HOTĂRÎRE Nr. 120 din 26 februarie 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital clinic de urgenta, cu 300 de paturi, în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 5 martie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital clinic de urgenta, cu 300 de paturi, în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Iulian MincuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------