ORDIN nr. 13 din 30 iulie 2007privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă şi se dispune aplicarea modelelor situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu exerciţiul financiar al anului 2008. (2) Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică următoarelor entităţi: bănci, persoane juridice române, organizaţii cooperatiste de credit, instituţii emitente de monedă electronică, bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, sucursale din România ale instituţiilor de credit străine, înscrise în Registrul instituţiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, denumite în continuare instituţii de credit. (3) Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin prezentul ordin, privesc întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual ale instituţiilor de credit.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Administratorii (conducătorii instituţiilor de credit) şi conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare FINREP la nivel individual.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească situaţiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu modelele şi normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. (2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, modificată şi completată prin Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2007, şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit/depun la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 5Banca Naţională a României, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 418 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, actualizează permanent modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, în funcţie de reglementările ce se adoptă pe parcurs.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancţiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute la art. 229 şi, respectiv, la art. 226 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile referitoare la instituţii de credit din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007.Preşedintele Consiliuluide administraţie alBăncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 30 iulie 2007.Nr. 13.  +  Anexa MODELELEsituaţiilor financiare FINREP la nivel individualşi normele metodologice privind întocmirea şiutilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de creditPrezentele modele ale situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, sunt emise de Banca Naţională a României în baza prevederilor art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007 şi au fost elaborate cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 418 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALEInstituţiile de credit au obligaţia, potrivit legii, să întocmească situaţii financiare FINREP la nivel individual, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice.Situaţiile financiare FINREP la nivel individual trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a instituţiei de credit, a sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală.  +  Capitolul II DISPOZIŢII REFERITOARE LA MODELELE ŞI REGULILE DE ÎNTOCMIRE ŞI TRANSMITERE/DEPUNERE A SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL1. ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească situaţii financiare FINREP la nivel individual, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei instituţiilor de credit pentru respectiva perioadă de timp.Situaţiile financiare FINREP la nivel individual cuprind două seturi de informaţii, respectiv: a) informaţii de bază:1. FIN1 - Bilanţul2. FIN2 - Contul de profit şi pierdere b) informaţii, altele decât cele de bază:1. FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire2. FIN5 - Titluri de plasament3. FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii4. FIN7 - Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformante5. FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire6. FIN9 - Imobilizări corporale7. FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizări necorporale8. FIN16 - Datorii financiare9. FIN18 - Provizioane10. FIN23 - Câştiguri (pierderi) nete din contabilitatea de acoperire11. FIN24 - Câştiguri (pierderi) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale12. FIN26 - Cheltuieli cu personalul13. FIN27 - Alte cheltuieli administrative14. FIN30 - Informaţii referitoare la depreciere15. FIN34 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate16. FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmărite în continuare17. FIN40 - Alte informaţii.Aceste situaţii se întocmesc lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz şi au ca scop furnizarea de informaţii detaliate privind situaţia fiecărei instituţii de credit şi de a permite astfel Băncii Naţionale a României îndeplinirea misiunii de supraveghere.1.2. La întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual de către instituţiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, precum şi oricare alte reglementări în materie în vigoare.Situaţiile financiare FINREP la nivel individual sunt întocmite în monedă naţională - RON. Elementele exprimate în devize sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.Informaţiile referitoare la contul de profit şi pierdere, precum şi cele privind variaţia diverselor elemente din bilanţ au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data raportării, inclusiv.În cadrul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, anumite elemente sunt defalcate pe următoarele clase de sectoare economice (în funcţie de calitatea contrapartidei sau a emitentului): administraţii centrale; instituţii de credit; instituţii, altele decât cele de credit; societăţi; retail. Legătura dintre clasele de expuneri prevăzute de reglementările prudenţiale emise de Banca Naţională a României şi clasele de alocare pe sectoare economice din situaţiile financiare FINREP la nivel individual este cea prevăzută la pct. I.6.(2) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2007 privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.1.3. Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia să întocmească atât situaţii financiare FINREP la nivel individual care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară cât şi situaţii financiare FINREP la nivel individual care privesc operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit.La întocmirea de către casele centrale ale cooperativelor de credit a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit, situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de organizaţiile cooperatiste de credit componente ale reţelei, care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară, vor fi combinate element cu element, prin însumarea elementelor similare de activ, pasiv, venituri şi cheltuieli, după eliminarea în prealabil a elementelor aferente operaţiunilor efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit componente ale respectivei reţele cooperatiste de credit.1.4. Prezentarea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.În antetul situaţiilor figurează următoarele informaţii: a) denumirea instituţiei de credit; b) data pentru care se întocmesc situaţiile; c) după caz, identificarea tabelului (o situaţie poate avea unul sau mai multe tabele).Liniile situaţiilor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, prevăzut de Reglementările contabile.Coloanele situaţiilor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi.2. SEMNAREA, VERIFICAREA ŞI TRANSMITEREA/DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL2.1. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se semnează de către administratorul instituţiei de credit (conducătorul instituţiei de credit) şi de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia să verifice respectarea reglementărilor în materie în vigoare, precum şi a prevederilor din prezentele norme metodologice, să asigure respectarea corelaţiilor în cadrul fiecărui formular şi între indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor ce se raportează prin situaţiile financiare FINREP la nivel individual.2.2. Instituţiile de credit transmit/depun lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, următoarele situaţii financiare FINREP la nivel individual: a) Informaţii de bază:- FIN1 - Bilanţul (lunar)- FIN2 - Contul de profit şi pierdere (lunar) b) Informaţii, altele decât cele de bază:- FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire (trimestrial)- FIN5 - Titluri de plasament (trimestrial)- FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii (trimestrial)- FIN7 - Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformante (lunar)- FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire (trimestrial)- FIN9 - Imobilizări corporale (anual)- FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizări necorporale (anual)- FIN16 - Datorii financiare (lunar)- FIN18 - Provizioane (semestrial)- FIN23 - Câştiguri (pierderi) nete din contabilitatea de acoperire (trimestrial)- FIN24 - Câştiguri (pierderi) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale (anual)- FIN26 - Cheltuieli cu personalul (lunar)- FIN27 - Alte cheltuieli administrative (lunar)- FIN30 - Informaţii referitoare la depreciere (semestrial)- FIN34 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate (anual)- FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmărite în continuare (lunar)- FIN40 - Alte informaţii (lunar)2.3. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se depun, într-un exemplar, la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual cu termen de depunere trimestrial, semestrial sau anual vor fi însoţite de o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice semnată de către administrator (conducătorul instituţiei de credit) şi de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.În adresa de înaintare a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual către Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, semnată de administrator (conducătorul instituţiei de credit) şi de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, se va preciza că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele modele şi norme metodologice, precum şi lista formularelor ce se depun.La Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, instituţiile de credit vor depune numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă urmare operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.2.4. Instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc situaţii financiare FINREP la nivel individual pentru perioadele în cauză, urmând să depună la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a instituţiei de credit:- denumirea completă (conform certificatului de înregistrare);- adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului instituţiei de credit;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- codul unic de înregistrare;- capitalul social.3. TERMENELE PENTRU TRANSMITEREA/DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL3.1. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de către instituţiile de credit, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare se transmit/depun la Banca Naţională a României, la următoarele termene:- cel mult 17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea, situaţiile financiare cu termen de transmitere/depunere lunar;- cel mult 17 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea, situaţiile financiare cu termen de transmitere/depunere trimestrial;- cel mult 17 zile calendaristice de la sfârşitul semestrului pentru care se face raportarea, situaţiile financiare cu termen de transmitere/depunere semestrial;- în termen de 120 zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru care se întocmesc, situaţiile financiare cu termen de transmitere/depunere anual.În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere/depunere a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare se vor transmite/depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.3.2. În cazul în care informaţiile prezentate în situaţiile financiare FINREP la nivel individual cu termen de transmitere/depunere lunar, trimestrial sau semestrial, întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar, înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, instituţiile de credit vor retransmite/depune respectivele situaţii financiare în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, împreună cu situaţiile financiare, aferente exerciţiului financiar curent, transmise/depuse până la data aprobării situaţiilor financiare anuale.  +  Capitolul III MODELELE SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL ŞI NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI UTILIZAREA ACESTORAI. Informaţii de bază1. FIN1BilanţulPREZENTAREFIN1 - Bilanţul este situaţia financiară care conţine informaţii de bază privind activitatea instituţiilor de credit pe categorii de operaţiuni.CONŢINUTLiniiPosturile de activ, de datorii şi de capitaluri proprii sunt grupate, astfel:- pentru activ:- > casa şi disponibilităţi la bănci centrale;- > instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire;- > titluri de tranzacţie;- > titluri de plasament;- > titluri de investiţii, detaliate în funcţie de calitatea emitentului respectivelor instrumente;- > credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) detaliate în funcţie de calitatea contrapartidei (debitorului);- > instrumente financiare derivate de acoperire;- > imobilizări corporale;- > imobilizări necorporale;- > părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu;- > creanţe privind impozitul pe profit; şi- > alte active.Titlurile de tranzacţie şi titlurile de plasament sunt clasificate în:- > acţiuni şi alte titluri cu venit variabil, detaliate în continuare în instrumente cotate şi necotate; şi- > efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix, detaliate în funcţie de calitatea emitentului respectivelor instrumente.Creanţele ataşate, restante şi îndoielnice sunt evidenţiate în cadrul postului de activ la care se referă.- pentru datorii:- > împrumuturi de refinanţare de la bănci centrale;- > instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire;- > datorii privind titlurile de tranzacţie;- > datorii privind instituţiile de credit;- > datorii privind clientela (alta decât instituţiile de credit);- > datorii constituite prin titluri;- > datorii subordonate;- > instrumente financiare derivate de acoperire;- > provizioane;- > datorii privind impozitul pe profit; şi- > alte datorii.Datoriile ataşate reprezentând dobânzi de plătit, calculate şi neajunse la scadenţă se evidenţiază în cadrul postului de pasiv la care se referă.- pentru capitaluri proprii:- > capital social;- > prime de capital;- > alte capitaluri proprii;- > rezerve din reevaluare;- > alte rezerve;- > acţiuni proprii;- > rezultatul reportat; şi- > rezultatul exerciţiului financiar (inclusiv repartizarea profitului).PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN1 - Bilanţul                                                                     - RON -
