HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 26 septembrie 2007privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Vizele acordate străinilor de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, precum şi de Poliţia de Frontieră vor avea forma, conţinutul şi elementele de securizare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Forma, conţinutul şi elementele de securizare ale vizelor se realizează în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.683 din 29 mai 1995, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 4 iulie 1995, care stabileşte un nou format de viză, şi cu Decizia Comisiei Europene nr. C (96) 352 din 7 februarie 1996, care stabileşte specificaţiile tehnice ale colantului de viză.  +  Articolul 2 (1) Data punerii în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză este 1 iunie 2008. (2) Vizele eliberate până la data punerii în circulaţie a noului colant de viză rămân valabile până la data expirării lor. (3) Colantele model vechi rămase neutilizate la data introducerii noului tip de colant de viză rămân în paralel în circulaţie până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Noul colant de viză va fi achiziţionat de Ministerul Afacerilor Externe prin Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în vederea utilizării de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (2) Contravaloarea colantelor de viză se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, urmând ca plăţile către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să se stabilească prin contract.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea noului tip de colant de viză, se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de autoritate contractantă, să organizeze procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. (2) Licitaţia se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic, care va asigura confecţionarea şi livrarea unui prim lot de 1.000.000 de colante de viză de tip nou, realizate în conformitate cu specificaţiile tehnice din anexă. (3) Documentaţia de atribuire a ofertei se întocmeşte de Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Vizele vor fi acordate solicitanţilor cu achitarea costului acestora, a costurilor operaţiunilor de emitere, precum şi a taxelor consulare şi a tarifelor stabilite potrivit reglementărilor în vigoare, cu excepţia vizelor acordate în regim de gratuitate în baza legii române sau a tratatelor internaţionale la care România este parte. (2) Pentru vizele acordate în regim de gratuitate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), toate costurile de emitere a acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (3) Regimul de gratuitate acordat în condiţiile alin. (1) şi (2) încetează la data la care România va aplica integral prevederile acquis-ului Schengen.  +  Articolul 6Alineatul (2) al articolului 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru recuperarea costurilor, Ministerul Afacerilor Externe încasează de la fiecare persoană care obţine viza română suma de 4 dolari S.U.A. sau 3,20 euro/colant, pe care o virează Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», până la concurenţa sumei de 2.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul a 2.000.000 dolari S.U.A., nu mai târziu de data de 31 mai 2008."  +  Articolul 7Pe data de 1 iunie 2008 Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 431/2003 privind realizarea noului tip de colant de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 19 aprilie 2003, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 1.177.  +  Anexa VIZĂForma şi mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810-ID2 (Institutul Român de Standardizare)Rubrici:Titlul documentului: VIZĂNumărul documentului: cu elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROUDe la......... până la..........: se va indica perioada de valabilitate a vizei.Numărul de intrări: se va indica numărul de intrări la care titularul are dreptul.Durata şederii..... zile: se va indica numărul de zile de şedere la care titularul are dreptul.Eliberată la: se va indica locul eliberării vizei.La: se va indica data eliberării vizei.Numărul paşaportului: se va indica numărul documentului de călătorie pentru care viza este valabilă (în care este aplicată).Tipul de viză: se va înscrie simbolul tipului de viză acordat.Observaţii: se vor înscrie alte menţiuni ale organului emitent.Datele informatizate citibile optic.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de format uniform de viză, stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.683/95 din 29 mai 1995, care stabileşte un format uniform de viză, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L164 din 4 iulie 1995, şi specificaţiilor tehnice stabilite prin Decizia Comisiei Europene nr. C (96) 352 din 7 februarie 1996. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.------