ORDIN nr. 12 din 30 iulie 2007privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007    Având în vedere prevederile art. 165 şi 169 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi ale art. 3 alin. (4) şi (5) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare aferente cerinţelor minime de capital la nivel individual şi, după caz, consolidat, de către instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006. Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexa I. În cadrul anexei II sunt prevăzute informaţii explicative referitoare la completarea formularelor de raportare. Frecvenţa raportării formularelor este cea prevăzută în anexa III.  +  Articolul 2Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, instituţiile de credit prevăzute la art. 1 transmit Băncii Naţionale a României formularele de raportare ce fac obiectul prezentului ordin, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi letric, după cum urmează: a) pentru raportările transmise la nivel individual, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc; b) pentru raportările transmise la nivel consolidat, pentru sfârşitul exerciţiului financiar, până la data de 15 iunie a exerciţiului financiar următor; c) pentru raportările transmise la nivel consolidat, întocmite pentru sfârşitul primului semestru al exerciţiului financiar, până la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar.  +  Articolul 3Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 vor transmite Băncii Naţionale a României, atât electronic cât şi letric, partea aferentă fondurilor proprii din cadrul Formularului de sinteză privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA), potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006.  +  Articolul 4Casele centrale ale cooperativelor de credit completează formularele de raportare prevăzute în anexa I atât pe bază individuală, cât şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.  +  Articolul 5Instituţiile de credit care intenţionează să aplice abordări bazate pe modele interne de rating pentru determinarea cerinţei de capital aferente riscului de credit sau abordarea avansată de evaluare pentru determinarea cerinţei de capital aferente riscului operaţional transmit formularul de sinteză privind indicatorul de solvabilitate, completat având în vedere aceste abordări, cu un an înainte de aplicarea efectivă a acestora.  +  Articolul 6În completarea formularelor de raportare prevăzute în anexa I, instituţiile de credit vor aplica următoarele reguli: a) orice sume care conduc la creşterea fondurilor proprii sau a cerinţelor de capital vor fi raportate ca valori pozitive; b) orice sume care reduc totalul fondurilor proprii sau al cerinţelor de capital vor fi raportate ca valori negative; c) în cazul în care eticheta unei celule este precedată de semnul negativ (-), în cadrul respectivei celule nu se vor raporta decât valori negative.  +  Articolul 7În ceea ce priveşte raportarea aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării standard, instituţiile de credit transmit: a) câte un formular CR SA pentru fiecare dintre cele 15 clase de expuneri prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-l) şi n)-p) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu completările ulterioare; b) un formular CR SA Total care agregă ansamblul expunerilor care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit.  +  Articolul 8În ceea ce priveşte raportarea aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, instituţiile de credit transmit: a) câte un formular CR IRB pentru fiecare dintre cele patru categorii de expuneri prevăzute la art. 13 lit. a)-d) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006 (Regulamentul nr. 15/20/2006), precum şi pentru fiecare dintre subcategoriile indicate în continuare:1. administraţii centrale şi bănci centrale, prevăzute la art. 13 lit. a) din Regulamentul nr. 15/20/2006;2. instituţii sau instituţii financiare, prevăzute la art. 13 lit. b) din Regulamentul nr. 15/20/2006, din care:2.1. expuneri faţă de instituţii de credit şi firme de investiţii;3. societăţi, prevăzute la art. 13 lit. c) din Regulamentul nr. 15/20/2006, din care:3.1. entităţi mici şi mijlocii, prevăzute la art. 35 din Regulamentul nr. 15/20/2006;3.2. finanţări specializate, prevăzute la art. 36 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/20/2006;4. creanţe sau creanţe potenţiale de tip retail, prevăzute la art. 13 lit. d) din Regulamentul nr. 15/20/2006, din care:4.1. expuneri de tip retail garantate cu un bun imobiliar, prevăzute la art. 42 din Regulamentul nr. 15/20/2006;4.2. expuneri de tip retail reînnoibile eligibile, prevăzute la art. 43 din Regulamentul nr. 15/20/2006;4.3. alte expuneri de tip retail, din care:4.3.1. entităţi mici şi mijlocii, prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/20/2006; b) un formular CR IRB Total care agregă ansamblul expunerilor care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating; c) formularele CR SA şi CR SA Total pentru expunerile sau unităţile operaţionale supuse abordării standard pentru riscul de credit. În acest caz, formularele CR SA se completează având în vedere clasele de expuneri specifice abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute la lit. a), chiar dacă, pentru determinarea cerinţei de capital, respectivelor expuneri li se aplică regulile specifice abordării standard.  +  Articolul 9În ceea ce priveşte raportarea aferentă riscului de credit provenind din poziţiile din securitizare, instituţiile de credit transmit: a) câte un formular CR SEC SA pentru totalul operaţiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit; b) câte un formular CR SEC IRB pentru totalul operaţiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit.  +  Articolul 10 (1) În cadrul formularelor de raportare prezentate în anexa I, instituţiile de credit completează şi raportează doar poziţiile corespunzătoare rândurilor şi coloanelor care au etichetele evidenţiate în alb. (2) În cadrul raportării Formularului de sinteză privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA): a) rândurile precedate de indicativul C vor fi completate exclusiv în cadrul raportării la nivel consolidat; b) rândurile precedate de indicativul N nu vor fi completate (nici la nivel individual, nici la nivel consolidat), prevederile aferente din cadrul de reglementare european cărora acestea le corespund nefiind transpuse la nivel naţional; c) rândurile precedate de indicativul I nu vor fi completate (nici la nivel individual, nici la nivel consolidat), fiind aplicabile doar firmelor de investiţii; d) rândurile cărora nu le corespunde niciun indicativ vor fi completate atât în cadrul raportării la nivel individual, cât şi în cadrul celei întocmite pentru nivelul consolidat.  +  Articolul 11Referinţele aferente informaţiilor explicative incluse în anexa II sunt trimiteri la prevederile considerate ca fiind cele mai relevante în raport de conţinutul fiecărui element solicitat. În cazul în care există prevederi care nu au fost indicate în mod explicit, dar care au impact asupra determinării unui element, acestea vor fi luate în considerare la determinarea şi raportarea sa.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi, respectiv, la art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.  +  Articolul 13Anexele I, II şi III*) fac parte integrantă din prezentul ordin.------------- Notă *) Anexele I-III se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2007 privind raportarea fondurilor proprii la nivel individual ale instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, precum şi cele ale Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2007 privind raportarea de către instituţiile de credit a situaţiei adecvării capitalului la nivel individual, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 iunie 2007.  +  Articolul 15Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliuluide administraţie alBăncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 30 iulie 2007.Nr. 12.  +  Anexa I *Font 7*    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:    DATA RAPORTĂRII:    Formular 1: CA                                        Adecvarea capitalului la riscuri┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Indi-│ Nr. crt. │ Eticheta │ Va- │ Referinţe şi comentarii ││cativ│ │ │loare│ ││ │ │ │(LEI)│ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1 │FONDURI PROPRII TOTALE │ │= 1.1+1.2+1.3+1.6+1.7 ││ │ │ │ │= 1.4+1.5+1.6+1.7 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1, 1 │FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în ││ │ │ │ │fondurile proprii de nivel ││ │ │ │ │1 = 1.1.1.+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.1. │Capital eligibil │ │= 1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3+1.1.1.4 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.1.* │din care: instrumente non-inovative│ │Nu sunt implementate în legislatia naţionala ││ │ │subiect al limitei │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.1.** │din care: instrumente inovative │ │Nu sunt implementate în legislatia naţionala ││ │ │subiect al limitei │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.1.1 │Capital social subscris şi varsat │ │Art. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │Art. 9 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 1.1. Capital varsat │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.1.2 │(-) Acţiuni proprii │ │Art. 5 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 6. ├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.1.3 │Prime de capital │ │Art. 4 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 2. Prime de capital │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 1.1.1.4 │Alte instrumente eligibile de │ │Art. 27 (1) lit. c) din Regulamentul nr. ││ │ │capital │ │18/23/14.12.2006 Acest element include instrumentele ││ │ │ │ │eligibile pentru includerea în fondurile proprii de ││ │ │ │ │nivel 1 dar clasificate ca datorii conform regulilor ││ │ │ │ │contabile de tip IFRS = FINREP: include elemente ││ │ │ │ │precum ││ │ │ │ │FIN1.2: 11. Capital social rambursabil la cerere (ex.││ │ │ │ │în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit sau al││ │ │ │ │existentei unor clauze speciale privind capitalul) şi││ │ │ │ │FIN1.3: 3.2 Alte capitaluri proprii: Alte instrumente││ │ │ │ │de capitaluri proprii │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.2 │Rezerve eligibile │ │= 1.1.2.1+1.1.2.2.+1.1.2.3+1.1.2.4a+1.1.2.4b+1.1.2.5+││ │ │ │ │1.1.2.6 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.2.1 │Rezerve │ │= 1.1.2.1.01+1.1.2.1.02 ││ │ │ │ │Art. 4 lit. c) şi lit. d) din Regulamentul nr. ││ │ │ │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │Art. 5 lit. d) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 6 (2) din Regulamentul││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 7 (1) din Regulamentul││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul ││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 5. Rezerve (inclusiv rezultatul ││ │ │ │ │reportat) şi 4. Rezerve din reevaluare şi alte ││ │ │ │ │diferente de evaluare aferente (se exclud diferentele││ │ │ │ │de evaluare cuprinse la 1.1.2.6) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.1.2.1.01 │Rezerve (inclusiv diferente din │ │= FINREP: Rezerve+Rezerve din reevaluare ││ │ │evaluare) │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.1.02 │Parte a rezervelor care urmeaza sa │ │Componenta a rezervelor care face obiectul filtrelor ││ │ │fie ajustata potrivit filtrelor │ │prudentiale ││ │ │aplicate diferentelor din evaluare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 1.1.2.2 │Interes minoritar │ │= 1.1.2.2.01+1.1.2.2.02+1.1.2.2.03 ││ │ │ │ │Art. 26 (3) lit. a) şi art. 26 (5) din Regulamentul ││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 8. Interese minoritare (se exclud ││ │ │ │ │diferentele de evaluare cuprinse la 1.1.2.6) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.2.01 │Interes minoritar (inclusiv │ │= FINREP: Interes minoritar ││ │ │diferente din evaluare) │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.2.02 │Parte a interesului minoritar care │ │Componenta a interesului minoritar care face obiectul││ │ │urmeaza să fie ajustata potrivit │ │filtrelor prudentiale ││ │ │filtrelor aplicate diferentelor din│ │ ││ │ │evaluare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.2.03 │(-) Ajustari la interesul minoritar│ │Parte a interesului minoritar care nu este eligibila ││ │ │ │ │pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.2.2* │din care: instrumente non-inovative│ │Nu sunt implementate în legislatia naţionala ││ │ │supuse limitarii │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.2.2** │din care: instrumente inovative │ │Nu sunt implementate în legislatia naţionala ││ │ │supuse limitarii │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.2.3 │Rezultatul net al exercitiului │ │= 1.1.2.3.01+1.1.2.3.02 ││ │ │financiar curent reprezentand │ │Elementele de la 1.1.2.03, 1.1.2.3.01 şi 1.1.2.3.02 ││ │ │profit │ │se utilizeaza doar atunci când rezultatul contabil ││ │ │ │ │curent este pozitiv şi a fost auditat. Semnul valorii││ │ │ │ │inscrise la 1.1.2.3 poate fi pozitiv sau negativ, în ││ │ │ │ │functie de marimea ajustata în urma aplicarii ││ │ │ │ │filtrelor prudentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.1.2.3.01 │Profit auditat din anul curent │ │Art. 6 (1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 cu ││ │ │ │ │condiţia respectarii cerinței prevăzute în cadrul ││ │ │ │ │acestuia ││ │ │ │ │Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul ││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 7. Rezultatul anului curent ││ │ │ │ │(pozitiv) - partea corespunzătoare (profitul din anul││ │ │ │ │curent - dividende interimare) verificata de persoane││ │ │ │ │responsabile pentru auditarea situaţiilor financiare ││ │ │ │ │în conformitate cu art. 6 (1) din Regulamentul nr. ││ │ │ │ │18/23/14.12.2006 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.3.02 │Parte a profitului auditat din anul│ │Componenta a profitului auditat din anul curent care ││ │ │curent, care urmeaza să fie │ │face obiectul filtrelor prudentiale menţionate la ││ │ │ajustata potrivit filtrelor │ │pct. 1.1.2.6 (1.1.2.6.07 şi 1.1.2.6.11) ││ │ │aplicate diferentelor din evaluare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.2.4a │Pierderea perioadei curente │ │= Min [ (1.1.2.4a.01 + 1.1.2.4a.02), 0] ││ │ │ │ │Elementele de la 1.1.2.4a, 1.1.2.4a.01 şi 1.1.2.4a.02││ │ │ │ │se utilizeaza doar atunci când rezultatul contabil ││ │ │ │ │curent nu a fost auditat, indiferent de semn. Semnul ││ │ │ │ │valorii de la 1.1.2.4a. este intotdeauna negativ (sau││ │ │ │ │zero) datorita aplicarii formulei de mai sus. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.1.2.4a.01 │Rezultatul neauditat (profit sau │ │Art. 5 lit. e) din Regulamentul nr. 18/23/2006│ │ │pierdere) din anul curent │ │Art. 6 (1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006, ││ │ │ │ │atunci când sumele nu respecta condiţiile prevăzute ││ │ │ │ │în cadrul acestuia ││ │ │ │ │Art. 6 (3) din Regulamentul nr. 18/23/2006│ │ │ │ │Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul ││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 7. Rezultatul anului curent - ││ │ │ │ │partea corespunzătoare când condiţiile de la art. 6 ││ │ │ │ │(1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 nu sunt ││ │ │ │ │indeplinite şi suma nu a fost verificata de persoane ││ │ │ │ │responsabile cu auditarea situaţiilor financiare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.4a.02 │Parte a rezultatului neauditat din │ │Componenta a rezultatului neauditat din anul curent ││ │ │anul curent, care urmeaza să fie │ │care face obiectul filtrelor prudentiale menţionate ││ │ │ajustata potrivit filtrelor │ │la pct. 1.1.2.6 (1.1.2.6.07 şi 1.1.2.6.11) ││ │ │aplicate diferentelor din evaluare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.2.4.b │Rezultatul net al exercitiului │ │ = 1.1.2.4b.01 + 1.1.2.4b.02 ││ │ │financiar curent reprezentand │ │Elementele de la 1.1.2.4b, 1.1.2.4b.01 şi 1.1.2.4b.02││ │ │pierdere │ │se utilizeaza doar atunci când rezultatul contabil ││ │ │ │ │curent este negativ şi a fost auditat. Semnul valorii││ │ │ │ │raportate la 1.1.2.4b poate fi pozitiv sau negativ, ││ │ │ │ │în functie de marimea aplicarii filtrelor ││ │ │ │ │prudentiale. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.1.2.4.b.01│(-) Profit sau pierdere curenta │ │Art. 6 (1) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.200 dacă ││ │ │ │ │rezultatul sumei este pozitiv şi art. 5.e) din ││ │ │ │ │Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 dacă rezultatul ││ │ │ │ │sumei este negativ ││ │ │ │ │Vezi prevederile art. 6 (3) din Regulamentul nr. ││ │ │ │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │Art. 10 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 7. Rezultatul anului curent ││ │ │ │ │(negativ) - dividendul interimar │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.4.b.02│Parte a rezultatului negativ din │ │Componenta a pierderii din anul curent supusă ││ │ │anul curent ce urmeaza să fie │ │filtrelor prudentiale menţionate la pct. 1.1.2.6 ││ │ │ajustata potrivit filtrelor │ │(1.1.2.6.07 şi 1.1.2.6.11) Semnul valorii ce va fi ││ │ │aplicate diferentelor din evaluare │ │raportata aici urmeaza convenţia generală mentionata ││ │ │ │ │la sfârşitul formularului. Astfel, se vor raporta ││ │ │ │ │valori pozitive atunci când componente de rezultat ││ │ │ │ │negativ (pierderi nerealizate) fac obiectul filtrelor││ │ │ │ │prudentiale. totodata, vor fi raportate valori ││ │ │ │ │negative atunci când filtrele prudentiale se aplică ││ │ │ │ │unor componente pozitive de rezultat (castiguri ││ │ │ │ │nerealizate). │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.2.5 │(-) Castiguri nete din │ │Art. 8 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │capitalizarea profiturilor viitoare│ │ ││ │ │din active ce fac obiectul │ │ ││ │ │operaţiunilor de securitizare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 1.1.2.6 │Diferente din evaluare eligibile │ │Suma 1.1.2.6.i, i = 01 la 16 ││ │ │pentru includerea în fondurile │ │Pentru scopul raportarii toate diferentele din ││ │ │proprii de nivel 1 │ │evaluare trebuie incluse în cadrul acestui element. ││ │ │ │ │Totusi aceasta nu împiedica transferarea intregii ││ │ │ │ │valori a unui element în categoria fondurilor proprii││ │ │ │ │de nivel 2 Rubricile aferente pct. 1.1.2.6.i includ ││ │ │ │ │şi sumele respective care sunt aferente interesului ││ │ │ │ │minoritar │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.01 │Diferente din evaluarea │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │instrumentelor de capitaluri │ │Include şi diferentele din evaluare provenite din ││ │ │proprii clasificate în categoria │ │operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie ││ │ │activelor financiare disponibile │ │legate de instrumentele de capitaluri proprii ││ │ │pentru vanzare │ │clasificate în categoria activelor financiare ││ │ │ │ │disponibile pentru vanzare (a se vedea şi 1.1.2.6.09)││ │ │ │ │Sumele se considera cu semnul + dacă sunt solduri ││ │ │ │ │creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri debitoare││ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: ││ │ │ │ │4. Rezerve din reevaluare şi alte diferente de ││ │ │ │ │evaluare aferente şi ││ │ │ │ │8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi ││ │ │ │ │alte diferente de evaluare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.02 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propozitia 2 coroborat cu Art. ││ │ │evaluarea instrumentelor de │ │27 (2) lit. a) şi lit. c) din Regulamentul nr. ││ │ │capitaluri proprii clasificate în │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │categoria activelor financiare │ │ ││ │ │disponibile pentru vanzare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.03 │Diferente din evaluarea creditelor │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │şi creanţelor înregistrate în │ │Include şi diferentele din evaluare provenite din ││ │ │categoria activelor financiare │ │operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie ││ │ │disponibile pentru vanzare │ │legate de creditele şi creantele înregistrate în ││ │ │ │ │categoria activelor financiare disponibile pentru ││ │ │ │ │vanzare (a se vedea şi 1.1.2.6.09) ││ │ │ │ │Sumele se considera cu semnul + dacă sunt solduri ││ │ │ │ │creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri ││ │ │ │ │debitoare = FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare ││ │ │ │ │din: ││ │ │ │ │4. Rezerve din reevaluare şi alte diferente de ││ │ │ │ │evaluare aferente şi ││ │ │ │ │8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi ││ │ │ │ │alte diferente de evaluare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.04 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propozitia 2 coroborat cu art. ││ │ │evaluarea creditelor şi creanţelor │ │27 (2) lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │înregistrate în categoria activelor│ │Sumele se considera cu semnul schimbat faţă de semnul││ │ │financiare disponibile pentru │ │sumei de la linia precedenta (se neutralizeaza şi ││ │ │vanzare │ │soldurile creditoare şi cele debitoare) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.05 │Diferente din evaluarea altor │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │active înregistrate în categoria │ │Include şi diferentele din evaluare provenite din ││ │ │activelor financiare disponibile │ │operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie ││ │ │pentru vanzare │ │legate de alte active înregistrate în categoria ││ │ │ │ │activelor financiare disponibile pentru vanzare (a se││ │ │ │ │vedea şi 1.1.2.6.09) ││ │ │ │ │Sumele se considera cu semnul + dacă sunt solduri ││ │ │ │ │creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri debitoare││ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: ││ │ │ │ │4. Rezerve din reevaluare şi alte diferente de ││ │ │ │ │evaluare aferente şi ││ │ │ │ │8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi ││ │ │ │ │alte diferente de evaluare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.06 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propozitia 2 coroborat cu art. ││ │ │evaluarea altor active înregistrate│ │27(2) lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │în categoria activelor financiare │ │Sumele se considera cu semnul schimbat faţă de semnul││ │ │disponibile pentru vanzare │ │sumei de la linia precedenta (se neutralizeaza şi ││ │ │ │ │soldurile creditoare şi cele debitoare) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.07 │Diferente din evaluarea datoriilor │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │financiare la valoarea justa │ │Sumele se considera cu semnul + dacă sunt solduri ││ │ │determinate de modificarea propriei│ │creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri ││ │ │calităţi de credit │ │debitoare = FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare ││ │ │ │ │din: ││ │ │ │ │7. Rezultatul anului curent; ││ │ │ │ │5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat); ││ │ │ │ │8.2. Interese minoritare: alte elemente (în legătură ││ │ │ │ │cu rezultatul) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.08 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. b) Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │evaluarea datoriilor financiare la │ │Sumele se considera cu semnul schimbat faţă de semnul││ │ │valoarea justa determinate de │ │sumei de la linia precedenta (se neutralizeaza şi ││ │ │modificarea propriei calităţi de │ │soldurile creditoare şi cele debitoare) ││ │ │credit │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.09 │Diferente din evaluare provenite │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │din operaţiuni de acoperire a │ │De regula operaţiunile de acoperire a fluxurilor de ││ │ │fluxurilor de trezorerie privind │ │trezorerie legate de activele financiare disponibile ││ │ │activele care nu sunt înregistrate │ │pentru vanzare sunt excluse de la aceasta pozitie. Cu││ │ │în categoria activelor financiare │ │ toate acestea, în cazul neutralizarii diferentelor ││ │ │disponibile pentru vanzare │ │din evaluare a activelor financiare disponibile ││ │ │ │ │pentru vanzare de care sunt legate operaţiunile de ││ │ │ │ │acoperire a fluxurilor de trezorerie, aceste ││ │ │ │ │operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie ││ │ │ │ │sunt incluse în acest element. ││ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din ││ │ │ │ │4. Rezerve din reevaluare şi alte diferente de ││ │ │ │ │evaluare aferente şi ││ │ │ │ │8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi ││ │ │ │ │alte diferente de evaluare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.10 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propozitia 1 din Regulamentul nr.││ │ │evaluare determinate de operaţiuni │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │de acoperire a fluxurilor de │ │ ││ │ │trezorerie │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.11 │Diferente din evaluarea │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │investitiilor imobiliare │ │= FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: ││ │ │ │ │7. Rezultatul anului curent; ││ │ │ │ │5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat); ││ │ │ │ │8.2. Interese minoritare: alte elemente (în legătură ││ │ │ │ │cu rezultatul) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.12 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul nr. ││ │ │evaluarea investitiilor imobiliare │ │18/23/14.12.2006 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.13 │Diferente din evaluarea │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │imobilizarilor corporale │ │= FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare ││ │ │(constructii, terenuri şi │ │diferentelor pozitive privind reevaluarea ││ │ │(echipamente) │ │imobilizarilor corporale din: ││ │ │ │ │4. Rezerve din reevaluare şi alte diferente de ││ │ │ │ │evaluare aferente şi ││ │ │ │ │8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi ││ │ │ │ │alte diferente de evaluare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.14 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul nr. ││ │ │evaluarea imobilizarilor corporale │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │(constructii, terenuri şi │ │ ││ │ │echipamente) │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.15 │Alte diferente din evaluare care │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │afectează rezervele eligibile │ │= FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: ││ │ │ │ │4. Rezerve din reevaluare şi alte diferente de ││ │ │ │ │evaluare aferente şi ││ │ │ │ │8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi ││ │ │ │ │alte diferente de evaluare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.1.2.6.16 │Ajustari la alte diferente din │ │Art. 28 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │evaluare care afectează rezervele │ │ ││ │ │eligibile │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.3 │Fonduri pentru riscurile bancare │ │Legislatia contabila din România nu permite ││ │ │generale │ │instituţiilor de credit sa recunoasca ca şi element ││ │ │ │ │de pasiv un element de natura fondului pentru riscuri││ │ │ │ │bancare generale în înţelesul dat de art. 38 din ││ │ │ │ │Directiva 86/635/EEC │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 1.1.4 │Alte fonduri proprii de nivel 1 │ │= 1.1.4.1+1.1.4.2+1.1.4.3+1.1.4.4 ││ │ │specifice României │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.4.1. │Instrumente non inovative supuse │ │Nu sunt implementate în legislatia naţionala ││ │ │limitarii │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.4.2. │Instrumente inovative supuse │ │Nu sunt implementate în legislatia naţionala ││ │ │limitarii │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.4.3 │Filtru prudential pozitiv adoptat │ │Nu s-a implementat un astfel de filtru prudential ││ │ │la aplicarea pentru prima data a │ │ ││ │ │IFRS │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 1.1.4.4 │Alte filtre prudentiale │ │Include acele filtre prudentiale neprecizate anterior││ │ │ │ │care conduc la cresterea fondurilor proprii de nivel ││ │ │ │ │1 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.5 │(-) Alte deduceri din fondurile │ │= 1.1.5.1+1.1.5.2+1.1.5.3+1.1.5.4 ││ │ │proprii de nivel 1 │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.5.1 │(-) Imobilizari necorporale │ │Art. 5 lit. f) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │Include orice fond comercial nededus deja (diferenţa ││ │ │ │ │din prima consolidare) în cadrul 1.1.2.1 Rezerve - ││ │ │ │ │pentru nivelul consolidat │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.5.2 │Sume ce depasesc limite stabilite │ │Aceste instrumente nu sunt implementate în legislatia││ │ │pentru instrumente non inovative │ │naţionala │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.5.3 │Sume ce depasesc limite stabilite │ │Aceste instrumente nu sunt implementate în legislatia││ │ │pentru instrumente inovative │ │naţionala │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.5.4 │(-) Alte deduceri specifice │ │= 1.1.5.4.1+1.1.5.4.2 ││ │ │României din fondurile proprii de │ │ ││ │ │nivel I │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.1.5.4.1 │(-) Filtru prudential negativ │ │Nu s-a implementat un astfel de filtru prudential ││ │ │adoptat la aplicarea pentru prima │ │ ││ │ │data a IFRS │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.1.5.4.2 │(-) Alte filtre prudentiale │ │Art. 5 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │Art. 5 lit. c) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │Art. 18 (4) din Regulamentul nr. 16/21/14.12.2006 ││ │ │ │ │privind expunerile mari ale instituţiilor de credit ││ │ │ │ │şi ale firmelor de investitii Include acele filtre ││ │ │ │ │prudentiale neprecizate anterior care conduc la ││ │ │ │ │reducerea fondurilor proprii de nivel I - pentru ││ │ │ │ │nivelul consolidat │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1,2 │FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în ││ │ │ │ │fondurile proprii de nivel 2 = 1.2.1+1.2.2+1.2.3 ││ │ │ │ │Vezi art. 21(1) lit. a) din Regulamentul nr. ││ │ │ │ │18/23/14.12.2006 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.1 │Fonduri proprii de nivel 2 de baza │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în ││ │ │ │ │fondurile proprii de nivel 2 de baza ││ │ │ │ │= 1.2.1.1.