  ACTIV Cod pozitie Valoare contabila neta
  A B 1
  Casa şi disponibilitati la bănci centrale 010
  Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire 020
  Titluri de tranzactie 030
  - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 031
  - Cotate 032
  - Necotate 033
  - Efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 034
  - Administratii centrale 035
  - Institutii de credit 036
  - Institutii, altele decat cele de credit 037
  - Societăţi 038
  - Retail 039
  Titluri de plasament 040
  - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 041
  - Cotate 042
  - Necotate 043
  - Efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 044
  - Administratii centrale 045
  - Institutii de credit 046
  - Institutii, altele decat cele de credit 047
  - Societăţi 048
  - Retail 049
  Titluri de investitii 050
  - Administratii centrale 051
  - Institutii de credit 053
  - Institutii, altele decat cele de credit 055
  - Societăţi 057
  - Retail 059
  Credite şi creante (inclusiv leasing financiar) 060
  - Administratii centrale 061
  - Institutii de credit 063
  - Institutii, altele decat cele de credit 065
  - Societăţi 067
  - Retail 069
  Instrumente financiare derivate de acoperire 070
  Imobilizari corporale, din care: 080
  - Terenuri şi constructii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii 085
  Imobilizari necorporale 090
  - Fond comercial 093
  - Cheltuieli de constituire 096
  - Alte imobilizari necorporale 099
  Părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu, din care: 100
  - La institutii de credit 105
  Creante privind impozitul pe profit 110
  Alte active 120
  Total activ 130
                                                                          - RON -
  DATORII Cod pozitie Valoare contabila
  A B 1
  Imprumuturi de refinantare de la bănci centrale 300
  Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire 310
  Datorii privind titlurile de tranzactie 320
  Datorii privind instituţiile de credit 330
  - Depozite 332
  - Imprumuturi primite 334
  - Valori date în pensiune 336
  - Alte datorii 338
  Datorii privind clientela (alta decat instituţiile de credit) 340
  - Depozite 342
  - Imprumuturi primite 344
  - Valori date în pensiune 346
  - Alte datorii 348
  Datorii constituite prin titluri 350
  Datorii subordonate 360
  Instrumente financiare derivate de acoperire 370
  Provizioane 380
  - Riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura 383
  - Pensii şi obligaţii similare 384
  - Riscuri de tara 385
  - Restructurare 386
  - Impozite 387
  - Alte provizioane 388
  Datorii privind impozitul pe profit 390
  Alte datorii 400
  Total datorii 410
                                                                       - RON -
  CAPITALURI PROPRII Cod pozitie Valoare contabila
  A B 1
  Capital social 420
  Prime de capital 430
  Alte capitaluri proprii 440
  Rezerve din reevaluare 450
  Alte rezerve, din care: 460
  - Rezerve pentru riscuri bancare 465
  Acţiuni proprii (-) 470
  Rezultatul reportat
  - Profit 483
  - Pierdere 486
  Rezultatul exercitiului financiar
  - Profit 493
  - Pierdere 496
  - Repartizarea profitului 499
  Total capitaluri proprii 500
  Total datorii şi capitaluri proprii 510
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI   (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,       Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi    şi stampila institutiei de credit semnatura2. FIN2Contul de profit şi pierderePREZENTAREFIN2 - Contul de profit şi pierdere este situaţia financiară care conţine informaţii de bază privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea instituţiilor de credit.CONŢINUTFIN2 - Contul de profit şi pierdere cuprinde sumele sau valorile încasate sau de încasat şi sumele sau valorile plătite sau de plătit, aferente operaţiunilor efectuate de instituţiile de credit.Elementele de venituri şi cheltuieli sunt prezentate după natura acestora. Principalele elemente sunt defalcate în părţile lor componente, cu referire la categoriile de instrumente financiare din bilanţ.Câştigurile (pierderile) aferente activelor şi datoriilor financiare sunt prezentate pe bază netă, cu defalcare pe categorii de instrumente.În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul anului.Rezultatul perioadei, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN2 - Contul de profit şi pierdere
                                                                           - RON -
  Denumirea indicatorului Cod pozitie Valoare
  A B 1
  Venituri şi cheltuieli de exploatare 010
  Venituri din dobanzi 020
  - Disponibilitati la bănci centrale 023
  - Titluri de plasament 024
  - Titluri de investitii 025
  - Credite şi creante (inclusiv leasing financiar) 026
  - Instrumente financiare derivate 027
  - Alte venituri din dobanzi 028
  Cheltuieli cu dobanzile 030
  - Imprumuturi de refinantare de la bănci centrale 032
  - Datorii privind instituţiile de credit 034
  - Datorii privind clientela (alta decat instituţiile de credit) 035
  - Instrumente financiare derivate 036
  - Alte cheltuieli cu dobanzile 038
  Venituri din dividende 040
  - Venituri din titluri de plasament 043
  - Venituri din părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu 046
  Venituri din taxe şi comisioane 050
  Cheltuieli cu taxe şi comisioane 060
  Castiguri (pierderi) nete realizate aferente activelor financiare (altele decat titlurile de tranzactie şi instrumentele financiare derivate) 070
  - Titluri de plasament 071
  - Credite şi creante (inclusiv leasing financiar) 073
  - Titluri de investitii 075
  - Părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu 077
  - Altele 079
  Castiguri (pierderi) nete din titluri de tranzactie 080
  - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 083
  - Efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 086
  Castiguri (pierderi) nete din instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire 090
  - Instrumente financiare derivate de curs de schimb 092
  - Instrumente financiare derivate de rata a dobanzii 094
  - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri 096
  - Alte instrumente financiare derivate 098
  Castiguri (pierderi) nete din contabilitatea de acoperire 100
  Diferente nete de curs valutar aferente tranzactiilor în valută 110
  Castiguri (pierderi) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizarilor corporale şi necorporale 120
  Cheltuieli administrative generale 130
  - Cheltuieli cu personalul 133
  - Alte cheltuieli administrative 136
  Amortizarea 140
  - Imobilizari corporale 143
  - Fond comercial 145
  - Imobilizari necorporale (altele decat fondul comercial) 147
  Provizioane 150
  Provizioane pentru deprecierea activelor financiare 160
  - Titluri de plasament 161
  - Credite şi creante (inclusiv leasing financiar) 163
  - Titluri de investitii 165
  - Părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu 167
  - Alte active financiare 169
  Provizioane pentru deprecierea activelor nefinanciare 170
  - Imobilizari corporale 172
  - Fond comercial 174
  - Imobilizari necorporale (altele decat fondul comercial) 176
  - Alte active nefinanciare 178
  Alte venituri din exploatare 180
  Alte cheltuieli de exploatare 190
  Venituri extraordinare 200
  Cheltuieli extraordinare 210
  Rezultatul înainte de impozitare
  - Profit 223
  - Pierdere 226
  Cheltuieli cu impozitul pe profit 230
  Rezultatul după impozitare
  - Profit 243
  - Pierdere 246
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  II. Informaţii, altele decât cele de bază3. FIN3Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperirePREZENTARESituaţia FIN3 furnizează informaţii în legătură cu valoarea contabilă şi valoarea noţionalului instrumentelor financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire.CONŢINUTLiniiCorespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în funcţie de:- tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport- > curs de schimb (FX);- > rata dobânzii;- > acţiuni şi indici bursieri; şi- > altele.- tipuri de instrumente financiare derivate.ColoaneSituaţia FIN3 prezintă pe coloane- valoarea contabilă (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile bilanţiere; şi- valoarea noţionalului aferentă instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile în afara bilanţului. În cazul contractelor de schimb la termen ce implică schimbul monedei naţionale, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit/de livrat. În cazul contractelor de schimb la termen ce implică schimbul a două devize, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit.PERIODICITATE: trimestrial.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire
                                                                         - RON -
  ┌─────────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────────────┬────────────┐│ │ │ │ Valoarea │ ││ După │ După instrument │Cod │ contabila │ Valoarea ││tipul de │ │pozi-├──────┬───────┤notionalului││ risc │ │tie │Active│Datorii│ │├─────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│Curs de │FX forward (operaţiuni de schimb │ 010 │ │ │ ││schimb │la termen) │ │ │ │ ││(FX) ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │FX future │ 020 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Cross currency swap (swap │ 030 │ │ │ ││ │financiar de devize) │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │FX optiuni │ 040 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │FX Forward rate agreement │ 050 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Altele │ 060 │ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│Rata │Optiuni/Cap/Floor/Collar/Swaption│ 110 │ │ │ ││dobanzii ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Swap │ 120 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Forward rate agreement │ 130 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Forward │ 140 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Future pe rata dobanzii │ 150 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Altele │ 160 │ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│Acţiuni │Forward │ 210 │ │ │ ││şi indici├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│bursieri │Future │ 220 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Optiuni │ 230 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Warante │ 240 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Altele │ 250 │ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│Altele │ │ 300 │ │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────────┤│Total │ │ 400 │ │ │ │└─────────┴─────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴────────────┘               ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI    (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,        Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi     şi stampila institutiei de credit semnatura4. FIN5Titluri de plasamentPREZENTARESituaţia FIN5 prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută a titlurilor de plasament, provizioanele pentru depreciere constituite şi valoarea contabilă netă a acestora.CONŢINUTLiniiCorespund tipurilor de instrumente clasificate în categoria titluri de plasament:- acţiuni şi alte titluri cu venit variabil, detaliate în continuare în instrumente cotate şi necotate; şi- efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix, detaliate în funcţie de calitatea emitentului respectivelor instrumente.ColoaneSituaţia FIN5 prezintă pe coloane- valoarea contabilă a titlurilor de plasament pentru care nu au fost constituite provizioane pentru depreciere;- valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea provizioanelor aferente, constituite pentru depreciere) a titlurilor de plasament depreciate;- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea titlurilor de plasament; şi- valoarea contabilă netă totală a titlurilor de plasament, respectiv suma dintre valoarea contabilă a titlurilor de plasament nedepreciate, pe de o parte, şi valoarea contabilă brută a titlurilor de plasament depreciate, diminuată cu valoarea provizioanelor pentru depreciere constituite, pe de altă parte.PERIODICITATE: trimestrial.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN5 - Titluri de plasament
                                                                       - RON -
  Cod po- zi- tie Valoarea contabila a titlu- rilor de plasament nedepre- ciate Valoarea contabila bruta a titluri- lor de plasament deprecia- te Provi- zioane pentru depre- cierea titlu- rilor de plasa- ment Valoarea contabila neta totala a titluri- lor de plasament
  A B 1 2 3 4
  Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 010
  - Cotate 011
  - Necotate 012
  Efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 020
  - Administratii centrale 021
  - Institutii de credit 022
  - Institutii, altele decat cele de credit 023
  - Societăţi 024
  - Retail 025
  Total 030
              ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
   (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
    şi stampila institutiei de credit semnatura
