LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996cu privire la actele de stare civilă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 11 noiembrie 1996    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc  +  Articolul 1Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.  +  Articolul 2Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, şi se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, prin ofiţerii de stare civilă. (2) Sunt ofiţeri de stare civilă: a) primării municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor; b) şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României; c) comandanţii de nave şi aeronave. (3) Primării şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari din aparatul propriu, respectiv unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre funcţionarii consulari. (4) Ofiţerul de stare civilă nu poate întocmi acte de stare civilă când este parte sau declarant. În asemenea cazuri, el va delega o altă persoană, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar în România pot cere înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. (2) Persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă la autorităţile administraţiei publice locale competente. (3) Cetăţenii străini pot cere, iar persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române. (4) Dacă un cetăţean străin s-a căsătorit sau a decedat pe teritoriul României, ofiţerul de stare civilă care a întocmit actul va trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului de Interne, care îi va transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al ţării respective acreditate în România, potrivit obligaţiilor izvorâte din tratate, acorduri sau convenţii la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 5 (1) Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac la cerere, pe baza declaraţiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Numele de familie şi prenumele se scriu aşa cum rezultă din actele de identitate, din certificatele de stare civilă şi din alte înscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autorităţile prevăzute de lege. (3) Întocmirea actelor de stare civilă, precum şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin.  +  Articolul 6 (1) Ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conţinutului declaraţiei şi concordanţa acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant. (2) Actul de stare civilă, întocmit în temeiul declaraţiei, se semnează de către ofiţerul de stare civilă şi de către declarant. (3) În cazul în care declarantul nu poate semna, ofiţerul de stare civilă menţionează aceasta pe actul de stare civilă, pe care îl semnează. (4) Este interzis să se facă ştersături, răzuiri, prescurtări şi adăugări în actele de stare civilă.  +  Articolul 7Actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă, cu respectarea prevederilor prezentei legi, sunt valabile, chiar dacă acea persoană nu avea aceasta calitate.  +  Articolul 8 (1) Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă sau aeronavă, ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României, întocmirea actului de stare civilă se face la autoritatea administraţiei publice locale a locului de coborâre sau de debarcare. (2) În cazul în care naşterea, căsătoria sau decesul are loc pe o navă, în timpul unei călătorii în afară apelor teritoriale române, evenimentul se înregistrează în jurnalul de bord de către comandantul navei. (3) Comandantul navei poate încheia căsătorii numai între persoane de cetăţenie română. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2). (4) Dacă naşterea sau decesul are loc pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara teritoriului României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei în carnetul de drum. (5) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum, potrivit alin. (2) şi (4), vor cuprinde toate datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege, ele făcând dovada evenimentului până la întocmirea actului în condiţiile prevăzute de alin. (6). (6) Comandantul navei sau al aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar la sosirea în ţară înaintează prin căpitănia portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la autoritatea administraţiei publice locale a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va întocmi actul de stare civilă. (7) În caz de mobilizare, război, participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar, Ministerul Apărării Naţionale desemnează cadrele militare care înregistrează actele şi faptele de stare civilă ale militarilor şi ale personalului civil şi le comunică autorităţilor administraţiei publice competente.  +  Articolul 9Orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane, ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau, după caz, dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ori printr-un act administrativ, se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, autorităţii administraţiei publice locale unde s-a întocmit actul de naştere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare.  +  Articolul 10În cazul în care ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în atribuţiile sale, persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază.  +  Articolul 11 (1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. În certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă. (2) În cazul în care certificatul de stare civilă nu a fost eliberat la data întocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite. (3) Cererea se depune la autoritatea administraţiei publice locale care are în păstrare registrul de stare civilă sau a domiciliului ori a reşedinţei petiţionarului. În cazul în care registrul de stare civilă nu se află în păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită autorităţii administraţiei publice competente, în termen de 3 zile. În situaţia în care exemplarul 1 al actului de stare civilă lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor Statului, autoritatea administraţiei publice locale, care primeşte cererea, solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseşte în păstrarea consiliului judeţean, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori Arhivelor Statului, pe baza căruia întocmeşte şi eliberează certificatul de stare civilă. (4) Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii. (5) Cererile privind procurarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor străini, ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţări, acreditate în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României sau Ministerului de Interne, vor fi soluţionate de Ministerul de Interne. (6) Transmiterea acestor documente se va face, după caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, dacă actele au fost solicitate prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România sau prin Ministerul de Interne, potrivit convenţiilor la care ţara noastră este parte. (7) Certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, care au înregistrat actele şi faptele de stare civilă, sunt valabile şi în străinătate.  +  Articolul 12 (1) Este interzisă reţinerea certificatelor de stare civilă de către orice persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (2) În cazul în care autorităţile investite cu atribuţii de stare civilă constată că unele date din cuprinsul unui certificat de stare civilă nu corespund cu cele din actul pe baza căruia a fost eliberat, certificatul se reţine şi se sesizează autoritatea administraţiei publice locale competente, în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat.  +  Secţiunea a 2-a Dovada stării civile  +  Articolul 13Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.  +  Articolul 14Pentru tot ceea ce reprezintă constatări personale ale ofiţerului de stare civilă, actele de stare civilă fac dovada până la constatarea falsului prin hotărâre judecătorească definitivă, iar pentru celelalte înscrieri, până la proba contrară.  +  Articolul 15Întocmirea, anularea, rectificarea sau completarea ori reconstituirea actelor de stare civilă, precum şi orice înscrieri făcute pe actele de stare civilă, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ori în baza unui act administrativ, sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară.  +  Articolul 16Starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în faţa instanţei judecătoreşti, în cazul prevăzut la art. 10, precum şi în faţa autorităţilor administraţiei publice când se solicită reconstituirea actelor de stare civilă, în următoarele situaţii: a) nu au existat registre de stare civilă; b) registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse în totalitate sau în parte; c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatelor de stare civilă sau a extraselor după actele de stare civilă; d) întocmirea actelor de stare civilă a fost omisă.  +  Capitolul II Întocmirea actelor de stare civilă  +  Secţiunea 1 Întocmirea actului de naştere  +  Articolul 17 (1) Întocmirea actului de naştere se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul, pe baza declaraţiei verbale a persoanelor prevăzute la art. 19, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor. (2) Dacă declaraţia priveşte pe un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, datele privind pe tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte. (3) Declararea naşterii se face în termen de 15 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 15 zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.  +  Articolul 18 (1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit legii. (2) Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător. (3) Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. În caz de neînţelegere între părinţi, va decide autoritatea administraţiei publice locale de la locul înregistrării naşterii, prin dispoziţie scrisă.  +  Articolul 19Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.  +  Articolul 20 (1) Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de art. 17 alin. (3), înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera. (2) Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi întocmirea actului nu a fost făcuta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de cariera al României ori la autoritatea locală din străinătate, întocmirea actului de naştere se face în ţară, la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul părinţilor, după ce Ministerul de Interne verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate.  +  Articolul 21 (1) Când declaraţia a fost făcuta după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere. (2) Acţiunea se introduce la judecătoria în a carei rază are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului. În vederea soluţionării, instanţa solicită poliţiei verificări pentru stabilirea identităţii, precum şi avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul persoanei al carei act de naştere se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate, iar declaraţia de naştere se face în ţară.  +  Articolul 22 (1) Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face, în termen de 30 de zile de la data găsirii copilului, la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială a fost găsit, pe baza procesului-verbal întocmit de poliţie, de medic şi de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale, căruia îi revine şi obligaţia de a face declaraţia de înregistrare a naşterii. Persoana care a găsit copilul este obligată să anunţe, în termen de 24 de ore, poliţia şi să prezinte copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra lui. (2) Din procesul-verbal prevăzut la alin. (1) trebuie să rezulte data, locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul, sexul, data presupusa a naşterii (anul, luna şi ziua) stabilită de medic, de instituţia sau de persoana căreia i-a fost încredinţat copilul. (3) După întocmirea procesului-verbal, reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale va lua măsuri de ocrotire a acestuia, potrivit legii.  +  Articolul 23 (1) În situaţia în care copilul este abandonat de către mamă în spital, conducătorul unităţii sanitare are obligaţia să sesizeze poliţia în termen de 24 de ore de la constatarea acestui fapt. (2) Dacă nu a fost stabilită identitatea mamei în termen de 30 de zile, întocmirea actului de naştere se va face pe baza certificatului medical constatator al naşterii şi a procesului-verbal încheiat de poliţie, de conducătorul unităţii sanitare şi de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale căruia îi revine şi obligaţia de a face declaraţia de înregistrare a naşterii.  +  Articolul 24În cazurile prevăzute la art. 22 şi 23, dacă nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispoziţie, de către primarul localităţii unde se înregistrează naşterea.  +  Articolul 25La înregistrarea naşterii, ofiţerul de stare civilă atribuie şi înscrie codul numeric personal, care se menţionează în certificatul de naştere, precum şi în toate celelalte acte care privesc persoana în cauza.  +  Articolul 26 (1) În cazul adopţiei cu efecte depline se va întocmi un nou act de naştere de către autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul adoptatorilor sau în raza căreia se afla sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. (2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de către autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul cel adoptat sau unde îşi are sediul instituţia de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia. (3) În noul act de naştere întocmit, rubrica "Locul naşterii" se va completa cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul autoritatea administraţiei publice locale care întocmeşte actul. (4) În cazul adopţiei cu efecte restrânse se va proceda potrivit prevederilor art. 46.  +  Secţiunea a 2-a Întocmirea actului de căsătorie  +  Articolul 27 (1) Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale a municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei în a carei raza administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. (2) Căsătoria se poate încheia în afară sediului autorităţii administraţiei publice locale, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta.  +  Articolul 28 (1) Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria. (2) Ofiţerul de stare civilă, care primeşte declaraţia de căsătorie, solicită viitorilor soţi să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora şi, dacă este cazul, dovezi privind desfacerea sau încetarea căsătoriei, precum şi aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârsta, rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la autoritatea administraţiei publice locale în a carei rază administrativ-teritorială are domiciliul sau reşedinţa, care o transmite, în termen de 48 de ore, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria.  +  Articolul 29 (1) Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. (2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 30Ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legii, consemnând refuzul într-un proces-verbal. Dispoziţiile art. 10 sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 31 (1) La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, îi declară căsătoriţi, după care le citeşte dispoziţiile din Codul familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie. (2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, şi de către ofiţerul de stare civilă.  +  Articolul 32La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sunt surdomuţi, se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.  +  Articolul 33Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini numai dacă, pe lângă actele prevăzute la art. 28, viitorii soţi prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei.  +  Secţiunea a 3-a Întocmirea actului de deces  +  Articolul 34 (1) Întocmirea actului de deces se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul, şi a certificatului medical constatator al decesului. (2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate şi, dacă este cazul, livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat.  +  Articolul 35 (1) Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţa a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia. (2) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violenţe, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declararea se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces. (4) În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.  +  Articolul 36În cazul în care se declară decesul unui copil născut viu, care a încetat din viaţă fără ca declararea naşterii să fi fost făcută în termenele prevăzute de lege, ofiţerul de stare civilă va întocmi mai întâi actul de naştere şi apoi pe cel de deces. Dacă, din motive temeinice, actul de naştere nu poate fi întocmit, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actul de deces şi ulterior urmăreşte înregistrarea naşterii.  +  Articolul 37 (1) Certificatul medical constatator al decesului, în care se consemnează cauza decesului, se întocmeşte şi se semnează de către medic sau, în lipsa acestuia, de către un cadru mediu sanitar care a făcut constatarea. (2) Dacă decesul s-a produs pe o navă sau pe o aeronavă şi nu există medic la bord, constatarea decesului se va face în primul port sau aeroport de escală, de către un medic. (3) În situaţia când durata călătoriei navei până la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de către comandant, împreună cu consiliul de bord, şi se consemnează în jurnalul de bord. În caz de moarte violentă, comandantul navei va efectua cercetări, potrivit legii.  +  Articolul 38 (1) Actul de identitate şi livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale persoanei decedate se reţin de către ofiţerul de stare civilă şi se înaintează, după caz, poliţiei sau comandamentului militar, până la data de 5 a lunii următoare. (2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele menţionate la alin. (1), va preciza, în scris, motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului. Declaraţia se înaintează autorităţilor competente.  +  Articolul 39 (1) Întocmirea actului de deces privind un cadavru găsit se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială a fost găsit. (2) Înregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevăzute la art. 34 şi la art. 35 alin. (3), precum şi a procesului-verbal întocmit de medic, care va cuprinde vârsta, sexul, locul unde a fost găsit cadavrul, data şi cauza decesului. (3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de către autorităţile administraţiei publice competente, se înscriu prin menţiune pe actul respectiv. Menţiunea se comunică autorităţii administraţiei publice locale care are în păstrare actul de naştere, poliţiei şi, după caz, comandantului militar.  +  Articolul 40 (1) Ofiţerul de stare civilă, după întocmirea actului de deces, eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare a cadavrului. (2) Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român, al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea. Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică a României, adeverinţa se va elibera pe baza certificatului de deces eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular de carieră. (3) Dacă decesul unui cetăţean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afară teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în ţară, înhumarea sau incinerarea se face pa baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potrivit art. 8 alin. (6).  +  Articolul 41 (1) Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei publice locale de la: a) locul de naştere a celui declarat mort; b) domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate; c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.  +  Secţiunea a 4-a Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate  +  Articolul 42Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente.  +  Articolul 43 (1) Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României încheie căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi. (2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la autoritatea administraţiei publice locale a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civilă va fi trimis, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la autoritatea administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti. (3) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor primite din străinătate se efectuează cu aprobarea Ministerului de Interne. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la autoritatea administraţiei publice locale în a carei rază administrativ-teritorială are domiciliul. (4) Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Statului. Transcrierea acestor extrase în registrele de stare civilă se va face cu aprobarea Ministerului de Interne.  +  Capitolul III Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă  +  Articolul 44În actele de naştere şi, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei, în următoarele cazuri: a) stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi încuviinţarea purtării numelui; b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii; c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei; d) adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei; e) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române; f) schimbarea numelui; g) deces; h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe ele; i) schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.  +  Articolul 45Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoaştere întocmit potrivit legii sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. În situaţia în care, ulterior, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor minori, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora.  +  Articolul 46În cazul adopţiei cu efecte restrânse se face menţiune pe actul de naştere al celui adoptat şi, dacă este cazul, pe cel de căsătorie, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate.  +  Articolul 47Anularea sau desfacerea adopţiei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, se înscrie, prin menţiune, pe actul de naştere iniţial şi, după caz, pe cel întocmit în urma adopţiei, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Menţiunea se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.  +  Articolul 48Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscriu prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. Menţiunea se înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiţerul stării civile care a întocmit actul de deces, a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile ori la cererea persoanei interesate.  +  Articolul 49Menţiunea privitoare la schimbarea numelui se înscrie pe actele de stare civilă ale persoanei în cauza, potrivit legii.  +  Articolul 50Menţiunile privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române se înscriu pe actul de naştere şi, dacă este cazul, pe cel de căsătorie, pe baza comunicării transmise de Ministerul de Interne.  +  Articolul 51La cerere, persoanelor îndreptăţite li se pot elibera, potrivit art. 11, certificate de stare civilă cu menţiunile înscrise în actele de stare civilă. Certificatele de stare civilă eliberate anterior se retrag şi se anulează.  +  Capitolul IV Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă  +  Articolul 52Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă: a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte; b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.  +  Articolul 53Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă: a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia; b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.  +  Articolul 54 (1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, însoţită de actele doveditoare, se depune la autoritatea administraţiei publice locale, competentă să întocmească actul, sau a locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul prevederilor art. 52 lit. b). Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin dispoziţie a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere. (2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă.  +  Articolul 55Dispoziţiile art. 52-54 se aplică, în mod corespunzător, persoanelor fără cetăţenie, care au domiciliul în România.  +  Articolul 56În cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte, acesta se înlocuieşte printr-o copie întocmită de pe registrul existent, care se certifică pentru conformitate de către ofiţerul de stare civilă.  +  Capitolul V Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor  +  Articolul 57 (1) Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se pot face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (2) Sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de către autoritatea administraţiei publice locale, de către consiliul judeţean sau de către Parchet. Cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza cercetărilor efectuate de poliţie şi a concluziilor procurorului. (3) Soluţionarea cererii de anulare, modificare, rectificare sau completare a actelor de stare civilă şi a mentiunilor înscrise pe acestea, făcută de un cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate, este de competenţa Judecătoriei sectorului 1 al municipiului Bucureşti. (4) Actele de stare civilă reconstituite nu pot fi rectificate ori completate.  +  Articolul 58Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, se înscriu numai prin menţiune pe actul de stare civilă corespunzător.  +  Capitolul VI Conţinutul şi forma actelor de stare civilă. Păstrarea registrelor de stare civilă  +  Articolul 59 (1) Conţinutul şi forma actelor de naştere, de căsătorie şi de deces sunt prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B şi 2C. (2) Actele de stare civilă vor fi tipărite pe ambele feţe, cu excepţia celor pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, care vor fi tipărite pe o singura faţă, în registre confecţionate din hârtie specială şi compactate cu pânza. (3) Pe actele de stare civilă se va imprima o tentă de culoare, astfel: albastră - pe cele de naştere, roz - pe cele de căsătorie şi cenuşie - pe cele de deces, având la mijloc stema României.  +  Articolul 60 (1) Numerotarea actelor se va face pe an calendaristic. Registrele de stare civilă, precum şi fiecare an calendaristic se vizează, pentru deschidere şi închidere, de către primar. (2) Primul exemplar al registrelor de stare civilă se păstrează la autoritatea administraţiei publice locale unde s-a întocmit, iar al doilea exemplar se înaintează, după caz, consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate. (3) Ambele exemplare ale registrelor de stare civilă se trimit Arhivelor Statului, după trecerea a 100 de ani de la data completării lor.  +  Articolul 61Autorităţile administraţiei publice care au în păstrare registrele de stare civilă sunt obligate să asigure conservarea şi securitatea acestora, cu respectarea normelor privind evidenţa şi păstrarea arhivelor.  +  Capitolul VII Contravenţii  +  Articolul 62 (1) Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni: a) deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinând altei persoane; b) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege; c) neasigurarea conservării şi securităţii registrelor şi certificatelor de stare civilă, potrivit normelor privind evidenţa şi păstrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Statului a registrelor de stare civilă, după trecerea termenului legal de păstrare; d) necomunicarea la autorităţile administraţiei publice competente, de către ofiţerul de stare civilă, a mentiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbării numelui, neînscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civilă la consiliul judeţean sau, după caz, la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data când toate filele au fost completate; e) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termenul prevăzut la art. 43 alin. (2); f) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact; g) neverificarea de către ofiţerul de stare civilă a realităţii conţinutului declaraţiei şi a concordanţei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi celelalte înscrisuri prezentate; h) comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 69; i) neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele legale de declarare a naşterii şi a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte; j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă; k) oficierea de către deservenţii cultelor a serviciului religios în cazul căsătoriilor sau în vederea înhumării sau incinerarii, fără a li se fi prezentat certificatul de căsătorie şi, respectiv, documentul prevăzut la art. 40; l) înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competentei teritoriale prevăzute de prezenta lege; m) efectuarea de răzuiri, ştersături în cuprinsul actelor de stare civilă; n) netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor români cu domiciliul în România, ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a buletinelor de identitate ale persoanelor decedate, precum şi a livretelor militare, autorităţilor administraţiei publice competente; o) nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliţiei despre găsirea unui copil sau abandonarea acestuia într-o unitate sanitară; p) înhumarea sau incinerarea cadavrului fără prezentarea documentului prevăzut la art. 40. (2) Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 60.000 lei, iar cele de la lit. d)-p), cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.  +  Articolul 63Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari, de către persoanele împuternicite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean sau prin ordin al prefectului, precum şi de către poliţişti cu atribuţii în acest domeniu.  +  Articolul 64Dispoziţiile cuprinse în acest capitol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 65La întocmirea actului de naştere, precum şi a celorlalte acte de stare civilă, numele de familie şi prenumele titularului se scriu în limba maternă folosindu-se alfabetul latin.  +  Articolul 66Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc comunicări nominale pentru nascuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, care se înaintează la sfârşitul fiecărei luni poliţiei, pentru crearea şi actualizarea bazei de date a populaţiei.  +  Articolul 67Certificatele ori, după caz, hotărârile judecătoreşti de adopţie, despărţenie şi deciziile de înfiere şi de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele de pe actele de stare civilă ce au fost eliberate de autorităţile militare în baza legii, precum şi deciziile emise în baza Decretului nr. 432/1949 pot servi drept temei, la cererea celui îndreptăţit, pentru întocmirea actului ori pentru înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă, cu avizul Ministerului de Interne.  +  Articolul 68Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă pot fi trimise, la cerere, instanţelor judecătoreşti, parchetelor sau poliţiei, care sunt obligate să le restituie, iar pentru motive temeinice, la cererea autorităţilor administraţiei publice, se pot elibera extrase de pe actele de stare civilă.  +  Articolul 69Comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă se poate face, în cazuri temeinic justificate, la cererea autorităţilor publice, altele decât cele cu atribuţii legale în materie, cu aprobarea prefectului.  +  Articolul 70Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului de Interne şi al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, va stabili, potrivit legii, conţinutul şi forma certificatelor medicale de constatare a naşterii, a decesului, precum şi a celor privind starea sănătăţii viitorilor soţi şi va asigura tipărirea acestora.  +  Articolul 71 (1) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, iar judecătoriile, buletine statistice de divorţ. (2) Comisia Naţională pentru Statistică, cu avizul Ministerului de Interne, al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului Sănătăţii, stabileşte conţinutul şi forma buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, iar cu avizul Ministerului Justiţiei, ale buletinelor statistice de divorţ; asigură tipărirea lor şi emite norme referitoare la modul de completare şi transmitere a acestora.  +  Articolul 72 (1) Ministerul de Interne şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene în domeniul stării civile. (2) Prefectii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti organizează îndrumarea şi controlul activităţii de stare civilă desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale şi iau măsuri privind conservarea şi securitatea documentelor de stare civilă.  +  Articolul 73Ministerul de Interne şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală stabilesc, potrivit reglementărilor în vigoare, formularele necesare activităţii de stare civilă, altele decât cele prevăzute la art. 59, şi emit, în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor acesteia.  +  Articolul 74Ministerul de Interne asigură cerneala specială pentru completarea actelor de stare civilă, confecţionarea registrelor şi a certificatelor de stare civilă şi distribuirea, contra cost, a acestora autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Afacerilor Externe. Celelalte imprimate auxiliare vor fi tipărite prin grija consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 75Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la întocmirea actelor de stare civilă, eliberarea certificatelor, înscrierea şi comunicarea menţiunilor, în raporturile cu alte state, sunt aplicabile în măsura în care nu se prevede altfel prin acorduri, tratate şi convenţii la care România este parte.  +  Articolul 76Anexele nr. 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B şi 2 C fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 77 (1) Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civilă, H.C.M. nr. 1.090/1960 privind aprobarea modelelor registrelor de stare civilă, H.C.M. nr. 2.290/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 616/1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEBucureşti, 16 octombrie 1996.Nr. 119.  +  Anexa 1A              COMUNEI             ───────             ORAŞULUI             ────────  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI             ──────────────────────────────────────────────────                    ACT DE NAŞTERE Nr. .......               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                         S A A L L Z Z N N N N N C       DATE PRIVIND COPILUL: ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Numele de familie │ │ ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Prenumele │ │ ├───────────────────┼──────────┬─────────────────────────────────┬───────────┤ │ │ anul │ luna │ ziua │ │ Data naşterii ├──────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┴────────────────────────────┬────┴───────────┤ │ │ Comuna, oraşul, municipiul │ judeţul │ │ Locul naşterii ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Sexul │ cetăţenia │ naţionalitatea │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ └───────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATA │ MAMA │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Numele de familie │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Prenumele │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤ │ │ anul │ luna │ ziua │ anul │ luna │ ziua │ │ Data naşterii ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────────────┼──────┴──────┴──────┼──────┴──────┴──────┤ │ Locul │ comuna │ │ │ │ naşterii │ oraşul ├────────────────────┼────────────────────┤ │ │ municipiul │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ judeţul │ │ │ ├───────────┴──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Cetăţenia │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Naţionalitatea │ │ │ ├────────────┬─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Domiciliul │ comuna, oraşul, │ │ │ │ │ municipiul, strada, │ │ │ │ │ numărul │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ judeţul │ │ │ └────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘     Declarantul ......... în calitate de ......... domiciliat în (comuna,oraşul, municipiul) ........ strada ...... nr. ..... judeţul .......a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. ..... eliberatde ....... din care rezultă ca s-a născut un copil .................... .                          Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     ................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 2A     AMBASADA    ────────── ROMÂNIEI LA ______________________    CONSULATUL                    ACT DE NAŞTERE Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                         S A A L L Z Z N N N N N C      DATE PRIVIND COPILUL: ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Numele de familie │ │ ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Prenumele │ │ ├───────────────────┼──────────┬─────────────────────────────────┬───────────┤ │ │ anul │ luna │ ziua │ │ Data naşterii ├──────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┴────────────────────────────┬────┴───────────┤ │ │ Localitatea │ Ţara │ │ Locul naşterii: ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Sexul │ cetăţenia │ naţionalitatea │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ └───────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATA │ MAMA │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Numele de familie │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Prenumele │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤ │ │ anul │ luna │ ziua │ anul │ luna │ ziua │ │ Data naşterii ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────────────┼──────┴──────┴──────┼──────┴──────┴──────┤ │ Locul │ localitatea │ │ │ │ naşterii ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ judeţul │ │ │ │ │ ───────── │ │ │ │ │ Ţara │ │ │ ├───────────┴──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Cetăţenia │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Naţionalitatea │ │ │ ├────────────┬─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Domiciliul │ Localitatea, │ │ │ │ │ strada, numărul │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ judeţul │ │ │ │ │ ───────── │ │ │ │ │ Ţara │ │ │ └────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘     Declarantul ......... în calitate de ........ domiciliat în(localitatea) ........ strada ........ nr. ...... a prezentat certificatulmedical constatator al naşterii nr. ....... eliberat de .......... din carerezultă că s-a născut un copil ........... .                          Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     .............................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 1B              COMUNEI             ───────             ORAŞULUI             ────────    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI             ──────────────────────────────────────────────────                      ACT DE CĂSĂTORIE Nr. ......               din: anul ........ luna ........ ziua ........                              CODUL NUMERIC PERSONAL                         Soţul Soţia    MENŢIUNI: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                 S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C ┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ DATE PRIVIND SOŢII: │ SOŢUL │ SOŢIA │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Numele de familie │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Prenumele │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤ │ │ anul │ luna │ ziua │ anul │ luna │ ziua │ │ Data naşterii: ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────────────┼──────┴──────┴──────┼──────┴──────┴──────┤ │ Locul │ Comuna │ │ │ │ naşterii │ Oraşul │ │ │ │ │ Municipiul │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Judeţul │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │Cetăţenia │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │Naţionali- │ │ │ │ │tatea │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │Domiciliul │ Comuna, oraşul │ │ │ │ │ municipiul │ │ │ │ │ strada, numărul │ │ │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Judeţul │ │ │ └───────────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘       DATE PRIVIND PĂRINŢII ┌────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Numele de familie │ │ │ │ TATA ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Prenumele │ │ │ ├────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Numele de familie │ │ │ │ MAMA ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Prenumele │ │ │ └────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘    Potrivit învoielii, în căsătorie, numele de familie al soţului va fi ......,iar al sotiei va fi ........ .    În temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitoriisoţi prezenţi, noi, ofiţer de stare civilă ....... am încheiat prezentul actde căsătorie.                          Semnături: .....................                                                             Soţul        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Soţia     L.S.     ................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 2B     AMBASADA    ────────── ROMÂNIEI LA ..................................    CONSULATUL                    ACT DE CĂSĂTORIE Nr. ..........               din: anul ........ luna ........ ziua ........                              