitorizează sarcinile rezultate din şedinţa Guvernului şi le comunică ministerelor şi autorităţilor publice. (2) Dacă nu se dispune altfel, termenul de îndeplinire a sarcinilor rezultate din şedinţa Guvernului este de 30 de zile. (3) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicită ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice informaţii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice informează Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunică motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum şi termenul în care se va îndeplini sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitării. (4) Secretariatul General al Guvernului prezintă în reuniunea de lucru pregătitoare stadiul sarcinilor.  +  Capitolul XIII Republicarea şi rectificarea actelor normative adoptate de Guvern  +  Articolul 61Actul normativ modificat sau completat în mod substanţial va fi republicat, conform dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 62 (1) În cazul în care după publicarea actelor normative adoptate de Guvern se descoperă erori materiale în cuprinsul acestora, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare. (2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputaţilor. În acest sens, autorităţile publice iniţiatoare ale proiectelor de acte normative, care conţin erori materiale, au obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilă, justificând necesitatea îndreptării erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XIV Dispoziţii privind plângerile prealabile formulate împotriva unui act al Guvernului sau a unei decizii a primului-ministru  +  Articolul 63 (1) Guvernul României, în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce/modifice actele adoptate/aprobate, numai dacă acestea nu au produs efecte juridice. (2) Plângerea prealabilă se adresează Guvernului şi se înregistrează la Secretariatul General al Guvernului şi se comunică de îndată iniţiatorului actului atacat. (3) Iniţiatorul are obligaţia să reanalizeze actul şi să propună Guvernului, în termen de 7 zile de la primirea plângerii, menţinerea, modificarea sau revocarea actului atacat. (4) În situaţia în care propune modificarea sau revocarea actului atacat, iniţiatorul va întocmi o notă care va fi supusă aprobării Guvernului. (5) Soluţia adoptată de Guvern se comunică contestatorului în termenul legal, de către Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 64 (1) În situaţia în care împotriva unei decizii a primului-ministru se formulează o plângere prealabilă în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Cancelaria Primului-Ministru comunică de îndată iniţiatorului, care are obligaţia să reanalizeze actul respectiv şi să comunice Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 7 zile de la solicitare, propuneri de menţinere, de modificare ori de revocare a acestuia, numai dacă acesta nu a produs efecte juridice. (2) În situaţia în care iniţiatorul propune menţinerea deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru comunică reclamantului soluţia de respingere a plângerii prealabile. (3) În situaţia în care iniţiatorul propune admiterea plângerii prealabile, acesta are obligaţia de a promova un proiect de modificare sau de revocare, după caz, a deciziei primuluiministru contestate, respectând dispoziţiile prezentului regulament şi ale legislaţiei privind contenciosul administrativ.  +  Capitolul XV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 65 (1) Secretariatul General al Guvernului publică documentele de politici publice aprobate de Guvern pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, în baza de date a documentelor de politici publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare. (2) Documentele de politică publică aprobate de Guvern sunt publicate şi de către iniţiator pe pagina de internet proprie, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt menţinute pe pagina de internet pe toată durata valabilităţii acestora.  +  Articolul 66Proiectele de documente de politici publice sau proiectele de acte normative aflate pe circuitul de avizare la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament se adoptă conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul iniţierii lor.  +  Articolul 67Următoarele anexe constituie parte integrantă din prezentul regulament: a) anexa nr. 1, cuprinzând modelul cererii pentru anunţarea proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, redactată de instituţia iniţiatoare; b) anexa nr. 2, cuprinzând modelul adresei de înaintare pentru consultare a proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ, redactată de instituţia iniţiatoare; c) anexa nr. 3, cuprinzând modelul declaraţiei de obiecţii; d) anexa nr. 4, cuprinzând modelul procesului-verbal al şedinţei de consultare interinstituţionale; e) anexa nr. 5, cuprinzând modelul fişei circuitului de avizare.  +  Anexa 1────────la regulament─────────────Cererea ..../(denumirea instituţiei)... către reuniunea de lucru pregătitoare din data de ...../(data şedinţei)... 200...Proiectele înscrise pentru a fi anunţate în reuniunea de lucru pregătitoare┌───┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐│Nr.│ Tipul │ Titlul │Coordonatele│ Numele │ Lista ││ │proiectului│proiectului│persoanei de│fişierului │instituţiilor ││ │ │ │contact │(pentru │ care vor fi ││ │ │ │desemnate │format │ consultate ││ │ │ │ │electronic)│ │├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤├───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤└───┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘    Conducătorul instituţiei ...............................                            (numele, prenumele şi semnătura)    Cererea a fost redactată de ...........................                                (numele, prenumele, funcţia                                  şi numărul de telefon)  +  Anexa 2───────la regulament─────────────ADRESĂ DE ÎNAINTAREpentru consultareIniţiator ................Titlul proiectului ...............Vă transmitem alăturat proiectul ............., în vederea declanşării procedurii de consultare.Termenul de consultare stabilit în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului, desfăşurată în data de ......, este de ....... zile lucrătoare.Conform dispoziţiilor art. 28 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, termenul de consultare este împărţit după cum urmează:- etapa 1 - de la data de ............ până la data de ..............;- etapa a 2-a - de la data de ........ până la data de ............. .Documentul în format electronic poate fi consultat atât pe site-ul instituţiei noastre, cât pe cel al Secretariatului General al Guvernului.Punctele de vedere formulate vor fi transmise şi în format electronic domnului/doamnei .............., în termenele sus-menţionate.    Conducătorul instituţiei .................................                             (numele, prenumele şi semnătura)    Adresa a fost redactată de ...............................                               (numele, prenumele,                                funcţia şi numărul de telefon)  +  Anexa 3────────la regulament──────────────DECLARAŢIA DE OBIECŢII...........................................(tipul şi titlul documentului)
  *Font 9*
  ┌───┬───────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬─────────┐│Nr.│Formularea │Formularea │Stadiul │Formularea │Data │Data ││crt│textului │obiecţiei │obiecţiei │finală a │transmiterii│primirii ││ │proiectului│exprimate în│(adică │articolului │spre │punctelor││ │supus │punctul de │identificarea │respectiv din │consultare │de vedere││ │consultării│vedere al │situaţiei │proiect sau o │ │ ││ │(formularea│ministerului│acesteia, │trimitere la │ │ ││ │textului │sau al altei│dacă a fost │punctul din │ │ ││ │articol │instituţii │luată în │procesul-verbal│ │ ││ │cu articol)│ │considerare, │al şedinţei de │ │ ││ │ │ │dacă s-a ajuns │consultare │ │ ││ │ │ │sau nu la un │interinstitu- │ │ ││ │ │ │acord în cadrul│ţionale în care│ │ ││ │ │ │şedinţei de │s-a definit │ │ ││ │ │ │consultare │formularea │ │ ││ │ │ │interinstitu- │articolului │ │ ││ │ │ │ţionale) │respectiv sau │ │ ││ │ │ │ │diferite puncte│ │ ││ │ │ │ │de vedere cu │ │ ││ │ │ │ │privire la │ │ ││ │ │ │ │acest articol │ │ │├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤├───┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤└───┴───────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴─────────┘    Conducătorul instituţiei ................................                             (numele, prenumele şi semnătura)    Persoana responsabilă cu elaborarea ...................................                                         (nume, prenume, funcţia şi                                          numărul de telefon)
   +  Anexa 4───────la regulament─────────────PROCES - VERBALal şedinţei de consultare interinstituţionaleLa Bucureşti, nr. .... 200......Privind .............................................................,(tipul şi titlul proiectului de document)elaborat de .........................................................(numele autorităţii publice)Participanţi la şedinţă: ...........................................Participanţii la şedinţă au discutatobservaţiile exprimate de ...........................................(numele autorităţii publice care a formulat obiecţii)1. S-a ajuns la un acord privind următoarele aspecte:
  Nr. Formularea textului proiectului supus consultării (formularea textului articol cu articol) Formularea observaţiei exprimate în punctul de vedere al autorităţii publice Formularea finală a articolului respectiv în cadrul proiectului
  2. Nu s-a ajuns la un acord privind următoarele aspecte:┌───┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐│Nr.│Formularea │Formularea │Formularea │Argumentaţia│Argumentaţia ││ │textului │observaţiei │finală a │autorităţii │autorităţilor ││ │proiectului │exprimate în│articolului │publice │publice care ││ │supus consultării│punctul de │respectiv în│iniţiatoare │şi-au exprimat││ │(formularea │vedere al │cadrul │ │punctul de ││ │textului articol │autorităţii │proiectului │ │vedere ││ │cu articol) │publice │ │ │ │├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘    Preşedintele şedinţei: ...............................................                           (numele, prenumele şi semnătura)    Participanţii la şedinţă: ............................................                               (numele, prenumele şi semnătura)    Autorităţile publice care nu au participat la şedinţă: ..............................
   +  Anexa 5───────────la regulament──────────────FIŞAcircuitului de avizare┌───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────────────────┐│ Titlul │ │ │ Data │Data │Data transmiterii ││proiectului│Iniţiatorul│Avizatorii│solicitării│obţinerii│la Secretariatul ││ │ │ │ avizului │avizului │General al Guvernului││ │ │ │ │ │pentru includerea pe ││ │ │ │ │ │agenda de lucru ││ │ │ │ │ │a şedinţei Guvernului│├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┤├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┤├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┤└───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────────────┘    Ministru/Secretar de Stat ................................                              (numele, prenumele şi semnătura)    Persoana responsabilă cu elaborarea proiectului ...........................                                                    (nume, prenume, funcţia                                                     şi numărul de telefon)___________