  5. FIN6Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţiiPREZENTARESituaţia FIN6 prezintă informaţii referitoare la valoarea brută, provizioanele pentru depreciere constituite şi valoarea netă a creditelor şi creanţelor (inclusiv leasing financiar), precum şi a titlurilor de investiţii.CONŢINUTLiniiCorespund celor două categorii de active financiare incluse în această situaţie:- credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar), detaliate în continuare în funcţie de calitatea contrapartidei (debitorului); şi- titluri de investiţii, detaliate în funcţie de calitatea emitentului respectivelor instrumente.ColoaneSituaţia FIN6 prezintă pe coloane- valoarea contabilă a creditelor şi creanţelor (inclusiv leasing financiar), precum şi a titlurilor de investiţii pentru care nu au fost constituite provizioane pentru depreciere;- valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea provizioanelor aferente, constituite pentru depreciere) a respectivelor tipuri de active financiare, care sunt depreciate;- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea respectivelor tipuri de active financiare; şi- valoarea contabilă netă totală a creditelor şi creanţelor (inclusiv leasing financiar), precum şi a titlurilor de investiţii, respectiv suma dintre valoarea contabilă a respectivelor tipuri de active, care nu sunt depreciate, pe de o parte, şi valoarea contabilă brută a acestor tipuri de active, care sunt depreciate, diminuată cu valoarea provizioanelor pentru depreciere constituite, pe de altă parte.PERIODICITATE: trimestrial.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii
                                                                          - RON -
  Cod po- zi- tie Valoarea contabi- la a active- lor nedepre- ciate Valoarea contabi- la bruta a acti- velor depre- ciate Provi- zioane pentru depre- ciere Valoare contabi- la neta totala
  A B 1 2 3 4
  Credite şi creante (inclusiv leasing financiar) 010
  - Administratii centrale 011
  - Institutii de credit 012
  - Institutii, altele decat cele de credit 013
  - Societăţi 014
  - Retail 015
  Titluri de investitii 020
  - Administratii centrale 021
  - Institutii de credit 022
  - Institutii, altele decat cele de credit 023
  - Societăţi 024
  - Retail 025
             ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
    (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
     şi stampila institutiei de credit semnatura
  6. FIN7Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformanteTabelul A: Informaţii referitoare la active financiare depreciate şi restantePREZENTARESituaţia FIN7 (Tabelul A) prezintă informaţii privind activele financiare restante dar nedepreciate, valoarea contabilă netă şi cea a provizioanelor aferente activelor financiare depreciate, împreună cu valoarea garanţiilor aferente acestora.CONŢINUTLiniiCorespund categoriilor de active financiare prezentate:- acţiuni şi alte titluri cu venit variabil - detaliate în titluri cotate şi necotate;- efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix - detaliate în funcţie de calitatea emitentului respectivelor instrumente;- credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) - detaliate în funcţie de calitatea contrapartidei (debitorului); şi- alte active financiare.În plus, este prezentată valoarea garanţiilor ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ.ColoaneSituaţia FIN7 (Tabelul A) prezintă pe coloane- valoarea activelor financiare restante dar nedepreciate, clasificate în funcţie de numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei, respectiv:- > mai puţin de 90 zile (inclusiv);- > între 90 zile şi 180 zile (inclusiv);- > între 180 zile şi 1 an (inclusiv);- > mai mult de 1 an;- valoarea contabilă netă a activelor financiare depreciate, respectiv valoarea contabilă brută a acestora, diminuată cu valoarea provizioanelor pentru depreciere constituite;- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea respectivelor active financiare; şi- valoarea garanţiilor aferente activelor financiare restante (dar nedepreciate) şi activelor financiare depreciate.Tabelul B: Informaţii referitoare la activele financiare depreciate neperformante şi alte active financiare depreciatePREZENTARESituaţia FIN7 (Tabelul B) prezintă informaţii privind activele financiare depreciate neperformante, precum şi alte active financiare depreciate.Activele financiare sunt considerate neperformante atunci când îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. I.7. lit. f) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2007 privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.CONŢINUTLiniiCorespund celor două categorii de active financiare:- active financiare depreciate neperformante; şi- alte active financiare depreciate.ColoaneSituaţia FIN7 (Tabelul B) prezintă pe coloane- valoarea contabilă brută a respectivelor active financiare (fără deducerea provizioanelor aferente, constituite pentru depreciere); şi- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea respectivelor active financiare.PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN7 - Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformanteTabelul A: Informaţii referitoare la active financiare depreciate şi restante                                                                      - RON -  ┌──────────────────────────┬───┬──────────────────────┬──────┬──────┬────────┐ │ │Cod│ Active financiare │Valoa-│Provi-│Garantii│ │ │po-│ restante, restante, │rea │zioane│aferente│ │ │zi-│ dar nedepreciate │conta-│pentru│active- │ │ │tie├─────┬──────┬─────┬───┤bila │depre-│lor fi- │ │ │ │<= 90│> 90 │> 180│> 1│neta a│ciere │nanciare│ │ │ │zile │zile │zile │an │acti- │ │restante│ │ │ │ │<= 180│<= 1 │ │velor │ │(dar ne-│ │ │ │ │zile │an │ │finan-│ │depreci-│ │ │ │ │ │ │ │ciare │ │ate) şi │ │ │ │ │ │ │ │depre-│ │active- │ │ │ │ │ │ │ │ciate │ │lor fi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nanciare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │depreci-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │Acţiuni şi alte titluri cu│010│ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │venit variabil │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Cotate │011│ x │ x │ x │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Necotate │012│ x │ x │ x │ x │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │Efecte publice şi valori │020│ │ │ │ │ │ │ │ │asimilate, obligaţiuni şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte titluri cu venit fix │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Administratii centrale │021│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Institutii de credit │022│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Institutii, altele │023│ │ │ │ │ │ │ │ │decat cele de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Societăţi │024│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Retail │025│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │Credite şi creante │030│ │ │ │ │ │ │ │ │(inclusiv leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Administratii centrale │031│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Institutii de credit │032│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Institutii, altele │033│ │ │ │ │ │ │ │ │decat cele de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Societăţi │034│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │ - Retail │035│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │Alte active financiare │040│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼────────┤ │Total │050│ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴───┴─────┴──────┴─────┴───┴──────┴──────┴────────┘ 
  Garantii ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ 060 x x x x x x x
            ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,    Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi  şi stampila institutiei de credit semnaturaTabelul B: Informaţii referitoare la activele financiare depreciate neperformante şi alte active financiare depreciate
                                                                           - RON -
  Cod pozitie Valoarea contabila bruta Provizioane pentru depreciere
  A B 1 2
  Active financiare depreciate neperformante 010
  Alte active financiare depreciate 020
  Total 030
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  7. FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperirePREZENTARESituaţia FIN8 prezintă informaţii în legătură cu valoarea contabilă şi valoarea noţionalului instrumentelor financiare derivate de acoperire.CONŢINUTLiniiCorespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în funcţie de:- tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport- > curs de schimb (FX);- > rata dobânzii;- > acţiuni şi indici bursieri; şi- > altele.- tipuri de instrumente financiare derivate.ColoaneSituaţia FIN8 prezintă pe coloane- valoarea contabilă (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate înregistrată în conturile bilanţiere; şi- valoarea noţionalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile în afara bilanţului. În cazul contractelor de schimb la termen ce implică schimbul monedei naţionale, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit/de livrat. În cazul contractelor de schimb la termen ce implică schimbul a două devize, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit.PERIODICITATE: trimestrial.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire
                                                                     - RON -
  ┌────────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────────┬────────────┐│ După │ │ │ Valoarea │ ││tipul de│ După instrument │ Cod │ contabila │ Valoarea ││ risc │ │ pozitie ├──────┬───────┤notionalului││ │ │ │Active│Datorii│ │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│Curs de │FX forward (operaţiuni de │ 010 │ │ │ ││schimb │schimb la termen) │ │ │ │ ││(FX) ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │FX future │ 020 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Cross currency swap (swap │ 030 │ │ │ ││ │financiar de devize) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │FX optiuni │ 040 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │FX Forward rate agreement │ 050 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Altele │ 060 │ │ │ │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│Rata │Optiuni/Cap/Floor/Collar/ │ 110 │ │ │ ││dobanzii│Swaption │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Swap │ 120 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Forward rate agreement │ 130 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Forward │ 140 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Future pe rata dobanzii │ 150 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Altele │ 160 │ │ │ │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│Acţiuni │Forward │ 210 │ │ │ ││şi ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│indici │Future │ 220 │ │ │ ││bursieri├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Optiuni │ 230 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Warante │ 240 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│ │Altele │ 250 │ │ │ │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│Altele │ │ 300 │ │ │ │├────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤│Total │ │ 400 │ │ │ │└────────┴───────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴────────────┘           ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,    Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi şi stampila institutiei de credit semnatura8. FIN9 - Imobilizări corporalePREZENTAREFIN9 - Imobilizări corporale reflectă existentul şi mişcările de imobilizări corporale, precum şi ajustările aferente acestora (amortizări şi provizioane pentru depreciere).CONŢINUTTabelul A: Imobilizări corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluarePrezintă situaţia imobilizărilor corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare.LiniiLiniile reprezintă:- valoarea imobilizărilor corporale existente la începutul exerciţiului financiar, reflectată de soldurile debitoare la începutul anului ale conturilor de imobilizări corporale;- valoarea intrărilor de imobilizări corporale în cursul anului, reflectată în rulajele debitoare ale conturilor de imobilizări corporale;- valoarea cedărilor de imobilizări corporale în cursul anului, reflectată în rulajele creditoare ale conturilor de imobilizări corporale;- valoarea creşterilor sau diminuărilor rezultate din reevaluările imobilizărilor corporale;- valoarea amortizării aferentă imobilizărilor corporale înregistrată în cursul perioadei de raportare;- valoarea constituirilor sau majorărilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale;- valoarea diminuărilor sau reluărilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale;- alte modificări;- valoarea imobilizărilor corporale existente la data raportării, reflectată de soldurile debitoare la data raportării ale conturilor de imobilizări corporale;- valoarea amortizării cumulate, înregistrată la data raportării, aferentă imobilizărilor corporale;- valoarea activelor deţinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar);- valoarea activelor deţinute în regim de leasing operaţional (în calitate de locator).ColoaneColoanele detaliază categoriile de imobilizări corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare.Tabelul B: Imobilizări corporale evaluate la costPrezintă situaţia imobilizărilor corporale evaluate la cost.Liniile sunt aceleaşi cu cele ale Tabelului A, cu excepţia liniei corespunzătoare modificărilor rezultate din reevaluări.ColoaneColoanele detaliază categoriile de imobilizări corporale evaluate la cost.PERIODICITATE: anual.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN9 - Imobilizări corporaleTabelul A: Imobilizări corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare                                                                        - RON -
  Cod po- zi- tie Terenuri, amenajari de tere- nuri şi construc- tii Echipa- mente IT Mobi- lier, apa- ratura biro- tica şi echi- pamen- te de pro- tectie Alte echi- pamente (inclu- siv mij- loace de trans- port) Valoare conta- bila totala
  A B 1 2 3 4 5
  Sold initial 100
  - Intrari 110
