HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 17 octombrie 2007pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007    Având în vedere prevederile anexei nr. 12 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"În cadrul structurii Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se înfiinţează şi funcţionează Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti, ca subunitate fără personalitate juridică. Finanţarea activităţii centrului se asigură din tariful de rută ce se aplică României, conform reglementărilor în vigoare."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate exploatarea spaţiului aerian al României şi furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare şi salvare, servicii de informare aeronautică, precum şi coordonarea operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti.Obiectul de activitate al Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA cuprinde şi activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forţe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni ori externi, precum şi activităţi de transport în cont propriu, conform legislaţiei în vigoare."3. La articolul 7, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tarifele în lei şi valută, pentru serviciile asigurate operatorilor aerieni români sau străini, se stabilesc de Consiliul de administraţie al ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale şi înţelegerilor internaţionale încheiate în acest domeniu."4. La anexa nr. 1, după numărul curent 18 se introduce un nou număr, numărul curent 19, cu următorul cuprins:"19. Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti."5. La articolul 3 din anexa nr. 2, după punctul 3.10 se introduce un nou punct, punctul 3.11, cu următorul cuprins:"3.11. Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti."6. Articolul 4 din anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate exploatarea spaţiului aerian al României şi furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare şi salvare, servicii de informare aeronautică, precum şi coordonarea operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti.Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA desfăşoară şi activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forţe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni ori externi, precum şi activităţi de transport în interes propriu, conform legislaţiei în vigoare.Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se poate afilia la organe şi organisme internaţionale din domeniul obiectului său de activitate."7. La articolul 5 din anexa nr. 2, punctul 5.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.4. Atribuţiile Centrului de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor civile aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti sunt:5.4.1. monitorizează modul de îndeplinire de către România a obligaţiilor ce îi revin, rezultate din anexa nr. 12 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, denumită în continuare Convenţia de la Chicago, şi face propuneri pentru respectarea acestora;5.4.2. deţine baza cu datele de contact ale unităţilor de trafic aerian, aerodromurilor, operatorilor aerieni care desfăşoară operaţiuni în FIR Bucureşti, ale unităţilor de căutare şi/sau salvare desemnate prin regulamente specifice, inspectoratelor locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor prefectului, Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, actualizată permanent;5.4.3. urmăreşte elaborarea de către organizaţiile implicate în activităţile de căutare şi/sau salvare a planurilor de acţiune, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 12 la Convenţia de la Chicago. Propune modificări ale planurilor de acţiune şi le supune aprobării Ministerului Transporturilor, conform reglementărilor în vigoare aplicabile;5.4.4. asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepţionate de la aeronavele în pericol şi totodată recepţionarea semnalelor emise de echipamentele de locaţie pentru situaţii de urgenţă (ELT) pe frecvenţele 121,5 MHz şi 406 MHz;5.4.5. informează operativ Ministerul Transporturilor cu privire la producerea unui accident de aviaţie major pe teritoriul României sau a posibilităţii producerii unui asemenea accident, ca urmare a informaţiilor primite de la unităţile de alertă, precum şi cu privire la derularea operaţiunilor de căutare a aeronavei implicate în accident şi de salvare a supravieţuitorilor accidentului;5.4.6. notifică statul de înmatriculare al unei aeronave civile care a fost implicată într-un accident de aviaţie în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti;5.4.7. notifică şi informează operatorul aerian cu privire la evoluţia operaţiunilor de căutare şi/sau salvare;5.4.8. urmăreşte derularea procedurilor operaţionale aplicabile în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă;5.4.9. determină zona de căutare, declanşează şi coordonează activitatea de căutare a unei aeronave dispărute pe teritoriul României, în urma informaţiilor primite de la unităţile de alertă;5.4.10. notifică organizaţiile cu atribuţii în operaţiunile de salvare, după identificarea locului producerii accidentului, conform regulamentelor aplicabile;5.4.11. ia măsuri pentru asigurarea asistenţei de specialitate victimelor unui accident de aviaţie şi familiilor acestora, conform recomandărilor şi standardelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale;5.4.12. exercită orice alte atribuţii ce rezultă din regulamentele specifice, emise în condiţiile legii, pentru centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor civile aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti."8. La articolul 13 din anexa nr. 2, punctul 13.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"13.8. aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând regiei cu o valoare de maximum 7 milioane lei."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.251.----