CODUL NUMERIC PERSONAL                         Soţul Soţia    MENŢIUNI: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                 S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C ┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ DATE PRIVIND SOŢII │ SOŢUL │ SOŢIA │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Numele de familie │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Prenumele │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤ │ │ anul │ luna │ ziua │ anul │ luna │ ziua │ │ Data naşterii ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────────────┼──────┴──────┴──────┼──────┴──────┴──────┤ │ Locul │ Localitatea │ │ │ │ naşterii ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Judeţul │ │ │ │ │ ───────── │ │ │ │ │ Ţara │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │Cetăţenia │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │Naţiona- │ │ │ │ │litatea │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Localitatea │ │ │ │ │ strada │ │ │ │ │ numărul │ │ │ │Domiciliul ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ │ Judeţul │ │ │ │ │ ───────── │ │ │ │ │ Ţara │ │ │ └───────────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘       DATE PRIVIND PĂRINŢII ┌────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Numele de familie │ │ │ │ TATA ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────│ │ │ Prenumele │ │ │ ├────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────│ │ │ Numele de familie │ │ │ │ MAMA ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────│ │ │ Prenumele │ │ │ └────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘    Potrivit învoielii, în căsătorie, numele de familie al soţului va fi ......,iar al soţiei va fi ........ .    În temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitoriisoţi prezenţi, noi, ofiţer de stare civilă ....... am încheiat prezentul actde căsătorie.                          Semnături: .....................                                                             Soţul        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Soţia     L.S.     .................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 1C              COMUNEI             ───────             ORAŞULUI             ────────    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI             ──────────────────────────────────────────────────                       ACT DE DECES Nr. .........               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                         S A A L L Z Z N N N N N C       DATE PRIVIND DECEDATUL: ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Numele de familie │ │ ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────│ │ Prenumele │ │ ├───────────────────┼──────────┬─────────────────────────────────┬───────────│ │ │ Anul │ Luna │ Ziua │ │ Data naşterii ├──────────┼─────────────────────────────────┼───────────│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┴────────────────────────────┬────┴───────────│ │ │ Comuna, oraşul, municipiul │ Judeţul │ │ Locul naşterii ├───────────────────────────────────────┼────────────────│ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────│ │ Sexul │ Cetăţenia │ Naţionalitatea │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────│ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────│ │ │ Comuna, oraşul, municipiul │ │ │ Domiciliul │ strada, numărul │ Judeţul │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────│ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┬────────────────────────────┴────┬───────────│ │ │ Anul │ Luna │ Ziua │ │ Data şi locul ├──────────┼─────────────────────────────────┼───────────│ │ decesului │ │ │ │ │ ├──────────┴────────────────────┬────────────┴───────────┤ │ │ comuna │ │ │ │ oraşul │ Judeţul │ │ │ municipiul │ │ └───────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATA │ MAMA │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────│ │ Numele de familie │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────│ │ Prenumele │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘     Declarant ......., în calitate de ....... domiciliat în (comuna, oraşul,municipiul) ....... strada ....... nr. ...... judeţul ....... a prezentatcertificatul medical constatator al decesului nr. ...., eliberat de ..........cauza decesului fiind ..................... .                          Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     .......................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 2C     AMBASADA    ────────── ROMÂNIEI LA __________________________________    CONSULATUL                    ACT DE DECES Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                         S A A L L Z Z N N N N N C       DATE PRIVIND DECEDATUL: ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Numele de familie │ │ ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Prenumele │ │ ├───────────────────┼──────────┬─────────────────────────────────┬───────────┤ │ │ Anul │ Luna │ Ziua │ │ Data naşterii ├──────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┴────────────────────────────┬────┴───────────┤ │ │ Localitatea │ Judeţul (ţara) │ │ Locul naşterii ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Sexul │ Cetăţenia │ Naţionalitatea │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ Localitatea, │ Judeţul (ţara) │ │ Domiciliul │ strada, numărul │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┬────────────────────────────┴────┬───────────┤ │ │ Anul │ Luna │ Ziua │ │ Data şi locul ├──────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤ │ decesului │ │ │ │ │ ├──────────┴─────────────────────────────────┴───────────┤ │ │ Localitatea │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ţara │ └───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ DATE PRIVIND PĂRINŢII │ TATA │ MAMA │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Numele de familie │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ Prenumele │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘     Declarant ..........., în calitate de ............ domiciliat în(localitatea) ........ strada ....... nr. ..... judeţul (ţara) ....... aprezentat certificatul medical constatator al decesului nr. ......, eliberatde ...... cauza decesului fiind ............... .                          Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     ..............................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:────────────────────