LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicatăprivind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 aprilie 1998  Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 164 din 22 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 118 din 16 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 25 octombrie 1996 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 20 din 19 mai 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 20 mai 1997.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru completarea surselor de finanţare necesare construcţiei, modernizării, administrării, întreţinerii şi repararii drumurilor publice, se înfiinţează Fondul special al drumurilor publice.  +  Articolul 2Drumurile publice sunt cai de comunicaţie care au drept scop asigurarea transporturilor rutiere pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei, ale economiei şi ale apărării naţionale.  +  Articolul 3Drumurile publice pentru care se aplică prevederile prezentei legi sunt autostrazile, drumurile naţionale, drumurile judeţene şi drumurile comunale.  +  Capitolul 2 Constituirea Fondului special al drumurilor publice  +  Articolul 4Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie după cum urmează:1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra: a) preţului cu ridicată, exclusiv accizele, pentru carburanţii auto livraţi la intern de către producători; b) valorii în vama, stabilită potrivit legii, pentru carburanţii auto importaţi;2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra: a) preţului cu ridicată, exclusiv accizele, pentru autovehiculele şi remorcile livrate de către producătorii din ţara şi destinate vânzării pe piaţa interna, cu excepţia tractoarelor şi vehiculelor specializate pentru lucrări agricole, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5% începând cu data de 1 ianuarie 1998, precum şi a autovehiculelor şi remorcilor achiziţionate din fondurile nerambursabile PHARE; b) valorii în vama a autovehiculelor şi remorcilor importate;3. prin plata de către proprietarii de autovehicule şi remorci, persoane fizice şi persoane juridice, a unor sume fixe anuale, stabilite conform anexei, cărora li se eliberează documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovigneta, pentru care Ministerul Transporturilor va stabili modelul, forma şi condiţiile de eliberare.Aplicarea cotelor prevăzute la alin. 1 pct. 1 şi 2 se va reflecta în nivelul preţurilor cu ridicată şi al preţului cu amănuntul, fără să între în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.Sumele fixe anuale prevăzute la alin. 1. pct. 3 vor fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei, până la data de 31 decembrie a anului precedent.  +  Articolul 5Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 şi 2 revine producătorilor şi importatorilor, persoane fizice şi persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate şi de deţinătorul produsului importat.Suma datorată se stabileşte: a) la data livrării de către producători; b) la data efectuării formalităţilor de vamuire pentru produsele din import.Obligaţia varsarii sumelor fixe anuale, prevăzute la art. 4 alin. 1 pct. 3, revine tuturor proprietarilor de autovehicule şi remorci, persoane fizice şi persoane juridice, indiferent de data achiziţionării, cu excepţia instituţiilor publice şi a agenţilor economici care efectuează transport de călători în comun, a proprietarilor de autovehicule şi remorci radiate din circulaţie sau neutilizate temporar în construcţii sau în agricultura, ca urmare a întreruperii activităţilor productive, datorate caracterului sezonier şi calamităţilor. Durata radierii din circulaţie sau a neutilizarii temporare nu trebuie să fie mai mica de 3 luni în cursul unui an, cu excepţia rulotelor turistice care sunt scutite de plată sumelor fixe anuale.Pentru autovehiculele şi remorcile care, în condiţiile actualei legi, sunt înscrise în circulaţie sau utilizate mai puţin de un an, cuantumul sumei de plată se determina proporţional cu durata de circulaţie, calculată în luni întregi.Sunt, de asemenea, exceptate persoanele cu handicap, proprietare ale unui singur autoturism sau ale unei singure autoutilitare amenajate pentru persoanele cu handicap şi avizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Articolul 6Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vărsa în contul Fondului special al drumurilor publice, până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost stabilite.Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 alin. 3 se plătesc la unităţile C.E.C. de către proprietarii de autovehicule şi remorci până la data de 31 martie a fiecărui an.Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenţii economici, producători şi importatori de carburanţi, de autovehicule şi remorci se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere, conform legislaţiei fiscale.  +  Articolul 7La controlul în trafic efectuat de către organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducătorii auto sunt obligaţi să prezinte documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice prevăzut la art. 4 alin. 1 pct. 3 şi la art. 12 alin. 3.În cazul neprezentarii documentului, se retine certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport şi se aplică o amenda reprezentând de zece ori suma fixa anuală datorată conform prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3.  +  Capitolul 3 Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice  +  Articolul 8Lucrările finanţate din Fondul special al drumurilor publice se executa conform programelor anuale care stau la baza fundamentarii bugetului acestui fond.Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" elaborează şi fundamentează bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe care îl depune la Ministerul Transporturilor.Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.  +  Articolul 9Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează astfel: a) 65% pentru drumurile naţionale; b) 35% pentru drumurile judeţene şi comunale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune şi tranzitorii  +  Articolul 10Sumele încasate pentru Fondul special al drumurilor publice vor fi folosite în exclusivitate în scopul pentru care au fost constituite.  +  Articolul 11Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi persoanelor fizice şi persoanelor juridice străine în măsura în care, prin tratate internaţionale la care România este parte, nu se stabileşte altfel.  +  Articolul 12Persoanele fizice şi persoanele juridice, achizitoare de autovehicule şi remorci după data de 1 ianuarie 1997, sunt exceptate de la plata sumei fixe anuale pe o perioadă de un an calendaristic de la data înscrierii în circulaţie.La înscrierea în circulaţie se eliberează rovigneta prevăzută la art. 4 alin. 1 pct. 3, cu valabilitate de un an calendaristic.După expirarea perioadei de exceptare de la plata prevăzută la alin. 1, persoanele fizice şi persoanele juridice au obligaţia de a solicita o noua rovigneta, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3, plătind suma fixa anuală proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.  +  Articolul 13Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special al drumurilor publice se reportează cu aceeaşi destinaţie pentru anul următor.  +  Articolul 14Constituirea şi gestionarea Fondului special al drumurilor publice, stabilit potrivit prevederilor art. 4 din prezenta lege, se efectuează de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 15Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", precum şi de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 16Criteriile pe baza cărora se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice, pe judeţe, şi, în cadrul acestora, pentru drumurile judeţene şi comunale, precum şi metodologia de programare, de calcul şi de raportare, referitoare la Fondul special al drumurilor publice, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor.În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor vor elabora normele metodologice prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1997.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: art. 7 şi art. 42 din Legea drumurilor nr. 13/1974; art. 3, art. 4, art. 11 şi art. 17 alin. (2) din Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor; art. 3 alin. (4), art. 20 alin. (2) şi art. 37 din Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale; Decretul nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state care transporta mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României; Legea nr. 13/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa                  SUMELE FIXE pentru utilizarea drumurilor
         
    Nr. crt.Categoria vehicululuiSuma fixă anuală (mii lei)
    1.Autoutilitare sub 3,5 tone***) şi autoturisme:  
      - sub 1.500 cm350
      - 1.501-2.000 cm3100*)
      - 2.001-3.200 cm3250*)
      - peste 3.200 cm3600*)
    2.Autocamioane, autobasculante şi alte mijloace de transport:  
      - sub 18 tone***)500
      - 18-22 tone***)600
      - peste 22 tone***)650
    3.Remorci:  
      - sub 3 tone***)150
      - 3-16 tone***)350
      - peste 16 tone***)450
      Semiremorci:  
      - sub 20 tone***)600
      - 20-30 tone***)700
      - peste 30 tone***)800
    4.Autotractoare:  
      - sub 18 tone***)500
      - peste 18 tone***)700
    5.Autoremorchere900
    6.Tractoare rutiere**):  
      - sub 20 CP100
      - 20-45 CP300
      - peste 45 CP400
  ------------    *) Pensionării posesori ai unui singur autoturism sau ai unei singure autoutilitare vor plati 50.000 lei/an.    **) Se achită de la 1 ianuarie 1998.    ***) Masa totală autorizata, înscrisă în certificatul de înmatriculare. -------