+1.2.1.2+1.2.1.3+1.2.1.4+1.2.1.5+1.2.1.6+ ││ │ │ │ │1.2.1.7+1.2.1. 8 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.2.1.1 │Suma ce excede limitele stabilite │ │Aceste instrumente nu au fost implementate în ││ │ │pentru fondurile proprii de nivel │ │legislatia naţionala ││ │ │1, inclusa în fondurile proprii de │ │ ││ │ │nivel 2 de baza │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 1.2.1.2 │Ajustari la diferentele din │ │Suma 1.2.1.2.i, i = 01 la 05 ││ │ │evaluare deduse din fondurile │ │ ││ │ │proprii de nivel 1 şi incluse în │ │ ││ │ │fondurile proprii de nivel 2 de │ │ ││ │ │baza │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.2.1.2.01 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27(2) lit. a) din Regulamentul nr. ││ │ │evaluarea instrumentelor de │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │capitaluri proprii clasificate în │ │Partea corespunzătoare din suma prevăzută la pct. ││ │ │categoria activelor financiare │ │1.1.2.6.02 ││ │ │disponibile pentru vanzare incluse │ │ ││ │ │în fondurile proprii de nivel 2 de │ │ ││ │ │baza │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.2.1.2.02 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27(2) lit. b) din Regulamentul nr. ││ │ │evaluarea altor active înregistrate│ │18/23/14.12.2006 ││ │ │în categoria activelor financiare │ │Suma sau partea din suma de la 1.1.2.6.06 ││ │ │disponibile pentru vanzare incluse │ │ ││ │ │în fondurile proprii de nivel 2 de │ │ ││ │ │baza │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.2.1.2.03 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul nr. ││ │ │evaluarea investitiilor imobiliare │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │incluse în fondurile proprii de │ │Partea corespunzătoare din suma prevăzută la ││ │ │nivel 2 │ │1.1.2.6.12 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.2.1.2.04 │Ajustari la diferentele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul nr. ││ │ │evaluarea imobilizarilor corporale │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │(constructii, terenuri şi │ │Partea corespunzătoare din suma prevăzută la ││ │ │echipamente) incluse în fondurile │ │1.1.2.6.14 ││ │ │proprii de nivel 2 │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │1.2.1.2.05 │Alte ajustari la diferentele din │ │Art. 28 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │evaluare care afectează rezervele │ │Suma sau partea din suma prevăzută la pct. 1.1.2.6.16││ │ │eligibile, incluse în fondurile │ │şi orice alte ajustari care nu sunt menţionate în mod││ │ │proprii de nivel 2 de baza │ │explicit mai sus │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.1.3. │Rezerve din reevaluare │ │Art. 12(2) lit. a) din Regulamentul nr. ││ │ │ │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul ││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │Rezervele din reevaluare, mai puţin diferentele din ││ │ │ │ │reevaluare rezultate din aplicarea IFRS care au fost ││ │ │ │ │deja incluse şi ajustate cu filtre prudentiale la ││ │ │ │ │nivelul fondurilor proprii de nivel 1, unele dintre ││ │ │ │ │ele fiind incluse în fondurile proprii de nivel 2 de ││ │ │ │ │baza (elementul 1.2.1.2) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.2.1.4 │Ajustari de valoare a pozitiilor de│ │Nu au fost implementate intrucat opţiunea naţionala ││ │ │risc de credit în abordarea │ │prevăzută la art. 37(2) din Directiva 86/635/EEC nu a││ │ │standard │ │fost implementata în legislatia contabila naţionala │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.1.5 │Alte elemente, din care: │ │Art. 12 (2) lit. b) din Regulamentul nr. cu excepţia││ │ │...................... │ │18/23/14.12.2006 "... inclusiv elementele prevăzute ││ │ │...................... │ │la art. 14 alin. (3)" coroborat cu art. 14 (1) şi ││ │ │ │ │art. 14 (2) din cadrul aceluiasi regulament Art. 13 ││ │ │ │ │(2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul ││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.1.6 │Titluri pe durata nedeterminata şi │ │Art. 12 (2) lit. c) din Regulamentul nr. ││ │ │alte instrumente: │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 13(1) din Regulamentul││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 15 din Regulamentul ││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.1.7 │Excedent de provizioane în cazul │ │Art. 14(3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │utilizarii abordarii bazate pe │ │ ││ │ │modele interne de rating │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.1.8 │Fonduri proprii de nivel 2 de baza │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este ││ │ │specifice României │ │cazul │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.2 │Fonduri proprii de nivel 2 │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în ││ │ │suplimentar │ │fondurile proprii de nivel 2 suplimentar = ││ │ │ │ │1.2.2.1+1.2.2.2+1.2.2.3+1.2.2.4+1.2.2.5 ││ │ │ │ │Vezi condiţia mentionata la art. 21(1) lit. b) din ││ │ │ │ │Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.2.2.1 │Angajamente ale membrilor │ │Nu au fost implementate în legislatia naţionala ││ │ │instituţiilor de credit înfiinţate │ │ ││ │ │ca şi societăţi cooperatiste │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.2.2 │Acţiuni preferenţiale cumulative pe│ │Art. 12(3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │durata determinata │ │A se vedea şi prevederile art. 13(1) din Regulamentul││ │ │ │ │nr. 18/23/14.12.2006 ││ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 16 (1) şi art. 16 (2) ││ │ │ │ │din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.2.3 │Imprumuturi subordonate │ │Art. 12 (3) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 16(1) şi art. 16 (2) ││ │ │ │ │din cadrul aceluiasi regulament, acordandu-se atenţie││ │ │ │ │prevederilor art. 16 (2) lit. c) ale caror implicatii││ │ │ │ │în timp au fost luate în considerare │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.2.4 │Fonduri proprii de nivel 2 │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este ││ │ │suplimentar, specifice României │ │cazul │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.2.5 │(-) Suma ce excede limitele │ │Art. 21(1) lit. b) din Regulamentul nr. ││ │ │prevăzute pentru nivelul fondurilor│ │18/23/14.12.2006 ││ │ │proprii de nivel 2 suplimentar │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.3 │(-) Deduceri din fondurile proprii │ │= 1.2.3.1+1.2.3.2 ││ │ │de nivel 2 │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.3.1 │(-) Suma ce excede limitele │ │Art. 21(1) lit. a) din Regulamentul nr. ││ │ │prevăzute pentru nivelul fondurilor│ │18/23/14.12.2006. ││ │ │proprii de nivel 2 │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.2.3.2 │(-) Alte elemente deductibile din │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este ││ │ │fondurile proprii de nivel 2 │ │cazul ││ │ │suplimentar, specifice României │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1,3 │(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN │ │Suma 1.3.i, i = 1 la 11 ││ │ │FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 ŞI 2 │ │Suma = 1.3.T1*+1.3.T2* │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3 T1* │Din care: │ │Art. 22 (1) şi art. 22 (3) din Regulamentul nr. ││ │ │(-) Din fondurile proprii de nivel │ │18/23/14.12.2006. Elementele deductibile din nivelul ││ │ │1 │ │fondurilor proprii de nivel 1 (elementul 1.1) ││ │ │ │ │reprezinta, cel puţin, 50% din (1.3- 1.3.11) (vezi ││ │ │ │ │elementul 1.3.T2*). Se va avea în vedere la calculul ││ │ │ │ │elementului 1.4. În cazul elementului 1.3.11, Banca ││ │ │ │ │Naţionala a României poate decide să aplice deduceri ││ │ │ │ │din fondurile proprii de nivel 1 sau 2 în diferite ││ │ │ │ │proportii, în conformitate cu art. 23 din ││ │ │ │ │Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3 T2* │(-) Din fondurile proprii de nivel │ │Art. 22 (1) şi art. 22 (3) din Regulamentul nr. ││ │ │2 │ │18/23/14.12.2006. Când 50% din elementul 1.3 ││ │ │ │ │depăşeşte nivelul elementului 1.2, suma aflata în ││ │ │ │ │exces va fi de asemenea dedusa din valoarea ││ │ │ │ │elementului 1.1, fiind astfel inclusa în elementul ││ │ │ │ │1.3.T1*. Se va avea în vedere la calculul elementului││ │ │ │ │1.5. În cazul elementului 1.3.11, Banca Naţionala a ││ │ │ │ │României poate decide să aplice deduceri din ││ │ │ │ │fondurile proprii de nivel 1 sau 2 în diferite ││ │ │ │ │proportii, în conformitate cu art. 23 din ││ │ │ │ │Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.1 │(-) Valoarea acţiunilor şi a altor │ │Art. 22(1) lit. a) din Regulamentul nr. ││ │ │titluri de capital deţinute în alte│ │18/23/14.12.2006 ││ │ │institutii de credit sau │ │ ││ │ │financiare, care depasesc 10% din │ │ ││ │ │capitalul social al acestora │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.2 │(-) Creante subordonate şi alte │ │Art. 22(1) lit. b) din Regulamentul nr. ││ │ │instrumente înregistrate în │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │institutii de credit şi financiare │ │ ││ │ │în care sunt înregistrate detineri │ │ ││ │ │de acţiuni şi alte titluri de │ │ ││ │ │capital ce depasesc 10% din │ │ ││ │ │capitalul social al acestora │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.3 │(-) Suma ce excede limita stabilita│ │Art. 22(1) lit. c) din Regulamentul nr. ││ │ │pentru detinerile de acţiuni şi │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │alte titluri de capital, creante │ │ ││ │ │subordonate şi alte elemente │ │ ││ │ │înregistrate în institutii de │ │ ││ │ │credit şi financiare în care sunt │ │ ││ │ │înregistrate detineri de acţiuni şi│ │ ││ │ │alte titluri de capital de până la │ │ ││ │ │10% din capitalul social al │ │ ││ │ │acestora. │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.4 │(-) Participatii deţinute în │ │Art. 22(1) lit. d) din Regulamentul nr. ││ │ │societăţi de asigurare, societăţi │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │de reasigurare, societăţi holding │ │ ││ │ │de asigurare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.5 │(-) Alte instrumente deţinute în │ │Art. 22(1) lit. e) din Regulamentul nr. ││ │ │societăţi de asigurare, societăţi │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │de reasigurare, societăţi holding │ │ ││ │ │de asigurare în care este mentinuta│ │ ││ │ │o participatie │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.6 │(-) Elemente deductibile din │ │ ││ │ │fondurile proprii de nivel 1 şi 2, │ │ ││ │ │specifice României │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 1.3.EM │Element memorandum │ │= 1.1.+(1.2-1.2.1.7)+1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+ ││ │ │Fonduri proprii relevante pentru │ │1.3.6 ││ │ │limitele aplicate expunerilor mari │ │Vezi prevederile art. 24 din Regulamentul nr. ││ │ │atunci când nu se utilizeaza │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │fonduri proprii de nivel 3 pentru │ │ ││ │ │acoperirea riscurilor de piaţa şi │ │ ││ │ │pentru limitele stabilite │ │ ││ │ │participatiilor calificate │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.7 │(-) Anumite expuneri din │ │Art. 22(1) lit. g) din Regulamentul nr. ││ │ │securitizare neincluse în activele │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │ponderate la risc │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.8 │(-) Deficit de provizioane şi │ │Art. 22(1) lit. f) din Regulamentul nr. ││ │ │valoarea pierderilor asteptate │ │18/23/14.12.2006 ││ │ │aferente creanţelor provenind din │ │Vezi şi elementul 1.8.1. ││ │ │titluri de capital în cazul │ │ ││ │ │utilizarii abordarii bazata pe │ │ ││ │ │modele interne de rating │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.9 │(-) Participatii calificate în │ │Art. 143 (3) din O.U.G. nr. 99/2006 ││ │ │institutii din afara sectorului │ │ ││ │ │financiar │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.10 │(-) Tranzactii incomplete aflate în│ │Anexa II, pct. 2, Tabelul 2, coloana 4 din ││ │ │perioada cuprinsa în intervalul de │ │Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006 privind adecvarea ││ │ │la 5 zile lucratoare după al doilea│ │capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de││ │ │segment al tranzactiei │ │investitii ││ │ │(reprezentand plata/livrare │ │ ││ │ │contractuala) şi până la stingerea │ │ ││ │ │tranzactiei │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3.11 │(-) Alte elemente deductibile din │ │Art. 23 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006│ │ │fondurile proprii de nivel 1 şi 2, │ │ ││ │ │specifice României │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1,4 │TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 │ │= 1.1+1.3.T1* │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1,5 │TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 │ │= 1.2+1.3.T2* │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1,6 │TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 │ │ = 1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6+1.6.7 ││ │ │SPECIFICE PENTRU ACOPERIREA │ │ ││ │ │RISCURILOR DE PIATA │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.6.1 │Suma ce excede limitele stabilite │ │Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5(5) corelat ││ │ │pentru fondurile proprii de nivel │ │cu alin. (2) lit. c). Suma ce excede limitele ││ │ │2, transferata la total fonduri │ │stabilite pentru fondurile proprii de nivel 2 (a se ││ │ │proprii de nivel 2 specifice pentru│ │vedea elementul 1.2.3.1), pentru care este obtinuta ││ │ │acoperirea riscurilor de piaţa │ │aprobarea de a fi considerata eligibila pentru ││ │ │ │ │includerea la fondurile proprii de nivel 2 specifice ││ │ │ │ │pentru acoperirea riscurilor de piaţa. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.6.2 │Profituri nete aferente │ │Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5(2), ││ │ │portofoliului de tranzactionare │ │lit. b). Se includ profiturile/pierderile care ││ │ │ │ │rezultă din ajustarile/rezervele aferente evaluării, ││ │ │ │ │după cum este prevăzut în Regulamentul nr. ││ │ │ │ │22/27/14.12.2006, Anexa VI, Partea B, pct. 14-15. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.6.3 │Capital sub forma de împrumut │ │Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5(2), ││ │ │subordonat pe termen scurt │ │lit. c). │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.6.4 │(-) Active nelichide │ │Optiune naţionala neexercitata │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.6.5 │(-) Suma ce excede limitele │ │Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5(4) corelat ││ │ │stabilite pentru fondurile proprii │ │cu art. 6. ││ │ │specifice pentru acoperirea │ │ ││ │ │riscurilor de piaţa │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.6.EM │Element memorandum: │ │= 1.3.EM+1.3.9+1.3.10+1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.5 ││ │ │Fonduri proprii totale relevante │ │ ││ │ │pentru limitele expunerilor mari în│ │ ││ │ │situaţia în care nu sunt utilizate │ │ ││ │ │fonduri proprii de nivel 2 pentru │ │ ││ │ │acoperirea riscurilor de piaţa │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.6.6 │(-) Elemente deductibile din │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este ││ │ │Fondurile proprii specifice pentru │ │cazul ││ │ │acoperirea riscurilor de piaţa, │ │ ││ │ │specifice României │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.6.7 │(-) Elemente neutilizate dar │ │Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5(2) ││ │ │eligibile pentru includerea în │ │= - Max[1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5 - 2.3; 0] ││ │ │fondurile proprii specifice pentru │ │ ││ │ │acoperirea riscurilor de piaţa │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.7 │(-) DEDUCERI DIN TOTAL FONDURI │ │= 1.7.1+1.7.2 ││ │ │PROPRII │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.7.1 │Elemente deductibile din total │ │Elemente deductibile din fondurile proprii, specifice││ │ │fonduri proprii, specifice României│ │României, nealocate fondurilor proprii de nivel 1, 2 ││ │ │ │ │sau 3 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 1.7.2 │Participatii în entităţi de │ │Nu s-a implementat aceasta optiune ││ │ │asigurare │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8 │Elemente Memorandum: │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8.1 │Excedent/Deficit de provizioane în │ │= 1.8.1.1+1.8.1.2 ││ │ │cazul utilizarii abordarii bazata │ │ ││ │ │pe modele interne de rating │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8.1.1 │Valoarea provizioanelor în cazul │ │Ajustarile de valoare şi provizioanele aferente ││ │ │utilizarii abordarii bazate pe │ │expunerilor menţionate la art. 65 din Regulamentul ││ │ │modele interne de rating │ │nr. 15/20/14.12.2006 privind tratamentul riscului de ││ │ │ │ │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │ │ │investitii potrivit abordarii bazate pe modele ││ │ │ │ │interne de rating │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8.1.1* │Din care: │ │= FINREP: FIN 7 Provizioane pentru deprecieri ││ │ │Provizioane pentru deprecieri │ │identificate la nivelul grupurilor de active ││ │ │identificate la nivelul grupurilor │ │financiare (includ provizioane pentru pierderi ││ │ │de active financiare │ │generate dar neraportate) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8.1.1** │Din care: │ │= FINREP: FIN 7 Provizioane specifice pentru ││ │ │Provizioane specifice pentru │ │deprecieri identificate la nivel individual ││ │ │deprecieri identificate la nivel │ │ ││ │ │individual │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.8.1.1*** │Din care: │ │Cuprinde orice provizion sau ajustare de valoare ││ │ │Ajustari de valoare şi provizioane │ │inclus(a) în calculul excedentului (+)/deficitului ││ │ │specifice României precum şi alte │ │(-) de provizioane prevăzut la art. 65 din ││ │ │ajustari şi provizioane incluse în │ │Regulamentul nr. 15/20/14.12.2006 privind tratamentul││ │ │calculul excedentului (+)/ │ │riscului de credit pentru instituţiile de credit şi ││ │ │deficitului (-) de provizioane în │ │firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe ││ │ │cazul aplicarii abordarii bazate pe│ │modele interne de rating, neraportate în cadrul ││ │ │modele interne de rating │ │elementelor 1.8.1.1** sau 1.8.1.1** │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8.1.2 │(-) Valoarea pierderilor asteptate │ │Valoarea pierderilor asteptate calculate în ││ │ │în cazul utilizarii abordarii │ │conformitate cu prevederile art. 59, 60 şi 64 din ││ │ │bazate pe modele interne de rating │ │cadrul Regulamentului nr. 15/20/14.12.2006 privind ││ │ │ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de││ │ │ │ │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii ││ │ │ │ │bazate pe modele interne de rating, după cum se ││ │ │ │ │menţionează la art. 65 din cadrul aceluiasi ││ │ │ │ │regulament. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8.2 │Valoarea bruta a imprumuturilor │ │Fără a se lua în calcul reducerea sumei eligibile pe ││ │ │subordonate │ │parcursul a cinci ani înainte de scadenta. Art16(2) ││ │ │ │ │lit. c) │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.8.3 │Capitalul initial minim solicitat │ │Art. 11 O.U.G. nr. 99/2006 coroborat cu art. 11 din ││ │ │ │ │Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006 privind fondurile ││ │ │ │ │proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor ││ │ │ │ │de investitii. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2 │CERINŢE DE CAPITAL │ │= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6 ││ │ │ │ │În cazul firmelor de investitii prevăzute la art. ││ │ │ │ │11 (2) şi art. 13 din Regulamentul nr. 22/27/2006│ │ │ │ │privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit││ │ │ │ │şi al firmelor de investitii = Max ││ │ │ │ │[2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5] ││ │ │ │ │În cazul firmelor de investitii prevăzute la art. ││ │ │ │ │11 (3) şi art. 14 din Regulamentul nr. 22/27/2006│ │ │ │ │privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit││ │ │ │ │şi al firmelor de investitii = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6 ││ │ │ │ │For investment firms under article 46 of Directive ││ │ │ │ │2006/49/EC = 2.1+2.2+ 2.3+ Min[2.4,(12/88)* ││ │ │ │ │max(2.1+2.2+2.3, 2.5)] plus, if applicable, an ││ │ │ │ │incremental increase + 2.6 - optiune naţionala ││ │ │ │ │neexercitata │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ I │ 2a │Din care: Firme de investitii │ │În cazul firmelor de investitii prevăzute la art. 11 ││ │ │prevăzute la art. 11 (2) şi art. 13│ │(2) şi art. 13 din Regulamentul nr. 22/27/2006│ │ │ │ │privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit││ │ │ │ │şi al firmelor de investitii = Max ││ │ │ │ │[2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5] │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ I │ 2b │Din care: Firme de investitii │ │În cazul firmelor de investitii prevăzute la art. 11 ││ │ │prevăzute la art. 11 (3) şi art. 14│ │(3) şi art. 14 din Regulamentul nr. 22/27/2006│ │ │ │ │privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit││ │ │ │ │şi al firmelor de investitii = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1 │TOTAL CERINŢE DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.1.1+2.1.2 ││ │ │RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE │ │ ││ │ │CREDIT AL CONTRAPARTIDEI, RISCUL │ │ ││ │ │DE DIMINUARE A VALORII CREANTEI │ │ ││ │ │ŞI PENTRU TRANZACTII INCOMPLETE │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.1 │Abordarea standard │ │Formularul CR SA la nivelul expunerilor totale. ││ │ │ │ │= (2.1.1.1a sau 2.1.1.1b)+2.1.1.2 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.1.1a │Clasele de expuneri potrivit │ │Formularul CR SA la nivelul expunerilor totale. ││ │ │abordarii standard cu excepţia │ │Clasele de expuneri potrivit abordarii standard sunt ││ │ │pozitiilor din securitizare │ │cele prevăzute la art. 4 (1) din Regulamentul nr. ││ │ │ │ │14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit ││ │ │ │ │pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │ │ │investitii potrivit abordarii standard, cu excepţia ││ │ │ │ │pozitiilor din securitizare. ││ │ │ │ │Suma 2.1.1.1.ia, i = 1 to 15 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.01 │Administratii centrale sau bănci │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale ││ │ │centrale │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.02 │Administratii regionale sau │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale ││ │ │autorităţi locale │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.03 │Organisme administrative şi │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale ││ │ │entităţi fără scop lucrativ │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.04 │Bănci multilaterale de dezvoltare │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.05 │Organizaţii internationale │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.06 │Institutii │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.07 │Societăţi │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.08 │De tip retail │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.09 │Garantate cu proprietăţi imobiliare│ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.10 │Elemente restante │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.11 │Elemente ce apartin categoriilor │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale ││ │ │reglementate ca având risc ridicat │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.12 │Obligaţiuni garantate │ │Formularul CR SA. Creante │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.13 │Creante pe termen scurt faţă de │ │Formularul CR SA. ││ │ │institutii şi societăţi │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.14 │Creante sub forma titlurilor de │ │Formularul CR SA. Creante ││ │ │participare deţinute în organismele│ │ ││ │ │de plasament colectiv │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1a.15 │Alte elemente │ │Formularul CR SA │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.1.1b │Clasele de expuneri potrivit │ │Formularul CR SA la nivelul expunerilor totale + ││ │ │abordarii bazate pe modele interne │ │2.1.1.1.06b Suma 2.1.1.1.ib, i = 1 to 6 ││ │ │de rating cu excepţia pozitiilor │ │Vezi comentariul aferent elementului 2.1.1. În ││ │ │din securitizare │ │vederea punerii în corespondenta a claselor de ││ │ │ │ │expuneri aferente abordarii standard cu cele aferente││ │ │ │ │abordarii bazate pe modele interne de rating se va ││ │ │ │ │acorda atenţie deosebită art. 14 - art. 15, art. 17 -││ │ │ │ │art. 18, art. 20 - art. 21 şi art. 23 din ││ │ │ │ │Regulamentul nr. 15/20/2006 privind tratamentul ││ │ │ │ │riscului de credit pentru instituţiile de credit şi ││ │ │ │ │firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe ││ │ │ │ │modele interne de rating. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1b.01 │Administratii centrale şi bănci │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale ││ │ │centrale │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1b.02 │Institutii │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1b.03 │Societăţi │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1b.04 │De tip retail │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1b.05 │Creante provenind din titluri de │ │Formularul CR SA. Creante sau creante potentiale ││ │ │capital │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.1.1b.06 │Active, altele decat cele care │ │De principiu cerinţa de capital va fi 8% din ││ │ │reprezinta creante de natura │ │expunerea din active, altele decat cele care ││ │ │creditelor │ │reprezinta creante de natura creditelor (vezi art. 56││ │ │ │ │şi art. 112 din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │ │ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de││ │ │ │ │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii ││ │ │ │ │bazate pe modele interne de rating). │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.1.2 │Pozitii din securitizare potrivit │ │Formularul CR SEC SA ││ │ │abordarii standard │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.2 │Abordarea bazata pe modele interne │ │= 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4+2.1.2.5 ││ │ │de rating │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.2.1 │Abordari bazate pe modele interne │ │Formularul CR IRB ││ │ │de rating atunci când nu sunt │ │ ││ │ │utilizate estimarile proprii ale │ │ ││ │ │pierderii în caz de nerambursare şi│ │ ││ │ │nici ale factorilor de conversie │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.2.1.01 │Administratii centrale şi bănci │ │Formularul CR IRB ││ │ │centrale │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.2.1.02 │Institutii │ │Formularul CR IRB │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.2.1.03 │Societăţi │ │Formularul CR IRB │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.2.2 │Abordari bazate pe modele interne │ │Formularul CR IRB ││ │ │de rating atunci când sunt │ │ ││ │ │utilizate estimarile proprii ale │ │ ││ │ │pierderii în caz de nerambursare │ │ ││ │ │şi/sau ale factorilor de conversie │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.2.2.01 │Administratii centrale şi bănci │ │Formularul CR IRB ││ │ │centrale centrale │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.2.2.02 │Institutii │ │Formularul CR IRB │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.2.2.03 │Societăţi │ │Formularul CR IRB │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1.2.2.04 │De tip retail │ │Formularul CR IRB │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.2.3 │Expuneri din titluri de capital │ │Formularul CR EQU IRB ││ │ │potrivit abordarii bazate pe modele│ │ ││ │ │interne de rating │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.2.4 │Pozitii din securitizare potrivit │ │Formularul CR SEC IRB ││ │ │abordarii bazate pe modele interne │ │ ││ │ │de rating │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.1.2.5 │Active, altele decat cele care │ │Nicio conexiune. De principiu cerinţa de capital va ││ │ │reprezinta creante de natura │ │fi 8% din expunerea din active, altele decat cele ││ │ │creditelor │ │care reprezinta creante de natura creditelor. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.2 │RISC DE DECONTARE/LIVRARE │ │Formularul CR TB SETT │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.3 │CERINŢE TOTALE DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.3.1+2.3.2 ││ │ │RISCUL DE POZITIE, RISCUL VALUTAR │ │ ││ │ │ŞI RISCUL DE MARFA │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.3.1 │Riscurile de pozitie, valutar şi de│ │= 2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3+2.3.1.4 ││ │ │marfa potrivit abordarii standard │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.3.1.1 │Riscul de pozitie aferent │ │Formularul MKR SA TDI ││ │ │titlurilor de creanta │ │ ││ │ │tranzactionate │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.3.1.2 │Riscul de pozitie aferent │ │Formularul MKR SA EQU ││ │ │titlurilor de capital │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.3.1.3 │Riscul valutar │ │Formularul MKR SA FX │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.3.1.4 │Riscul de marfa │ │Formularul MKR SA COM │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.3.2 │Riscurile de pozitie, valutar şi de│ │= MKR IM ││ │ │marfa potrivit modelelor interne │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.4 │TOTAL CERINŢE DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.4.1+2.4.2+2.4.3 ││ │ │RISCURILE OPERATIONALE │ │În cazul firmelor de investitii prevăzute la art. ││ │ │ │ │11 (2), art. 11 (3), art. 13 - art. 14 din ││ │ │ │ │Regulamentul nr. 22/27/2006 privind adecvarea ││ │ │ │ │capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de││ │ │ │ │investitii, acest element va fi egal cu zero. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.4.1 │Abordarea de baza │ │Vezi formularul OPR │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.4.2 │Abordarea standard/Abordarea │ │Vezi formularul OPR ││ │ │standard alternativa │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.4.3 │Abordarea avansată de evaluare │ │Vezi formularul OPR │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ I │ 2.5 │CERINŢE DE CAPITAL AFERENTE │ │Se aplica doar în cazul firmelor de investitii ││ │ │CHELTUIELILOR GENERALE FIXE │ │prevăzute la art. 11 (2), art. 11 (3), art. 13 - ││ │ │ │ │art. 14 din Regulamentul nr. 22/27/2006 privind ││ │ │ │ │adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al ││ │ │ │ │firmelor de investitii. A se vedea de asemenea art. ││ │ │ │ │12 din regulamentul anterior mentionat. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.6 │ALTE CERINŢE DE CAPITAL ŞI CERINŢE │ │= 2.6.1+2.6.2+2.6.3 ││ │ │DE CAPITAL TRANZITORII │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.6.1 │Cerinţe complementare pragului │ │Include cerinţe complementare pragului general ││ │ │general stabilit pentru cerinţele │ │stabilit pentru cerinţele de capital ce decurg din ││ │ │de capital │ │prevederile art. 4 alin. (1) - alin. (7), art. 5, ││ │ │ │ │art. 6 alin. (1) lit. a), b), d), e), art. 6 alin. ││ │ │ │ │(2), art. 7 - art. 10, art. 15 alin. (3) - alin. (4) ││ │ │ │ │din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea ││ │ │ │ │cerințelor minime de capital pentru instituţiile de ││ │ │ │ │credit şi firmele de investitii şi art. 421 alin. (2)││ │ │ │ │- (3) din Ordonanţa de urgenta nr. 99/2006 privind ││ │ │ │ │instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. ││ │ │ │ │Fără conexiune cu un anumit formular. >= 0 │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 2.6.2 │Cerinţe complementare pragului │ │Opţiunea nu a fost exercitata în legislatia naţionala││ │ │general stabilit pentru cerinţele │ │ ││ │ │de capital, în cazul firmelor de │ │ ││ │ │investitii prevăzute la art. 46 din│ │ ││ │ │Directiva 2006/49/CE │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 2.6.3 │Alte cerinţe de fonduri proprii │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este ││ │ │ │ │cazul │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 3 │ELEMENTE MEMORANDUM: │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 3.1 │Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri│ │= 1-(2-2.6) ││ │ │proprii inaintea aplicarii altor │ │Art. 2 din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind ││ │ │cerinţe de capital şi a cerințelor │ │determinarea cerințelor minime de capital pentru ││ │ │de capital tranzitorii │ │instituţiile de credit şi firmele de investitii │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 3.1.a │Indicatorul de solvabilitate │ │= 1/(2-2.6)*8% ││ │ │inaintea aplicarii altor cerinţe de│ │ ││ │ │capital şi a cerințelor de capital │ │ ││ │ │tranzitorii │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 3.2 │Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri│ │= 1-2 ││ │ │proprii │ │Art. 2 din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind ││ │ │ │ │determinarea cerințelor minime de capital pentru ││ │ │ │ │instituţiile de credit şi firmele de investitii │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 3.2.a │Indicatorul de solvabilitate (%) │ │= 1/2*8% │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 3.3 │Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri│ │Se are în vedere efectul verificării şi evaluării ││ │ │proprii luand în considerare │ │realizate de Banca Naţionala a României, după cum se ││ │ │verificarea efectuata de Banca │ │menţionează la art. 166 din Ordonanţa de urgenta nr. ││ │ │Naţionala a României │ │99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea ││ │ │ │ │capitalului şi în Regulamentul nr. 23/28/2006 privind││ │ │ │ │criteriile tehnice referitoare la organizarea şi ││ │ │ │ │tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice ││ │ │ │ │utilizate de autorităţile competente pentru ││ │ │ │ │verificarea şi evaluarea acestora. Se iau în ││ │ │ │ │considerare în mod corespunzător cerinţele specifice ││ │ │ │ │de fonduri proprii prevăzute la art. 226 (3) din ││ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta nr. 99/2006 privind instituţiile││ │ │ │ │de credit şi adecvarea capitalului. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 3.3.a │Indicatorul de solvabilitate luand │ │Total fonduri proprii/cerinţe de capital* 100%. ││ │ │în considerare verificarea │ │Ambele cifre sunt cele utilizate pentru determinarea ││ │ │efectuata de autoritatea │ │excedentului (+)/deficitului (-) prevăzut la pct. 3.3││ │ │competenţa. │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 3.4 │Excedent (+)/Deficit (-) de capital│ │= 3.4.1-3.4.2 ││ │ │ca urmare a evaluarilor interne ale│ │ ││ │ │instituţiilor de credit. │ │ │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 3.4.1 │Evaluarea interna a capitalului │ │Art. 148 din Ordonanţa de urgenta nr. 99/2006 privind││ │ │ │ │instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. │├─────┼────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ N │ 3.4.2 │Evaluarea interna a necesitatilor │ │Art. 148 din Ordonanţa de urgenta nr. 99/2006 privind││ │ │de capital │ │instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. │├─────┼────────────┴───────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────┤│ │(a) Convenţie asupra semnelor: Orice suma care determina cresterea fondurilor proprii sau a cerințelor de ││ │capital va fi raportata ca o valoare pozitiva. Orice suma care determina reducerea totalului fondurilor ││ │proprii sau al cerințelor de capital, va fi raportata ca o valoare negativa. Atunci când semnul (-) precede ││ │eticheta unei celule, în cadrul respectivei celule nu se vor raporta decat valori negative. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                     Întocmit Semnatura autorizata       .................................... ..................................         (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia)                                              Semnatura autorizata                                      .....................................                                          (numele, prenumele şi functia)*Font 8*    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:    DATA RAPORTĂRII:    Formular 2: Detalii privind solvabilitatea la nivel de grup    Detalii privind solvabilitatea la nivel de grup: Informaţii privind entităţile reglementate şisub-grupurile incluse în consolidare                                                                                                - LEI -┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────────────┐│ENTITATI│ │ │ │ ││REGLE- │ │ │ │ ││MENTATE │ │ │ │ ││ŞI SUB- │ │ │ │ ││GRUPURI │ │ │ │ ││INCLUSE │ │ │ │ ││IN CON- │ │ │ │ ││SOLIDARE│ │ │ │ EXCEDENT (+)/ │├────┬───┼─────────┬───────┬─────────┬──────┬───────┐ │ ┌──────────┤ │ DEFICIT(-) DE ││ │ │ Cerinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ FONDURI ││ │ │totale de│ │ │ │ │ │ │ │ │ PROPRII LUAND ││ │ │capital │ │Cerinţe │ │ │ │ │ │EXCEDENT│ IN ││ │ │pentru │ │totale de│ │Alte │ │ │ │ (+)/ │ CONSIDERARE ││ │ │riscul de│ │capital │ │cerinţe│ │ │DIN CARE: │DEFICIT │ VERIFICAREA ││NUME│COD│credit, │Risc de│pentru │Riscul│ de │CERINŢE│FONDURI│TOTAL │(-) DE │ EFECTUATA DE ││ │ │riscul de│decon- │riscul de│opera-│capital│ DE │PROPRII│FONDURI │FONDURI │BANCA NAŢIONALA││ │ │credit al│ tare/ │pozitie, │tional│ şi │CAPITAL│TOTALE │PROPRII │PROPRII │ A ROMÂNIEI ││ │ │contra- │livrare│riscul │ │cerinţe│ │ │DE NIVEL 1│ │ ││ │ │partidei,│ │valutar │ │ de │ │ │ │ │ ││ │ │riscul de│ │şi riscul│ │capital│ │ │ │ │ ││ │ │diminuare│ │de marfa │ │tranzi-│ │ │ │ │ ││ │ │a valorii│ │ │ │torii │ │ │ │ │ ││ │ │creantei │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tranzac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │incom- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │plete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 = 9-8│ 12 │├────┴───┼─────────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴───────┼───────┴──────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────────────┤│... │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata    .............................. .............................. ..............................    (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 8*    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ___________________    DATA RAPORTĂRII: ___/___/___________    Formular 3: CR - SA    RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ŞI TRANZACŢIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRIISTANDARD ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DE CAPITALClasa de expunere potrivit ┌────────────────────────┐Abordarii standard/ │ │Clasa de expunere potrivit │ │Abordarii bazate pe modele │ │interne de rating: └────────────────────────┘┌────────────────────┬────────────────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────┐│ │ EXPUNEREA │ │ │ ││ │INITIALA INAINTE│ │ │ TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU ││ │ DE APLICAREA │ │ │ EFECTE DE SUBSTITUIRE A EXPUNERII ││ │ FACTORILOR DE │ │ │ ││ │ CONVERSIE │ │ │ ││ │ ┌──────────┤ (-) │ ├──────────────┬───────────────┬───────────────┤│ │ │ │AJUSTARI│ │ │ │ SUBSTITUIREA ││ │ │ │ DE │EXPUNEREA│ PROTECTIA │ PROTECTIA │ EXPUNERII CA ││ │ │ │VALOARE │ NETA DE │ NEFINANTATA │ FINANTATA A │ URMARE A ││ │ │DIN CARE: │ ŞI │AJUSTARI │A CREDITULUI: │ CREDITULUI │ APLICARII ││ │ │AFERENTA │PROVI- │ DE │ VALORI │ │ TEHNICILOR DE ││ │ │RISCULUI │ZIOANE │ VALOARE │AJUSTATE (Ga) │ │ DIMINUARE A ││ │ │DE CREDIT │AFERENTE│ŞI PROVI-│ │ │ RISCULUI DE ││ │ │AL CONTRA-│EXPUNE- │ ZIOANE │ │ │ CREDIT ││ │ │PARTIDEI │RII │ ├──────┬───────┼──────┬────────┼───────┬───────┤│ │ │ │INITIALE│ │ │INSTRU-│GARAN-│ALTE │ (-) │ TOTAL ││ │ │ │ │ │GARAN-│MENTE │TIA │FORME DE│ TOTAL │FLUXURI││ │ │ │ │ │TII │FINAN- │FINAN-│PROTEC- │FLUXURI│ DE ││ │ │ │ │ │PERSO-│CIARE │CIARA:│TIE │ DE │INTRARE││ │ │ │ │ │NALE │DERIVA-│METODA│FINAN- │IESIRE │ (+) ││ │ │ │ │ │ │TE DE │SIMPLA│TATA A │ │ ││ │ │ │ │ │ │CREDIT │ │CREDI- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │TULUI │ │ ││ ├─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┼───────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 = 1+3 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────────────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴───────┤│TOTAL EXPUNERI │ │ │ │ │ │├────────────────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────┤│DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE TIPURI DE EXPUNERI: │├────────────────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────┤│Elemente bilantiere │ │ │ │ │ ││Elemente din afara │ │ │ │ │ ││bilantului │ │ │ │ │ ││Tranzactii de │ │ │ │ │ ││finanţare pe bază de│ │ │ │ │ ││titluri Tranzactii│ │ │ │ │ ││cu termen lung de │ │ │ │ │ ││decontare │ │ │ │ │ ││Instrumente │ │ │ │ │ ││financiare derivate │ │ │ │ │ ││Din acorduri de │ │ │ │ │ ││compensare │ │ │ │ │ ││contractuala │ │ │ │ │ ││incrucisata │ │ │ │ │ │├────────────────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────┤│DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE PONDERI DE RISC: │├────────────────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────┤│ 0% │ │ │ │ │ ││ 10% │ │ │ │ │ ││ 20% │ │ │ │ │ ││ 35% │ │ │ │ │ ││ 50% │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ ││restante (a) │ │ │ │ │ ││pentru care nu este │ │ │ │ │ ││disponibil un rating│ │ │ │ │ ││furnizat de o │ │ │ │ │ ││institutie externa │ │ │ │ │ ││de evaluare a │ │ │ │ │ ││creditului │ │ │ │ │ ││nominalizata │ │ │ │ │ ││garantate cu ipoteci│ │ │ │ │ ││asupra │ │ │ │ │ ││proprietăţilor │ │ │ │ │ ││imobiliare │ │ │ │ │ ││comerciale (a) │ │ │ │ │ ││ 75% │ │ │ │ │ ││ 100% │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ ││restante (a) │ │ │ │ │ │├────────────────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┤│pentru care nu este │ │ │ │ │ ││disponibil un rating│ │ │ │ │ ││furnizat de o │ │ │ │ │ ││institutie externa │ │ │ │ │ ││de evaluare a │ │ │ │ │ ││creditului │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤│nominalizata │ │ │ │ │ ││garantate cu │ │ │ │ │ ││proprietăţi │ │ │ │ │ ││imobiliare (a) │ │ │ │ │ ││ 150% │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ ││restante (a) │ │ │ │ │ ││ 200% │ │ │ │ │ ││Alte ponderi de risc│ │ │ │ │ │└────────────────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────┘   (a) Aceste randuri se completeaza în cazul în care institutia raporteaza date potrivit claselor deexpuneri specifice abordarii bazate pe modele interne de rating precum şi pentru totalul claselor deexpuneri.             Întocmit Semnatura autorizata    ............................... ...................................    (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia)                                                                                              - LEI -┌──────────┬──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ │TEHNICILE DE DIMINUARE A │ │ DESCOMPUNEREA VALORII │ │ │ ││ │ RISCULUI DE CREDIT CU │ │ EXPUNERII AJUSTATE │ │ │ ││EXPUNEREA │ IMPACT ASUPRA VALORII │ │ INTEGRAL AFERENTA │ │ │ ││NETA DUPA │ EXPUNERII: PROTECTIA │ │ ELEMENTELOR DIN AFARA │ │ │ ││ EFECTELE │ FINANTATA A CREDITULUI. │ │ BILANTULUI IN FUNCTIE │ │ │ ││DE SUBSTI-│ METODA EXTINSA A │ │ DE FACTORII DE │ │ │ ││TUIRE ALE │ GARANTIILOR FINANCIARE │ │ CONVERSIE │ │VALOAREA │ ││ TEHNI- ├────────┬────────┬────────┤ ├────┬─────┬─────┬──────┤VALOAREA │EXPUNERII│CERINTELE││CILOR DE │ │ │ │VALOAREA │ │ │ │ │EXPUNERII│PONDERATA│ DE ││DIMINUARE │ │ │ │EXPUNERII│ │ │ │ │ │ LA RISC │ CAPITAL ││A │AJUSTARI│ (-) │ (-) │AJUSTATA │ │ │ │ │ │ │ ││RISCULUI │ DE │GARANTIA│AJUSTARI│INTEGRAL │ │ │ │ │ │ │ ││DE CREDIT │VOLATI- │FINAN- │ DE │ (E*) │ 0% │ 20% │ 50% │ 100% │ │ │ ││ŞI │LITATE │CIARA: │VOLATI- │ │ │ │ │ │ │ │ ││INAINTE │APLICATE│VALOARE │LITATE │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE │EXPUNE- │AJUSTATA│ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ ││APLICAREA │ RII │ (Cvam) │SCADENTA│ │ │ │ │ │ │ │ ││FACTORI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LOR DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CONVERSIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │15 = 11+ │ │ │ │ │20 = 15- │ │ ││11=4+9+10 │ 12 │ 13 │ 14 │ 12+13 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 16- │ 21 │ 22 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8*17- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0,5*18 │ │ │├──────────┼────────┴────────┴────────┼─────────┼────┴─────┴─────┴──────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │Celula ││ │ │ │ │ │ │legata de││ │ │ │ │ │ │formu- ││ │ │ │ │ │ │larul CA │├──────────┼──────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────────┼──────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├──────────┼──────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────────────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘                                        Semnătura autorizată                              .......................................                                  (numele, prenumele şi funcţia)*Font 8*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___/___/__________    Formular 4: CR IRB    RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ŞI TRANZACŢIILE INCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRIIBAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DE CAPITALClasa de expunere potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating:Estimari proprii ale pierderii în caz de nerambursare(LGD)şi/sau ale factorilor de conversie: DA/NU                                                                                  ┌─────────────────────┐                                                                                  ├─────────────────────┤                                                                                  └─────────────────────┘┌─────────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┐│ │ │ │ TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE │ │ ││ │ │ │ CREDIT CU EFECTE DE SUBSTITUIRE A │ │ ││ │ │ │ EXPUNERII │ │ ││ │ │ EXPUNEREA ├──────────────┬───────┬───────────────┤EXPUNEREA │ ││ │ │ INITIALA │ │ │ SUBSTITUIREA │ DUPA │ ││ │ SISTEMUL │ INAINTE DE │ │ │ EXPUNERII CA │EFECTELE DE │ ││ │INTERN DE │ APLICAREA │ PROTECTIA │ │ URMARE A │SUBSTITUIRE │ ││ │ RATING │ FACTORILOR │ NEFINANTATA │ │ APLICARII │A TEHNICILOR│ ││ │ │DE CONVERSIE│ A CREDITULUI │ │ TEHNICILOR DE │DE DIMINUARE│VALOAREA ││ │ │ │ │ ALTE │ DIMINUARE A │A RISCULUI │EXPUNERII││ │ │ │ │ FORME │ RISCULUI DE │DE CREDIT │ ││ │ │ │ │ DE │ CREDIT │ŞI ┌──────┤ ┌──────┤│ ├──────────┤ ┌─────────┼──────┬───────┤PROTEC-├───────┬───────┤INA- │DIN │ │DIN ││ │PROBABI- │ │DIN CARE:│GARAN-│INSTRU-│TIE │ (─) │ TOTAL │INTE │CARE: │ │CARE: ││ │LITATEA DE│ │REZULTATA│TII │MENTE │FINAN- │ TOTAL │FLUXURI│DE │ELE- │ │ELE- ││ │NERAMBUR- │ │ DIN │PERSO-│FINAN- │TATA │FLUXURI│ DE │APLI-│MENTE │ │MENTE ││ │SARE (PD) │ │ RISCUL │NALE │CIARE │A CRE- │ DE │INTRARI│CAREA│DIN │ │DIN ││ │ATRIBUITA │ │DE CREDIT│ │DERI- │DITULUI│IESIRI │ (+) │FAC- │AFARA │ │AFARA ││ │UNEI CLASE│ │ DE │ │VATE DE│ │ │ │TORI-│BILAN-│ │BILAN-││ │DE RATING │ │ CONTRA- │ │CREDIT │ │ │ │LOR │TULUI │ │TULUI ││ │A DEBITO- │ │ PARTIDA │ │ │ │ │ │DE │ │ │ ││ │RULUI SAU │ │ │ │ │ │ │ │CON- │ │ │ ││ │UNEI GRUPE│ │ │ │ │ │ │ │VER- │ │ │ ││ │ DE RISC │ │ │ │ │ │ │ │SIE │ │ │ ││ │ (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──┼──────┤│ │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9= │ 10 │11│ 12 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2+7+8│ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──┼──────┤│1. TOTAL EXPUNERI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┴──────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──┴──────┤│DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE TIPURI DE EXPUNERE: │├─────────────────┬──────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──┬──────┤│Elemente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bilantiere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Elemente din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││afara bilantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Tranzactii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││finanţare pe baza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de titluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Tranzactii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││termen lung de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││decontare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Expuneri care fac│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obiectul unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acord de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││compensare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││contractuala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││incrucisata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──┼──────┤│1.1 TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERI ALOCATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PE CLASE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RATING ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DEBITORULUI SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PE GRUPE DE RISC:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┴──────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──┴──────┤│DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR ALOCATE PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI SAU PE GRUPE DE RISC: │├─────────────────┬──────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──┬──────┤│CLASA DE RATING A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DEBITORULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SAU GRUPA DE RISC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (a):1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ .....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──┼──────┤│1.2 FINANTARI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SPECIALIZATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CLASIFICATE IN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FUNCTIE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CRITERIILE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CLASIFICARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANTARILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SPECIALIZATE (b):│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┴──────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──┴──────┤│DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE PONDERI DE RISC CONFORM CRITERIILOR DE CLASIFICARE A ││FINANTARILOR SPECIALIZATE │├─────────────────┬──────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──┬──────┤│PONDERE DE RISC: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 0%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 50%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 70%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în categoria 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 90%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 115%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 250%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──┼──────┤│1.3 TRATAMENTUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ALTERNATIV: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││GARANTAREA CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PROPRIETĂŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││IMOBILIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──┼──────┤│1.4 APLICAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││UNOR PONDERI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RISC CONFORM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TRATAMENTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ALTERNATIV SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││APLICAREA UNEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PONDERI DE RISC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN TRANZACTII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INCOMPLETE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──┼──────┤│1.5 RISCUL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIMINUARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││VALORII CREANTEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AFERENT TOTALULUI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CREANTELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ACHIZITIONATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──┴──────┘    (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilitatii denerambursare (PD) atribuite clasei de rating a debitorului sau grupei de risc. În cazul debitoriloraflati în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare (PD) este de 100%. Expunerile supusetratamentului alternativ pentru garantii imobiliare (valabil doar atunci când nu se utilizeazaestimarile proprii ale pierderii în caz de nerambursare LGD) nu vor fi alocate conform probabilitatii denerambursare (PD) a debitorului.   (b) Acest rand va fi valabil pentru clasele de expunere din finanţări specializate, expunere faţă desocietăţi şi expunere totala.                 Întocmit Semnatura autorizata      ................................ .......................................      (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia)                                                                                              - LEI -┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────┬────┬────────────────┐│ │TEHNICI│ │ │ │ │ ││ │DE DI- │ │ │ │ │ ││ │MINU- │ │ │ │ │ ││ TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT LUATE │ARE A │ │ │ │ │ ││ IN CONSIDERARE IN ESTIMARILE PIERDERII IN CAZ DE │RISCU- │ │ │ │ │ ELEMENTE DE ││ NERAMBURSARE (LGD) EXCLUZAND TRATAMENTUL DUBLEI│LUI DE │ │ │ │ │ MEMORANDUM: ││ NERAMBURSĂRI │CREDIT │ │ │ │ │ ││ │SUPUSE │ │ │ │ │ ││ │TRATA- │ │ │ │ │ ││ │MENTU- │ │ │ │ │ ││ │LUI │ │ │ │ │ ││ │DUBLEI │ │ │ │ │ ││ │NERAM- │ │ │ │ │ ││ │BURSARI│ │ │ │ │ │├───────────────┬──────────────────────────────────┼───────┤ │ │ │ ├──────┬─────┬───┤│SUNT UTILIZATE │ │ │ │VALOA-│ │ │ │ │ ││ ESTIMARI │ │ │ VALOAREA│REA │VA- │ │ │ │ ││ PROPRII ALE │ │ │ MEDIE A │MEDIE │LOA-│ │ │ │ ││ PIERDERII IN │ PROTECTIA FINANTATA A CREDITULUI │ │PIERDERII│A │REA │CE- │ │ │ ││ CAZ DE │ │ │ IN CAZ │SCA- │PON-│RIN-│ │ │ ││ NERAMBURSARE: │ │PROTEC-│DE NERAM-│DENTEI│DE- │TE │ │ │ ││ PROTECTIA │ │TIA │BURSARE │(EX- │RATA│DE │VALOA-│(-) │NU-││ NEFINANTATA A │ │NEFI- │ (LGD) │PRI- │LA │CA- │REA │AJUS-│MA-││ CREDITULUI │ │NANŢATĂ│PONDERATA│MATA │RISC│PI- │PIER- │TARI │RUL│├──────┬────────┼─────────┬────┬───────────────────┤A │ IN │IN │A │TAL │DERII │DE │DE-││ │ │ SUNT │ │ ALTE GARANTII │CREDI- │FUNCTIE │ZILE) │EX- │ │ASTEP-│VA- │BI-││ │ │UTILIZATE│ │ REALE ELIGIBILE │TULUI │ DE │PONDE-│PU- │ │TATE │LOARE│TO-││ │ │ ESTIMARI│ ├───────┬──────┬────┤ │EXPUNERE │RATA │NE- │ │ (EL) │ŞI │RI-││ │ │ PROPRII │GA- │ │ │ │ │ (%) │IN │RII │ │ │PRO- │LOR││ │INSTRU- │ ALE │RAN-│ │ALTE │ │ │ │FUNC- │ │ │ │VIZI-│ ││GARAN-│ MENTE │PIERDERII│TII │PROPRI-│TIPURI│ │ │ │TIE DE│ │ │ │OANE │ ││TII │ FINAN- │IN CAZ DE│FI- │ETATI │DE │CRE-│ │ │EXPU- │ │ │ │ │ ││PERSO-│ CIARE │NERAMBUR-│NAN-│IMOBI- │GARAN-│ANTE│ │ │NERE │ │ │ │ │ ││NALE │DERIVATE│SARE: │CI- │LIARE │TII │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ DE │ALTE │ARE │ │CORPO-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ CREDIT │FORME DE │ELI-│ │RALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │PROTEC- │GI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │TIE │BILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │FINANTA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │TA A CRE-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DITULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼─────────┼────┼───────┼──────┼────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼─────┼───┤│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │27 │├──────┴────────┴─────────┴────┴───────┴──────┴────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┴─────┴───┤│ │ │ │ │ │Ce- │ ││ │ │ │ │ │lula│ ││ │ │ │ │ │le- │ ││ │ │ │ │ │gata│ ││ │ │ │ │ │de │ ││ │ │ │ │ │for-│ ││ │ │ │ │ │mu- │ ││ │ │ │ │ │la- │ ││ │ │ │ │ │rul │ ││ │ │ │ │ │CA │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┴───────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┬───────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────┬───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────┼───┤├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼────────────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┬─────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┼─────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼────┼──────┴─────┴───┤│ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────┴────┴────┴────────────────┘                                        Semnatura autorizata                               .........................................                                    (numele, prenumele şi functia)*Font 7*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___/___/_______    Formular 5: CR EQU IRB    RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL - APLICAREA ABORDĂRII BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRIICERINŢELOR MINIME DE CAPITAL                                                                                                                                       - LEI -┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬──────────────────┐│ │ │ │TEHNICI DE DIMINUAREA RISCULUI DE│EXPUNE- │ │ │ │ │ ELEMENTE DE ││ │ │ │CREDIT CU EFECTE DE SUBSTITUIRE A│ REA │ │ │ │ │ MEMORANDUM: ││ │ │ │ EXPUNERII │ DUPA │ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┬───────────────┤ EFEC- │ │ │ │ ├─────────┬────────┤│ │ │ │ │ SUBSTITUIREA │ TELE │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ EXPUNERII CA │ DE │ │ │ │ │ │ ││ │SISTEMUL │ │ PROTECTIA │ URMARE A │SUBSTI- │ │ │ │ │ │ ││ │ INTERN │ │ NEFINANTATA │ APLICARII │TUIRE A │ │ VALOAREA │ │ │ │ ││ │ DE │ │ A │ TEHNICILOR │TEHNI- │ │ MEDIE │ │ │ │ ││ │ RATING │ │ CREDITULUI │ DE DIMINUARE │ CILOR │VALOAREA │ A │ │ │ │ ││ │ │ │ │ A RISCULUI │ DE │EXPUNERII │ PIERDERII │ │ │ │ ││ │ │EXPUNEREA │ │ DE CREDIT │ DIMI- │ │ IN CAZ │VALOAREA │CERINŢE│ │ (-) ││ ├─────────┤ INITIALA ├─────────┬───────┼───────┬───────┤ NUARE ┌──────┤ ┌──────┤ DE │PONDERATA│ DE │VALOAREA │AJUSTARI││ │PROBABI- │ INAINTE │ │ │ │ │ A │ DIN │ │ DIN │NERAMBURSARE│ LA │CAPITAL│PIERDERII│ DE ││ │ LITATEA │ DE │ │ │ │ │RISCU- │CARE: │ │CARE: │ (LGD) │ RISC │ │ASTEPTATE│VALOARE ││ │ DE │APLICAREA │ │ │ │ │ LUI │ ELE- │ │ ELE- │ PONDERATA │ A │ │ (EL) │ ŞI ││ │NERAMBUR-│FACTORILOR│ │ │ │ │ DE │MENTE │ │MENTE │ IN │EXPUNERII│ │ │ PROVI- ││ │ SARE │ DE │ │ │ │ │CREDIT │ DIN │ │ DIN │ FUNCTIE │ │ │ │ ZIOANE ││ │ (PD) │CONVERSIE │ │INSTRU-│ │ │ ŞI │AFARA │ │AFARA │ DE │ │ │ │ ││ │ATRIBUITA│ │ │ MENTE │ │ │INAINTE │BILAN-│ │BILAN-│ EXPUNERE │ │ │ │ ││ │ CLASEI │ │ │FINAN- │ (-) │ TOTAL │ DE │TULUI │ │TULUI │ (%) │ │ │ │ ││ │ DE │ │GARANTII │ CIARE │ TOTAL │FLUXURI│APLICA- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ RATING │ │PERSONALE│ DERI- │FLUXURI│ DE │ REA │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ A │ │ │ VATE │ DE │INTRARI│FACTO- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ DEBITO- │ │ │ DE │IESIRI │ (+) │ RILOR │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ RULUI │ │ │CREDIT │ │ │ DE │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ (%) │ │ │ │ │ │CONVER- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ SIE │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───┼──────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┴───────┴───────┴───────┼────────┼──────┼───┼──────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Celula │ │ ││EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │legata │ │ ││DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ ││TITLURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formu- │ │ ││DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ larul │ │ ││CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CA │ │ ││CONFORM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ABORDARII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BAZATE PE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││MODELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE RATING │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────┼───┼──────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤│1. METODA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BAZATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PROBABI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││NERAMBUR- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(PD)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PIERDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││IN CAZ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││NERAMBUR- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(LGD): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┴─────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴────────┴──────┴───┴──────┴────────────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┤│DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE CLASE DE RATING ALE DEBITORULUI, CONFORM METODEI BAZATE PE PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD)/ ││PIERDEREA IN CAZ DE NERAMBURSARE (LGD) │├──────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬────────┬──────┬───┬──────┬────────────┬─────────┬───────┬─────────┬────────┤│CLASA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RATING A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DEBITO- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (a): 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ .....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────┼───┼──────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤│2. METODA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIMPLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PONDERARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LA RISC: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┴─────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴────────┴──────┴───┴──────┴────────────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┤│DESCOMPUNEREA TOTALULUI EXPUNERILOR PE PONDERI DE RISC, CONFORM METODEI SIMPLE DE PONDERARE LA RISC: │├──────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬────────┬──────┬───┬──────┬────────────┬─────────┬───────┬─────────┬────────┤│PONDERE DE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RISC: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 190%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 290%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 370%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────┼───┼──────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤│3. METODA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BAZATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││MODELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴─────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴────────┴──────┴───┴──────┴────────────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┘  (a) În ordine, de la cea mai mica valoare până la cea mai mare, conform probabilitatii de nerambursare (PD) atribuite clasei de rating adebitorului.                    Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata      .................................... .................................... ...................................        (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 7*    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ______________________    DATA RAPORTĂRII: ___/___/_______    Formular 6: CR SEC SA    RISCUL DE CREDIT: APLICAREA ABORDĂRII STANDARD ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DE CAPITAL PENTRU EXPUNERILEDIN SECURITIZARETipul securitizarii: ┌───────────────┐                     └───────────────┘┌───────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬──────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────┐│ │ │ SECURITIZARI SINTETICE: │ POZITII │ │ │ TEHNICI DE DIMINUARE A │ │ (-) │ ││ │ │ PROTECTIA CREDITULUI │ DIN │ │ │ RISCULUI DE CREDIT CU EFECTE │ │ TEHNICILE │ ││ │ │ AFERENTA EXPUNERILOR │ SECURI- │ │ │ DE SUBSTITUIRE A EXPUNERII │ │ DE │ ││ │ │ SECURITIZATE │ TIZARE │ │ │ │ │ DIMINUARE │ ││ │ ├──────┬───────────┬─────────┼──────────┤ │EXPU- ├───────┬──────┬───────────────┤ │ A │ ││ │ │ │ (-) │ │ │ (-) │NEREA │ │ │ SUBSTITUIREA │ │ RISCULUI │ ││ │ │ │ TOTAL │ │ │AJUSTARI│ NETA │ │ │ EXPUNERII │ │ DE │ ││ │ │ (-) │ FLUXURI │VALOAREA │ │ DE │ DE │ │ │ CA │ EXPUNEREA │ CREDIT │ ││ │VALOAREA │PRO- │ DE │NOTIONALA│ │VALOARE │AJUS- │ │ │ URMARE │ NETA, DUPA │ CU │ ││ │ TOTALA │TECTIE│ IESIRE │RETINUTA │ │ ŞI │ TARI │ │ │ A │EFECTELE DE │ IMPACT │ ││ │ A │FINAN-├───────────┤ SAU │ │PROVI- │ DE │ │ │ DIMINUARII │SUBSTITUIRE │ ASUPRA │ VALOA- ││ │ EXPUNE- │TATA A│ VALORILE │RASCUMPA-│EXPUNEREA │ZIOANE │VALOA-│ │ │ RISCULUI │ ALE │ VALORII │ REA ││ │ RILOR │CREDI-│ AJUSTATE │ RATA │INITIALA, │AFERENTE│ RE │PROTEC-│ │ DE │ TEHNICILOR │EXPUNERII: │ EXPU- ││ │ SECURI- │TULUI │ ALE │ A │ INAINTE │EXPUNE- │ ŞI │TIA NE-│PRO- │ CREDIT │ DE │ VALOAREA │ NERII ││ │ TIZATE │(Cva) │PROTECTIEI │ PROTEC- │ DE │RII │PROVI-│FINAN- │TECTIA├───────┬───────┤DIMINUARE A │ AJUSTATA │ AJUS- ││ │ DE │ │NEFINANTATE│ TIEI │APLICAREA │INITIALE│ZIOANE│TATA A │FINAN-│ │ │RISCULUI DE │ A │ TATE ││ │INITIATOR│ │ A │ CREDI- │FACTORILOR│ │ │CREDI- │TATA A│ │ │ CREDIT ŞI │PROTECTIEI │ INTE- ││ │ │ │CREDITULUI │ TULUI │ DE │ │ │TULUI: │CREDI-│ (-) │ TOTAL │ INAINTE DE │ FINANTATE │GRAL(E*)││ │ │ │ (G*) │ │CONVERSIE │ │ │VALORI │TULUI │ TOTAL │FLUXURI│ APLICAREA │ A │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │AJUSTA-│ │FLUXURI│ DE │ FACTORILOR │CREDITULUI,│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │TE (Ga)│ │ DE │INTRARE│ DE │ PRIN │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IESIRE │ (+) │ CONVERSIE │ METODA │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ EXTINSA │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GARANTIILOR│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FINANCIARE │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (Cvam) │ ││ ├─────────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=5+6 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├───────────┼─────────┼──────┴───────────┴─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┴──────┴───────┴───────┼────────────┼───────────┼────────┤│EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INITIATOR: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ INALT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (SENIOR)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MEDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(MEZZANINE)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SUPORTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PRIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PIERDEREA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (FIRST│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LOSS)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AFARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INSTRUMENTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DERIVATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RAMBURSARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ANTICIPATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INVESTITOR:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ INALT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (SENIOR)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MEDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(MEZZANINE)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SUPORTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PRIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PIERDEREA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (FIRST│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LOSS)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AFARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INSTRUMENTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DERIVATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SPONSOR: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AFARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INSTRUMENTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DERIVATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴─────────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────┘                               Întocmit Semnatura autorizata                   ................................ ................................                   (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia)*Font 7*                                                                                                                                       - LEI -┌──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────┐│DETALIEREA VALORII│ │ │ │ │ │ │ ││ EXPUNERILOR │ │ │ │ │ │ │ ││AJUSTATE INTEGRAL │ │ │ │ │ │ │ ││ (E*), CARE FAC │ │ DETALIEREA VALORII EXPUNERILOR SUPUSE │ │ │ │ │ ││ PARTE DIN │ │ PONDERARII LA RISC, IN FUNCTIE DE │ │ │ │ │ ││ ELEMENTELE DIN │ │ PONDERILE DE RISC │ │ │ │ │ ││AFARA BILANTULUI, │ VALOAREA │ │ │ │ │ │ ││ IN FUNCTIE DE │ EXPUNERII │ │ │ │ │ │ ││ FACTORII DE │ │ │ │ │ │ │ ││ CONVERSIE │ │ │ │ │ │ │ │├──┬────┬─────┬────┤ ┌─────────┬────────┼─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┤VA- │VALOAREA│CERINTELE│ ELEMENT │CERINTELE││ │ 0% │ 20% │50% │ │ (-) │VALOAREA│ EXPUNERI CARE │ 1250% │ EXPUNERI PENTRU │LOA- │PONDE- │TOTALE DE│MEMORANDUM:│TOTALE DE││ │ şi │ şi │ şi │ │EXPUNERI │ SUPUSĂ │BENEFICIAZA DE UN│ │ CARE PONDEREA DE │REA │RATA LA │ CAPITAL │CERINŢE DE │ CAPITAL ││0%│ <= │ <= │ <= │ │ DEDUSE │ PONDE- │ RATING │ │ RISC ESTE │PON- │RISC A │ TOTAL │ CAPITAL │ TOTAL ││ │ 20 │ 50% │100 │ │ DIN │ RARII │(NIVELURILE DE LA│ │ DETERMINATA PE │DE- │EXPU- │ INAINTE │ CORESPUN- │ DUPA ││ │ │ │ │ │FONDURILE│ LA │1 LA 4 ALE SCALEI│ │BAZA PORTOFOLIULUI│RATA │NERII │ DE │ ZATOARE │APLICAREA││ │ │ │ │ │ PROPRII │ RISC │ DE EVALUARE A │ │ SUPORT │LA │AJUSTATA│APLICAREA│ FLUXU- │NIVELULUI││ │ │ │ │ │ │ │ CALITATII │ │ (LOOK-THROUGH) │RISC │LA DECA-│NIVELULUI│ RILOR DE │MAXIM AL ││ │ │ │ │ │ │ │ CREDITULUI) │ │ │A │LAJELE │MAXIM AL │ IESIRE │CERINTEI ││ │ │ │ │ │ │ ├───┬───┬────┬────┼────────┬────────┤ ┌───────────────┤EXPU-│DE │CERINTEI │ DIN │ DE ││ │ │ │ │ │ │ │20%│50%│100%│350%│EXPUNERI│EXPUNERI│ │ DINTRE CARE: │NERII│SCAN- │ DE │ SECURI- │ CAPITAL ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CARE │CARE NU │ │ POZITII CARE │ │DENTE │ CAPITAL │ TIZARE, │ (CAP) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BENEFI- │BENEFI- │ │ SUPORTA A │ │ │ (CAP) │ POTRIVIT │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CIAZA │ CIAZA │ │ DOUA │ │ │ │ ABORDARII │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DE UN │ DE UN │ │ PIERDEREA │ │ │ │ STANDARD, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ RATING │ RATING │ │ (SECOND LOSS) │ │ │ │CATRE ALTE │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ IN CADRUL │ │ │ │CATEGORII │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ UNUI PROGRAM │ │ │ │DE EXPUNERI│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DE EMISIUNE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DE TITLURI PE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ TERMEN SCURT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ GARANTATE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ACTIVE (ABCP) │ │ │ │ │ │├──┼────┼─────┼────┼──┼─────────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────────┼────────┼──┼───────────────┼─────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│15│ 16 │ 17 │ 18 │19│ 20 │21=19+20│22 │23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │28│ 29 │ 30 │ 30bis │ 31 │ 32 │ 33 │├──┼────┼─────┼────┼──┼─────────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────────┼────────┼──┼───────────────┼─────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Celula ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │legata de││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formula- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul CA ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴────┴─────┴────┴──┴─────────┴────────┴───┴───┴────┴────┴────────┴────────┴──┴───────────────┴─────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┘                                                      Semnătura autorizată                                             ......................................                                                 (numele, prenumele şi funcţia)*Font 7*    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ______________________    DATA RAPORTĂRII: ___/___/_______    Formular 7: CR SEC IRB    RISCUL DE CREDIT: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DECAPITAL PENTRU EXPUNERILE DIN SECURITIZARETipul securitizarii: ┌───────────────┐                     └───────────────┘┌───────────┬────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────┬────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ (-) │ │ DETALIEREA VALORII ││ │ │ │ │ │ │ TEHNICILE │ │EXPUNERILOR AJUSTATE││ │ │ SECURITIZARI SINTETICE: │ POZITII │TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI │ │ DE │ │INTEGRAL (E*), CARE ││ │ │ PROTECTIA CREDITULUI │ DIN │ DE CREDIT CU EFECTE DE │ │ DIMINUARE │ │ FAC PARTE DIN ││ │ │ AFERENTA EXPUNERILOR │ SECURI- │ SUBSTITUIRE A EXPUNERII │ EXPUNEREA │ A │ │ELEMENTELE DIN AFARA││ │ │ SECURITIZATE │ TIZARE │ │ NETA, DUPA │ RISCULUI │ │ BILANTULUI, IN ││ │ │ │ │ │EFECTELE DE │ DE │ │FUNCTIE DE FACTORII ││ │ │ │ │ │SUBSTITUIRE │ CREDIT │VALOA-│ DE CONVERSIE ││ │ ├───────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┬───────┬───────────────┤ ALE │ CU │ REA ├────┬────┬─────┬────┤│ │ │ │ (-) │ │ │ │ │ SUBSTITUIREA │ TEHNICILOR │ IMPACT │EXPU- │ │ 0% │ 20% │50% ││ │ │ │ TOTAL │ │ │ │ │ EXPUNERII CA │ DE │ ASUPRA │NERII │ │ şi │ şi │ şi ││ │ │ (-) │FLUXURI │VALOAREA │ │ │ │ URMARE A │DIMINUARE A │ VALORII │AJUS- │ 0% │ <= │ <= │ <= ││ │VALOAREA│PROTEC-│ DE │NOTIONALA│ │ │ │ DIMINUARII │RISCULUI DE │EXPUNERII: │ TATE │ │20% │ 50% │100%││ │ TOTALA │TIE │IESIRE │RETINUTA │ │ │ │ RISCULUI DE │ CREDIT ŞI │ VALOAREA │INTE- │ │ │ │ ││ │ A │FINAN- │ │ SAU │ │ │ │ CREDIT │ INAINTE DE │ AJUSTATA │ GRAL │ │ │ │ ││ │ EXPUNE-│TATA A ├────────┤RASCUMPA-│EXPUNEREA │VALORILE│ ├───────┬───────┤ APLICAREA │ A │ (E*) │ │ │ │ ││ │ RILOR │CREDI- │VALO- │ RATA │INITIALA, │AJUSTATE│ │ (-) │ TOTAL │ FACTORILOR │PROTECTIEI │ │ │ │ │ ││ │ SECURI-│TULUI │RILE │ A │ INAINTE │ ALE │PROTEC-│ TOTAL │FLUXURI│ DE │ FINANTATE │ │ │ │ │ ││ │ TIZATE │(Cva) │AJUS- │ PROTEC- │ DE │PROTEC- │TIA │FLUXURI│ DE │ CONVERSIE │ A │ │ │ │ │ ││ │ DE │ │TATE ALE│ TIEI │APLICAREA │TIEI │FINAN- │ DE │INTRARE│ │CREDITULUI,│ │ │ │ │ ││ │ INITI- │ │PROTEC- │ CREDI- │FACTORILOR│NEFI- │TATA A │IESIRE │ (+) │ │ PRIN │ │ │ │ │ ││ │ ATOR │ │TIEI │ TULUI │ DE │NANTATE │CREDI- │ │ │ │ METODA │ │ │ │ │ ││ │ │ │NEFINAN-│ │CONVERSIE │A CREDI-│TULUI │ │ │ │ EXTINSA │ │ │ │ │ ││ │ │ │TATE A │ │ │TULUI │ │ │ │ │ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │CREDI- │ │ │ │ │ │ │ │GARANTIILOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │TULUI │ │ │ │ │ │ │ │FINANCIARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ (G*) │ │ │ │ │ │ │ │ (Cvam) │ │ │ │ │ ││ ├────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├───────────┼────────┼───────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┴───────┴───────┴───────┼────────────┼───────────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤│EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INITIATOR: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ INALT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (SENIOR)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MEDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(MEZZANINE)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SUPORTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PRIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PIERDEREA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (FIRST│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LOSS)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AFARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INSTRUMENTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DERIVATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RAMBURSARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ANTICIPATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INVESTITOR:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ INALT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (SENIOR)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ RANG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MEDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(MEZZANINE)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SUPORTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PRIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PIERDEREA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (FIRST│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LOSS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AFARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INSTRUMENTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DERIVATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SPONSOR: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TOTALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AFARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││BILANTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INSTRUMENTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DERIVATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┘                               Întocmit Semnatura autorizata                   ................................ ................................                   (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia)*Font 7*                                                                                                                                        - LEI -┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────────┬──────┐│ │ DETALIEREA VALORII EXPUNERILOR SUPUSE PONDERARII LA RISC, IN FUNCTIE DE │ │ │ │ │ELEMENT │ ││ │ PONDERILE DE RISC │ (-) │ │VALOA- │ │MEMO- │TOTA- ││ ┌───────┬──────┼───────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬─────────┤REDUCE-│ │ REA │TOTA- │RANDUM: │LUL ││ │ │ │ METODA BAZATA PE RATINGURI │ │ METODA │EXPUNERI│ │ REA │VALOA-│PONDE- │LUL │CERIN- │CERIN-││ │ │ │(NIVELURI ALE SCALEI DE EVALUARE A │ │FORMULEI│ PENTRU │ABORDAREA│VALORII│ REA │ RATA │CERIN-│TELE DE │TELOR ││VA- │ │ │CALITATII CREDITULUI DE LA 1 LA 11 │ 1250% │ REGLE- │ CARE │BAZATA PE│PONDE- │PONDE-│ LA │TELOR │CAPITAL │DE ││LOA-│ (-) │VALOA-│ IN TABELUL PENTRU TERMEN LUNG SAU │ │MENTATE │PONDEREA│RATINGURI│ RATE │ RATA │ RISC │DE │CORESPUN-│CAPI- ││REA │ EXPU- │ REA │ DE LA 1 LA 3 IN TABELUL PENTRU │ │ │DE RISC │ INTERNE │ A │ LA │ A │CAPI- │ZATOARE │TAL ││EX- │ NERI │SUPUSĂ│ TERMEN SCURT) │ │ │ ESTE │ │ EXPU- │ RISC │ EXPU- │TAL │FLUXU- │INAIN-││PU- │DEDUSE │PONDE ├───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┼──────┬──────┤ ┌─────┤ DETER- │ ┌──────┤ NERII │ A │ NERII │DUPA │RILOR DE │TE DE ││NE- │ DIN │RARII-│ │ │ │ │ │ │ │ │EXPU- │EXPU- │ │PON- │ MINATA │ │PONDE-│ PRIN │EXPU- │ AJUS- │APLI- │IESIRE │APLI- ││RII │FONDU- │ LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ NERI │ NERI │ │DEREA│PE BAZA │ │ REA │AJUSTA-│NERII │ TATA │CAREA │DIN │CAREA ││ │ RILE │ RISC │ │ │ │ │ │ │ │ │ CARE │ CARE │ │MEDIE│PORTOFO-│ │MEDIE │ RILE │ │ LA │NIVE- │SECURI- │NIVE- ││ │PROPRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BENE- │ NU │ │DE │ LIULUI │ │ DE │ DE │ │DECALA-│LULUI │TIZARE, │LULUI ││ │ │ │6- │12-│20-│50-│100%│250%│425%│650%│FICI- │BENE- │ │RISC │ SUPORT │ │ RISC │VALOARE│ │ JELE │MAXIM │POTRIVIT │MAXIM ││ │ │ │10%│18%│35%│75%│ │ │ │ │ AZA │FICI- │ │(%) │ (LOOK- │ │ (%) │ ŞI │ │ DE │AL │ABORDA- │AL ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE UN │ AZA │ │ │THROUGH)│ │ │PROVI- │ │SCADEN-│CERIN-│RII │CERIN-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RATING│DE UN │ │ │ │ │ │ZIOANE │ │ TE │TEI DE│STANDARD,│TEI DE││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RATING│ │ │ │ │ │ │ │ │CAPI- │CATRE │CAPI- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAL │ALTE │TAL ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CAP) │CATEGORII│(CAP) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXPUNERI │ │├────┼───────┼──────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼─────┼────────┼──┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤│ 17 │ 18 │ 19= │20 │21 │22 │23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │30│31 │ 32 │33│ 34 │ 35 │ 36 │ 36bis │ 37 │ 38 │ 39 ││ │ │17+18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────┼───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──┴─────┴────────┴──┴──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Celula││ │ │ │ │ │ │ │ │ │legata││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │formu-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │larul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CA ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴──────┘                                                              Semnatura autorizata                                                      ......................................                                                          (numele, prenumele şi functia)*Font 8*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 8: MKR SA TDI    RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIŢIE AFERENT TITLURILOR DE CREANŢĂTRANZACŢIONATE    Moneda: ┌──────────────────────────────────────┐                                             └──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ │ POZITII ││ ├────────────┬──────────┤│ │ │ (-) ││ │ TOATE │ EFECTUL ││ │ POZITIILE │ DE ││ │ │ REDUCERE ││ │ │ AL ││ │ │POZITIILOR││ ├─────┬──────┤ AFERENTE ││ │ │ │ANGAJAMEN-││ │ │ │ TELOR ││ │LUNGI│SCURTE│ DE ││ │ │ │ PRELUARE ││ │ │ │ FERMA ││ ├─────┼──────┼──────────┤│ │ (1) │ (2) │ (3) │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────────┤│TITLURI DE CREANTA TRANZACTIONATE, DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACTIONARE │ │ │ ││1. Risc general. Abordarea pe baza scadentei │ │ │ ││ 1.1 Zona 1 │ │ │ ││ 0 <= 1 luna │ │ │ ││ > 1 <= 3 luni │ │ │ ││ > 3 <= 6 luni │ │ │ ││ > 6 <= 12 luni │ │ │ ││ 1.2 Zona 2 │ │ │ ││ > 1 <= 2 (1,9 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ > 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ > 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ 1.3 Zona 3 │ │ │ ││ > 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ > 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ > 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ > 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ > 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ > 20 (> 10,6 <= 12,0 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ (> 12,0 <= 20,0 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ (> 20 pentru cupon de mai puţin de 3%) ani │ │ │ ││ 1.a Pozitie ponderata pusa în corespondenta în toate benzile de scadenta │ │ │ ││ 1.b Pozitie ponderata pusa în corespondenta din zona 1 │ │ │ ││ 1.c Pozitie ponderata pusa în corespondenta din zona 2 │ │ │ ││ 1.d Pozitie ponderata pusa în corespondenta din zona 3 │ │ │ ││ 1.e1 Pozitie ponderata pusa în corespondenta între zonele 1 şi 2 │ │ │ ││ 1.e2 Pozitie ponderata pusa în corespondenta între zonele 2 şi 3 │ │ │ ││ 1.f Pozitie ponderata pusa în corespondenta între zonele 1 şi 3 │ │ │ ││ 1.g Pozitii ponderate reziduale nepuse în corespondenta │ │ │ ││2. Risc general. Abordarea pe baza duratei │ │ │ ││ 2.1 Zona 1 │ │ │ ││ 2.2 Zona 2 │ │ │ ││ 2.3 Zona 3 │ │ │ ││ 2.a Pozitia ponderata pe baza duratei, pusa în corespondenta pentru fiecare │ │ │ ││ zona │ │ │ ││ 2.b1 Pozitia ponderata pe baza duratei, pusa în corespondenta între zonele 1 │ │ │ ││ şi 2 │ │ │ ││ 2.b2 Pozitia ponderata pe baza duratei, pusa în corespondenta între zonele 2 │ │ │ ││ şi 3 │ │ │ ││ 2.c Pozitia ponderata pe baza duratei, pusa în corespondenta între zonele 1 │ │ │ ││ şi 3 │ │ │ ││ 2.d Pozitii reziduale ponderate pe baza duratei, nepuse în corespondenta │ │ │ ││3. Risc specific │ │ │ ││ 3.1 Titluri de creanta conform primei categorii din Tabelul 1 (Anexa I, pct. │ │ │ ││ 14 din Regulamentul 22/27/2006) │ │ │ ││ 3.2 Titluri de creanta conform celei de-a două categorii din Tabelul 1 (Anexa│ │ │ ││ I, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006) │ │ │ ││ 3.2.a Cu durata reziduala <= 6 luni │ │ │ ││ 3.2.b Cu durata reziduala > 6 luni şi <= 24 luni │ │ │ ││ 3.2.c Cu durata reziduala > 24 luni │ │ │ ││ 3.3 Titluri de creanta conform celei de-a treia categorii din Tabelul 1 │ │ │ ││ (Anexa I, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006) │ │ │ ││ 3.4 Titluri de creanta conform celei de-a patra categorii din Tabelul 1 │ │ │ ││ (Anexa I, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006) │ │ │ ││ 3.5 Expuneri rezultate din securitizare supuse unei ponderari de 1250% sau │ │ │ ││ supuse unei deduceri şi facilităţi de trezorerie pentru care nu exista rating│ │ │ ││4. Abordare speciala pentru riscul aferent pozitiilor pe OPC │ │ │ ││5. Abordare pe bază de marja pentru futures şi optiuni tranzactionate pe bursa │ │ │ ││6. Abordare pe bază de marja pentru futures şi optiuni tranzactionate pe OTC │ │ │ ││7. Riscuri aferente optiunilor, altele decat riscul delta │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────────┘                   Întocmit Semnatura autorizata       ................................ ..............................       (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia)                                                                          - LEI -┌─────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐│ │ (-) REDUCERI AFERENTE │ │ │ ││ │ POZITIILOR DIN │ │ │ ││POZITII NETE │ PORTOFOLIUL DE │POZITII NETE │CERINTA DE│CERINŢE DE││ │ TRANZACTIONARE ACOPERITE │ SUPUSE │ CAPITAL │ CAPITAL ││ │ PRIN DERIVATE DE CREDIT │CERINTELOR DE│ (%) │ │├─────┬───────┼──────────────┬──────────────┤ CAPITAL │ │ ││ │ │ PENTRU │ PENTRU │ │ │ ││LUNGI│SCURTE │ POZITIILE │ POZITIILE │ │ │ ││ │ │ NETE LUNGI │ NETE SCURTE │ │ │ │├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ │ (9) │├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ Celula ││ │ │ │ │ │ │legata de ││ │ │ │ │ │ │formularul││ │ │ │ │ │ │ CA ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ 10,00 │ ││ │ │ │ │ │ 40,00 │ ││ │ │ │ │ │ 30,00 │ ││ │ │ │ │ │ 30,00 │ ││ │ │ │ │ │ 40,00 │ ││ │ │ │ │ │ 40,00 │ ││ │ │ │ │ │ 150,00 │ ││ │ │ │ │ │ 100,00 │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ 2,00 │ ││ │ │ │ │ │ 40,00 │ ││ │ │ │ │ │ 40,00 │ ││ │ │ │ │ │ 150,00 │ ││ │ │ │ │ │ 100,00 │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ 0,00 │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ 0,25 │ ││ │ │ │ │ │ 1,00 │ ││ │ │ │ │ │ 1,60 │ ││ │ │ │ │ │ 8,00 │ ││ │ │ │ │ │ 12,00 │ │└─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘              Semnătura autorizată        ..................................          (numele, prenumele şi funcţia)*Font 8*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 9: MKR SA EQU    RISC DE PIAŢĂ: ABORDAREA STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIŢIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITALPiaţa naţionala: ┌───────────────────────────────┐                  └───────────────────────────────┘                                                                                               - LEI -┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│ │ POZITII │ │ ││ ├────────────┬────────┬────────────┬───────┤ │ ││ │ │ (-) │ │POZITII│ │ ││ │ TOATE │EFECTUL │POZITII NETE│ NETE │CERINTA│CERINŢE││ │ POZITIILE │ DE │ │SUPUSE │ DE │ DE ││ │ │REDUCERE│ │CERIN- │CAPITAL│CAPITAL││ ├─────┬──────┤ AL ├─────┬──────┤TELOR │ (%) │ ││ │LUNGI│SCURTE│POZITII-│LUNGI│SCURTE│DE │ │ ││ │ │ │LOR AFE-│ │ │CAPITAL│ │ ││ │ │ │RENTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ANGAJA- │ │ │ │ │ ││ │ │ │MENTELOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │PRELUARE│ │ │ │ │ ││ │ │ │FERMA │ │ │ │ │ ││ ├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ │ (7) │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤│TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE │ │ │ │ │ │ │ │Celula ││TRANZACTIONARE │ │ │ │ │ │ │ │legata ││ │ │ │ │ │ │ │ │de ││1 Risc general │ │ │ │ │ │ │ 8,00 │formu- ││1.1 Contracte futures pe indici bursieri cu │ │ │ │ │ │ │ │larul ││o larga diversificare, tranzactionate pe │ │ │ │ │ │ │ │CA ││bursa, supuse unei abordari speciale │ │ │ │ │ │ │ │ ││1.2 Titluri de capital, altele decat │ │ │ │ │ │ │ │ ││contractele futures pe indici bursieri cu o │ │ │ │ │ │ │ │ ││larga diversificare tranzactionate pe bursa │ │ │ │ │ │ │ │ ││2 Risc specific │ │ │ │ │ │ │ │ ││2.1 Portofolii diversificate, lichide şi de │ │ │ │ │ │ │ │ ││foarte buna calitate, supuse unor cerinţe de│ │ │ │ │ │ │ │ ││capital reduse │ │ │ │ │ │ │ │ ││2.2 Titluri de capital, altele decat │ │ │ │ │ │ │ 2,00 │ ││portofoliile diversificate, lichide şi de │ │ │ │ │ │ │ │ ││foarte buna calitate │ │ │ │ │ │ │ 4,00 │ ││3 Abordare speciala pentru riscul de pozitie│ │ │ │ │ │ │ │ ││aferent OPC-urilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││4 Abordare pe bază de marja pentru futures │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi optiuni tranzactionate pe bursa │ │ │ │ │ │ │ │ ││5 Abordare pe bază de marja pentru futures │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi optiuni tranzactionate pe OTC │ │ │ │ │ │ │ │ ││6 Riscuri aferente optiunilor, altele decat │ │ │ │ │ │ │ │ ││riscul delta │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘             Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata  ................................ .............................. ..............................  (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 7*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 10: MKR SA FX    RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL VALUTAR                                                                                                                                        - LEI -┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────┐│ │ TOATE POZITIILE │ │ POZITII SUPUSE CERINTELOR │ │ ││ ├───────┬───────┬────────────────────┤ │ DE CAPITAL │ │ ││ │ │ │Elemente memorandum:│ │ (Inclusiv redistribuirea │ │ ││ │ │ │Pozitii de acoperire│POZITII NETE│ pozitiilor nepuse în │ CERINTA DE CAPITAL │ ││ │ LUNGI │SCURTE │ pentru scopul │ │corespondenta pe valutele care│ (%) │CERINŢE││ │ │ │ indicatorului │ │ sunt supuse tratamentului │ │ DE ││ │ │ │ de capital │ │special pentru pozitiile puse │ │CAPITAL││ │ │ │ │ │ în corespondenta) │ │ ││ │ │ ├──────────┬─────────┼─────┬──────┼───────┬────────┬─────────────┼─────┬──────┬─────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ PUSE IN │ │ │ PUSE IN │ ││ │ │ │ Lungi │ Scurte │LUNGI│SCURTE│ LUNGI │ SCURTE │CORESPONDENTA│LUNGI│SCURTE│CORESPON-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DENTA │ ││ ├───────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┤│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ │ │ │ (10) ││ ├───────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┤│POZITII TOTALE iN VALUTE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Celula ││DECAT MONEDA DE RAPORTARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │legata ││1 Valute în a 2-a etapa a UEM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1,6 │de ││2 Valute supuse acordurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formu- ││interguvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │larul ││3 Valute strans corelate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CA ││4 Toate celelalte valute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4,00 │ ││(inclusiv OPC-uri tratate ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8,00 │ 8,00 │ │ ││valute diferite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8,00 │ 8,00 │ │ ││5 Aur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││6 Riscuri aferente optiunilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││altele decat riscul delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Elemente memorandum: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Pozitii pe valute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ monede ERM2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DKK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ EEK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LTL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CYP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LVL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ MTL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SKK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ GBP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SEK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CHF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Alte monede EEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ USD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ AUD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ JPY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Alte monede decat cele ale EEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ OPC-uri tratate ca valute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ distincte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┴─────────┴─────┴──────┴───────┴────────┴─────────────┴─────┴──────┴─────────┴───────┘                     Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata         ................................. .................................... .....................................         (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 8*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 11: MKR SA COM    RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE MARFĂMarfa: ┌──────────────────────────────────┐       └──────────────────────────────────┘                                                                                                  - LEI -┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┐│ │ TOATE POZITIILE │ │ │ │ ││ ├─────┬──────┬────────────┤ │POZITII│ │ ││ │ │ │ ELEMENTE │POZITII NETE│SUPUSE │ │ ││ │ │ │ MEMORANDUM:│ │CERIN- │CERINTA│CERINŢE││ │LUNGI│SCURTE│Pozitii care│ │TELOR │ DE │ DE ││ │ │ │ sunt în │ │ DE │CAPITAL│CAPITAL││ │ │ │adevaratul │ │ │ │ ││ │ │ │ sens │ │ │ │ ││ │ │ │finanţări de│ │ │ │ ││ │ │ │ stocuri │ │ │ │ ││ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┤CAPITAL│ (%) │ ││ │ │ │Lungi│Scurte│LUNGI│SCURTE│ │ │ ││ ├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ │ (8) │├────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤│POZITII TOTALE PE MARFURI │ │ │ │ │ │ │ │ │Celula ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │legata ││1 Abordarea pe benzi de scadenta │ │ │ │ │ │ │ │ │de ││ 1.1 Banda de scadenta <= 1 an │ │ │ │ │ │ │ │ │formu- ││ 0 <= 1 luna │ │ │ │ │ │ │ │ │larul ││ > 1 <= 3 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │CA ││ > 3 <= 6 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 6 <= 12 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.2 Banda de scadenta > 1 an şi <= 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 1 <= 2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 2 <= 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.3 Banda de scadenta > 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │ 1,50│ ││ 1.a Pozitii lungi şi scurte puse în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ corespondenta pentru fiecare banda de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scadenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.b Pozitii puse în corespondenta │ │ │ │ │ │ │ │ 0,60│ ││ între doua benzi de scadenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.c Pozitii reziduale nepuse în │ │ │ │ │ │ │ │ 15,00│ ││ corespondenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2 Abordarea extinsa pe benzi de scadenta│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2.1 Banda de scadenta <= 1 an │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 0 <= 1 luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 1 <= 3 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 3 <= 6 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 6 <= 12 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2.2 Banda de scadenta > 1 an şi <= 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 1 <= 2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ > 2 <= 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2.3 Banda de scadenta > 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2.a Pozitii lungi şi scurte puse în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ corespondenta pentru fiecare banda de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scadenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2.b Pozitii puse în corespondenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ între doua benzi de scadenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2.c Pozitii reziduale nepuse în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ corespondenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││3 Abordarea simplificata: Toate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pozitiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 3.a Pozitii nete │ │ │ │ │ │ │ │ 15,00│ ││ 3.b Pozitii brute │ │ │ │ │ │ │ │ 3,00│ ││4 Abordarea pe bază de marja pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││futures şi optiuni tranzactionate pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bursa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││5 Abordarea pe bază de marja pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││futures şi optiuni tranzactionate pe OTC│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││6 Riscuri aferente optiunilor, altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││decat riscul delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││7 Risc de criza de lichiditate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘              Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata  ................................ .............................. ..............................  (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 8*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 12: MKR IM    RISC DE PIAŢĂ: MODELE INTERNE                                                                                            - LEI -┌──────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────────┬─────────────┬────────────────────┐│ │FACTORUL │ VaR-ul│CERINTA │ CERINTA │ │Elemente memorandum:││ │DE MULTI- │AFERENT│SUPLI- │SUPLIMENTARA│ ├────────────┬───────┤│ │PLICARE x │ZILEI │MENTARA │ PENTRU │ CERINŢE DE │ Numar de │Factor ││ │MEDIA VaR-│PRECE- │PENTRU │ RISCUL DE │ CAPITAL │ depăşiri │ de ││ │urilor │DENTE │RISCUL │NERAMBURSARE│ │ aferente │mulţi- ││ │ZILNICE │ │SPECIFIC│ ADITIONAL │ │ ultimelor │plicare││ │DIN ULTI- │ │ │ │ │ 250 de │ ││ │MELE 60 │ │ │ │ │ zile │ ││ │DE ZILE │ │ │ │ │ lucratoare │ ││ │LUCRATOARE│ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ (5)=Max │ │ ││ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ [(1),(2)]+ │ (6) │ (7) ││ │ │ │ │ │ (3)+(4) │ │ │├──────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤│ POZITII TOTALE │ │ │ │ │Celula legata│ │ ││ │ │ │ │ │de formularul│ │ ││ │ │ │ │ │ CA │ │ │├──────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────┤│Elemente │ │ │ ││memorandum: │ │ │ ││descompunere │ │ │ ││pe │ │ │ ││componentele │ │ │ ││riscului │ │ │ ││de piaţa │ │ │ ││1 Titluri de creanta │ │ ├────────┬────────────┐ ││tranzactionate │ │ ├────────┴────────────┘ ││ 1.1 TCT - Risc │ │ │ ││ general │ │ │ ││ 1.2 TCT - Risc │ │ │ ││ Specific │ │ │ ││2 Titluri de capital │ │ ├────────┬────────────┐ ││ │ │ ├────────┴────────────┘ ││ 2.1 Titluri de capital -│ │ │ ││ Risc general │ │ │ ││ 2.2 Titluri de capital -│ │ │ ││ Risc Specific │ │ │ ││3 Risc valutar │ │ │ ││4 Risc de marfa │ │ │ ││5 Totalul riscului │ │ │ ││general │ │ │ ││6 Totalul riscului │ │ │ ││specific │ │ ├────────┬────────────┐ │└──────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────────┴──────────────────────────────────┘               Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata   ................................ .............................. ..............................   (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 7*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 13: OPR    RISCUL OPERAŢIONAL                                                                                                                                       - LEI -┌───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ INDICATORUL │ CREDITE ŞI AVANSURI│ │ ELEMENTE MEMORANDUM AMA DE RAPORTAT DACA ESTE CAZUL ││ │ RELEVANT │(IN CAZUL UTILIZARII│ ┌─────────┼────────────┬──────────┬──────────────────────┬────────┤│ │ │ ASA) │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CERINŢE │ │ │EXCEDENT││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DE │ │ │ AL ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CAPITAL │ (-) │ │MECANIS-││ │ │ │ │ │ │ │ │DIN CARE:│ INAINTE │ REDUCEREA│ (-) │ MELOR ││ │ │ │ │ │ │ │ │DATORITA │ DE │CERINTELOR│ REDUCEREA │ DE ││ │ │ │ │ │ │ │ │ UNUI │ REDUCEREA │DE CAPITAL│ CERINTELOR ┌─────────┼TRANSFER││ │ │ │ │ │ │ │CERINŢE│MECANISM │ DATORATA │ DATORITA │ DE CAPITAL │ │ AL ││ ACTIVITĂŢI │ANUL 3│ANUL 2│ ANUL │ANUL 3│ANUL 2│ ANUL │ DE │ DE │ PIERDERII │ PIERDERII│ DATORITA │ │RISCULUI││ │ │ │TRECUT│ │ │TRECUT│CAPITAL│ ALOCARE │ ASTEPTATE │ ASTEPTATE│MECANISMELOR│DIN CARE:│ PESTE ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ŞI │REFLECTATE│DE TRANSFER │DATORITA │ LIMITA ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MECANISMELOR│ IN │AL RISCULUI │ASIGURA- │ DE ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DE │PRACTICILE│ │ RILOR │REDUCERE││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ TRANSFER │ INTERNE │ │ │ A ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ AL │ │ │ │CAPITA- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ RISCULUI │ │ │ │ LULUI ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤│ │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9=7-10-11 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├───────────────────────────┼──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────┤│1. TOTAL ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │Celula │ ││CE FAC OBIECTUL │ │ │ │ │legata │ ││ABORDARII DE BAZA │ │ │ │ │ de │ ││(BIA) │ │ │ │ │formu- │ ││ │ │ │ │ │larul │ ││ │ │ │ │ │CA │ │├───────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ ├───────┤ ││2. TOTAL ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │Celula │ ││CE FAC OBIECTUL │ │ │ │ │legata │ ││ABORDARII STANDARD │ │ │ │ │ de │ ││(STA)/ABORDARII │ │ │ │ │formu- │ ││STANDARD ALTERNATIVE │ │ │ │ │larul │ ││(ASA) │ │ │ │ │CA │ ││ OBIECTUL STA: │ │ │ │ ├───────┤ ││ FINANTE CORPORATISTE (FC)│ │ │ │ │ │ ││ TRANZACTIONARE ŞI VANZARI│ │ │ │ │ │ ││ (TV) │ │ │ │ │ │ ││ BROKERAJ DE RETAIL (BR) │ │ │ │ │ │ ││ ACTIVITATE BANCARA │ │ │ │ │ │ ││ COMERCIALA (ABC) │ │ │ │ │ │ ││ ACTIVITATE BANCARA DE │ │ │ │ │ │ ││ RETAIL (ABR) │ │ │ │ │ │ ││ PLATI ŞI DECONTARI (PD) │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII DE AGENT (AG) │ │ │ │ │ │ ││ ADMINISTRAREA ACTIVELOR │ │ │ │ │ │ ││ (AA) │ │ │ │ │ │ ││ OBIECTUL ASA: │ │ │ │ │ │ ││ ACTIVITATE BANCARA │ │ │ │ │ │ ││ COMERCIALA (ABC) │ │ │ │ │ │ ││ ACTIVITATE BANCARA DE │ │ │ │ │ │ ││ RETAIL (ABR) │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ ├─────────┬────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬────────┤│3. TOTAL ACTIVITĂŢI CE FAC │ │ │ │ │Celula │ │ │ │ │ │ ││OBIECTUL ABORDARII AVANSATE│ │ │ │ │legata │ │ │ │ │ │ ││DE EVALUARE AMA (a) │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │formu- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │larul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │CA │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────┘   (a) Informaţii cu privire la indicatorul relevant pentru activităţile ce fac obiectul calculelor AMA vor fi furnizate în cazul utilizariicombinate de metodologii diferite în conformitate cu art. 30-31 din Regulamentul nr. 24/29/2006.                   Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata      .................................. .................................. ...................................       (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 7*    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 14: OPR Details    RISCUL OPERAŢIONAL: VALORI BRUTE ALE PIERDERILOR PE LINII DE ACTIVITATE ŞI CATEGORII DE EVENIMENTE ÎN ULTIMUL AN                                                                                                                                       - LEI -┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐│ │ CATEGORII DE EVENIMENTE │ │ ELEMENT ││ ├───────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────┤ TOTAL │ MEMORANDUM: ││ │ │ │PRACTICI DE│ │PAGUBE│ │ │CATEGORII │ PRAGUL ││ ALOCAREA PIERDERILOR │ │ │ANGAJARE ŞI│ CLIENTI, │ASUPRA│INTRERUPEREA│EXECUTAREA,│ DE │ UTILIZAT ││ PE LINII DE ACTIVITATE │FRAUDA │FRAUDA │ SIGURANTA │PRODUSE ŞI│ACTI- │ACTIVITĂŢII │LIVRAREA ŞI│EVENIMENTE│IN COLECTAREA ││ │INTERNA│EXTERNA│ LA LOCUL │ PRACTICI │VELOR │ ŞI │ GESTIUNEA │ │ DATELOR ││ │ │ │ DE MUNCĂ │COMERCIALE│CORPO-│FUNCTIONAREA│PROCESELOR │ ├───────┬──────┤│ │ │ │ │ │RALE │ │ │ │ MINIM │MAXIM ││ ├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────────────┬────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴────────────┴───────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││FINANTE ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│CORPORATISTE │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││[FC] ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││TRANZACTIONARE ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ŞI VANZARI │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││[TV] ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││BROKERAJ DE ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│RETAIL [BR] │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││ACTIVITATE ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│BANCARA │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││COMERCIALA [ABC] ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││ACTIVITATE BANCARA├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│DE RETAIL [ABR] │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││PLATI ŞI ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│DECONTARI [PD] │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││SERVICII DE ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│AGENT [SA] │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ │ ││ADMINISTRAREA ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ACTIVELOR │Valoare totala a pierderilor│ │ │ │ ││[AA] ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┤│ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┴──────┤│ │Numar de evenimente │ │ │ ││TOTAL LINII ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ ││DE ACTIVITATE │Valoare totala a pierderilor│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ ││ │Pierdere singulara maxima │ │ │ │└──────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘                    Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata        ................................. .................................... ......................................        (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)*Font 7    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 15: OPR LOSS Details    PIERDERI MAJORE DIN RISCUL OPERAŢIONAL ÎNREGISTRATE ÎN ULTIMUL AN SAU CARE SUNT ÎNCĂ NEFINALIZATE                                                                                                                                         - LEI -┌──────┬─────────────────┬───────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────┐│ │ │ │ │PIERDE-│ │ │ DESCOMPUNEREA VALORII BRUTE A │ │ DATE RELEVANTE ││ │ │ │ │ REA │PIERDEREA │ │PIERDERII (%) PE LINII DE ACTIVITATE│ │ PENTRU EVENIMENTE ││NUMAR │VALOA-┌──────────┤STATUS:│PIERDE- │RECUPE-│ POSIBIL │ ├────┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤ ├──────┬─────────┬─────┬───────┤│REFE- │ REA │DIN CARE: │ │ REA │ RATA │ DE │RELATI-│ │ │ │ │ │ │ │ │ CATE- │ │ │PRIMA│CEA MAI││RINTA │BRUTA │ VALOAREA │FINALI-│RECUPE- │ DEJA │RECUPERAT │ ONATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ GORIA │ │ │PLATA│RECENTA││INTER-│ A │NEÎNREGIS-│ZATA? │ RATA │ DIN │ IN │ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ DE │ │ │ DIN │ PLATA ││ NA │PIER- │ TRATA │ │DEJA IN │ MECA- │MOD DIRECT│ "RC" │ │ │ │ │ │ │ │ │EVENI- │ │ │MECA-│ DIN ││ │DERII │ │DA/NU │ MOD │ NISME │ SAU DIN │ SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ MENTE │PRODU-│RECUNOAS-│NISME│MECA- ││ │ │ │ │ DIRECT │ DE │MECANISME │ "RP" │ FC │ TV │ BR │ABC │ABR │PD │SA │AA │(NUMAR)│ CERE │ TERE │ DE │NISME ││ │ │ │ │ │TRANS- │ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRAN-│DE ││ │ │ │ │ │ FER │ TRANSFER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SFER │TRAN- ││ │ │ │ │ │ AL │ AL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL │SFER AL││ │ │ │ │ │RISCU- │ RISCULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RIS- │RIS- ││ │ │ │ │ │ LUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULUI│CULUI │├──────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼───────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │14 │15 │16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │├──────┼──────┴──────────┼───────┼────────┴───────┴──────────┼───────┼────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┼───────┼──────┴─────────┴─────┴───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴─────────────────┴───────┴───────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────────┘                     Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata        ................................... ................................. ...................................         (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi functia) (numele, prenumele şi functia)    Denumirea instituţiei de credit: ______________________    Data raportării: ___ /___ /_______    Formular 16: CR TB SETT    Riscul de decontare/livrare în portofoliul de tranzacţionare┌─────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┐│ │Tranzactii│ Expunere din │ ││ │ rămase │ diferenţa de │ ││ │nedecon- │pret, datorata│ Cerinţe ││ │ tate, la │tranzactiilor │ de ││ │preţul de │ rămase │ capital ││ │decontare │ nedecontate │ ││ ├──────────┼──────────────┼──────────┤│ │ (1) │ (2) │ (3) │├─────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤│1. Totalul tranzactiilor rămase │ │ │Celula ││nedecontate în portofoliul de │ │ │legata de ││tranzactionare │ │ │formularul││ │ │ │CA │├─────────────────────────────────────────┤ │ ├──────────┤│ 1.1 Tranzactii rămase nedecontate până│ │ │ ││ la 4 zile, inclusiv │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ 1.2 Tranzactii rămase nedecontate │ │ │ ││ între 5 şi 15 zile │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ 1.3 Tranzactii rămase nedecontate │ │ │ ││ între 16 şi 30 zile │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ 1.4 Tranzactii rămase nedecontate │ │ │ ││ între 31 şi 45 zile │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ 1.5 Tranzactii rămase nedecontate mai │ │ │ ││ mult de 46 de zile │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘       Întocmit Semnatura autorizata Semnatura autorizata  ................... .................... ......................  (numele, prenumele (numele, prenumele (numele, prenumele     şi telefonul) şi functia) şi functia)  +  Anexa II *Font 8*    Tabel referinţe formular 2: Detalii privind solvabilitatea la nivel de grup    Detalii privind solvabilitatea la nivel de grup: Informaţii privind entităţile reglementate şisub-grupurile incluse în consolidare┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Eticheta │ Referinţe şi comentarii ││crt.│ │ │├────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COLOANE │├────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ENTITATI REGLEMENTATE ŞI SUB-GRUPURI│Acest formular are ca obiectiv principal strangerea de ││ │INCLUSE IN CONSOLIDARE │informaţii despre instituţiile de credit şi alte institutii ││ │ │financiare reglementate precum şi despre sub-grupurile ││ │ │incluse în subconsolidare care, facand obiectul ││ │ │supravegherii pe baza consolidata (Art. 19 alin. (2) alin. ││ │ │(4), art. 20, art. 22-art. 23 din Regulamentul nr. 17/22/2006│ │ │privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de ││ │ │credit şi a firmelor de investitii) sunt efectiv supuse ││ │ │cerințelor de solvabilitate la nivel individual sau ││ │ │sub-consolidat. În cazul consolidării proportionale a ││ │ │participatiilor sumele aferente cerințelor de capital şi şi ││ │ │fondurilor proprii vor reflecta aceasta proportionalitate. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Nume │Numele sub-grupului inclus în consolidare sau al entitatii ││ │ │reglementate. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Cod │Codul atribuit sub-grupului inclus în consolidare sau ││ │ │entitatii reglementate. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │Cerinţe totale de capital pentru │Vezi formularul CA. ││ │riscul de credit, riscul de credit │ ││ │al contrapartidei, riscul de │ ││ │diminuare a valorii creantei şi │ ││ │pentru tranzactiile incomplete │ │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Risc de decontare/livrare │Vezi formularul CA. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Cerinţe totale de capital pentru │Vezi formularul CA. ││ │riscul de pozitie, riscul valutar şi│ ││ │riscul de marfa │ │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Riscul operational │Vezi formularul CA. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │Alte cerinţe de capital şi cerinţe │Vezi formularul CA. ││ │de capital tranzitorii │ │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │Cerinţe de capital │Vezi formularul CA. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │Fonduri proprii totale │Vezi formularul CA. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │Din care: fonduri proprii de nivel 1│Vezi formularul CA. │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │Excedent (+)/deficit (─) de fonduri │Vezi formularul CA. ││ │proprii │ │├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │Excedent (+)/deficit (-) de fonduri │Vezi formularul CA. ││ │proprii luand în considerare │ ││ │verificarea efectuata de Banca │ ││ │Naţionala a României │ │└────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘    Tabel referinţe formular 3: CR SA    RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ŞI TRANZACŢIILEINCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII STANDARD ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELORMINIME DE CAPITAL┌─────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Denumire │ Referinţe şi comentarii ││crt. │ │ │├─────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COLOANE │├─────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Expunerea │Art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind ││ │initiala │determinarea cerințelor minime de capital pentru ││ │înainte de │instituţiile de credit şi firmele de investitii. Se ││ │aplicarea │raporteaza valoarea expunerii, fără a lua în considerare ││ │factorilor │ajustarile de valoare şi provizioanele, factorii de ││ │de │conversie şi efectul tehnicilor de diminuare a riscului de ││ │conversie │credit, având în vedere urmatoarele cerinţe menţionate în ││ │ │Capitolul I, secţiunea a 2-a, art. 3 alin. (3) din ││ │ │Regulamentul nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de ││ │ │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii potrivit abordarii standard: Pentru instrumentele││ │ │financiare derivate, tranzactiile de rascumparare, ││ │ │operaţiunile de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, ││ │ │tranzactiile cu termen lung de decontare şi tranzactiile de ││ │ │creditare în marja care fac obiectul Regulamentului nr. ││ │ │20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al ││ │ │contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, ││ │ │al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de ││ │ │dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor ││ │ │cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare││ │ │în marja, expunerea initiala va corespunde valorii expunerii││ │ │pentru riscul de credit al contrapartidei calculată potrivit││ │ │metodelor prevăzute în capitolele III-VII din regulamentul ││ │ │anterior mentionat. În cazul acordurilor cadru de compensare││ │ │ce acopera tranzactii de rascumparare şi/sau operaţiuni de ││ │ │dare sau luare cu împrumut de titluri sau marfuri şi/sau ││ │ │alte operaţiuni ajustate la condiţiile pieţei care fac ││ │ │obiectul Regulamentului nr. 19/24/2006 privind tehnicile de ││ │ │diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii, va fi luat în calcul ││ │ │efectul protectiei finantate a creditului sub forma ││ │ │acordurilor cadru de compensare, după cum este prevăzut la ││ │ │art. 81 alin. (2) din regulamentul anterior mentionat. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Din care: │Pentru instrumente financiare derivate, tranzactiile de ││ │aferenta │rascumparare, operaţiunile de dare/luare de ││ │riscului de │titluri/marfuri cu împrumut, tranzactiile cu termen lung ││ │credit al │de decontare şi tranzactiile de creditare în marja care ││ │contra- │fac obiectul Regulamentului nr. 20/25/2006 privind ││ │partidei │tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul ││ │ │instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de ││ │ │rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de ││ │ │titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen ││ │ │lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare în ││ │ │marja, expunerea initiala va corespunde valorii expunerii ││ │ │pentru riscul de credit al contrapartidei calculată ││ │ │potrivit metodelor prevăzute în capitolele III-VII de ││ │ │regulamentul anterior mentionat. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │(-) Ajustari│Ajustarile de valoare şi provizioanele recunoscute potrivit ││ │de valoare │prevederilor reglementarilor contabile aplicabile cu impact ││ │şi │asupra evaluării activelor şi elementelor din afara ││ │provizioane │bilantului conform prevederilor Art. 3 alin. (1) din ││ │aferente │Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor ││ │expunerii │minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele ││ │initiale │de investitii. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Expunerea │Coloanele 1+3 ││ │neta de │ ││ │ajustari de │ ││ │valoare şi │ ││ │provizioane │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│5-10 │TEHNICI DE │Tehnicile de diminuare a riscului de credit, asa cum sunt ││ │DIMINUARE A │definite la art. 2 alin (6) pct. 2 din Regulamentul nr. ││ │RISCULUI DE │19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de ││ │CREDIT CU │credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de ││ │EFECTE DE │investitii care reduc riscul de credit aferent unei/unor ││ │SUBSTITUIRE │expuneri prin intermediul substituirii expunerii asa cum ││ │A EXPUNERII │este definita mai jos la Fluxuri de intrare şi Fluxuri de ││ │ │iesire. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5-6 │Protectia │Art. 136-138 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind ││ │nefinantata │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │a │instituţiile de credit şi firmele de investitii. ││ │creditului: │ ││ │valori │ ││ │ajustate │ ││ │(Ga) │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Garantii │Protectia nefinantata a creditului asa cum este definita la ││ │personale │art. 2 alin. (6) pct. 4 din Regulamentul nr. 19/24/2006│ │ │privind tehnicile de diminuare a riscului de credit ││ │ │utilizate de instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii, alta decat cea furnizata prin intermediul ││ │ │instrumentelor financiare derivate de credit. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Instrumente │Art. 31 şi art. 32 alin. (1) din Regulamentul nr. ││ │financiare │19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de ││ │derivate de │credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de ││ │credit │investitii. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7-8 │Protectia │Art. 2 alin. (6) pct. 3 din Regulamentul nr. 19/24/2006│ │finanţată a │privind tehnicile de diminuare a riscului de credit ││ │creditului │utilizate de instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii şi art. 11, art. 14-art. 19, art. 26 din acelasi ││ │ │regulament, excluzandu-se astfel acordurile cadru de ││ │ │compensare (incluse deja în Expunerea initiala înainte de ││ │ │aplicarea factorilor de conversie). Instrumentele de tipul ││ │ │credit linked note şi compensarea bilantiera conform ││ │ │Capitolului IV din regulamentul mai sus mentionat sunt ││ │ │tratate ca şi garantii reale sub forma de numerar. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │Garantia │Art. 83-art. 84 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind ││ │financiară: │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │metoda │instituţiile de credit şi firmele de investitii. ││ │simpla │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │Alte forme │Art. 129-131 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind ││ │de protecţie│tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │finanţată a │instituţiile de credit şi firmele de investitii. ││ │creditului │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│9-10 │SUBSTITUIREA│Art. 85, art. 136 - 137 din Regulamentul nr. 19/24/2006│ │EXPUNERII CA│privind tehnicile de diminuare a riscului de credit ││ │URMARE A │utilizate de instituţiile de credit şi firmele de ││ │APLICARII │investitii. Fluxurile de iesire corespund părţii acoperite ││ │TEHNICILOR │a EXPUNERII NETE DE AJUSTARI DE VALOARE ŞI PROVIZIOANE, ││ │DE DIMINUARE│care se deduce din clasa de expuneri aferenta debitorului ││ │A RISCULUI │şi, când este relevant, din ponderea de risc sau ratingul ││ │DE CREDIT │debitorului şi ulterior se atribuie clasei de expuneri │├─────┼────────────┤aferenta furnizorului de protecţie şi, când este relevant, ││ 9 │(-) Total │ponderii de risc sau ratingului debitorului. Aceasta suma ││ │fluxuri de │va fi considerata ca şi flux de intrare în clasa de ││ │iesire │expuneri aferenta furnizorului de protecţie şi, când este │├─────┼────────────┤relevant, în ponderile de risc sau ratingurile debitorului. ││ 10 │Total │Fluxurile de intrare şi de iesire din cadrul aceleiasi ││ │fluxuri de │clase de expuneri, şi când este relevant, din cadrul ││ │intrare (+) │aceleiasi ponderi de risc sau aceluiasi rating al ││ │ │debitorului, trebuie de asemenea să fie raportate. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │EXPUNEREA │Expunerea încadrată în clasa de expuneri şi ponderea de risc││ │NETA DUPA │corespunzătoare după luarea în considerare a fluxurilor de ││ │EFECTELE DE │intrare şi de iesire datorate TEHNICILOR DE DIMINUARE A ││ │SUBSTITUIRE │RISCULUI DE CREDIT CU EFECTE DE SUBSTITUIRE A EXPUNERII. ││ │ALE │ ││ │TEHNICILOR │ ││ │DE DIMINUARE│ ││ │A RISCULUI │ ││ │DE CREDIT ŞI│ ││ │INAINTE DE │ ││ │APLICAREA │ ││ │FACTORILOR │ ││ │DE CONVERSIE│ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│12-14│TEHNICILE DE│Art. 89-art. 118 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind ││ │DIMINUARE A │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │RISCULUI DE │instituţiile de credit şi firmele de investitii. Sunt ││ │CREDIT CU │incluse de asemenea instrumentele de tipul credit linked ││ │IMPACT │note (art. 64 din regulamentul anterior mentionat). ││ │ASUPRA │ ││ │VALORII │ ││ │EXPUNERII: │ ││ │PROTECTIA │ ││ │FINANTATA A │ ││ │CREDITULUI. │ ││ │METODA │ ││ │EXTINSA A │ ││ │GARANTIILOR │ ││ │FINANCIARE │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │Ajustari de │Art. 92 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile de││ │volatilitate│diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de ││ │aplicate │credit şi firmele de investitii. Suma ce urmeaza să fie ││ │expunerii │raportata este data de impactul ajustarii în functie de ││ │(+) │volatilitate a expunerii (Eva-E) = E*He. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │(-) Garantia│Art. 147 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile ││ │financiară: │de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile ││ │valoare │de credit şi firmele de investitii. În cazul operaţiunilor ││ │ajustata │aferente portofoliului de tranzactionare în aceasta ││ │(Cvam) │categorie sunt incluse garantiile financiare şi marfurile, ││ │ │eligibile pentru expunerile aferente portofoliului de ││ │ │tranzactionare în conformitate cu prevederile Anexei II pct.││ │ │6 din Regulamentul nr. 22/27/2006 privind adecvarea ││ │ │capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de ││ │ │investitii. Suma ce urmeaza să fie raportata corespunde ││ │ │valorii Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*), unde pentru ││ │ │definitii aferente lui C, Hc, Hfx, t, T şi t* se vor vedea ││ │ │Capitolele IV şi V din regulamentul mai sus mentionat. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │(-) AJUSTARI│Art. 89-art. 91 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind ││ │DE │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │VOLATILITATE│instituţiile de credit şi firmele de investitii şi art. 147 ││ │ŞI SCADENTA │din acelasi regulament. Suma de raportat reprezinta impactul││ │ │comun/reunit al ajustarilor de volatilitate şi scadenta ││ │ │(Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], unde impactul ││ │ │ajustarii de volatilitate este (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] şi││ │ │impactul ajustarii de scadenta este (Cvam-Cva)= ││ │ │C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │Valoarea │Art. 81 alin. (2), art. 92, art. 119 alin. (2) din ││ │expunerii │Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a││ │ajustate │riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi ││ │integral │firmele de investitii. ││ │(E*) │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│16-19│Descompune- │Art. 3 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul nr. ││ │rea valorii │14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru ││ │expunerii │instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit ││ │ajustate │abordarii standard şi art. 2 pct. 5 din Regulamentul nr. ││ │integral │15/20/14.12.2006 privind tratamentul riscului de credit ││ │aferenta │pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii ││ │elementelor │potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. A ││ │din afara │se vedea de asemenea prevederile art. 119 alin. (2) din ││ │bilantului │Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare ││ │în functie │a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi ││ │de factorii │firmele de investitii. ││ │de conversie│ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │Valoarea │Capitolul IV din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind ││ │expunerii │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │ │instituţiile de credit şi firmele de investitii. Valoarea ││ │ │expunerii după luarea în considerare a ajustarilor de ││ │ │valoare, a tuturor tehnicilor de diminuare a riscului şi ││ │ │factorilor de conversie, care urmeaza să fie încadrată pe ││ │ │ponderi de risc în conformitate cu prevederile art. 5, art. ││ │ │21 şi ale Capitolului II din Regulamentul nr. 14/19/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile ││ │ │de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii ││ │ │standard. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │Valoarea │Art. 5 şi art. 21 din Regulamentul nr. 14/19/2006 privind ││ │expunerii │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │ponderata la│şi firmele de investitii potrivit abordarii standard. ││ │risc │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │Cerinţele de│Art. 2 din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea ││ │capital │cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit ││ │ │şi firmele de investitii şi Cap. I secţiunile 2-5 din ││ │ │Regulamentul nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de ││ │ │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii potrivit abordarii standard, precum şi art. 21 ││ │ │din cadrul regulamentului anterior mentionat. │├─────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤│ RANDURI │├─────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Elemente │Activele la care se face referire la art. 3 din Regulamentul││ │bilantiere │nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de ││ │ │capital pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii şi neincluse în alta categorie. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Elemente din│Elemente incluse în Anexa la Regulamentul nr. 14/19/2006│ │afara │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile ││ │bilantului │de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii ││ │ │standard cu excepţia celor incluse ca şi Tranzactii de ││ │ │finanţare pe bază de titluri Tranzactii cu termen lung de ││ │ │decontare sau a celor din Acorduri de compensare ││ │ │contractuala incrucisata. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Tranzactii │Tranzactiile de finanţare pe bază de titluri, incluzând: (i)││ │de finanţare│Acordurile repo şi reverse repo precum şi operaţiunile de ││ │pe bază de │dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut după cum sunt ││ │titluri │definite la art. 2 alin. (2) lit. g) şi lit. h) din ││ │Tranzactii │Regulamentul nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului ││ │cu termen │instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii;(îi) ││ │lung de │tranzactiile de creditare în marja asa cum definite la art. ││ │decontare │2 alin. (5) pct. 4 din Regulamentul nr. 20/25/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul ││ │ │instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de ││ │ │rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de ││ │ │titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung││ │ │de decontare şi al tranzactiilor de creditare în marja. ││ │ │Tranzactiile cu termen lung de decontare asa cum sunt ││ │ │definite la art. 2 alin. (5) pct. 3 din regulamentul ││ │ │anterior mentionat │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Instrumente │Elemente incluse în Anexa la Regulamentul nr. ││ │financiare │20/25/14.12.2006 privind tratamentul riscului de credit al ││ │derivate │contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, ││ │ │al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de ││ │ │dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor ││ │ │cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare││ │ │în marja. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Din acorduri│Expunerile care datorita existentei unui acord de compensare││ │de │contractuala incrucisata (definit la art. 2 alin. (5) pct. ││ │compensare │12 din Regulamentul nr. 20/25/14.12.2006 privind tratamentul││ │contractuala│riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor││ │incrucisata │financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al ││ │ │operaţiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, ││ │ │al tranzactiilor cu termen lung de decontare şi al ││ │ │tranzactiilor de creditare în marja) nu pot fi incadrate în ││ │ │categoria Instrumentelor financiare derivate sau a ││ │ │Tranzactiilor de finanţare pe bază de titluri ││ │ │Tranzactiilor cu termen lung de decontare, vor fi incluse în││ │ │această categorie. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Din care: │Art. 4 alin. (1) lit. j din Regulamentul nr. 14/19/2006│ │restante │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile ││ │ │de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii ││ │ │standard. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Pentru care │Vezi art. 6 şi Capitolele II - IV din Regulamentul nr. ││ │nu este │14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru ││ │disponibil │instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit ││ │un rating │abordarii standard. ││ │furnizat de │ ││ │o institutie│ ││ │externa de │ ││ │evaluare a │ ││ │creditului │ ││ │nominalizata│ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Garantate cu│Expunerile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. i) din ││ │proprietăţi │Regulamentul nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de ││ │imobiliare │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii potrivit abordarii standard cărora li se aplică o││ │ │pondere de risc de 100%. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Garantate cu│Art. 40-art. 45 din Regulamentul nr. 14/19/2006 privind ││ │ipoteci │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │asupra │şi firmele de investitii potrivit abordarii standard. ││ │proprietăţi-│ ││ │lor │ ││ │imobiliare │ ││ │comerciale │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Alte ponderi│Se vor raporta acele expuneri cărora nu li se aplică ││ │de risc │ponderile de risc prevăzute în formatul de raportare. │├─────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ALTELE │├─────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CLASE DE │Clasele de expuneri potrivit abordarii standard le vor ││ │EXPUNERI │cuprinde pe cele menţionate la art. 4 alin. (1) din ││ │PENTRU CARE │Regulamentul nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de ││ │SE APLICA │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ABORDAREA │investitii potrivit abordarii standard plus cele menţionate ││ │STANDARD │la "Total". De principiu, pentru instituţiile de credit care││ │ │aplica abordarea standard tuturor expunerilor supuse ││ │ │cerințelor minime de capital pentru riscul de credit, se va ││ │ │proceda la descompunerea claselor de expuneri potrivit ││ │ │acestei abordari. Se va proceda la descompunerea expunerilor││ │ │pe clase potrivit prevederilor art. 7 din prezentul ordin. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CLASE DE │Clasele de expuneri potrivit abordarii bazate pe modele ││ │EXPUNERI │interne de rating le vor cuprinde pe cele mai jos ││ │PENTRU CARE │menţionate plus cele stipulate la "Total". De principiu, ││ │SE APLICA │pentru instituţiile de credit care aplica abordarea ││ │ABORDAREA │standard doar pentru o parte din expuneri, se va proceda la ││ │BAZATA PE │descompunerea expunerilor pe clase potrivit claselor de ││ │MODELE │expuneri prevăzute de abordarea bazata pe modele interne de ││ │INTERNE DE │rating. ││ │RATING │ │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ADMINISTRA- │Art. 13 lit. a) din Regulament nr. 15/20/2006 privind ││ │TII CENTRALE│tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │ŞI BĂNCI │şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele││ │CENTRALE │interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INSTITUTII │Art. 13 lit. b) din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │ │şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele││ │ │interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN CARE: │Pentru definitia institutiei de credit vezi prevederile art.││ │INSTITUTII │7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta nr. 99/2006 privind ││ │DE CREDIT │instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Pentru ││ │FIRME DE │definitia firmei de investitii vezi prevederile art. 1 alin.││ │INVESTITII │(8) din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea ││ │ │cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit ││ │ │şi firmele de investitii. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SOCIETATI │Art. 13 lit. c) din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate ││ │ │pe modele interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN CARE: │Art. 18 din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │FINANTARI │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │SPECIALIZATE│credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate ││ │ │pe modele interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ENTITATI │IMM reprezinta societăţile în cazul cărora criteriile ││ │MICI ŞI │pentru ajustarea de dimensiune prevăzute la art. 35 din ││ │MIJLOCII │Regulamentul nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului ││ │ │de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de ││ │ │rating, sunt indeplinite. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │RETAIL │Art. 13 lit. d) din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │ │şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele││ │ │interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GARANTATE CU│Art. 40-art. 46 din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │PROPRIETĂŢI │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │IMOBILIARE │şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele││ │ │interne de rating │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │REINNOIBILE │Art. 40-art. 46 din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │ELIGIBILE │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │ │şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele││ │ │interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ALTE │Art. 40-art. 46 din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │EXPUNERI TIP│tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │RETAIL │şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele││ │ │interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN CARE: │Art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 15/20/2006│ │ENTITATI │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile ││ │MICI ŞI │de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate││ │MIJLOCII │pe modele interne de rating. │├─────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TITLURI DE │Art. 13 lit. e) din Regulamentul nr. 15/20/2006 privind ││ │CAPITAL │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit││ │ │şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele││ │ │interne de rating. │└─────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘*Font 8*    Tabel referinţe formular 4: CR IRB    RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ŞI TRANZACŢIILEINCOMPLETE: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING ÎN VEDEREADETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DE CAPITAL┌──────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Descriere │ Referinţe şi comentarii ││ crt. │ │ │├──────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COLOANE │├──────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │SISTEMUL │Art. 32, alin. (1), Art. 113 şi Art. 114 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │INTERN DE │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │RATING │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele ││ │ │interne de rating. În cazul în care institutia de credit raportoare ││ │ │aplica un singur sistem de rating sau poate să raporteze conform unei ││ │ │scale cadru interne de rating, în scopul raportarii se vor folosi ││ │ │nivelurile acestora. În orice alt caz, diferitele sisteme de rating ││ │ │trebuie unificate şi ordonate conform urmatorului criteriu: Clasele de ││ │ │rating ale debitorului sau grupele de risc din cadrul diferitelor sisteme││ │ │de rating trebuie centralizate şi ordonate de la cea mai mica la cea mai ││ │ │mare valoare a probabilitatii de nerambursare (PD) atribuita fiecarei ││ │ │clase de rating a debitorului sau fiecarei grupe de risc. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │PROBABILITATEA │Art. 174-187 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul││ │DE NERAMBURSARE│riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii││ │(PD) ALOCATA │potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. Pentru fiecare ││ │UNEI CLASE DE │clasa de rating sau grad de risc trebuie raportata probabilitatea de ││ │RATING A │nerambursare (PD) atribuita clasei specifice de rating a debitorului sau ││ │DEBITORULUI SAU│gradului specific de risc. Pentru cifrele aferente agregarii claselor de ││ │UNEI GRUPE DE │rating ale debitorului sau grupelor de risc (de exemplu 1. Total ││ │RISC (%) │expuneri, Elemente bilantiere, Elemente din afara bilantului,..., 1.1 ││ │ │Expuneri alocate claselor de rating ale debitorului, 1.5 Riscul de ││ │ │diminuare a valorii creantei) trebuie raportate valorile medii ale ││ │ │probabilitatilor de nerambursare (PD), ponderate în functie de expunere, ││ │ │atribuite pe clase de rating sau grade de risc incluse în agregare. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │EXPUNEREA │Art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/18/2006 privind determinarea ││ │INITIALA │cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │INAINTE DE │investitii. Valoarea expunerii fără a lua în considerare ajustarile de ││ │APLICAREA │valoare şi provizioanele, factorii de conversie şi efectul tehnicilor de ││ │FACTORILOR DE │diminuare a riscului de credit, cu excepţia protectiei finantate a ││ │CONVERSIE │creditului sub forma acordurilor cadru de compensare. Art. 99-112 din ││ │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de ││ │ │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit ││ │ │abordarii bazate pe modele interne de rating, cu excepţia: Art. 102 ││ │ │(efectul compensarii bilantiere trebuie raportat separat ca protecţie ││ │ │finanţată a creditului), Art. 108, Art. 109 şi Art. 110 (aplicarea ││ │ │factorilor de conversie trebuie raportata separat). Expunerile care ││ │ │constituie obiectul tratamentului dublei nerambursări vor fi clasificate ││ │ │conform probabilitatii de nerambursare (PD) a debitorului. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │DIN CARE: │A se vedea formularul CR SA. ││ │REZULTATA DIN │ ││ │RISCUL DE │ ││ │CREDIT DE │ ││ │CONTRAPARTIDA │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4-8 │TEHNICI DE │Tehnicile de diminuare a riscului de credit, asa cum sunt definite la ││ │DIMINUARE A │Art. 2 alin. (6) pct. 2 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile││ │RISCULUI DE │de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi ││ │CREDIT CU │firmele de investitii, care reduc riscul de credit aferent unei/unor ││ │EFECTE DE │expuneri prin intermediul substituirii expunerilor asa cum este definita ││ │SUBSTITUIRE A │mai jos la Fluxuri de intrare şi Fluxuri de iesire. ││ │EXPUNERII │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │GARANTII │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │PERSONALE: │de nerambursare (LGD), trebuie furnizata valoarea ajustata a protectiei ││ │ │creditului (GA) asa cum este definita în Art. 139-141 din Regulamentul ││ │ │BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de ││ │ │credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii. În ││ │ │cazul în care se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de ││ │ │nerambursare (LGD), se aplică Art. 211-217 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │ │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile ││ │ │de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele ││ │ │interne de rating şi trebuie raportata valoarea nominala a garantiei. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │INSTRUMENTE │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │FINANCIARE │de nerambursare (LGD), trebuie furnizata valoarea ajustata a protectiei ││ │DERIVATE DE │creditului (GA) asa cum este definita în Art. 139-141 din Regulamentul ││ │CREDIT │BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de ││ │ │credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii. ││ │ │În cazul în care se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de││ │ │nerambursare (LGD), se aplică Art. 211-219 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │ │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele ││ │ │interne de rating. Trebuie raportata valoarea nominala a instrumentelor ││ │ │financiare derivate de credit. În cazul în care nu s-a efectuat ││ │ │ajustarea pierderii în caz de nerambursare (LGD), instrumentele ││ │ │financiare derivate de credit vor fi raportate pe coloana 5. În cazul în ││ │ │care s-a efectuat ajustarea pierderii în caz de nerambursare (LGD), se va││ │ │utiliza coloana 14. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │ALTE FORME DE │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │PROTECTIE │de nerambursare (LGD): Art. 129-131 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │FINANTATA A │19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate ││ │CREDITULUI │de instituţiile de credit şi firmele de investitii. În cazul în care se ││ │ │utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) ││ │ │se au în vedere acele diminuari ale riscului de credit care indeplinesc ││ │ │criteriile de la Art. 53 şi Art. 54 din regulamentul mentionat anterior. ││ │ │Raportarea se va face pe coloana 6 în cazul în care nu s-a efectuat ││ │ │ajustarea pierderii în caz de nerambursare (LGD). În cazul în care s-a ││ │ │efectuat ajustarea pierderii în caz de nerambursare (LGD), se va utiliza ││ │ │coloana 15. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7-8 │SUBSTITUIREA │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │EXPUNERII CA │de nerambursare (LGD): Art. 139 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006│ │URMARE A │privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │APLICARII │instituţiile de credit şi ││ │TEHNICILOR DE │ ││ │DIMINUARE A │ ││ │RISCULUI DE │ ││ │CREDIT │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │(-) TOTAL │firmele de investitii. În cazul în care se utilizeaza estimarile proprii ││ │FLUXURI DE │ale pierderii în caz de nerambursare (LGD): pentru expunerile faţă de ││ │IESIRI │administratii centrale, bănci centrale, institutii şi societăţi, a se ││ │ │vedea Art. 71 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele ││ │ │de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. ││ │ │Pentru expunerile de tip retail, a se vedea Art. 90 din Regulamentul ││ │ │BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru ││ │ │instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate││ │ │pe modele interne de rating. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │TOTAL FLUXURI │Fluxurile de iesiri corespund părţii garantate din expunerea initiala ││ │DE INTRARI (+) │înainte de aplicarea factorilor de conversie, care se deduce din clasa de││ │ │expunere a debitorului şi, atunci când este relevant, ponderea de risc, ││ │ │clasa de rating a debitorului sau gradul de risc şi, este alocata ││ │ │ulterior clasei de expunere a furnizorului de protecţie şi, atunci când ││ │ │este relevant, ponderii de risc, clasei de rating a debitorului sau ││ │ │gradului de risc. Aceasta valoare va fi considerata ca un flux de intrari││ │ │pentru clasa de expunere a furnizorului de protecţie şi, atunci când ││ │ │este relevant, pentru ponderea de risc, clasele de rating ale debitorului││ │ │sau grupele de risc. Trebuie, de asemenea, luate în considerare fluxurile││ │ │de intrari şi fluxurile de iesiri din cadrul acelorasi clase de expunere ││ │ │şi, atunci când este relevant, ponderile de risc, clasele de rating ale ││ │ │debitorului sau grupele de risc. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │EXPUNEREA DUPA │Expunerea alocata clasei de rating a debitorului sau grupei de risc ││ │EFECTELE DE │corespunzătoare şi clasa de expunere după luarea în considerare a ││ │SUBSTITUIRE A │fluxurilor de iesiri şi a fluxurilor de intrari datorate tehnicilor de ││ │TEHNICILOR DE │diminuare a riscului de credit cu efecte de substituire asupra expunerii.││ │DIMINUARE A │ ││ │RISCULUI DE │ ││ │CREDIT ŞI │ ││ │INAINTE DE │ ││ │APLICAREA │ ││ │FACTORILOR DE │ ││ │CONVERSIE │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10, 12│DIN CARE: │A se vedea referinţele şi comentariile pentru randuri. ││ │ELEMENTE DIN │ ││ │AFARA │ ││ │BILANTULUI │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │VALOAREA │Cap. IV, cu excepţia Art. 111 şi Art. 112, din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │EXPUNERII │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele ││ │ │interne de rating. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13-19 │TEHNICI DE │Exclude tehnicile de diminuare a riscului de credit care au impact asupra││ │DIMINUARE A │pierderilor în caz de nerambursare (LGDs) ca rezultat al efectului de ││ │RISCULUI DE │substituire al tehnicilor de diminuare a riscului de credit luate în ││ │CREDIT LUATE IN│considerare în coloanele de la 6 la 10. În cazul în care nu se utilizeaza││ │CONSIDERARE IN │estimarile proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD): Art. 119 ││ │ESTIMARILE │alin. (3), Art. 125 alin. (1) şi Art. 128 (respectiv alin. (1), (2) şi ││ │PIERDERII IN │(3)) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de ││ │CAZ DE │diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi ││ │NERAMBURSARE │firmele de investitii. În cazul în care se utilizeaza estimarile proprii ││ │EXCLUZAND │ale pierderii în caz de nerambursare (LGD): ││ │TRATAMENTUL │- în ceea ce priveste protectia nefinantata a creditului, pentru ││ │DUBLEI │expunerile faţă de administratii centrale, bănci centrale, institutii şi ││ │NERAMBURSĂRI │societăţi: Art. 75 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele ││ │ │de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. ││ │ │Pentru expuneri de tip retail, Art. 93 din regulamentul mentionat ││ │ │anterior. ││ │ │- în ceea ce priveste protectia finanţată a creditului, garantiile reale ││ │ │luate în considerare la estimarile pierderii în caz de nerambursare ││ │ │(LGD), conform Art. 192 şi Art. 193 din Regulamentul BNR-CNVM ││ │ │nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru ││ │ │instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii ││ │ │bazate pe modele interne de rating. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │GARANTII │A se vedea coloana 4. ││ │PERSONALE: │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │INSTRUMENTE │A se vedea coloana 5. ││ │FINANCIARE │ ││ │DERIVATE DE │ ││ │CREDIT │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │ALTE FORME DE │A se vedea coloana 6. ││ │PROTECTIE │ ││ │FINANTATA A │ ││ │CREDITULUI │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │GARANTII │Pentru portofoliul de tranzactionare, operaţiunile includ instrumente ││ │FINANCIARE │financiare şi marfuri eligibile pentru expunerile aferente portofoliului ││ │ELIGIBILE │de tranzactionare, conform Anexei II, pct. 9 din Regulamentul BNR-CNVM ││ │ │nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi ││ │ │al firmelor de investitii. Instrumentele de tip credit linked note şi ││ │ │compensarea bilantiera sunt tratate ca şi garantii reale sub forma de ││ │ │numerar, conform Cap. IV din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind││ │ │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii. În cazul în care nu se utilizeaza ││ │ │estimarile proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD): Art. 14-20││ │ │din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a││ │ │riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii, se va raporta valoarea ajustata suplimentar în functie de ││ │ │volatilitate a garantiei financiare (CVAM), asa cum este prevăzută ││ │ │în Art. 92 din regulamentul mentionat anterior. În cazul în care se ││ │ │utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) ││ │ │se vor raporta garantiile financiare luate în considerare în estimarile ││ │ │pierderii în caz de nerambursare (LGD) conform Art. 192 şi Art. 193 din ││ │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de ││ │ │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit ││ │ │abordarii bazate pe modele interne de rating. Valoarea ce urmeaza să fie ││ │ │raportata trebuie să fie valoarea de piaţa estimată a garantiei reale. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17-19 │ALTE GARANTII │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │REALE ELIGIBILE│de nerambursare (LGD): Art. 21-25 şi Art. 121-123 din Regulamentul ││ │ │BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de ││ │ │credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii. În ││ │ │cazul în care se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de ││ │ │nerambursare (LGD): alte garantii reale luate în considerare în ││ │ │estimarile pierderii în caz de nerambursare (LGD), conform Art. 192 şi ││ │ │Art. 193 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul ││ │ │riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │PROPRIETĂŢI │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │IMOBILIARE │de nerambursare (LGD): Art. 22 (respectiv alin. (1)-(5)) din Regulamentul││ │ │BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de ││ │ │credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii. ││ │ │Leasingul financiar pe proprietăţi imobiliare va fi inclus de asemenea ││ │ │aici (a se vedea Art. 25 din regulamentul mentionat anterior). A se ││ │ │vedea, de asemenea, Art. 121-123 din regulamentul mentionat anterior. ││ │ │În cazul în care se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de││ │ │nerambursare (LGD): valoarea ce urmeaza să fie raportata trebuie să fie ││ │ │valoarea de piaţa estimată. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │ALTE TIPURI DE │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │GARANTII │de nerambursare (LGD): Art. 24 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006│ │CORPORALE │privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de ││ │ │instituţiile de credit şi firmele de investitii. Leasingul financiar pe ││ │ │alte proprietăţi decat cele imobiliare va fi inclus de asemenea aici (a ││ │ │se vedea Art. 25 din regulamentul mentionat anterior). A se vedea, ││ │ │de asemenea, Art. 123 din regulamentul mentionat anterior. În cazul în ││ │ │care se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de ││ │ │nerambursare (LGD): valoarea ce urmeaza să fie raportata trebuie să fie ││ │ │valoarea de piaţa estimată a garantiei reale. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │CREANTE │În cazul în care nu se utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz││ │ │de nerambursare (LGD): Art. 23 şi Art. 122 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │ │19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate ││ │ │de instituţiile de credit şi firmele de investitii. În cazul în care se ││ │ │utilizeaza estimarile proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD):││ │ │valoarea ce urmeaza să fie raportata trebuie să fie valoarea de piaţa ││ │ │estimată a garantiei reale. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │TEHNICI DE │Garantiile personale şi instrumentele financiare derivate de credit care ││ │DIMINUARE A │acopera expunerile supuse tratamentului dublei nerambursări. A se vedea ││ │RISCULUI DE │Art. 30 şi Art. 61 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind ││ │CREDIT SUPUSE │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de ││ │TRATAMENTULUI │credit şi firmele de investitii. A se vedea, de asemenea, referinţele şi ││ │DUBLEI │comentariile pentru garantiile personale şi instrumentele financiare ││ │NERAMBURSĂRI: │derivate de credit. ││ │PROTECTIA │ ││ │NEFINANTATA A │ ││ │CREDITULUI │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │VALOAREA MEDIE │Art. 21, pct. 5, lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 25/30/2006 privind││ │A PIERDERII IN │cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │CAZ DE │investitii. Trebuie luat în considerare impactul total al tehnicilor de ││ │NERAMBURSARE │diminuare a riscului de credit asupra valorilor pierderii în caz de ││ │(LGD) PONDERATA│nerambursare (LGD), asa cum este prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │IN FUNCTIE DE │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │EXPUNERE (%) │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele ││ │ │interne de rating şi în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind ││ │ │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii. În cazul expunerilor supuse ││ │ │tratamentului dublei nerambursări, pierderea în caz de nerambursare (LGD)││ │ │ce urmeaza să fie raportata va corespunde valorii selectate conform Art. ││ │ │76 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului ││ │ │de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit││ │ │abordarii bazate pe modele interne de rating. Pentru expunerile aflate ││ │ │deja în stare de nerambursare, trebuie luate în considerare prevederile ││ │ │stabilite în Art. 195 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele ││ │ │de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │VALOAREA MEDIE │Art. 77-86 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul ││ │A SCADENTEI │riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii││ │(EXPRIMATA IN │potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. ││ │ZILE) PONDERATA│ ││ │IN FUNCTIE DE │ ││ │EXPUNERE │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │VALOAREA │Pentru administratii centrale, bănci centrale, societăţi şi institutii, a││ │PONDERATA LA │se vedea Art. 33 şi Art. 34 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006│ │RISC A │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi ││ │EXPUNERII │firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de ││ │ │rating. Pentru retail, a se vedea Art. 40 din regulamentul mentionat ││ │ │anterior. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │CERINŢE DE │Art. 2, lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind ││ │CAPITAL │determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit ││ │ │şi firmele de investitii. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │VALOAREA │Pentru definitia pierderii asteptate (EL), a se vedea Art. 2, pct. 6 din ││ │PIERDERII │Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de ││ │ASTEPTATE (EL) │credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit ││ │ │abordarii bazate pe modele interne de rating, pentru calcularea pierderii││ │ │asteptate (EL) a se vedea Art. 58-64 din regulamentul mentionat anterior.│├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │(-) AJUSTARI DE│Art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul ││ │VALOARE ŞI │riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii││ │PROVIZIOANE │potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │NUMARUL │Art. 130, Art. 133 şi Art. 135 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006│ │DEBITORILOR │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi ││ │ │firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de ││ │ │rating. │├──────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ RANDURI │├──────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Elemente │A se vedea formularul CR SA. ││ │bilantiere │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Elemente din │A se vedea formularul CR SA. ││ │afara │ ││ │bilantului │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Tranzactii de │A se vedea formularul CR SA. ││ │finanţare pe │ ││ │baza de titluri│ ││ │ Tranzactii cu│ ││ │termen lung de │ ││ │decontare │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Instrumente │A se vedea formularul CR SA. ││ │financiare │ ││ │derivate │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Expuneri care │A se vedea formularul CR SA. ││ │fac obiectul │ ││ │unui acord de │ ││ │compensare │ ││ │contractuala │ ││ │incrucisata │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1. │EXPUNERI │Pentru expunerile faţă de societăţi, institutii, administratii centrale ││ │ALOCATE PE │şi bănci centrale, a se vedea Art. 119 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │CLASE DE RATING│15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │ALE DEBITORULUI│credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele ││ │SAU PE GRUPE DE│interne de rating. Pentru expunerile de tip retail, a se vedea Art. 121 ││ │RISC │din regulamentul mentionat anterior. Expunerile pentru riscul de ││ │ │diminuare a valorii creantei aferent creanţelor achiziţionate nu vor ││ │ │fi raportate pe clasele de rating ale debitorului sau pe grupe de risc, ││ │ │ci vor fi raportate pe randul RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANTEI ││ │ │AFERENT TOTALULUI CREANTELOR ACHIZITIONATE. În cazul în care instituţiile││ │ │utilizeaza un numar mare de clase de rating sau grupe de risc, BNR poate ││ │ │accepta să fie raportat un numar redus de clase de rating sau grupe de ││ │ │risc. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2. │CRITERII DE │Art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul ││ │CLASIFICARE A │riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii││ │FINANTARILOR │potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. Se aplica doar în ││ │SPECIALIZATE: │cazul clasei de expunere faţă de societăţi. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Din care: în │Art. 36, Tabelul 1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │categoria 1 │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele ││ │ │de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3. │TRATAMENTUL │Art. 4-10 şi Art. 127 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind ││ │ALTERNATIV: │tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de ││ │GARANTAREA CU │credit şi firmele de investitii. ││ │PROPRIETĂŢI │ ││ │IMOBILIARE │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4. │APLICAREA UNOR │Expunerile rezultate din tranzactii incomplete pentru care se aplică ││ │PONDERI DE RISC│tratamentul alternativ prevăzut în Anexa II, pct. 3, primul paragraf, ││ │CONFORM │ultima propozitie din Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind ││ │TRATAMENTULUI │adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de ││ │ALTERNATIV SAU │investitii sau pentru care se aplică o pondere de risc de 100% conform ││ │APLICAREA UNEI │Anexei II, pct. 3, ultimul paragraf din regulamentul mentionat anterior. ││ │PONDERI DE RISC│ ││ │DE 100% │ ││ │EXPUNERILOR DIN│ ││ │TRANZACTII │ ││ │INCOMPLETE │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5. │RISCUL DE │Pentru o definiţie a riscului de diminuare a valorii creantei, a se vedea││ │DIMINUARE A │Art. 2, pct. 1, din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │VALORII │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele ││ │CREANTEI │de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. ││ │AFERENT │Pentru calcularea valorii ponderate la risc a riscului de diminuare a ││ │TOTALULUI │valorii creantei, a se vedea Art. 57 din regulamentul mentionat anterior.││ │CREANTELOR │ ││ │ACHIZITIONATE │ │├──────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ALTELE │├──────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Clase de │A se vedea formularul CR SA. Clasa de expunere provenind din titluri de ││ │expunere │capital nu se raporteaza în cadrul acestui formular. ││ │potrivit │ ││ │abordarii │ ││ │bazate pe │ ││ │modele interne │ ││ │de rating │ │├──────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Estimari │Art. 13-21 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul ││ │proprii ale │riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii││ │pierderii în │potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. În cazul în care ││ │caz de │institutia de credit a primit aprobarea pentru a utiliza estimarile ││ │nerambursare │proprii pentru clasa de expunere corespunzătoare, se va raporta DA. Dacă ││ │(LGD) şi/sau │o institutie de credit sau un grup utilizeaza o combinaţie de abordari ││ │ale factorilor │pentru a estima pierderile în caz de nerambursare (LGD) pe anumite clase ││ │de conversie de│de expunere, vor fi furnizate raportări diferite pentru fiecare abordare.││ │credit │Astfel, nu se vor furniza raportări combinate privind estimarile proprii ││ │ │ale pierderilor în caz de nerambursare (LGD) şi privind pierderile în caz││ │ │de nerambursare (LGD) reglementate. │└──────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*Font 8*    Tabel referinţe formular 5: CR EQU IRB    RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL- APLICAREA ABORDĂRII BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING ÎNVEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DE CAPITAL┌─────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Descriere │ Referinţe şi comentarii ││crt. │ │ │├─────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COLOANE │├─────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │SISTEMUL INTERN DE │A se vedea Formularul CR IRB. ││ │RATING │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │PROBABILITATEA DE │A se vedea "Probabilitatea de nerambursare (PD) atribuita clasei de rating a││ │NERAMBURSARE (PD) │debitorului sau grupei de risc" din formularul CR IRB. ││ │ATRIBUITA CLASEI DE │ ││ │RATING A DEBITORULUI│ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │EXPUNEREA INITIALA │Pentru metoda bazata pe probabilitatea de nerambursare (PD)/pierderea în caz││ │INAINTE DE APLICAREA│de nerambursare (LGD), a se vedea Art. 111 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │FACTORILOR DE │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │CONVERSIE │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne ││ │ │de rating. Pentru metoda simpla de ponderare la risc, a se vedea Art. 48 din││ │ │regulamentul mentionat anterior. │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3-6 │TEHNICI DE DIMINUARE│A se vedea Formularul CR IRB şi Art. 50, Art. 53 şi Art. 55 din Regulamentul││ │A RISCULUI DE CREDIT│BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru ││ │CU EFECTE DE │instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe││ │SUBSTITUIRE A │modele interne de rating. ││ │EXPUNERII │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │GARANTII PERSONALE: │A se vedea Formularul CR IRB. │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │INSTRUMENTE │A se vedea Formularul CR IRB. ││ │FINANCIARE DERIVATE │ ││ │DE CREDIT │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5-6 │SUBSTITUIREA │A se vedea Formularul CR IRB. ││ │EXPUNERII CA URMARE │ ││ │A APLICARII │ ││ │TEHNICILOR DE │ ││ │DIMINUARE A RISCULUI│ ││ │DE CREDIT │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │(-) TOTAL FLUXURI DE│A se vedea Formularul CR IRB. ││ │IESIRI │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │TOTAL FLUXURI DE │A se vedea Formularul CR IRB. ││ │INTRARI (+) │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │EXPUNEREA DUPA │A se vedea Formularul CR IRB. ││ │EFECTELE DE │ ││ │SUBSTITUIRE A │ ││ │TEHNICILOR DE │ ││ │DIMINUARE A RISCULUI│ ││ │DE CREDIT ŞI INAINTE│ ││ │DE APLICAREA │ ││ │FACTORILOR DE │ ││ │CONVERSIE │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8, 10│DIN CARE: ELEMENTE │A se vedea Formularul CR SA. ││ │DIN AFARA BILANTULUI│ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │VALOAREA EXPUNERII │A se vedea Art. 111 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │VALOAREA MEDIE A │A se vedea Art. 96 şi Art. 97 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006│ │PIERDERII IN CAZ DE │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi ││ │NERAMBURSARE(LGD) │firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating.││ │PONDERATA IN FUNCTIE│ ││ │DE EXPUNERE (%) │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │VALOAREA PONDERATA │Pentru metoda bazata pe probabilitatea de nerambursare (PD)/pierderea în caz││ │LA RISC A EXPUNERII │de nerambursare (LGD) a se vedea Art. 51-53 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │ │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne ││ │ │de rating. Pentru metoda simpla de ponderare la risc, a se vedea Art. 48-50 ││ │ │din regulamentul mentionat anterior. Pentru metoda bazata pe modele interne,││ │ │a se vedea Art. 54 din regulamentul mentionat anterior. │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │CERINŢE DE CAPITAL │A se vedea Formularul CR IRB. │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │VALOAREA PIERDERII │Pentru metoda bazata pe probabilitatea de nerambursare (PD)/pierderea în ││ │ASTEPTATE (EL) │caz de nerambursare (LGD) a se vedea Art. 62 din Regulamentul BNR-CNVM nr. ││ │ │15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de ││ │ │credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne ││ │ │de rating. Pentru metoda simpla de ponderare la risc, a se vedea Art. 61 ││ │ │din regulamentul mentionat anterior. │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │(-) AJUSTARI DE │A se vedea Formularul CR IRB. ││ │VALOARE ŞI │ ││ │PROVIZIOANE │ │├─────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ALTELE │├─────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Metoda bazata pe │A se vedea Art. 51-53 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │probabilitatea de │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │nerambursare (PD)/ │investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. ││ │pierderea în caz de │ ││ │nerambursare (LGD) │ │├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Clasa de rating a │A se vedea "Clasa de rating a debitorului sau gradul de risc" din ││ │debitorului │formularul CR IRB. Pentru determinarea probabilitatii de nerambursare (PD) ││ │ │din metoda bazata pe probabilitatea de nerambursare (PD)/pierderea în caz de││ │ │nerambursare (LGD) potrivit metodelor utilizate pentru expunerile faţă de ││ │ │societăţi, a se vedea Art. 95 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi ││ │ │firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating.│├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Metoda simpla de │A se vedea Art. 48 şi Art. 49 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006│ │ponderare la risc │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi ││ │ │firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating.│├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Metoda bazata pe │A se vedea Art. 54 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind ││ │modele interne │tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de ││ │ │investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. │└─────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*Font 8*    Tabel referinţe formular 6: CR SEC SA    RISCUL DE CREDIT: APLICAREA ABORDĂRII STANDARD ÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DE CAPITALPENTRU EXPUNERILE DIN SECURITIZARE┌──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire │ Referinţe şi comentarii ││crt. │ │ │├──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COLOANE │├──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │VALOAREA TOTALA A │Instituţiile de credit initiator trebuie să raporteze valoarea ││ │EXPUNERILOR SECURITIZATE DE │curenta a expunerilor suport care fac obiectul unei operaţiuni de ││ │INITIATOR │securitizare. În cazul în care exista clauze de rambursare ││ │ │anticipata, instituţiile trebuie să specifice valoarea "intereselor││ │ │investitorilor", în sensul art. 46 din Regulamentul BNR - CNVM ││ │ │nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2-4 │SECURITIZARI SINTETICE: │Art. 19, art. 20, art. 21 din Regulamentul BNR - CNVM nr. ││ │PROTECTIA CREDITULUI │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │AFERENTA EXPUNERILOR │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. ││ │SECURITIZATE │Potrivit acestor prevederi, protectia creditului aferenta ││ │ │expunerilor securitizate trebuie luata în considerare ca şi cum nu ││ │ │ar fi existat decalaj de scadente. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │(-) PROTECTIE FINANTATA A │Art. 92 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile de ││ │CREDITULUI (Cva) │diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit ││ │ │şi firmele de investitii. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │(-) VALORILE AJUSTATE ALE │Art. 133 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile de ││ │PROTECTIEI NEFINANTATE A │diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit ││ │CREDITULUI (G*) │şi firmele de investitii. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │VALOAREA NOTIONALA RETINUTA │La calcularea valorii reţinute sau rascumparate a protectiei ││ │SAU RASCUMPARATA A │creditului, nu trebuie să se tina cont de efectul ajustarilor ││ │PROTECTIEI CREDITULUI │reglementate referitor la protectia creditului. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │POZITII DIN SECURITIZARE: │Pozitiile din securitizare potrivit prevederilor art. 5 para. (1), ││ │EXPUNEREA INITIALA, INAINTE │art. 16, art. 8 şi art. 17 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │DE APLICAREA FACTORILOR DE │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │CONVERSIE │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare, fără a ││ │ │aplica factorii de conversie şi înainte de deducerea ajustarilor de││ │ │valoare şi a provizioanelor. Compensarea este relevanta numai în ││ │ │ceea ce priveste instrumentele financiare derivate multiple, ││ │ │furnizate aceleiasi entităţi special constituite în scopul ││ │ │securitizarii, care emite titluri, acoperite de un acord eligibil ││ │ │de compensare. Pentru initiatorii operaţiunilor de securitizare ││ │ │sintetica, va fi rezultatul insumarii coloanelor: (1)+(2)+(3)+(4). │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │(-) AJUSTARI DE VALOARE ŞI │A se consulta formularul CR SA. ││ │PROVIZIOANE AFERENTE │ ││ │EXPUNERII INITIALE │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │EXPUNEREA NETA DE AJUSTARI │Pozitiile din securitizare potrivit prevederilor art. 5 para. (1), ││ │DE VALOARE ŞI PROVIZIOANE │art. 16, art. 8 şi art. 17 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │ │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare, fără a ││ │ │aplica factorii de conversie. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8-11 │TEHNICI DE DIMINUARE A │A se consulta formularul CR SA. ││ │RISCULUI DE CREDIT CU EFECTE│ ││ │DE SUBSTITUIRE A EXPUNERII │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │PROTECTIA NEFINANTATA A │A se consulta formularul CR SA. ││ │CREDITULUI: VALORI AJUSTATE │ ││ │(Ga) │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │PROTECTIA FINANTATA A │A se consulta formularul CR SA. ││ │CREDITULUI │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │(-) TOTAL FLUXURI DE IESIRE │A se consulta formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │TOTAL FLUXURI DE INTRARE (+)│A se consulta formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │EXPUNEREA NETA, DUPA │A se consulta formularul CR SA. ││ │EFECTELE DE SUBSTITUIRE ALE │ ││ │TEHNICILOR DE DIMINUARE A │ ││ │RISCULUI DE CREDIT ŞI │ ││ │INAINTE DE APLICAREA │ ││ │FACTORILOR DE CONVERSIE │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │(-) TEHNICILE DE DIMINUARE A│A se consulta formularul CR SA. ││ │RISCULUI DE CREDIT CU IMPACT│ ││ │ASUPRA VALORII EXPUNERII: │ ││ │VALOAREA AJUSTATA A │ ││ │PROTECTIEI FINANTATE A │ ││ │CREDITULUI, PRIN METODA │ ││ │EXTINSA A GARANTIILOR │ ││ │FINANCIARE (Cvam) │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │VALOAREA EXPUNERII AJUSTATE │Pozitiile din securitizare potrivit prevederilor art. 5 para. (1), ││ │INTEGRAL (E*) │art. 16 lit. (a) şi (b), art. 8 şi art. 17 ale Regulamentului BNR -││ │ │CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare, fără a ││ │ │aplica factorii de conversie conform prevederilor art. 16 lit. (c) ││ │ │al aceluiasi regulament. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15-18│DETALIEREA VALORII │Art. 16 lit. (c) al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006│ │EXPUNERILOR AJUSTATE │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │INTEGRAL (E*), AFERENTE │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. ││ │ELEMENTELOR DIN AFARA │ ││ │BILANTULUI, IN FUNCTIE DE │ ││ │FACTORII DE CONVERSIE │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │VALOAREA EXPUNERII │Pozitiile din securitizare potrivit prevederilor art. 5 para. (1), ││ │ │art. 15, art. 16, art. 8 şi art. 17 ale Regulamentului BNR - CNVM ││ │ │nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │(-) VALOAREA EXPUNERILOR │Art. 59 al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII│tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │VALOAREA EXPUNERII LA CARE │= 19 + 20 ││ │SE APLICA PONDERILE DE RISC │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│'22-26│EXPUNERI CARE BENEFICIAZA DE│Art. 2 para. (4) lit. q) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │UN RATING │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │EXPUNERI CARE NU BENEFICIAZA│Art. 2 para. (4) lit. p) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │DE UN RATING │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │EXPUNERI PENTRU CARE │Art. 36, art. 37, art. 38 şi art. 39 ale Regulamentului BNR - CNVM ││ │PONDEREA DE RISC ESTE │nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │DETERMINATA PE BAZA │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Coloana││ │PORTOFOLIULUI SUPORT │'look-through' cuprinde toate categoriile de expuneri care nu ││ │(LOOK-THROUGH) │beneficiaza de un rating, unde ponderea de risc este obtinuta pe ││ │ │baza portofoliului de expuneri suport (ponderea de risc medie a ││ │ │gruparii de expuneri, cea mai mare pondere de risc a gruparii de ││ │ │expuneri sau utilizarea unui coeficient de concentrare). │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │DIN CARE: POZITII DINTR-O │Valoarea expunerii potrivit tratamentului prevăzut la art. 38 al ││ │TRANSA CARE SUPORTA A DOUA │Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul ││ │PIERDEREA (SECOND LOSS) IN │riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al ││ │CADRUL UNUI PROGRAM DE │pozitiilor din securitizare. ││ │EMISIUNE DE TITLURI PE │ ││ │TERMEN SCURT GARANTATE CU │ ││ │ACTIVE (ABCP) │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │VALOAREA PONDERATA LA RISC A│Capitolul II Secţiunea 1 şi Capitolul V al Regulamentului BNR - ││ │EXPUNERII │CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare, fără a ││ │ │tine cont de prevederile art. 35 sau ale art. 49 ale aceluiasi ││ │ │regulament cu privire la valoarea ponderata maxima a expunerilor şi││ │ │excluzand orice valoare ponderata la risc a expunerii ││ │ │corespunzătoare expunerilor redistribuite via fluxuri de iesire ││ │ │către alte formulare. Pentru securitizarile sintetice cu decalaje ││ │ │de scadente, valoarea care trebuie raportata în aceasta coloana ││ │ │nu trebuie să tina cont de nici un decalaj de scadenta. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 bis│VALOAREA PONDERATA LA RISC A│Pentru securitizarile sintetice, în cazul decalajelor de scadenta, ││ │EXPUNERII AJUSTATA LA │ar trebui inclusa diferenţa "RW*'-RW(SP)", potrivit definitiilor de││ │DECALAJELE DE SCADENTE │la art. 21 al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare, cu excepţia cazului în care ││ │ │transele sunt ponderate cu 1250% şi valoarea care trebuie raportata││ │ │este zero. Trebuie avut în vedere faptul ca RW(SP) include atât ││ │ │valorile ponderate la risc ale expunerilor raportate la coloana 30 ││ │ │cat şi valorile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare ││ │ │expunerilor redistribuite via fluxuri de iesire către alte ││ │ │formulare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │CERINTELE TOTALE DE CAPITAL │Cerinţele de capital corespunzătoare valorii ponderate la risc a ││ │INAINTE DE APLICAREA │expunerilor, fără a tine cont de prevederile art. 35 sau ale art. ││ │NIVELULUI MAXIM AL CERINTEI │49 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul││ │DE CAPITAL (CAP) │riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al ││ │ │pozitiilor din securitizare, cu privire la valoarea maxima ││ │ │ponderata la risc a expunerilor. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │ELEMENT MEMORANDUM: CERINŢE │Cerinţele de capital care provin din expunerile redistribuite către││ │DE CAPITAL CORESPUNZATOARE │furnizorul de diminuare a riscului de credit, calculate în ││ │FLUXURILOR DE IESIRE DIN │formularul corespunzător şi care sunt luate în considerare la ││ │SECURITIZARE, POTRIVIT │determinarea nivelului maxim al cerințelor de capital (CAP) pentru ││ │ABORDARII STANDARD, CATRE │pozitiile din securitizare. ││ │ALTE CATEGORII DE EXPUNERI │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │CERINTELE TOTALE DE CAPITAL │Cerinţele totale de capital potrivit tratamentului aferent ││ │TOTAL DUPA APLICAREA │operaţiunii de securitizare, după aplicarea nivelului maxim al ││ │NIVELULUI MAXIM AL CERINTEI │cerințelor de capital (CAP) conform prevederilor art. 35 sau ale ││ │DE CAPITAL (CAP) │art. 49 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare. │├──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ RANDURI │├──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INITIATOR │Art. 2 para. (4) lit. f) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │ │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INVESTITOR │Institutia de credit care detine pozitii din securitizare intr-o ││ │ │operaţiune de securitizare, pentru care nu este nici initiator nici││ │ │sponsor. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SPONSOR │Art. 2 para. (4) lit. g) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │ │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Dacă un││ │ │sponsor, de asemenea, îşi securitizeaza activele proprii, acesta ││ │ │trebuie să completeze pe liniile corespunzătoare initiatorului, ││ │ │informaţii cu privire la propriile active securitizate. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ELEMENTE BILANTIERE │A se consulta formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ELEMENTE DIN AFARA │Sa se consulte formularul CR SA. Aceasta categorie include orice ││ │BILANTULUI ŞI INSTRUMENTE │expunere din afara bilantului, furnizata unei structuri de ││ │FINANCIARE DERIVATE │securitizare. Pentru facilităţi de trezorerie, facilităţi de ││ │ │credit, avansuri de trezorerie acordate de administratorul ││ │ │creditului şi în linii de finanţare disponibile în cazul unei crize││ │ │generale a pieţei, instituţiile trebuie să redea suma neutilizata. ││ │ │Pentru swap-uri pe rata dobanzii şi pe curs valutar, trebuie redata││ │ │valoarea expunerii conform prevederilor art. 15 al Regulamentului ││ │ │BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit ││ │ │aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare,││ │ │potrivit prevederilor din formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN TRANSA CU CEL MAI INALT │Art. 70 al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │RANG (SENIOR) │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN TRANSA CU RANG MEDIU │Toate transele care nu se încadrează în categoriile transa cu cel ││ │(MEZZANINE) │mai înalt rang sau transa care suporta prima pierderea, vor fi ││ │ │incadrate în această categorie. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN TRANSA CARE SUPORTA │Pozitiile din transele unei operaţiuni de securitizare (Art. 2 ││ │PRIMA PIERDEREA (FIRST LOSS)│para. (4) lit. d) al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare) care suporta ││ │ │primele pierderea (de ex: discounturile la achizitionare, ││ │ │rambursabile, imprumuturile subordonate sau protectia creditului ││ │ │furnizata unor astfel de transe). Cu toate acestea, dacă aceasta ││ │ │transa nu furnizeaza o crestere semnificativa a calităţii ││ │ │creditului (potrivit art. 39 al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │ │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare) transei││ │ │imediat superioare, şi aceasta din urma va fi considerata drept ││ │ │transa care suporta prima pierderea. Aceasta evaluare a cresterii ││ │ │calităţii creditului furnizata de transe diferite va fi repetata ││ │ │până când cresterea calităţii creditului furnizata de transa sau ││ │ │transele care suporta primele pierderea se dovedeste a fi ││ │ │semnificativa. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │RAMBURSARE ANTICIPATA │Art. 13 para. (2) al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Este relevant numai││ │ │pentru initiatorii operaţiunilor de securitizare │├──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ALTELE │├──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Tipul securitizarii: │Detalierea cu privire la tipul securitizarii se va face pe: total, ││ │ │clasica şi sintetica, asa cum sunt definite mai jos. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Securitizare clasica │Art. 2 para. (4) lit. b) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │ │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Securitizare sintetica │Art. 2 para. (4) lit. c) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │ │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │└──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘*Font 8*    Tabel referinţe formular 7: CR SEC IRB    TABEL REFERINŢE FORMULAR RISCUL DE CREDIT: APLICAREA ABORDĂRII BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATINGÎN VEDEREA DETERMINĂRII CERINŢELOR MINIME DE CAPITAL PENTRU EXPUNERILE DIN SECURITIZARE┌──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire │ Referinţe şi comentarii ││crt. │ │ │├──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COLOANE │├──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │VALOAREA TOTALA A │Instituţiile de credit initiator trebuie să raporteze valoarea ││ │EXPUNERILOR SECURITIZATE DE │curenta a expunerilor suport care fac obiectul unei operaţiuni de ││ │INITIATOR │securitizare. În cazul în care exista clauze de rambursare ││ │ │anticipata, instituţiile trebuie să specifice valoarea "intereselor││ │ │investitorilor", în sensul art. 92 din Regulamentul BNR - CNVM nr. ││ │ │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2-4 │SECURITIZARI SINTETICE: │Art. 19, art. 20, art. 21 din Regulamentul BNR - CNVM nr. ││ │PROTECTIA CREDITULUI │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │AFERENTA EXPUNERILOR │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. ││ │SECURITIZATE │Potrivit acestor prevederi, protectia creditului aferenta ││ │ │expunerilor securitizate trebuie luata în considerare ca şi cum nu ││ │ │ar fi existat decalaj de scadente. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │(-) PROTECTIE FINANTATA A │Art. 92 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile de ││ │CREDITULUI (Cva) │diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit ││ │ │şi firmele de investitii. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │(-) VALORILE AJUSTATE ALE │Art. 133 din Regulamentul nr. 19/24/2006 privind tehnicile de ││ │PROTECTIEI NEFINANTATE A │diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit ││ │CREDITULUI (G*) │şi firmele de investitii. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │VALOAREA NOTIONALA RETINUTA │La calcularea valorii reţinute sau rascumparate a protectiei ││ │SAU RASCUMPARATA A │creditului, nu trebuie să se tina cont de efectul ajustarilor ││ │PROTECTIEI CREDITULUI │reglementate referitor la protectia creditului. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │POZITII DIN SECURITIZARE: │Pozitiile din securitizare potrivit prevederilor art. 5 para. (1), ││ │EXPUNEREA INITIALA, INAINTE │art. 16, art. 8 şi art. 17 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │DE APLICAREA FACTORILOR DE │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │CONVERSIE │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare, fără a ││ │ │aplica factorii de conversie şi înainte de deducerea ajustarilor de││ │ │valoare şi a provizioanelor. Compensarea este relevanta numai în ││ │ │ceea ce priveste instrumentele financiare derivate multiple, ││ │ │furnizate aceleiasi entităţi special constituite în scopul ││ │ │securitizarii, care emite titluri, acoperite de un acord eligibil ││ │ │de compensare. Pentru initiatorii operaţiunilor de securitizare ││ │ │sintetica, va fi rezultatul insumarii coloanelor: (1)+(2)+(3)+(4). │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6-9 │TEHNICI DE DIMINUARE A │A se consulta formularul CR SA. ││ │RISCULUI DE CREDIT CU EFECTE│ ││ │DE SUBSTITUIRE A EXPUNERII │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │PROTECTIA NEFINANTATA A │A se consulta formularul CR SA. ││ │CREDITULUI: VALORILE │ ││ │AJUSTATE ALE PROTECTIEI │ ││ │NEFINANTATE A CREDITULUI │ ││ │(Ga) │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │PROTECTIA FINANTATA A │A se consulta formularul CR SA. ││ │CREDITULUI │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │(-) TOTAL FLUXURI DE IESIRE │A se consulta formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │TOTAL FLUXURI DE INTRARE (+)│A se consulta formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │EXPUNEREA NETA, DUPA │A se consulta formularul CR SA. ││ │EFECTELE DE SUBSTITUIRE ALE │ ││ │TEHNICILOR DE DIMINUARE A │ ││ │RISCULUI DE CREDIT ŞI │ ││ │INAINTE DE APLICAREA │ ││ │FACTORILOR DE CONVERSIE │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │(-) TEHNICILE DE DIMINUARE A│A se consulta formularul CR SA. ││ │RISCULUI DE CREDIT CU IMPACT│ ││ │ASUPRA VALORII EXPUNERII: │ ││ │VALOAREA AJUSTATA A │ ││ │PROTECTIEI FINANTATE A │ ││ │CREDITULUI, PRIN METODA │ ││ │EXTINSA A GARANTIILOR │ ││ │FINANCIARE (Cvam) │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │VALOAREA EXPUNERII AJUSTATE │Pozitiile din securitizare potrivit prevederilor art. 5 para. (1), ││ │INTEGRAL (E*) │art. 16 lit. (a) şi (b), art. 8 şi art. 17 ale Regulamentului BNR -││ │ │CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare, fără a ││ │ │aplica factorii de conversie conform prevederilor art. 16 lit. (c) ││ │ │al aceluiasi regulament. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13─16│DETALIEREA VALORII │Art. 16 lit. (c) al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006│ │EXPUNERILOR AJUSTATE │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │INTEGRAL (E*), AFERENTE │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. ││ │ELEMENTELOR DIN AFARA │ ││ │BILANTULUI, IN FUNCTIE DE │ ││ │FACTORII DE CONVERSIE │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │VALOAREA EXPUNERII │Pozitiile din securitizare potrivit prevederilor art. 5 para. (1), ││ │ │art. 15, art. 16, art. 8 şi art. 17 ale Regulamentului BNR - CNVM ││ │ │nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │(-) VALOAREA EXPUNERILOR │Art. 96 para (1) al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006│ │DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII│privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Sa se consulte, de ││ │ │asemenea, şi art. 96 para. (2) al aceluiasi regulament. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │VALOAREA EXPUNERII LA CARE │= 17 + 18 ││ │SE APLICA PONDERILE DE RISC │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21-27│METODA BAZATA PE RATINGURI │Art. 69-74 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │EXPUNERI CARE BENEFICIAZA DE│Art. 2 para. (4) lit. q) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │UN RATING │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │EXPUNERI CARE NU BENEFICIAZA│Art. 2 para. (4) lit. p) al Regulamentului BNR - CNVM nr. ││ │DE UN RATING │21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │METODA FORMULEI REGLEMENTATE│Art. 75-77 ale Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │PONDEREA MEDIE DE RISC │Pentru pozitiile care beneficiaza de tehnici de diminuare a ││ │ │riscului de credit, instituţiile de credit trebuie să indice ││ │ │'ponderea efectiva de risc' a pozitiei respective, atunci când este││ │ │atins nivelul de acoperire integrală a expunerii, conform ││ │ │prevederilor art. 86 al Regulamentului BNR - CNVM nr. 21/26/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Atunci când pozitia││ │ │beneficiaza de protecţie parţială, institutia de credit trebuie să ││ │ │aplice metoda formulei reglementate, utilizand T ajustat conform ││ │ │prevederilor art. 89 para. (2)-(5) ale Regulamentului BNR-CNVM ││ │ │nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent ││ │ │expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Trebuie││ │ │redata ponderea de risc medie ponderata în functie de expunere. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │EXPUNERI PENTRU CARE │Art. 81 şi art. 82 ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006│ │PONDEREA DE RISC ESTE │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │DETERMINATA PE BAZA │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. ││ │PORTOFOLIULUI SUPORT │ ││ │(LOOK-THROUGH) │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │ABORDAREA BAZATA PE │Art. 66 şi art. 67 ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006│ │RATINGURI INTERNE │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │PONDEREA MEDIE DE RISC │Trebuie redata ponderea de risc medie ponderata în functie de ││ │ │expunere. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │REDUCEREA VALORII PONDERATE │Art. 94 şi art. 95 ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006│ │A EXPUNERII PRIN AJUSTARILE │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │DE VALOARE ŞI PROVIZIOANE │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Prevederile art. 94││ │(-) │ale regulamentului mentionat sunt aplicabile numai initiatorilor şi││ │ │numai în cazul în care expunerea nu a fost dedusa din fondurile ││ │ │proprii. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │VALOAREA PONDERATA LA RISC A│Capitolul V al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │EXPUNERII │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare, fără a tine cont de prevederile ││ │ │art. 68 al aceluiasi regulament cu privire la valoarea ponderata ││ │ │maxima a expunerilor şi excluzand orice valoare ponderata la risc a││ │ │expunerii corespunzătoare expunerilor redistribuite via fluxuri de ││ │ │iesire către alte formulare. Pentru securitizarile sintetice cu ││ │ │decalaje de scadente, valoarea care trebuie raportata în aceasta ││ │ │coloana nu trebuie să tina cont de nici un decalaj de scadenta. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36 bis│VALOAREA PONDERATA LA RISC A│Pentru securitizarile sintetice, în cazul decalajelor de scadenta, ││ │EXPUNERII AJUSTATA LA │ar trebui inclusa diferenţa "RW*'-RW(SP)", potrivit definitiilor de││ │DECALAJELE DE SCADENTE │la art. 21 al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │ │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare, cu excepţia cazului în care ││ │ │transele sunt ponderate cu 1250% şi valoarea care trebuie raportata││ │ │este zero. Trebuie avut în vedere faptul ca RW(SP) include atât ││ │ │valorile ponderate la risc ale expunerilor raportate la coloana 36 ││ │ │cat şi valorile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare ││ │ │expunerilor redistribuite via fluxuri de iesire către alte ││ │ │formulare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │CERINTELE TOTALE DE CAPITAL │Cerinţele de capital corespunzătoare valorii ponderate la risc a ││ │INAINTE DE APLICAREA │expunerilor, fără a tine cont de prevederile art. 68 al ││ │NIVELULUI MAXIM AL CERINTEI │Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului││ │DE CAPITAL (CAP) │de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din ││ │ │securitizare, cu privire la valorile maxime ponderate la risc ale ││ │ │expunerilor. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │ELEMENT MEMORANDUM: │Cerinţele de capital care provin din expunerile redistribuite către││ │CERINTELE DE CAPITAL │furnizorul de diminuare a riscului de credit, calculate în ││ │CORESPUNZATOARE FLUXURILOR │formularul corespunzător şi care sunt luate în considerare la ││ │DE IESIRE DIN SECURITIZARE, │determinarea nivelului maxim al cerințelor de capital (CAP) pentru ││ │POTRIVIT ABORDARII STANDARD,│pozitiile din securitizare. ││ │CATRE ALTE CATEGORII DE │ ││ │EXPUNERI │ │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │TOTALUL CERINTELOR DE │Totalul cerințelor de capital potrivit tratamentului aferent ││ │CAPITAL DUPA APLICAREA │operaţiunii de securitizare, după aplicarea nivelului maxim al ││ │NIVELULUI MAXIM AL CERINTEI │cerințelor de capital (CAP) conform prevederilor art. 68 al ││ │DE CAPITAL (CAP) │Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului││ │ │de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din ││ │ │securitizare. │├──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ RANDURI │├──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INITIATOR │Art. 2 para. (4) lit. f) al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INVESTITOR │Institutia de credit care detine pozitii din securitizare intr-o ││ │ │operaţiune de securitizare, pentru care nu este nici initiator nici││ │ │sponsor. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SPONSOR │Art. 2 para. (4) lit. g) al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. Dacă un sponsor, de││ │ │asemenea, îşi securitizeaza activele proprii, acesta trebuie să ││ │ │completeze liniile corespunzătoare initiatorului, cu informaţii cu ││ │ │privire la propriile active securitizate. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ELEMENTE BILANTIERE │A se consulta formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ELEMENTE DIN AFARA │Sa se consulte formularul CR SA. Aceasta categorie include orice ││ │BILANTULUI ŞI INSTRUMENTE │expunere din afara bilantului, furnizata unei structuri de ││ │FINANCIARE DERIVATE │securitizare. Pentru facilităţi de trezorerie, facilităţi de ││ │ │credit, avansuri de trezorerie acordate de administratorul ││ │ │creditului şi în linii de finanţare disponibile în cazul unei ││ │ │crize generale a pieţei, instituţiile trebuie să redea suma ││ │ │neutilizata. Pentru swap-uri pe rata dobanzii şi pe curs valutar, ││ │ │trebuie redata valoarea expunerii conform prevederilor art. 15 al ││ │ │Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului││ │ │de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din ││ │ │securitizare, potrivit prevederilor din formularul CR SA. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN TRANSA CU CEL MAI INALT │Art. 70 al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind ││ │RANG (SENIOR) │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN TRANSA CU RANG MEDIU │Toate transele care nu se încadrează în categoriile transa cu cel ││ │(MEZZANINE) │mai înalt rang sau transa care suporta prima pierderea, vor fi ││ │ │incadrate în această categorie. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DIN TRANSA CARE SUPORTA │Pozitiile din transele unei operaţiuni de securitizare (Art. 2 ││ │PRIMA PIERDEREA (FIRST LOSS)│para. (4) lit. d) al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind││ │ │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare) care suporta primele pierderea (de ││ │ │ex: discounturile la achizitionare, rambursabile, imprumuturile ││ │ │subordonate sau protectia creditului furnizata unor astfel de ││ │ │transe). Cu toate acestea, dacă aceasta transa nu furnizeaza o ││ │ │crestere semnificativa a calităţii creditului (potrivit art. 39 al ││ │ │Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului││ │ │de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din ││ │ │securitizare) transei imediat superioare, şi aceasta din urma va fi││ │ │considerata drept transa care suporta prima pierderea. Aceasta ││ │ │evaluare a cresterii calităţii creditului furnizata de transe ││ │ │diferite va fi repetata până când cresterea calităţii creditului ││ │ │furnizata de transa sau transele care suporta primele pierderea se ││ │ │dovedeste a fi semnificativa. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │RAMBURSARE ANTICIPATA │Art. 13 para. (2) al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind││ │ │tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi ││ │ │al pozitiilor din securitizare. Este relevant numai pentru ││ │ │initiatorii operaţiunilor de securitizare a expunerilor reinnoibile││ │ │cu clauze de rambursare anticipata. │├──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ALTELE │├──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Tipul securitizarii: │Detalierea cu privire la tipul securitizarii se va face pe: total, ││ │ │clasica şi sintetica, asa cum sunt definite mai jos. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Securitizare clasica │Art. 2 para. (4) lit. b) al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │├──────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Securitizare sintetica │Art. 2 para. (4) lit. c) al Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006│ │ │privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ││ │ │securitizate şi al pozitiilor din securitizare. │└──────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘*Font 8*    Tabel referinţe formular 8: MKR SA TDI    RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIŢIE AFERENT TITLURILOR DE CREANŢĂTRANZACŢIONATE┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire │ Referinţe Comentarii ││crt.│ │ │├────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COLOANE │├────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1, 2│Toate pozitiile │Art. 3 şi 21 din Regulamentul 22/27/2006. Acestea sunt pozitii ││ │ │brute care nu sunt compensate pe tipuri de instrumente dar se ││ │ │exclud pozitiile aferente angajamentelor de preluare ferma ││ │ │subscrise sau sub-angajate de către terţe părţi (Anexa I, pct. 41, ││ │ │a doua propozitie din Regulamentul 22/27/2006). Referitor la ││ │ │distinctia între pozitii Lungi şi Scurte, care se aplică de ││ │ │asemenea acestor pozitii brute, a se vedea Anexa I, pct. 4, ││ │ │ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │(-) Efectul de reducere al │Anexa I, pct. 41, primul alineat, ultima propozitie din ││ │pozitiilor aferente │Regulamentul 22/27/2006 şi Anexa I, pct. 41, al treilea alineat din││ │angajamentelor de preluare │Regulamentul 22/27/2006. ││ │ferma │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4, 5│Pozitii nete │Anexa I, pct. 1-5 şi 13 din Regulamentul 22/27/2006. Referitor la ││ │ │distinctia între pozitiile Lungi şi Scurte, a se vedea Anexa I, ││ │ │pct. 4, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6, 7│REDUCERI AFERENTE POZITIILOR │Anexa I, pct. 42-46 din Regulamentul 22/27/2006. Reduceri ale ││ │DIN PORTOFOLIUL DE │pozitiilor nete care sunt supuse unei cerinţe de capital pentru ││ │TRANZACTIONARE ACOPERITE PRIN │riscul specific aferent derivatelor de credit. ││ │DERIVATE DE CREDIT │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │Pozitii nete supuse cerințelor│Acele pozitii nete pentru care, conform diferitelor abordari avute ││ │de capital │în vedere în Anexa I la Regulamentul 22/27/2006, trebuie deţinute ││ │ │cerinţe de capital. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Cerinţa de capital (%) │Cerinţa de capital, exprimata procentual, pentru riscul de pozitie ││ │ │aferent pozitiilor nete relevante, determinata potrivit diferitelor││ │ │abordari avute în vedere în Anexa I la Regulamentul 22/27/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │Cerinţe de capital │Cerinţa de capital pentru orice pozitie relevanta, determinata ││ │ │potrivit Anexei I la Regulamentul 22/27/2006. │├────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ RANDURI │├────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Titluri de creanta │Pozitii pe instrumente de creanta tranzactionate care se afla în ││ │tranzactionate, din │Portofoliul de Tranzactionare, precum şi cerinţele de capital ││ │portofoliul de tranzactionare │aferente acestora pentru riscul de pozitie conform art. 9, alin. ││ │ │1(a) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei I la Regulamentul ││ │ │22/27/2006 şi art. 2(b) din Regulamentul 13/18/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Risc general. Abordarea pe │Pozitii pe instrumente de creanta tranzactionate supuse abordarii ││ │baza scadentei │pe baza scadentei conform Anexei I, pct. 17-24 din Regulamentul ││ │ │22/27/2006, precum şi cerinţele de capital aferente stabilite în ││ │ │Anexa I, pct. 25 din Regulamentul 22/27/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1│Zona 1 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2│Zona 2 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3│Zona 3 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006. │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.a│Pozitie ponderata pusa în │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │corespondenta în toate benzile│ ││ │de scadenta │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.b│Pozitie ponderata pusa în │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │corespondenta din zona 1 │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.c│Pozitie ponderata pusa în │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │corespondenta din zona 2 │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.d│Pozitie ponderata pusa în │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │corespondenta din zona 3 │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.e1│Pozitie ponderata pusa în │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │corespondenta între zonele 1 │ ││ │şi 2 │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.e2│Pozitie ponderata pusa în │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │corespondenta între zonele 2 │ ││ │şi 3 │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.f │Pozitie ponderata pusa în │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │corespondenta între zonele 1 │ ││ │şi 3 │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.g │Pozitii ponderate reziduale │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul 22/27/2006. ││ │nepuse în corespondenta │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Risc general. Abordarea pe │Pozitii pe instrumente de creanta tranzactionate supuse abordarii ││ │baza duratei │pe baza duratei conform Anexei I, pct. 26-31 din Regulamentul ││ │ │22/27/2006, precum şi cerinţele de capital aferente stabilite în ││ │ │Anexa I, pct. 32 din Regulamentul 22/27/2006. │<