  - Cedari 120
  - Cresteri sau diminuari rezultate din reevaluari 130
  - Amortizare 140
  - Constituiri sau majorări de provizioane pentru depreciere 150
  - Diminuari sau reluari de provizioane pentru depreciere 160
  - Alte modificari 170
  Sold final 200
  Amortizarea cumulata 210
  Active deţinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar) 310
  Active deţinute în regim de leasing operational (în calitate de locator) 320
             ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,     Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi   şi stampila institutiei de credit semnaturaTabelul B: Imobilizări corporale evaluate la cost                                                                      - RON -
  Cod po- zi- tie Terenuri, amenajari de tere- nuri şi cons- tructii Echi- pa- mente IT Mobilier, aparatura birotica şi echi- pamente de pro- tectie Alte echi- pamen- te (inclu- siv mijloa- ce de trans- port) Valoare contabila totala
  A B 1 2 3 4 5
  Sold initial 100
  - Intrari 110
  - Cedari 120
  - Amortizare 130
  - Constituiri sau majorări de provizioane pentru depreciere 140
  - Diminuari sau reluari de provizioane pentru depreciere 150
  - Alte modificari 160
  Sold final 200
  Amortizarea cumulata 210
  Active deţinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar) 310
  Active deţinute în regim de leasing operational (în calitate de locator) 320
  Valoare contabila totala - sold final total (total tabele A+B) 400
             ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,    Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi şi stampila institutiei de credit semnatura9. FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizări necorporalePREZENTAREFIN11 reflectă existentul şi mişcările de imobilizări necorporale, precum şi ajustările aferente acestora (amortizări şi provizioane pentru depreciere).CONŢINUTPrezintă situaţia imobilizărilor necorporale.LiniiLiniile reprezintă:- valoarea imobilizărilor necorporale existente la începutul exerciţiului financiar, reflectată de soldurile debitoare la începutul anului ale conturilor de imobilizări necorporale;- valoarea intrărilor (din dezvoltarea internă şi din achiziţii) de imobilizări necorporale în cursul anului, reflectată în rulajele debitoare ale conturilor de imobilizări necorporale;- valoarea cedărilor şi/sau casărilor de imobilizări necorporale în cursul anului, reflectată în rulajele creditoare ale conturilor de imobilizări necorporale;- valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale, înregistrată în cursul perioadei de raportare,;- valoarea constituirilor sau majorărilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale;- valoarea diminuărilor sau reluărilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale;- alte modificări;- valoarea imobilizărilor necorporale existente la data raportării, reflectată de soldurile debitoare la data raportării ale conturilor de imobilizări necorporale;- valoarea activelor deţinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar);- valoarea activelor deţinute în regim de leasing operaţional (în calitate de locator).ColoaneColoanele detaliază categoriile de imobilizări necorporale.PERIODICITATE: anual.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizări necorporale
                                                                          - RON -
  Cod po- zi- tie Fond comer- cial Cheltu- ieli de consti- tuire Pro- grame infor- matice create de insti- tutia de credit Pro- grame infor- matice achi- zitio- nate Alte imo- bili- zari necor- porale Valoare conta- bila totala
  A B 1 2 3 4 5 6
  Sold initial 100
  - Intrari din dezvoltarea interna 110 X
  - Intrari din achizitii 120
  - Cedari şi/sau casări 130
  - Amortizare 140
  - Constituiri sau majorări de provizioane pentru depreciere 150
  - Diminuari sau reluari de provizioane pentru depreciere 160
  - Alte modificari 170
  Sold final 200
  Active deţinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar) 310 X X
  Active deţinute în regim de leasing operational (în calitate de locator) 320 X X
              ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
   (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
      Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
    şi stampila institutiei de credit semnatura
  10. FIN16 - Datorii financiarePREZENTARESituaţia FIN16 detaliază informaţiile din situaţia FIN1 - Bilanţul, referitoare la datoriile financiare, altele decât cele evaluate la valoarea justă.CONŢINUTLiniiCorespund diferitelor categorii de datorii, altele decât cele evaluate la valoarea justă:- depozite ale instituţiilor de credit;- alte datorii privind instituţiile de credit;- depozite (altele decât cele ale instituţiilor de credit);- alte datorii privind clientela (alta decât instituţiile de credit);- datorii constituite prin titluri; şi- alte datorii financiare.Aceste categorii sunt detaliate în continuare în funcţie de tipurile de instrumente specifice.PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN16 - Datorii financiare
                                                                         - RON -
  Cod pozitie Valoare
  A B 1
  Depozite ale instituţiilor de credit 010
  - Conturi curente/depozite la vedere 012
  - Depozite la termen 014
  - Depozite colaterale 016
  Alte datorii privind instituţiile de credit 020
  Depozite (altele decat cele ale instituţiilor de credit) 030
  - Conturi curente/depozite la vedere 032
  - Depozite la termen 034
  - Depozite colaterale 036
  Alte datorii privind clientela (alta decat instituţiile de credit) 040
  Datorii constituite prin titluri 050
  - Certificate de depozit 051
  - Carnete şi librete de economii (inclusiv cele dematerializate) 052
  - Obligaţiuni 053
  - Convertibile 054
  - Neconvertibile 055
  - Altele 056
  Alte datorii financiare 060
  Total 070
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  11. FIN18 - ProvizioanePREZENTARESituaţia FIN18 prezintă informaţii referitoare la variaţia diferitelor categorii de provizioane înregistrate în conturile din Clasa 5.CONŢINUTLiniiAcestea prezintă modul de variaţie al provizioanelor, incluzând prezentarea următoarelor detalii:- soldul iniţial;- valoarea provizioanelor constituite sau valoarea majorărilor aferente provizioanelor constituite anterior;- valoarea provizioanelor utilizate ca urmare a acoperirii datoriilor pentru care au fost constituite;- valoarea provizioanelor constituite anterior şi reluate în conturile de venituri în cazul în care acestea devin parţial sau total fără obiect;- alte modificări; şi- soldul final.ColoaneSituaţia FIN18 detaliază pe coloane diferitele categorii de provizioane:- riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură;- pensii şi obligaţii similare;- riscuri de ţară;- restructurare;- impozite;- alte provizioane.PERIODICITATE: semestrial.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN18 - Provizioane
                                                                         - RON -
  Cod po- zi- tie Riscuri de executare a angajamen- telor prin semnatura Pensii şi obli- gatii simi- lare Ris- curi de tara Res- truc- turare Impo- zite Alte pro- vizi- oane Va- loa- re con- ta- bila to- tala
  A B 1 2 3 4 5 6 7
  Sold initial 100
  - Valori constituite/majorate 110
  - Valori utilizate 120
  - Valori neutilizate şi reluate în timpul perioadei 130
  - Alte modificari 140
  Sold final 200
             ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
   (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
      Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
   şi stampila institutiei de credit semnatura
  II. Informaţii detaliate privind elementele din contul de profit şi pierdere12. FIN23 - Câştiguri (pierderi) nete din contabilitatea de acoperirePREZENTARESituaţia FIN23 furnizează informaţii în legătură cu câştigurile, pierderile şi rezultatul net înregistrat(e) în conturile de venituri/cheltuieli, aferent(e) instrumentelor financiare derivate de acoperire.CONŢINUTLiniaAceasta prezintă câştigurile, pierderile şi rezultatul net aferent(e) instrumentelor financiare derivate de acoperire, transferate din conturile de regularizare în conturile de venituri sau cheltuieli în perioada în care fluxurile de trezorerie sau variaţiile de valoare justă acoperite afectează contul de profit şi pierdere.ColoaneSituaţia FIN23 prezintă pe coloane, în mod distinct, valoarea câştigurilor, pierderilor şi cea a rezultatul net înregistrat(e) în conturile de venituri/cheltuieli, aferent(e) instrumentelor financiare derivate de acoperire.PERIODICITATE: trimestrial.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN23 - Câştiguri (pierderi) nete din contabilitatea de acoperire
                                                                          - RON -
  Cod pozitie Castiguri Pierderi Net
  A B 1 2 3
  Castiguri/pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de acoperire, transferate în conturile de venituri sau cheltuieli în perioada în care fluxurile de trezorerie sau variatiile de valoare justa acoperite afectează contul de profit şi pierdere 010
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  13. FIN24 - Câştiguri (pierderi) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporalePREZENTAREFIN24 reflectă câştigurile (pierderile) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale, înregistrate în cursul perioadei de raportare.CONŢINUTLiniiLiniile prezintă:- valoarea imobilizărilor corporale cedate şi/sau casate în cursul perioadei de raportare; şi- valoarea imobilizărilor necorporale cedate şi/sau casate în cursul perioadei de raportare.ColoaneleColoanele prezintă:- câştiguri din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale, înregistrate în cursul perioadei de raportare;- pierderi din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale, înregistrate în cursul perioadei de raportare; şi- rezultatul net (câştiguri/pierderi nete) din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale, înregistrate în cursul perioadei de raportare.PERIODICITATE: anual.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN24 - Câştiguri (pierderi) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale
                                                                           - RON -
  Cod pozitie Castiguri Pierderi Net
  A B 1 2 3
  Imobilizari corporale 010
  Imobilizari necorporale 020
  Total 030
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  14. FIN26 - Cheltuieli cu personalulPREZENTAREFIN26 reflectă cheltuielile cu personalul efectuate în cursul perioadei de raportare.CONŢINUTLiniiLiniile reprezintă:- cheltuieli cu salariile personalului, care cuprind cheltuieli cu salarii brute, sporuri, indemnizaţii, sume plătite sub formă de indexare sau compensare, premii, avantaje în natură acordate salariaţilor;- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială;- cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor; şi- alte cheltuieli privind personalul.PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN26 - Cheltuieli cu personalul
                                                                          - RON -
  Cod pozitie Valoare
  A B 1
  Cheltuieli cu salariile personalului 010
  Cheltuieli privind asigurarile şi protectia sociala 020
  - Contribuţia unităţii la asigurarile sociale 021
  - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 022
  - Contribuţia angajatorului pentru asigurarile sociale de sănătate 023
  - Alte cheltuieli privind asigurarile şi protectia sociala 024
  Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor 030
  Alte cheltuieli privind personalul 040
  Total 050
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  15. FIN27 - Alte cheltuieli administrativePREZENTAREFIN27 reflectă alte cheltuieli administrative efectuate în cursul perioadei de raportare.CONŢINUTLiniiLiniile reprezintă:- cheltuieli cu materialele, inclusiv cu materialele de natura obiectelor de inventar;- cheltuieli privind alte stocuri;- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; şi- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate.PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN27 - Alte cheltuieli administrative
                                                                        - RON -
  Cod pozitie Valoare
  A B 1
  Cheltuieli cu materialele, inclusiv materialele de natura obiectelor de inventar 010
  Cheltuieli privind alte stocuri 020
  Cheltuieli cu lucrarile şi serviciile executate de terti 030
  Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate 040
  Total 050
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  16. FIN30 - Informaţii referitoare la deprecierePREZENTARESituaţia FIN30 prezintă informaţii referitoare la deprecierea activelor financiare (altele decât titlurile de tranzacţie şi instrumentele financiare derivate) şi a activelor nefinanciare.CONŢINUTLiniiPrezintă deprecierea aferentă:- activelor financiare (altele decât titlurile de tranzacţie şi instrumentele financiare derivate), cu detaliere pe categorii de active financiare:- > titluri de plasament;- > titluri de investiţii;- > credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar);- > părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu; şi- > alte active financiare.- activelor nefinanciare, cu detaliere pe categorii de active nefinanciare:- > imobilizări corporale;- > imobilizări necorporale, din care:- gt; gt; fond comercial;- gt; gt; altele.- > alte active nefinanciare.ColoaneSituaţia FIN30 prezintă pe coloane:- valoarea provizioanelor pentru depreciere aferente activelor financiare (altele decât titlurile de tranzacţie şi instrumentele financiare derivate) şi a activelor nefinanciare, constituite sau majorate în cursul perioadei de raportare;- valoarea provizioanelor pentru depreciere aferente activelor financiare (altele decât titlurile de tranzacţie şi instrumentele financiare derivate) şi a activelor nefinanciare, reluate la venituri în cursul perioadei de raportare; şi- valoarea contabilă netă totală (col. 1 - col. 2) a provizioanelor pentru depreciere aferente activelor financiare (altele decât titlurile de tranzacţie şi instrumentele financiare derivate) şi a activelor nefinanciare din cursul perioadei de raportare.PERIODICITATE: semestrial.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN30 - Informaţii referitoare la depreciere
                                                                          - RON -
  Cod pozitie Cresteri Reluari Total an curent
  A B 1 2 3
  Deprecierea aferenta activelor financiare (altele decat titlurile de tranzactie şi instrumentele financiare derivate) 100
  - Titluri de plasament 110
  - Titluri de investitii 120
  - Credite şi creante (inclusiv leasing financiar) 130
  - Părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu 140
  - Alte active financiare 150
  Deprecierea aferenta activelor nefinanciare: 200
  - Imobilizari corporale 210
  - Imobilizari necorporale 220
  - Fond comercial 223
  - Altele 226
  - Alte active nefinanciare 230
  Total 300
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  17. FIN34 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliatePREZENTAREFIN34 reflectă activele (la valoare brută), datoriile şi garanţiile rezultate în relaţia cu părţile afiliate, existente la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi salariile şi indemnizaţiile, beneficiile la terminarea contractului de muncă şi alte beneficii acordate sau care urmează a fi acordate personalului - cheie din conducere.CONŢINUTTabelul A: Active, datorii şi garanţii rezultate în relaţia cu părţile afiliateLiniiLiniile reprezintă:- Active privind părţile afiliate:- > valoarea creditelor şi creanţelor (inclusiv leasing financiar);- > acţiuni şi alte titluri cu venit variabil emise de părţile afiliate;- > alte creanţe privind părţile afiliate.- Datorii privind părţilor afiliate:- > valoarea depozitelor;- > valoarea împrumuturilor primite;- > valoarea altor datorii financiare;- > alte datorii.- Garanţii în relaţia cu părţile afiliate:- > Garanţii date;- > Garanţii primite.- Provizioane pentru deprecierea activelor financiare, rezultate în relaţia cu părţile afiliate.ColoaneColoanele prezintă structura părţilor afiliate.Tabelul B: Remuneraţii acordate personalului - cheie din conducereLiniiLiniile reprezintă:- salarii şi indemnizaţii;- beneficii la terminarea contractului de muncă;- alte beneficii.PERIODICITATE: anual.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN34 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliateTabelul A: Active, datorii şi garanţii rezultate în relaţia cu părţile afiliate
                                                                         - RON -
  Cod po- zi- tie Soci- eta- tea- mama So- cie- tati care de- ţin con- tro- lul co- mun asu- pra en- ti- ta tii Fi- li- ale Enti- tati aso- ciate Aso- ci- eri în par- tici- pati- e la care enti- ta- tea este aso- ciat Perso- nalul- cheie din condu- cerea enti- tatii sau soci- eta- tii- mama Alte părţi afi- liate Total
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  Active: credite şi creante (inclusiv leasing financiar) 100
  Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 200 X
  - Titluri de tranzactie 210 X
  - Titluri de plasament 220 X
  - Părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu 230 X
  Alte creante 300
  Total active 400
  Datorii 500
  - Depozite 510
  - Imprumuturi primite 530
  Alte datorii financiare 550
  - Datorii constituite prin titluri 570
  - Datorii subordonate 590
  Alte datorii 600
  Total datorii 650
  Garantii date 700
  Garantii primite 750
  Provizioane pentru deprecierea activelor financiare 800
            ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
  (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
     Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
    şi stampila institutiei de credit semnatura
  Tabelul B: Remuneraţii acordate personalului - cheie din conducere
                                                                         - RON -
  Cod pozitie Valoare
  A B 1
  Salarii şi indemnizatii 010
  Beneficii la terminarea contractului de muncă 020
  Alte beneficii 030
  Total 040
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  18. FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmărite în continuarePREZENTARESituaţia FIN36 furnizează informaţii în legătură cu elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului reprezentând angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente date sau primite de instituţiile de credit, precum şi informaţii referitoare la creanţele scoase din activ şi urmărite în continuare.CONŢINUTLiniiPrezintă elemente înregistrate în conturi în afara bilanţului:- angajamente de finanţare;- angajamente de garanţie;- alte angajamente; şi- creanţe scoase din activ, urmărite în continuare.Angajamentele sunt detaliate în continuare atât în funcţie de tipul angajamentelor (date sau primite), cât şi în funcţie de calitatea contrapartidei.Creanţele scoase din activ, urmărite în continuare, sunt detaliate în continuare în:- creanţe scoase din activ şi urmărite în continuare;- dobânzi aferente creanţelor scoase din activ, urmărite în continuare; şi- creanţe ataşate.PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmărite în continuare
                                                                        - RON -
  Cod pozitie Valoare
  A B 1
  Angajamente de finanţare
  - Date 110
  - Administratii centrale 111
  - Institutii de credit 112
  - Institutii, altele decat cele de credit 113
  - Societăţi 114
  - Retail 115
  - Primite 120
  - Administratii centrale 121
  - Institutii de credit 122
  - Institutii, altele decat cele de credit 123
  - Societăţi 124
  - Retail 125
  Angajamente de garantie
  - Date 210
  - Administratii centrale 211
  - Institutii de credit 212
  - Institutii, altele decat cele de credit 213
  - Societăţi 214
  - Retail 215
  - Primite 220
  - Administratii centrale 221
  - Institutii de credit 222
  - Institutii, altele decat cele de credit 223
  - Societăţi 224
  - Retail 225
  Angajamente privind titlurile
  - Titluri de primit 310
  - Administratii centrale 311
  - Institutii de credit 312
  - Institutii, altele decat cele de credit 313
  - Societăţi 314
  - Retail 315
  - Titluri de livrat 320
  - Administratii centrale 321
  - Institutii de credit 322
  - Institutii, altele decat cele de credit 323
  - Societăţi 324
  - Retail 325
  Alte angajamente
  - Date 410
  - Administratii centrale 411
  - Institutii de credit 412
  - Institutii, altele decat cele de credit 413
  - Societăţi 414
  - Retail 415
  - Primite 420
  - Administratii centrale 421
  - Institutii de credit 422
  - Institutii, altele decat cele de credit 423
  - Societăţi 424
  - Retail 425
  Creante scoase din activ, urmarite în continuare 500
  - Creante scoase din activ şi urmarite în continuare 510
  - Dobanzi aferente creanţelor scoase din activ, urmarite în continuare 520
  - Creante atasate 530
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
  19. FIN40 - Alte informaţiiTabelul A: Active la valoarea brutăPREZENTARESituaţia FIN40 (Tabelul A) prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi provizioane constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor instituţiilor de credit.CONŢINUTLiniiPosturile de activ sunt grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:- operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupează, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit;- operaţiuni cu clientela, care reflectă operaţiunile efectuate cu agenţii economici, alţii decât instituţiile de credit;- operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;- valori imobilizate; şi- acţionari sau asociaţi.Creanţele restante şi îndoielnice sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ la poziţia 4Creanţe restante5 şi respectiv, 4Creanţe îndoielnice5, iar cele privind riscurile de ţară sunt menţinute în conturile lor de origine.Creanţele ataşate reprezentând dobânzi de primit, calculate şi neajunse la scadenţă, mai puţin cele aferente creanţelor restante şi îndoielnice, se înscriu pe lângă fiecare clasă, la poziţia "Creanţe ataşate".Creanţele ataşate aferente creanţelor restante şi celor îndoielnice sunt prezentate în cadrul posturilor "Creanţe restante" şi respectiv, "Creanţe îndoielnice".ColoanePrezintă în mod distinct, pentru fiecare element de activ:- valoarea amortizărilor şi/sau a provizioanelor;- valoarea contabilă netă a respectivelor active (după deducerea din valoarea contabilă brută a amortizărilor şi/sau a provizioanelor); şi- valoarea contabilă brută a elementelor de activ.Tabelul B: Rezultatul exerciţiuluiPREZENTARESituaţia FIN40 (Tabelul B) prezintă unele elemente componente ale rezultatului exerciţiului, care nu se regăsesc în situaţia FIN2 - Contul de profit şi pierdere.CONŢINUTLiniiPrezintă anumite elemente ale rezultatului exerciţiului:- total venituri din operaţiuni curente;- total cheltuieli din operaţiuni curente;- rezultatul activităţii curente; şi- rezultatul activităţii extraordinare.PERIODICITATE: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN40 - Alte informaţiiTabelul A: Active la valoarea brută
                                                                          - RON -
  Cod po- zi- tie Amor- ti- zari şi pro- vizi- oane Active nete Active brute
  A B 1 2 3
  Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare 100
  - Casa şi alte valori 110
  - Casa 113
  - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
  - Alte valori 119
  - Cont curent la bănci centrale 120
  - Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) 130
  - Depozite la institutii de credit 140
  - Credite acordate instituţiilor de credit 150
  - Valori primite în pensiune 160
  - Valori de recuperat 170
  - Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele 180
  - Creante restante, din care: 190
  - credite restante 193
  - dobanzi restante 196
  - alte creante restante 199
  - Creante indoielnice, din care: 200
  - credite indoielnice 203
  - dobanzi indoielnice 206
  - alte creante indoielnice 209
  - Creante atasate 210
  Operaţiuni cu clientela 300
  - Creante comerciale 310
  - Credite de trezorerie 320
  - Credite de consum şi vanzari în rate 330
  - Credite pentru finantarea operaţiunilor de comert exterior 340
  - Credite pentru finantarea stocurilor şi pentru echipamente 350
  - Credite pentru investitii imobiliare 360
  - Alte credite acordate clientelei 370
  - Credite acordate instituţiilor financiare 380
  - Valori primite în pensiune 390
  - Conturi curente debitoare 400
  - Valori de recuperat 410
  - Creante restante, din care: 420
  - credite restante 423
  - dobanzi restante 426
  - Creante indoielnice, din care: 430
  - credite indoielnice 433
  - dobanzi indoielnice 436
  - Creante atasate 440
  Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
  - Titluri primite în pensiune livrata 510
  - Titluri de tranzactie 520
  - Titluri de plasament 530
  - Titluri de investitii 540
  - Instrumente financiare derivate 550
  - Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri 560
  - Decontari intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele 570
  - Personal şi conturi asimilate 580
  - Asigurari sociale, protectia sociala şi conturi asimilate 590
  - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 600
  - Debitori diversi 610
  - Decontari din operaţiuni în asocieri în participatie 620
  - Conturi de stocuri 630
  - Conturi de regularizare 640
  - Creante restante, din care: 650
  - titluri primite în pensiune livrata restante 652
  - dobanzi restante aferente titlurilor primite în pensiune livrata 655
  - Creante indoielnice, din care: 660
  - titluri primite în pensiune livrata indoielnice 662
  - dobanzi indoielnice aferente titlurilor primite în pensiune livrata 665
  - Creante atasate 670
  Valori imobilizate 700
  - Credite subordonate 710
  - Părţi în cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu 720
  - Imobilizari în curs şi avansuri acordate pentru imobilizari, imobilizari necorporale şi corporale 730
  - Creante din operaţiuni de leasing financiar 740
  - Creante restante 750
  - Creante indoielnice 760
  - Creante atasate 770
  Actionari sau asociaţi (+/-) *1) 800
  Total 900
             ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
   (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
      Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
    şi stampila institutiei de credit semnatura
  -----*1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)Tabelul B: Rezultatul exerciţiului
                                                                        - RON -
  Cod pozitie Valoare
  A B 1
  Total venituri din operaţiuni curente 010
  Total cheltuieli din operaţiuni curente 020
  Rezultatul activităţii curente
  - Profit 033
  - Pierdere 036
  Rezultatul activităţii extraordinare
  - Profit 043
  - Pierdere 046
                ADMINISTRATOR, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,
         Numele, prenumele, semnatura Numele, prenumele şi
      şi stampila institutiei de credit semnatura
   +  Capitolul IV CORESPONDENŢA CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT ŞI INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL1. FIN1 - Bilanţul
  COD PO- ZI- TIE PLAN DE CONTURI
  ACTIV
  010 101 + 102 +109 + 111 + 1171 + ex. 181 + ex. 182 - ex. 191
  020 ex. 311 (solduri debitoare) + ex. 312 + ex. 319 (solduri debitoare)
  030 3021 + 3025 + 3026 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  031 30213 + 30253 + ex. 30257 + 30263 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  032 ex. 30213 + ex. 30253 + ex. 30257 + ex. 30263 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  033 ex. 30213 + ex. 30253 + ex. 30257 + ex. 30263 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  034 30211 + 30212 + 30251 + 30252 + ex. 30257 + 30261 + 30262 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  035 30211 + ex. 30212 + 30251 + ex. 30252 + ex. 30257 + 30261 + ex. 30262 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  036 ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30257 + ex. 30262 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  037 ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30257 + ex. 30262 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  038 ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30257 + ex. 30262 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  039 ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30257 + ex. 30262 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399
  040 3031 + 3035 + 3037 + ex. 381 + ex. 382 - 3911 - ex. 399
  041 30313 + 30353 + 30373 + ex. 381 + ex. 382 - 39113 - ex. 399
  042 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39113 - ex. 399
  043 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39113 - ex. 399
  044 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + 30371 + 30372 + ex. 381 + ex. 382 - 39111 - 39112 - ex. 399
  045 30311 + ex. 30312 + 30351 + ex. 30352 + 30371 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382 - 39111 - ex. 39112 - ex. 399
  046 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 399
  047 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 399
  048 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 399
  049 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 399
  050 304 + ex. 381 + ex. 382 - 3912 - ex. 399
  051 30411 + ex. 30412 + 30451 + ex. 30452 + 30471 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - 39121 - ex. 39122 - ex. 399
  053 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39122 - ex. 399
  055 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39122 - ex. 399
  057 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39122 - ex. 399
  059 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39122 - ex. 399
  060 121 + 1271 + 131 + 141 + 151 + 161 + 1741 + 1761 + 1781 + 1782 + ex. 181 + ex. 182 - ex. 191 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 209 + 231 + 241 + 2511 (solduri debitoare) + 25171 + 261 + 281 + 282 - 291 + 3011 + 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + 401 + 402 + 407 + 471 + ex. 481 + ex. 482 - 493 - ex. 499
  061 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  063 121 + 1271 + 131 + 141 + 151 + 161 + 1741 + 1761 + 1781 + 1782 + ex. 181 + ex. 182 - ex. 191 + ex. 201 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  065 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  067 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  069 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  070 ex. 311 (solduri debitoare) + ex. 312 + ex. 319 (solduri debitoare)
  080 432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
  085 ex. 44211 + ex. 4422 - ex. 46122 - ex. 49231 - ex. 49232
  090 431 + 433 + 441 - 4611 - 49211 - 4922
  093 4411 - 46111 - 49221
  096 4412 - 46112
  099 431 + 433 + 4419 - 46119 - 49211 - 49222
  100 411 + 412 + 413 + 415 + 417 + ex. 481 + ex. 482 - 491 - ex. 499
  105 4111 + 4121 + ex. 413 + ex. 415 + ex. 417 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 491 - ex. 499
  110 3531 (sold debitor)
  120 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + ex. 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379 (solduri debitoare) + ex. 381 + ex. 382 - 393 - ex. 399 + 508 (sold debitor)
  DATORII
  300 112 + 1172
  310 ex. 311 (solduri creditoare) + ex. 313 + ex. 319 (solduri creditoare)
  320 3027
  330 122 + 1272 + 132 + 142 + 152 + 162 + 1712 + 17172 + 1732 + 1742 + 1762 + ex. 3012 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567 + ex. 358 + ex. 472
  332 122 + 1272 + 132 + 1712 + 17172 + 1732 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567
  334 142 + 1742 + ex. 358
  336 152 + ex. 3012
  338 162 + 1762 + ex. 472
  340 232 + 243 + 2511 (solduri creditoare) + 25172 + 252 + 253 + 262 + ex. 3012 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567 + ex. 358 + ex. 472
  342 2511 (solduri creditoare) + 25172 + 253 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567
  344 232 + ex. 358
  346 243 + ex. 3012
  348 252 + 262 + ex. 472
  350 254 + 321 + 322 + 325 + 326
  360 531 + 532 + 537
  370 ex. 311 (solduri creditoare) + ex. 313 + ex. 319 (solduri creditoare)
  380 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 559
  383 551
  384 552
  385 553
  386 554
  387 556
  388 555 + 559
  390 3531 (sold creditor)
  400 3036 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 341 (sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + ex. 3567 + 3572 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 379 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor) + 541
  CAPITALURI PROPRII
  420 501
  430 511
  440 502
  450 516
  460 512 + 513 + 514 + 517 + 519
  465 514
  470 503
  483 581 (sold creditor)
  486 581 (sold debitor)
  493 591 (sold creditor)
  496 591 (sold debitor)
  499 592
  2. FIN2 - Contul de profit şi pierdere
  COD PO- ZI- TIE PLAN DE CONTURI
  020 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 70163 + 70164 + 70168 + 7017 + 7018 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + 7038 + 7041 + 7048 + 7051 + 7052 + 7058 + 7071 + 7072 + 70747 + ex. 7099
  023 7011 + ex. 7018
  024 70331 + ex. 7038
  025 70341 + 70342 + ex. 7038
  026 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 70163 + 70164 + 70168 + ex. 7018 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7028 + 7031 + ex. 7038 + 7041 + 7048 + 7051 + 7052 + 7058 + ex. 7099
  027 70747
  028 7017 + ex. 7018 + 7027 + ex. 7028 + 7036 + ex. 7037 + 7071 + 7072
  030 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 60161 + 60162 + 60163 + 60164 + 6017 + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6031 + 60341 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6071 + 6072 + 60747 + ex. 6099
  032 6011
  034 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 60161 + 60162 + 60163 + 60164 + ex. 6031 + ex. 6041 + ex. 6099
  035 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + ex. 6031 + ex. 6041 + ex. 6099
  036 60747
  038 6017 + 6026 + 6027 + 60341 + 6036 + ex. 6037 + 6051 + 6052 + 6071 + 6072
  040 70333 + 7053
  043 70333
  046 7053
  050 70169 + 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 70749 + 708
  060 60169 + 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 608
  070 70336 + 70343 + 745 + ex. 7099 - 6033 - 60342 - ex. 6099 - 645
  071 70336 - 6033
  073 ex. 7099 - ex. 6099
  075 70343 - 60342
  077 745 - 645
  079 ex. 7099 - ex. 6099
  080 7032 - 60321
  083 ex. 7032 - ex. 60321
  086 ex. 7032 - ex. 60321
  090 70741 + 70742 + 70743 + 70744 - 60741 - 60742 - 60743 - 60744
  092 70741 - 60741
  094 70742 - 60742
  096 70743 - 60743
  098 70744 - 60744
  100 7075 - 6075
  110 7061 - 6061
  120 746 - 646
  130 611 + 612 + 613 + 617 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635
  133 611 + 612 + 613 + 617 + ex. 6344
  136 631 + 632 + 633 + ex. 634 + 635
  140 651 + 652
  143 652
  145 ex. 651
  147 ex. 651
  150 665 - 765
  160 661 + 662 + 6631 + 6637 + 6641 + 6643 + 6647 - 761 - 762 - 7631 - 7637 - 7641 - 7643 - 7647
  161 66311 + ex. 6637 - 76311 - ex. 7637
  163 ex. 661 + 662 + ex. 6637 + 6643 + ex. 6647 - ex. 761 - 762 - ex. 7637 - 7643 - ex. 7647
  165 66312 + ex. 6637 - 76312 - ex. 7637
  167 6641 + ex. 6647 - 7641 - ex. 7647
  169 ex. 661 + ex. 6637 - ex. 761 - ex. 7637
  170 6633 + 6642 - 7633 - 7642
  172 ex. 66421 + 66423 - ex. 76421 - 76423
  174 ex. 66422 - ex. 76422
  176 ex. 66421 + ex. 66422 - ex. 76421 - ex. 76422
  178 6633 - 7633
  180 ex. 7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 + ex. 7099 + 741 + 744 + 747 + 749 + 767
  190 60322 + ex. 6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + ex. 6099 + 621 + 641 + 644 + 649 + 667 + 668 + 699
  200 771
  210 671
  230 691
  3. FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 1 ex. 3111 (solduri debitoare)
  2 ex. 3111 (solduri creditoare)
  3 95112 + 95113 + 95115
  020 1 ex. 3112 (solduri debitoare)
  2 ex. 3112 (solduri creditoare)
  3 ex. 9521
  030 1 ex. 3112 (solduri debitoare)
  2 ex. 3112 (solduri creditoare)
  3 ex. 9521
  040 1 ex. 3121
  2 ex. 3131
  3 ex. 95311 + ex. 95321
  050 1 ex. 3112 (solduri debitoare)
  2 ex. 3112 (solduri creditoare)
  3 ex. 9521
  060 1 ex. 3112 (solduri debitoare) + ex. 3121
  2 ex. 3112 (solduri creditoare) + ex. 3131
  3 ex. 9521 + ex. 95311 + ex. 95321
  110 1 ex. 3122
  2 ex. 3132
  3 ex. 95511 + ex. 95521
  120 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9541
  130 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9541
  140 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9541
  150 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9541
  160 1 ex. 3113 (solduri debitoare) + ex. 3122
  2 ex. 3113 (solduri creditoare) + ex. 3132
  3 ex. 9541 + ex. 95511 + ex. 95521
  210 1 ex. 3114 (solduri debitoare)
  2 ex. 3114 (solduri creditoare)
  3 ex. 9561
  220 1 ex. 3114 (solduri debitoare)
  2 ex. 3114 (solduri creditoare)
  3 ex. 9561
  230 1 ex. 3123
  2 ex. 3133
  3 ex. 95711 + ex. 95721
  240 1 ex. 3114 (solduri debitoare)
  2 ex. 3114 (solduri creditoare)
  3 ex. 9561
  250 1 ex. 3114 (solduri debitoare) + ex. 3123
  2 ex. 3114 (solduri creditoare) + ex. 3133
  3 ex. 9561 + ex. 95711 + ex. 95721
  300 1 ex. 3119 (solduri debitoare) + ex. 3129 + ex. 319 (solduri debitoare)
  2 ex. 3119 (solduri creditoare) + ex. 3139 + ex. 319 (solduri creditoare)
  3 9591
  4. FIN5 - Titluri de plasament
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 1 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381
  2 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382
  3 39113 + ex. 399
  011 1 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381
  2 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39113 + ex. 399
  012 1 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381
  2 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39113 + ex. 399
  020 1 ex. 30311 + ex. 30312 + ex. 30351 + ex. 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 381
  2 ex. 30311 + ex. 30312 + ex. 30351 + ex. 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382
  3 39111 + 39112 + ex. 399
  021 1 ex. 30311 + ex. 30312 + ex. 30351 + ex. 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 381
  2 ex. 30311 + ex. 30312 + ex. 30351 + ex. 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382
  3 39111 + ex. 39112 + ex. 399
  022 1 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381
  2 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39112 + ex. 399
  023 1 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381
  2 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39112 + ex. 399
  024 1 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381
  2 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39112 + ex. 399
  025 1 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381
  2 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39112 + ex. 399
  5. FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii
  COD PO- ZI- TIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 1 ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + ex. 181 + ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481
  2 ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + 1782 + ex. 181 + ex. 182 + ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + 282 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482
  3 ex. 191 + 291 + ex. 399 + 493 + ex. 499
  011 1 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481
  2 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482
  3 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  012 1 ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + ex. 181 + ex. 201 + ex. 281 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481
  2 ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + 1782 + ex. 181 + ex. 182 + ex. 201 + ex. 281 + ex. 282 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482
  3 ex. 191 + ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  013 1 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481
  2 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482
  3 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  014 1 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481
  2 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482
  3 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  015 1 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481
  2 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482
  3 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  020 1 ex. 304 + ex. 381
  2 ex. 304 + ex. 381 + ex. 382
  3 3912 + ex. 399
  021 1 ex. 30411 + ex. 30412 + ex. 30451 + ex. 30452 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex. 381
  2 ex. 30411 + ex. 30412 + ex. 30451 + ex. 30452 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382
  3 39121 + ex. 39122 + ex. 399
  022 1 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381
  2 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39122 + ex. 399
  023 1 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381
  2 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39122 + ex. 399
  024 1 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381
  2 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39122 + ex. 399
  025 1 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381
  2 ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382
  3 ex. 39122 + ex. 399
  6. FIN7 - Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformanteTabelul A: Informaţii referitoare la active financiare depreciate şi restante
  COD PO- ZI- TIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 5 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382 - 39113 - ex. 399
  6 39113 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  011 5 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39113 - ex. 399
  6 ex. 39113 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  012 5 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39113 - ex. 399
  6 ex. 39113 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  020 1 ex. 381
  2 ex. 381
  3 ex. 381
  4 ex. 381
  5 ex. 30311 + ex. 30312 + ex. 30351 + ex. 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 304 + ex. 381 + ex. 382 - 39111 - 39112 - 3912 - ex. 399
  6 39111 + 39112 + 3912 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  021 1 ex. 381
  2 ex. 381
  3 ex. 381
  4 ex. 381
  5 ex. 30311 + ex. 30312 + ex. 30351 + ex. 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30411 + ex. 30412 + ex. 30451 + ex. 30452 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - 39111 - ex. 39112 - 39121 - ex. 39122 - ex. 399
  6 39111 + ex. 39112 + 39121 + ex. 39122 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  022 1 ex. 381
  2 ex. 381
  3 ex. 381
  4 ex. 381
  5 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 39122 - ex. 399
  6 ex. 39112 + ex. 39122 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  023 1 ex. 381
  2 ex. 381
  3 ex. 381
  4 ex. 381
  5 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 39122 - ex. 399
  6 ex. 39112 + ex. 39122 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  024 1 ex. 381
  2 ex. 381
  3 ex. 381
  4 ex. 381
  5 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 39122 - ex. 399
  6 ex. 39112 + ex. 39122 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  025 1 ex. 381
  2 ex. 381
  3 ex. 381
  4 ex. 381
  5 ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 30412 + ex. 30452 + ex. 30472 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 39112 - ex. 39122 - ex. 399
  6 ex. 39112 + ex. 39122 + ex. 399
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  030 1 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  2 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  3 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  4 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  5 ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + 1782 + ex. 181 + 182 - ex. 191 + ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + 282 - 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 493 ex. 499
  6 ex. 191 + 291 + ex. 399 + 493 + ex. 499
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  031 1 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  2 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  3 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  4 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  5 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  6 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  032 1 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  2 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  3 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  4 ex. 1781 + ex. 181 + ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  5 ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + ex. 1782 + ex. 181 + ex. 182 - ex. 191 + ex. 201 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  6 ex. 191 + ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  033 1 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  2 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  3 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  4 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  5 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  6 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  034 1 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  2 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  3 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  4 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  5 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  6 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  035 1 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  2 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  3 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  4 ex. 281 + ex. 381 + ex. 481
  5 ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482 - ex. 493 - ex. 499
  6 ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  040 1 ex. 181 + ex. 481
  2 ex. 181 + ex. 481
  3 ex. 181 + ex. 481
  4 ex. 181 + ex. 481
  5 ex. 111 + ex. 1171 + ex. 181 + ex. 182 - ex. 191 + ex. 411 + ex. 412 + ex. 413 + ex. 415 + ex. 417 + ex. 481 + ex. 482 - 491 - ex. 499
  6 ex. 191 + 491 + ex. 499
  7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  060 7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612 + ex. 9613
  Tabelul B: Informaţii referitoare la activele financiare neperformante şi alte active financiare depreciate
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 1 ex. 1781 + 1782 + ex. 181 + 182 + ex. 281 + 282 + ex. 381 + 382 + ex. 481 + 482
  2 ex. 191 + ex. 291 + ex. 399 + ex. 493 + ex. 499
  020 1 ex. 111 + ex. 1171 + ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + ex. 181 + ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 3011 + ex. 3031 + ex. 3035 + ex. 3037 + ex. 304 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 411 + ex. 412 + ex. 413 + ex. 415 + ex. 417 + ex. 471 + ex. 481
  2 ex. 191 + ex. 291 + ex. 391 + ex. 399 + ex. 491 + ex. 493 + ex. 499
  7. FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 1 ex. 3111 (solduri debitoare)
  2 ex. 3111 (solduri creditoare)
  3 95122 + 95123 + 95125
  020 1 ex. 3112 (solduri debitoare)
  2 ex. 3112 (solduri creditoare)
  3 ex. 9522
  030 1 ex. 3112 (solduri debitoare)
  2 ex. 3112 (solduri creditoare)
  3 ex. 9522
  040 1 ex. 3121
  2 ex. 3131
  3 ex. 95312 + ex. 95322
  050 1 ex. 3112 (solduri debitoare)
  2 ex. 3112 (solduri creditoare)
  3 ex. 9522
  060 1 ex. 3112 (solduri debitoare) + ex. 3121
  2 ex. 3112 (solduri creditoare) + ex. 3131
  3 ex. 9522 + ex. 95312 + ex. 95322
  110 1 ex. 3122
  2 ex. 3132
  3 ex. 95512 + ex. 95522
  120 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9542
  130 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9542
  140 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9542
  150 1 ex. 3113 (solduri debitoare)
  2 ex. 3113 (solduri creditoare)
  3 ex. 9542
  160 1 ex. 3113 (solduri debitoare) + ex. 3122
  2 ex. 3113 (solduri creditoare) + ex. 3132
  3 ex. 9542 + ex. 95512 + ex. 95522
  210 1 ex. 3114 (solduri debitoare)
  2 ex. 3114 (solduri creditoare)
  3 ex. 9562
  220 1 ex. 3114 (solduri debitoare)
  2 ex. 3114 (solduri creditoare)
  3 ex. 9562
  230 1 ex. 3123
  2 ex. 3133
  3 ex. 95712 + ex. 95722
  240 1 ex. 3114 (solduri debitoare)
  2 ex. 3114 (solduri creditoare)
  3 ex. 9562
  250 1 ex. 3114 (solduri debitoare) + ex. 3123
  2 ex. 3114 (solduri creditoare) + ex. 3133
  3 ex. 9562 + ex. 95712 + 95722
  300 1 ex. 3119 (solduri debitoare)+ ex. 3129 + ex. 319 (solduri debitoare)
  2 ex. 3119 (solduri creditoare)+ ex. 3139 + ex. 319 (solduri creditoare)
  3 9592
  8. FIN9 - Imobilizări corporaleTabelul A: Imobilizări corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare
  COD POZI- TIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  310 1 ex. 4421 + ex. 4422 - ex. 46121 - ex. 46122 - ex. 49231 - ex. 49232
  2 ex. 4423 - ex. 46123 - ex. 49233
  3 ex. 4424 - ex. 46124 - ex. 49234
  4 ex. 4423 + ex. 4424 - ex. 46123 - ex. 46124 - ex. 49233 - ex. 49234
  320 1 ex. 4421 + ex. 4422 - ex. 46121 - ex. 46122 - ex. 49231 - ex. 49232
  2 ex. 4423 - ex. 46123 - ex. 49233
  3 ex. 4424 - ex. 46124 - ex. 49234
  4 ex. 4423 + ex. 4424 - ex. 46123 - ex. 46124 - ex. 49233 - ex. 49234
  Tabelul B: Imobilizări corporale evaluate la cost
  COD POZI- TIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  310 1 ex. 4421 + ex. 4422 - ex. 46121 - ex. 46122 - ex. 49231 - ex. 49232
  2 ex. 4423 - ex. 46123 - ex. 49233
  3 ex. 4424 - ex. 46124 - ex. 49234
  4 ex. 4423 + ex. 4424 - ex. 46123 - ex. 46124 - ex. 49233 - ex. 49234
  320 1 ex. 4421 + ex. 4422 - ex. 46121 - ex. 46122 - ex. 49231 - ex. 49232
  2 ex. 4423 - ex. 46123 - ex. 49233
  3 ex. 4424 - ex. 46124 - ex. 49234
  4 ex. 4423 + ex. 4424 - ex. 46123 - ex. 46124 - ex. 49233 - ex. 49234
  9. FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizări necorporale
  COD POZI- TIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  310 3 ex. 4419 - ex. 46119 - ex. 49222
  4 ex. 4419 - ex. 46119 - ex. 49222
  5 ex. 4419 - ex. 46119 - ex. 49222
  320 3 ex. 4419 - ex. 46119 - ex. 49222
  4 ex. 4419 - ex. 46119 - ex. 49222
  5 ex. 4419 - ex. 46119 - ex. 49222
  10. FIN16 - Datorii financiare
  COD POZI- TIE PLAN DE CONTURI
  010 122 + 1272 + 132 + 1712 + 17172 + 1732 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567
  012 122 + 1272 + 1321 + ex. 1327 + 1712 + 17172 + 17321 + ex. 17327
  014 1322 + ex. 1327 + 17322 + ex. 17327
  016 1323 + ex. 1327 + 17323 + ex. 17327 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567
  020 142 + 152 + 162 + 1742 + 1762 + ex. 3012 + ex. 358 + ex. 472
  030 2511 (solduri creditoare) + 25172 + 253 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567
  032 2511 (solduri creditoare) + 25172 + 2531 + ex. 2537
  034 2532 + ex. 2537
  036 2533 + ex. 2537 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567
  040 232 + 243 + 252 + 262 + ex. 3012 + ex. 358 + ex. 472
  050 254 + 321 + 322 + 325 + 326
  051 2541 + ex. 2547 + ex. 322
  052 2542 + ex. 2547
  053 325
  054 ex. 325
  055 ex. 325
  056 321 + ex. 322 + 326
  060 3036 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 341 (sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + ex. 3567 + 3572 + 418 + 508 (sold creditor) + 531 + 532 + 537
  11. FIN18 - Provizioane
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  100 1 551 (sold la inceputul perioadei)
  2 552 (sold la inceputul perioadei)
  3 553 (sold la inceputul perioadei)
  4 554 (sold la inceputul perioadei)
  5 556 (sold la inceputul perioadei)
  6 (555 + 559) (solduri la inceputul perioadei)
  110 1 6651
  2 6652
  3 6653
  4 6654
  5 6656
  6 6657
  120 1 ex. 7651
  2 ex. 7652
  3 ex. 7653
  4 ex. 7654
  5 ex. 7656
  6 ex. 7657
  130 1 ex. 7651
  2 ex. 7652
  3 ex. 7653
  4 ex. 7654
  5 ex. 7656
  6 ex. 7657
  200 1 551 (sold la sfârşitul perioadei)
  2 552 (sold la sfârşitul perioadei)
  3 553 (sold la sfârşitul perioadei)
  4 554 (sold la sfârşitul perioadei)
  5 556 (sold la sfârşitul perioadei)
  6 (555 + 559) (solduri la sfârşitul perioadei)
  12. FIN23 - Câştiguri (pierderi) nete din contabilitatea de acoperire
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 1 7075
  2 6075
  3 7075 - 6075
  13. FIN24 - Câştiguri (pierderi) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  010 1 7461
  2 6461
  3 7461 - 6461
  020 1 7462
  2 6462
  3 7462 - 6462
  14. FIN26 - Cheltuieli cu personalul
  COD POZITIE PLAN DE CONTURI
  010 611 + ex. 6344
  020 612
  021 6121
  022 6122
  023 6123
  024 6127
  030 613
  040 617
  15. FIN27 - Alte cheltuieli administrative
  COD POZITIE PLAN DE CONTURI
  010 631 + 632
  020 633
  030 ex. 634
  040 635
  16. FIN30 - Informaţii referitoare la depreciere
  COD POZITIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  100 1 661 + 662 + 6631 + 6637 + 6641 + 6643 + 6647
  2 761 + 762 + 7631 + 7637 + 7641 + 7643 + 7647
  3 661 + 662 + 6631 + 6637 + 6641 + 6643 + 6647 - 761 - 762 - 7631 - 7637 - 7641 - 7643 - 7647
  110 1 66311 + ex. 6637
  2 76311 + ex. 7637
  3 66311 + ex. 6637 - 76311 - ex. 7637
  120 1 66312 + ex. 6637
  2 76312 + ex. 7637
  3 66312 + ex. 6637 - 76312 - ex. 7637
  130 1 ex. 661 + 662 + ex. 6637 + 6643 + ex. 6647
  2 ex. 761 + 762 + ex. 7637 + 7643 + ex. 7647
  3 ex. 661 + 662 + ex. 6637 + 6643 + ex. 6647 - ex. 761 - 762 - ex. 7637 - 7643 - ex. 7647
  140 1 6641 + ex. 6647
  2 7641 + ex. 7647
  3 6641 + ex. 6647 - 7641 - ex. 7647
  150 1 ex. 661 + ex. 6637
  2 ex. 761 + ex. 7637
  3 ex. 661 + ex. 6637 - ex. 761 - ex. 7637
  200 1 6633 + 6642
  2 7633 + 7642
  3 6633 + 6642 - 7633 - 7642
  210 1 ex. 66421 + 66423
  2 ex. 76421 + 76423
  3 ex. 66421 + 66423 - ex. 76421 - 76423
  220 1 ex. 66421 + 66422
  2 ex. 76421 + 76422
  3 ex. 66421 + 66422 - ex. 76421 - 76422
  223 1 ex. 66422
  2 ex. 76422
  3 ex. 66422 - ex. 76422
  226 1 ex. 66421 + ex. 66422
  2 ex. 76421 + ex. 76422
  3 ex. 66421 + ex. 66422 - ex. 76421 - ex. 76422
  230 1 6633
  2 7633
  3 6633 - 7633
  17. FIN34 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliateTabelul A: Active, datorii şi garanţii rezultate în relaţia cu părţile afiliate
  COD PO- ZI- TIE NR. COL. PLAN DE CONTURI
  100 1-7 ex. 121 + ex. 1271 + ex. 131 + ex. 141 + ex. 151 + ex. 161 + ex. 1741 + ex. 1761 + ex. 1781 + ex. 1782 + ex. 181 + ex. 182 + ex. 201 + ex. 202 + ex. 203 + ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 + ex. 209 + ex. 231 + ex. 241 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 261 + ex. 281 + ex. 282 + ex. 3011 + ex. 3551 + ex. 3557 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 407 + ex. 471 + ex. 481 + ex. 482
  200 1-5; 7 ex. 30213 + ex. 30253 + ex. 30257 + ex. 30263 + ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382
  210 1-5; 7 ex. 30213 + ex. 30253 + ex. 30257 + ex. 30263 + ex. 381 + ex. 382
  220 1-5; 7 ex. 30313 + ex. 30353 + ex. 30373 + ex. 381 + ex. 382
  230 1-5; 7 ex. 411 + ex. 412 + ex. 413 + ex. 415 + ex. 417 + ex. 481 + ex. 482
  300 1-7 ex. 30211 + ex. 30212 + ex. 30251 + ex. 30252 + ex. 30257 + ex. 30261 + ex. 30262 + ex. 30311 + ex. 30312 + ex. 30351 + ex. 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 304 + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3514 + ex. 35192 + ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 3723 (sold debitor) + ex. 3729 (sold debitor) + ex. 373 (solduri debitoare) + ex. 374 + ex. 375 + ex. 378 + ex. 379 (solduri debitoare) + ex. 381 + ex. 382 + ex. 508 (sold debitor)
  500 1-7 ex. 122 + ex. 1272 + ex. 132 + ex. 142 + ex. 1712 + ex. 17172 + ex. 1732 + ex. 1742 + ex. 232 + ex. 2511 (solduri creditoare) + ex. 25172 + ex. 253 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567 + ex. 358
  510 1-7 ex. 122 + ex. 1272 + ex. 132 + ex. 1712 + ex. 17172 + ex. 1732 + ex. 2511 (solduri creditoare) + ex. 25172 + ex. 253 + ex. 3561 + ex. 3562 + ex. 3567
  530 1-7 ex. 142 + ex. 1742 + ex. 232 + ex. 358
  550 1-7 ex. 254 + ex. 321 + ex. 322 + ex. 325 + ex. 326 + ex. 531 + ex. 532 + ex. 537
  570 1-7 ex. 254 + ex. 321 + ex. 322 + ex. 325 + ex. 326
  590 1-7 ex. 531 + ex. 532 + ex. 537
  600 1-7 ex. 152 + ex. 162 + ex. 1762 + ex. 243 + ex. 252 + ex. 262 + ex. 3012 + ex. 3036 + ex. 331 + ex. 332 + ex. 333 (solduri creditoare) + ex. 334 + ex. 335 + ex. 3361 + ex. 3372 + ex. 3511 + ex. 3512 + ex. 3513 + ex. 3515 + ex. 3516 + ex. 35191 + ex. 354 + ex. 3566 + ex. 3567 + ex. 3572 + ex. 3723 (sold creditor) + ex. 3729 (sold creditor) + ex. 373 (solduri creditoare) + ex. 376 + ex. 377 + ex. 379 (solduri creditoare) + ex. 418 + ex. 472 + ex. 508 (sold creditor) + ex. 541
  700 1-7 ex. 911 + ex. 913 + ex. 9622
  750 1-7 ex. 912 + ex. 914 + ex. 9612
  800 1-7 ex. 191 + ex. 291 + ex. 391 + ex. 399 + ex. 491 + ex. 493 + ex. 499
  Tabelul B: Remuneraţii acordate personalului - cheie din conducere
  COD POZITIE PLAN DE CONTURI
  010 ex. 611 + ex. 617
  020 ex. 617
  030 ex. 613 + ex. 617
  18. FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmărite în continuare
  COD POZITIE PLAN DE CONTURI
  110 901 + 903 + ex. 981
  111 ex. 903 + ex. 981
  112 901 + ex. 981
  113 ex. 903 + ex. 981
  114 ex. 903 + ex. 981
  115 ex. 903 + ex. 981
  120 902 + 904
  121 ex. 904
  122 902
  123 ex. 904
  124 ex. 904
  125 ex. 904
  210 911 + 913 + ex. 981
  211 ex. 913 + ex. 981
  212 911 + ex. 981
  213 ex. 913 + ex. 981
  214 ex. 913 + ex. 981
  215 ex. 913 + ex. 981
  220 912 + 914
  221 ex. 914
  222 912
  223 ex. 914
  224 ex. 914
  225 ex. 914
  310 921
  311 ex. 921
  312 ex. 921
  313 ex. 921
  314 ex. 921
  315 ex. 921
  320 922
  321 ex. 922
  322 ex. 922
  323 ex. 922
  324 ex. 922
  325 ex. 922
  410 962 + ex. 981
  411 ex. 962 + ex. 981
  412 ex. 962 + ex. 981
  413 ex. 962 + ex. 981
  414 ex. 962 + ex. 981
  415 ex. 962 + ex. 981
  420 961
  421 ex. 961
  422 ex. 961
  423 ex. 961
  424 ex. 961
  425 ex. 961
  500 993
  510 9931
  520 9932
  530 9937
  19. FIN40 - Alte informaţiiTabelul A: Active la valoarea brută
  COD POZITIE PLAN DE CONTURI
  100 10 + 111 + 1171 + 121 + 1271 + 131 + 141 + 151 + 161 + 1741 + 1761 + 178 + 181 + 182 - 191
  110 10
  113 101
  116 102
  119 109
  120 111 - ex. 1911
  130 121 - ex. 1911
  140 1311 + 1312 + 1313 - ex. 1911
  150 1411 + 1412 - ex. 1911
  160 1511 + 1512 - ex. 1911
  170 1611 - ex. 1911
  180 1741 + 1761 + 178 - ex. 191
  190 1811 + 1812 + 1817 - ex. 1911 - ex. 1912
  193 ex. 1811 - ex. 1911
  196 1812 - ex. 1912
  199 ex. 1811 - ex. 1911
  200 1821 + 1822 + 1827 - ex. 1911 - ex. 1912
  203 ex. 1821 - ex. 1911
  206 1822 - ex. 1912
  209 ex. 1821 - ex. 1911
  210 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 1617 - ex. 1912
  300 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 209 + 231 + 241 + 2511 (solduri debitoare) + 25171 + 261 + 281 + 282 - 291
  310 2011 - ex. 2911
  320 2021 - ex. 2911
  330 2031 + 2032 - ex. 2911
  340 2041 + 2042 - ex. 2911
  350 2051 + 2052 - ex. 2911
  360 2061 - ex. 2911
  370 2091 - ex. 2911
  380 2311 + 2312 - ex. 2911
  390 2411 + 2412 - ex. 2911
  400 2511 (solduri debitoare) - ex. 2911
  410 2611 - ex. 2911
  420 2811 + 2812 + 2817 - ex. 2911 - ex. 2912
  423 ex. 2811 - ex. 2911
  426 2812 - ex. 2912
  430 2821 + 2822 + 2827 - ex. 2911 - ex. 2912
  433 ex. 2821 - ex. 2911
  436 2822 - ex. 2912
  440 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2097 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 - ex. 2912
  500 3011 + 3021 + 3025 + 3026 + 3031 + 3035 + 3037 + 3041 + 3045 + 3047 + 312 + 3362 + 3371 + 3514 + 35192 + 35262 + 35324 + 3534 + 35392 + 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 +371 + 374 + 375 + 378 + 381 + 382 - 391 - 393 - 399 + (333 + 341 + 342 + 35328 + 3723 + 3729 + 373 + 379 + 311 + 319 + 3521 + 3522 + 3531 + 3533 + 3536 + 3538) solduri debitoare
  510 30111 - ex. 399
  520 3021 + 30251 + 30252 + 30253 + 3026 - ex. 399
  530 3031 + 3035 - 3911 - ex. 399
  540 3041 + 3045 - 3912 - ex. 399
  550 311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare)
  560 333 (solduri debitoare) + 3362
  570 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor)
  580 3514 + 35192
  590 35262 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor)
  600 35324 + 35328 (sold debitor) + 3534 + 35392 + 3531 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor)
  610 3551 + 3552 + 3556 - ex. 399
  620 3571
  630 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 - 393
  640 371 + 3723 (solduri debitoare) + 3729 (solduri debitoare) + 373 (solduri debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379 (solduri debitoare)
  650 3811 + 3812 + 3817 - ex. 399
  652 ex. 3811 - ex. 399
  655 ex. 3812 - ex. 399
  660 3821 + 3822 + 3827 - ex. 399
  662 ex. 3821 - ex. 399
  665 ex. 3822 - ex. 399
  670 30117 + 30257 + 3037 + 3047 + 3371 + 3557 - ex. 399
  700 401 + 402 + 407 + 411 + 412 + 413 + 415 + 417 + 431 + 432 + 433 + 434 + 441 + 442 - 461 + 471 + 481 + 482 - 491 - 492 - 493 - 499
  710 401 + 402 - ex. 499
  720 411 + 412 + 413 + 415 - 491 - ex. 499
  730 431 + 432 + 433 + 434 + 441 + 442 - 461 - 492
  740 4711 + 4712 - ex. 493
  750 4811 + 4812 + 4817 - ex. 499
  760 4821 + 4822 + 4827 - ex. 499
  770 407 + 417 + 4717 - ex. 493 - ex. 499
  800 508
  Tabelul B: Rezultatul exerciţiului
  COD POZITIE PLAN DE CONTURI
  010 70 + 74 + 76
  020 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66
   +  Capitolul V CONTROLUL SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL1. Controlul situaţiei FIN1 - BilanţulControlul vertical030 = 031 + 034031 = 032 + 033034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039040 = 041 + 044041 = 042 + 043044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049050 = 051 + 053 + 055 + 057 + 059060 = 061 + 063 + 065 + 067 + 069090 = 093 + 096 + 099130 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120330 = 332 + 334 + 336 + 338340 = 342 + 344 + 346 + 348380 = 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388410 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400500 = 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 483 - 486 + 493 - 496 - 499510 = 410 + 500130 = 5102. Controlul situaţiei FIN2 - Contul de profit şi pierdereControlul vertical010 = 020 - 030 + 040 + 050 - 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120020 = 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 028030 = 032 + 034 + 035 + 036 + 038040 = 043 + 046070 = 071 + 073 + 075 + 077 + 079080 = 083 + 086090 = 092 + 094 + 096 + 098130 = 133 + 136140 = 143 + 145 + 147160 = 161 + 163 + 165 + 167 + 169170 = 172 + 174 + 176 + 178223 = 010 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 + 180 - 190 + 200 - 210, dacă010 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 + 180 - 190 + 200 - 210 >= 0226 = - 010 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 - 180 + 190 - 200 + 210, dacă010 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 + 180 - 190 + 200 - 210 < 0243 = 223 - 226 - 230, dacă 223 - 226 - 230 >= 0246 = 226 + 230 - 223, dacă 223 - 226 - 230 < 03. Controlul situaţiei FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire1) Controlul vertical400 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 3002) Corelaţii între situaţia FIN3 şi situaţia FIN1
  FIN3 relaţia FIN1
  400 (col. 1) = 020
  400 (col. 2) = 310
  4. Controlul situaţiei FIN5 - Titluri de plasament1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN5, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 + col. 2 - col. 3 = col. 42) Controlul vertical010 = 011 + 012020 = 021 + 022 + 023 + 024 + 025030 = 010 + 0203) Corelaţii între situaţia FIN5 şi situaţia FIN1
  FIN5 col. 4 relaţia FIN1
  010 = 041
  011 = 042
  012 = 043
  020 = 044
  021 = 045
  022 = 046
  023 = 047
  024 = 048
  025 = 049
  030 = 040
  5. Controlul situaţiei FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN6, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 + col. 2 - col. 3 = col. 42) Controlul vertical010 = 011 + 012 + 013 + 014 + 015020 = 021 + 022 + 023 + 024 + 0253) Corelaţii între situaţia FIN6 şi situaţia FIN1
  FIN6 col. 4 relaţia FIN1
  010 = 060
  011 = 061
  012 = 063
  013 = 065
  014 = 067
  015 = 069
  020 = 050
  021 = 051
  022 = 053
  023 = 055
  024 = 057
  025 = 059
  6. Controlul situaţiei FIN7 - Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformante1) Controlul verticalTabelul A: Informaţii referitoare la active financiare depreciate şi restante010 = 011 + 012020 = 021 + 022 + 023 + 024 + 025030 = 031 + 032 + 033 + 034 + 035050 = 010 + 020 + 030 + 040Tabelul B: Informaţii referitoare la activele financiare neperformante şi alte active financiare depreciate030 = 010 + 0202) Corelaţii în cadrul situaţiei FIN7
  Tabelul A col. 6 relaţia Tabelul B col. 2
  050 = 030
  7. Controlul situaţiei FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire1) Controlul vertical400 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 3002) Corelaţii între situaţia FIN8 şi situaţia FIN1FIN8 relaţia FIN1400 (col. 1) = 070400 (col. 2) = 3708. Controlul situaţiei FIN9 - Imobilizări corporale1) Controlul orizontalPentru fiecare linie (cu excepţia cod poziţie 400) din situaţia FIN9 (Tabelele A şi B), se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 = col. 52) Controlul verticalTabelul A: Imobilizări corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare200 = 100 + 110 - 120 + 130 - 140 - 150 + 160 + 170Tabelul B: Imobilizări corporale evaluate la cost200 = 100 + 110 - 120 - 130 - 140 + 150 + 1603) Corelaţii în cadrul situaţiei FIN9400 col. 1 (Tabelul B) = 200 col. 5 (Tabelul A) + 200 col. 5 (Tabelul B)4) Corelaţii între situaţia FIN9 şi situaţia FIN1
  FIN9 - Tabelul B relaţia FIN1
  400 = 080
  9. Controlul situaţiei FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizări necorporale1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN11, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 = col. 62) Controlul vertical200 = 100 + 110 + 120 - 130 - 140 - 150 + 160 + 1703) Corelaţii între situaţia FIN11 şi situaţia FIN1
  FIN11 relaţia FIN1
  200 (col. 1) = 093
  200 (col. 2) = 096
  200 (col. 3 + col. 4 + col. 5) = 099
  200 (col. 6) = 090
  10. Controlul situaţiei FIN16 - Datorii financiare1) Controlul vertical010 = 012 + 014 + 016030 = 032 + 034 + 036050 = 051 + 052 + 053 + 056053 = 054 + 055070 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 0602) Corelaţii între situaţia FIN16 şi situaţia FIN1
  FIN16 relaţia FIN1
  010 = 332
  020 = 334 + 336 + 338
  030 = 342
  040 = 344 + 346 + 348
  050 = 350
  11. Controlul situaţiei FIN18 - Provizioane1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN18, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 = col. 72) Controlul vertical200 = 100 + 110 - 120 - 130 + 1403) Corelaţii între situaţia FIN18 şi situaţia FIN1
  FIN18 relaţia FIN1
  200 (col. 1) = 383
  200 (col. 2) = 384
  200 (col. 3) = 385
  200 (col. 4) = 386
  200 (col. 5) = 387
  200 (col. 6) = 388
  200 (col. 7) = 380
  12. Controlul situaţiei FIN23 - Câştiguri (pierderi) nete din contabilitatea de acoperire1) Controlul orizontalPentru linia din situaţia FIN23, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 - col. 2 = col. 32) Corelaţii între situaţia FIN23 şi situaţia FIN2
  FIN23 col. 3 relaţia FIN2
  010 = 100
  13. Controlul situaţiei FIN24 - Câştiguri (pierderi) nete din cedarea şi/sau casarea imobilizărilor corporale şi necorporale1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN24, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 - col. 2 = col. 32) Controlul vertical030 = 010 + 0203) Corelaţii între situaţia FIN24 şi situaţia FIN2
  FIN24 col. 3 relaţia FIN2
  030 = 120
  14. Controlul situaţiei FIN26 - Cheltuieli cu personalul1) Controlul vertical020 = 021 + 022 + 023 + 024050 = 010 + 020 + 030 + 0402) Corelaţii între situaţia FIN26 şi situaţia FIN2
  FIN26 relaţia FIN2
  050 = 133
  15. Controlul situaţiei FIN27 - Alte cheltuieli administrative1) Controlul vertical050 = 010 + 020 + 030 + 0402) Corelaţii între situaţia FIN27 şi situaţia FIN2
  FIN27 relaţia FIN2
  050 = 136
  16. Controlul situaţiei FIN30 - Informaţii referitoare la depreciere1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN30, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 - col. 2 = col. 32) Controlul vertical100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150200 = 210 + 220 + 230220 = 223 + 226300 = 100 + 2003) Corelaţii între situaţia FIN30 şi situaţia FIN2
  FIN30 col. 3 relaţia FIN2
  100 = 160
  110 = 161
  120 = 165
  130 = 163
  140 = 167
  150 = 169
  200 = 170
  210 = 172
  220 = 174 + 176
  223 = 174
  226 = 176
  230 = 178
  17. Controlul situaţiei FIN34 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliateTabelul A: Active, datorii şi garanţii rezultate în relaţia cu părţile afiliate1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN34 - Tabelul A, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 = col. 82) Controlul vertical200 = 210 + 220 + 230400 = 100 + 200 + 300500 = 510 + 530550 = 570 + 590650 = 500 + 550 + 600Tabelul B: Remuneraţii acordate personalului - cheie din conducereControlul vertical040 = 010 + 020 + 03018. Controlul situaţiei FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmărite în continuareControlul vertical110 = 111 + 112 + 113 + 114 + 115120 = 121 + 122 + 123 + 124 + 125210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215220 = 221 + 222 + 223 + 224 + 225310 = 311 + 312 + 313 + 314 + 315320 = 321 + 322 + 323 + 324 + 325410 = 411 + 412 + 413 + 414 + 415420 = 421 + 422 + 423 + 424 + 425500 = 510 + 520 + 53019. Controlul situaţiei FIN40 - Alte informaţiiTabelul A: Active la valoarea brută1) Controlul orizontalPentru fiecare linie din situaţia FIN40 - Tabelul A, se va respecta următoarea corelaţie:col. 1 + col. 2 = col. 32) Controlul vertical110 = 113 + 116 + 119190 >= 193 + 196 + 199200 >= 203 + 206 + 209100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210420 >= 423 + 426430 >= 433 + 436300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440650 >= 652 + 655660 >= 662 + 665500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800Tabelul B: Rezultatul exerciţiului1) Controlul vertical033 = 010 - 020, dacă 010 - 020 >= 0036 = 020 - 010, dacă 010 - 020 < 02) Corelaţii între situaţia FIN40 - Tabelul B şi FIN2┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│ FIN40 - Tabelul B │ relaţia │ FIN2 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼│ 043 │ = │ 200-210, ││ │ │ dacă 200-210 >= 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼│ 046 │ = │ 210-200, ││ │ │ dacă 200-210 < 0 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘-----------