NORME din 26 septembrie 2007de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 15 octombrie 2007   +  Capitolul I Domeniul de aplicare, definiţii şi dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare în România a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994. (2) Prezentele norme se aplică transporturilor rutiere de mărfuri periculoase efectuate pe teritoriul României, activităţilor de control efectuate în transportul rutier de mărfuri periculoase la vehiculele care circulă sau intră pe teritoriul României dintr-o altă ţară, controalelor activităţilor desfăşurate de întreprinderi aşa cum sunt definite în prezenta hotărâre. (3) Prezentele norme nu se aplică transportului de mărfuri periculoase cu vehicule aparţinând instituţiilor publice componente ale sistemului naţional de apărare sau aflate în responsabilitatea acestora. (4) Transporturile de mărfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere aparţinând instituţiilor publice componente ale sistemului naţional de apărare se vor executa corespunzător normelor proprii elaborate de acestea, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Prezentele norme nu limitează dreptul autorităţilor competente de a emite, cu respectarea legislaţiei comunitare, reglementări privind: a) transportul naţional şi internaţional de mărfuri periculoase pe teritoriul României, efectuat cu vehicule care nu intră sub incidenţa prezentelor norme; b) regulamentele de circulaţie rutieră specifice transportului naţional şi internaţional de mărfuri periculoase. (2) Domeniul de aplicare al reglementărilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi extins. (3) Reglementările prevăzute la alin. (1) încetează să se aplice dacă alte măsuri similare devin obligatorii potrivit dispoziţiilor comunitare.  +  Articolul 3 (1) În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) A.D.R. - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, actualizat cu amendamentele ulterioare; b) vehicul - orice fel de autovehicul rutier, complet sau incomplet, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă proiectată de peste 25 km/oră, precum şi remorcile acestuia, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a maşinilor mobile; c) mărfuri periculoase - acele substanţe şi obiecte al căror transport rutier este interzis sau este autorizat numai în anumite împrejurări, potrivit anexelor A şi B la A.D.R.; d) transport - orice operaţiune de transport rutier efectuată de un vehicul, integral sau parţial pe drumurile publice din România, inclusiv operaţiunile de încărcare şi descărcare a mărfurilor periculoase prevăzute în anexele A şi B la A.D.R., cu excepţia operaţiunilor efectuate integral în perimetrul unei zone închise; e) întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, cu ori fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu ori fără scop lucrativ, şi orice organism aflat în subordinea unei autorităţi publice, care are personalitate juridică sau depinde de o autoritate care are personalitate juridică/care transportă, încarcă ori descarcă mărfuri periculoase sau determină transportul acestora, precum şi cele care depozitează temporar, colectează, ambalează sau livrează astfel de mărfuri ca parte a operaţiunii de transport şi care sunt stabilite pe teritoriul României ori desfăşoară pe teritoriul României astfel de activităţi; f) control - orice activitate de control, inspecţie, verificare sau formalitate îndeplinite de autorităţile competente în scopul asigurării siguranţei în transportul de mărfuri periculoase. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu cele prevăzute în cap. 1.2 din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 4 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 12, mărfurile periculoase al căror transport este interzis potrivit anexelor A şi B la A.D.R. nu vor fi transportate rutier. (2) Transportul celorlalte mărfuri periculoase enumerate în anexa A la A.D.R. este autorizat în condiţiile respectării prevederilor anexelor A şi B la A.D.R., în special în ceea ce priveşte: a) ambalarea şi etichetarea mărfurilor în cauză; şi b) construcţia, echipamentul şi exploatarea corespunzătoare a vehiculului care transportă mărfurile în cauză.  +  Capitolul II Derogări, restricţii şi exceptări  +  Articolul 5 (1) Pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic naţional, efectuat cu vehicule înmatriculate în România, pot fi adoptate dispoziţii suplimentare faţă de cele prevăzute în anexele A şi B la A.D.R., dacă acestea sunt conforme cu Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri periculoase. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) pot fi valabile cel mult până când anexele A şi B la A.D.R. vor prelua prin revizuire aceste recomandări. (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor A.D.R., informează Comisia Europeană despre dispoziţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare, mai ales celei privind accesul la piaţă, România îşi păstrează dreptul de a reglementa sau de a interzice transportul anumitor mărfuri periculoase pe teritoriul său, strict pentru alte raţiuni decât cele de siguranţă pe perioada transportului, cum ar fi raţiuni de siguranţă naţională, de prohibiţie a deţinerii sau utilizării acestora, ori de protecţie a mediului. (2) Orice reglementări impuse potrivit alin. (1) vehiculelor care efectuează un transport internaţional se adoptă potrivit prevederilor cap. 1.9 din anexa A la A.D.R., se limitează ca domeniu şi arie de aplicare, se aplică atât transporturilor naţionale, cât şi internaţionale şi nu pot da naştere niciunei discriminări.  +  Articolul 7Cu excepţia cerinţelor privitoare la construcţie, pot fi adoptate dispoziţii mai stricte în privinţa transportului rutier naţional de mărfuri periculoase efectuat cu vehicule înmatriculate în România.  +  Articolul 8În cazul în care Ministerul Transporturilor consideră că dispoziţiile aplicabile privind siguranţa transporturilor rutiere de mărfuri periculoase sunt insuficiente pentru a limita pericolele generate de transport în cazul unui eveniment şi dacă există nevoia urgentă de a se întreprinde o acţiune, atunci, în faza de planificare, această instituţie notifică Comisia Europeană despre măsurile pe care îşi propune să le ia, urmând ca aceste măsuri să fie aplicate numai după obţinerea acceptului Comisiei Europene.  +  Articolul 9Fără a aduce atingere prevederilor art. 25, în cazul operaţiunilor de transport multimodal care implică, pe lângă transportul rutier, transportul maritim sau aerian, dacă mărfurile periculoase sunt clasificate, ambalate şi etichetate potrivit cerinţelor reglementărilor privind transportul maritim ori aerian al mărfurilor periculoase, atunci cerinţele prezentelor norme privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea se consideră îndeplinite.  +  Articolul 10Prin excepţie de la dispoziţiile din anexele A şi B la A.D.R. referitoare la limba utilizată în marcajele şi documentaţia relevantă, la transportul rutier de mărfuri periculoase în trafic naţional poate fi utilizată doar limba română.  +  Articolul 11Echipamentele sub presiune transportabile pot fi utilizate în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Transporturilor poate autoriza desfăşurarea unei operaţiuni ad-hoc de transport rutier de mărfuri periculoase în trafic intern, care este fie interzisă prin anexa A sau B la A.D.R., fie este efectuată în condiţii diferite de cele prevăzute în aceste anexe, cu condiţia ca această operaţiune ad-hoc de transport să nu aducă atingere siguranţei sau securităţii şi să fie clar limitată în timp şi scop. (2) Pe perioade ce nu pot depăşi 5 ani, Ministerul Transporturilor poate adopta, în condiţiile legii, anumite derogări temporare de la respectarea anexelor A şi B la A.D.R., cu respectarea prevederilor cap. 1.5 din anexa A la A.D.R. şi în urma notificării Comisiei Europene. (3) Derogările temporare prevăzute la alin. (2) nu pot fi reînnoite.  +  Articolul 13 (1) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulaţie în statele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaţionale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile Directivei nr. 94/55/CE , cu modificările şi completările ulterioare. (2) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulaţie în alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaţionale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile A.D.R.  +  Articolul 14Derogările prevăzute în prezentul capitol se completează cu cele prevăzute în secţiunea 1.1.3 şi în cap. 1.6 şi 3.4 din anexa A la A.D.R.  +  Capitolul III Atribuţii şi obligaţii  +  Articolul 15 (1) Autorităţile administraţiei publice au următoarele atribuţii:I. Ministerul Transporturilor: a) reglementarea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în condiţii de securitate, siguranţă a transportului şi protecţie a mediului; b) reglementarea condiţiilor de omologare, agreare şi efectuare a inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase; c) reglementarea pregătirii profesionale a conducătorilor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase şi a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, precum şi acordarea şi recunoaşterea certificatelor de pregătire profesională ale acestora; d) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi, după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor; e) controlul în transportul rutier de mărfuri periculoase; f) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;II. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare: a) reglementarea şi controlul condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive în condiţii de securitate, siguranţă a transportului şi protecţie a mediului; b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi, după caz, cu autorităţile publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive; c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;III. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile: a) eliberarea şi controlul deţinerii acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu pentru operatorii economici care ambalează, depozitează în vederea expedierii, încarcă, descarcă şi/sau transportă mărfuri periculoase; b) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;IV. Ministerul Economiei şi Finanţelor: a) reglementarea condiţiilor de construcţie, probe, omologare, marcare a tipului şi verificare periodică pentru ambalajele şi recipientele destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase; b) elaborarea normelor privind omologarea şi verificarea periodică a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase; c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;V. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: a) intervenţia operativă în caz de eveniment sau de iminenţă a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase; b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor şi, după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor; c) elaborarea, împreună cu autorităţile publice locale, a planurilor de alarmare şi intervenţie în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transportului mărfurilor periculoase; d) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun; e) elaborarea şi controlul respectării de către unităţile şi structurile din subordine sau coordonare, a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);VI. autorităţile administraţiei publice locale: a) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare; b) elaborarea unor programe locale de alarmare şi intervenţie în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase; c) stabilirea locurilor unde încărcarea, descărcarea şi/sau parcarea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase sunt interzise sau autorizate numai în anumite condiţii; d) participarea la organizarea intervenţiei pentru limitarea efectelor evenimentelor grave provocate în timpul transportului mărfurilor periculoase;VII. Ministerul Apărării, pentru:- elaborarea şi controlul respectării de către unităţile şi instituţiile din subordine a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);VIII. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, pentru: a) elaborarea normelor privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, încărcarea şi descărcarea mărfurilor periculoase, precum şi a celor privind compatibilitatea ambalajelor destinate transportului mărfurilor periculoase; b) omologarea şi recunoaşterea omologării ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase; c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice prevăzute la alin. (1) vor emite sau actualiza reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prezentelor norme în domeniul lor de activitate. (3) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) comunică Ministerului Transporturilor textele reglementărilor elaborate potrivit alin. (2) în vederea notificării Comisiei Europene.  +  Articolul 16 (1) Obligaţiile principalilor factori implicaţi în transportul de mărfuri periculoase, respectiv expeditorul, transportatorul şi destinatarul, sunt stabilite în secţiunile 1.4.1 şi 1.4.2 din anexa A la A.D.R. (2) Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi în transportul de mărfuri periculoase, respectiv încărcătorul, ambalatorul, încărcătorul de cisterne şi operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile, sunt stabilite în secţiunile 1.4.1 şi 1.4.3 din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 17 (1) Întreprinderile care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase au obligaţia de a desemna pentru fiecare punct de lucru câte un consilier de siguranţă, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare. (2) Consilierii de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase trebuie să fie deţinători ai unui certificat de consilier de siguranţă valabil, obţinut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secţiunii 1.8.3 din anexa A la A.D.R. (3) Conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie deţinători ai unui certificat A.D.R. valabil, obţinut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secţiunilor 8.2.1 şi 8.2.2 din anexa B la A.D.R.  +  Articolul 18 (1) Personalul utilizat la operarea cu mărfuri periculoase, altul decât cel prevăzut la art. 17, trebuie să fie instruit potrivit prevederilor cap. 1.3 din anexa A la A.D.R. şi ale secţiunii 8.2.3 din anexa B la A.D.R. (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) poate face parte din pregătirea pentru protecţia muncii şi se face cu ocazia angajării, primirii de responsabilităţi pe linia transportului de mărfuri periculoase şi periodic, la intervale de maximum un an. (3) Instruirea prevăzută la alin. (1) se înregistrează în dosarul personal al angajatului.  +  Articolul 19Pe lângă obligaţiile prevăzute în alte acte normative, vehiculele utilizate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii: a) să corespundă prevederilor cap. 8.1 din anexa B la A.D.R.; b) să fie placardate potrivit cap. 5.3 din anexa A la A.D.R.; c) să deţină certificat de agreare, dacă acest lucru este impus de reglementările în vigoare care transpun prevederile părţii 9 din anexa B la A.D.R.  +  Articolul 20Întreprinderile care operează cu mărfurile periculoase de mare risc prevăzute în tabelul 1.10.5 din anexa A la A.D.R. trebuie să respecte prevederile cap. 1.10 din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 21 (1) Pentru a putea fi încărcate în vehicule în vederea transportului, mărfurile periculoase trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie admise la transportul rutier potrivit cap. 2.2 şi tabelului A din cap. 3.2 din anexa A la A.D.R.; b) să fie clasificate complet potrivit prevederilor părţii a 2-a din anexa A la A.D.R.; c) să fie ambalate în ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor părţii a 4-a şi cap. 5.1 din anexa A la A.D.R.; d) să fie marcate şi etichetate potrivit cap. 5.2 din anexa A la A.D.R. (2) Laboratoarele care analizează mărfurile periculoase, în vederea clasificării acestora, trebuie să fie acreditate sau certificate că respectă principiile bunei practici de laborator potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 22Pe lângă documentele privind transportul rutier stabilite prin alte reglementări, la bordul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să se afle documentele stabilite în secţiunea 8.1.2 din anexa B la A.D.R.  +  Articolul 23Ambalajele, recipientele mari pentru transportul în vrac (RMV), ambalajele mari, cisternele şi containerele pentru transportul în vrac utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase trebuie să se conformeze cerinţelor stabilite în partea a 6-a din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 24La încărcarea, transportul şi descărcarea mărfurilor periculoase se vor respecta prevederile cap. 5.5 şi ale părţii a 7-a din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 25În cazul transportului combinat sau multimodal al mărfurilor periculoase ori al utilizării unor echipamente construite pentru a corespunde cerinţelor reglementărilor care vizează alte moduri de transport, în plus faţă de prevederile art. 9, se vor aplica prevederile relevante din secţiunea 1.1.4 din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 26Întreprinderile care operează cu materiale radioactive din clasa 7 vor respecta şi prevederile cap. 1.7 din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 27La clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, încărcarea, transportul rutier şi descărcarea mărfurilor periculoase, întreprinderile vor respecta toate dispoziţiile la care se face trimitere în cap. 3.1 şi 3.2 din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 28În cazul producerii unui eveniment grav în timpul transportului de mărfuri periculoase pe teritoriul României, al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care este parte contractantă la A.D.R., întreprinderile înregistrate în România, ale căror vehicule sunt implicate în accident, au obligaţia de a redacta un raport potrivit prevederilor secţiunii 1.8.5 din anexa A la A.D.R. şi de a-l transmite Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 29Întreprinderile au obligaţia de a transmite Ministerului Transporturilor un raport anual privitor la activitatea desfăşurată, aşa cum este prevăzut în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.044/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30Membrii echipajelor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile cap. 8.1, 8.3 şi 8.4 din anexa B la A.D.R.; b) să poarte asupra lor, pe toată durata transportului, documente de identitate şi, în cazul conducătorului auto, certificatul A.D.R. valabil, corespunzător tipului de vehicul şi mărfurilor transportate; c) în caz de evenimente care implică mărfurile periculoase, membrii echipajului au obligaţia de a lua măsurile prevăzute în instrucţiunile scrise şi, dacă este cazul, de a alarma autorităţile însărcinate cu intervenţia în astfel de situaţii.  +  Capitolul IV Control, contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 31Controlul respectării prezentelor norme se realizează de către: a) personalul cu atribuţii de control împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, în traficul rutier, la sediile întreprinderilor şi în punctele de trecere a frontierei de stat; b) personalul cu atribuţii de control împuternicit în acest scop de preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în toate situaţiile în care sunt deţinute sau transportate materiale radioactive, iar în traficul rutier, împreună cu personalul prevăzut la lit. a) sau e); c) personalul cu atribuţii de control împuternicit în acest scop de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, la sediile întreprinderilor, iar în traficul rutier şi în punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu personalul prevăzut la lit. a) sau e); d) personalul cu atribuţii de control împuternicit în acest scop de Ministerul Apărării, în ceea ce priveşte controlul respectării normelor prevăzute la art. 1 alin. (4) de către unităţile şi instituţiile din subordine; e) personalul cu atribuţii de control împuternicit în acest scop de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în traficul rutier, împreună cu personalul prevăzut la lit. a), b) sau c).  +  Articolul 32 (1) Autorităţile competente împuternicite să efectueze control potrivit prezentelor norme se vor asigura că un segment reprezentativ al transporturilor rutiere de mărfuri periculoase face obiectul controalelor stabilite prin prezentele norme, astfel încât să se verifice conformitatea acestora cu legislaţia privind transportul rutier de mărfuri periculoase. (2) În cazul controlului vehiculelor din ţările membre ale Uniunii Europene, controalele se efectuează potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul (CEE) nr. 4.060/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare şi ale art. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 3.912/92 al Consiliului din 17 decembrie 1992 privind controalele efectuate în interiorul Comunităţii în domeniul transporturilor rutiere şi transporturilor pe căi navigabile interioare efectuate cu mijloace de transport înmatriculate sau puse în circulaţie într-un stat terţ. (3) La efectuarea controlului privind respectarea prezentelor norme, autorităţile prevăzute la art. 31 vor avea în vedere şi respectarea prevederilor secţiunii 1.8.1 din anexa A la A.D.R.  +  Articolul 33 (1) La efectuarea controalelor în trafic, în punctele de încărcare şi descărcare a mărfurilor periculoase, personalul cu atribuţii de control prevăzut la art. 31 va completa buletinul de control prevăzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare, din care un exemplar va fi înmânat conducătorului auto pentru a simplifica sau evita, dacă este posibil, controalele ulterioare. (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului personalului prevăzut la art. 31 de a efectua un control amănunţit al oricărui transport de mărfuri periculoase. (3) Controalele în trafic vor fi efectuate aleatoriu şi vor acoperi pe cât posibil o arie extinsă din reţeaua rutieră. (4) Locurile alese pentru controalele în trafic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să permită scoaterea din trafic, oprirea şi staţionarea vehiculelor în condiţii de siguranţă; b) să permită punerea în conformitate cu prevederile prezentelor norme a transporturilor neconforme; c) să permită, dacă este necesar, imobilizarea vehiculelor pe loc sau într-un alt loc stabilit în acest sens de către personalul care efectuează controlul, fără a periclita siguranţa. (5) Atunci când există suspiciunea neconcordanţei între înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate, cu condiţia ca acest lucru să nu pericliteze siguranţa, în trafic sau la sediul întreprinderilor, se pot preleva probe din mărfuri pentru a fi examinate de laboratoarele autorizate. (6) Durata controalelor nu va depăşi un termen rezonabil. (7) La controlul vehiculelor care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase, personalul prevăzut la art. 31 are dreptul să pătrundă atât în spaţiul destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul destinat mărfurilor pentru efectuarea controlului şi verificărilor care se impun. (8) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, personalul prevăzut la art. 31 are dreptul să pătrundă în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de acestea. (9) La efectuarea controlului la sediile întreprinderilor, acestea au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul prevăzut la art. 31.  +  Articolul 34 (1) Fără a împiedica aplicarea altor sancţiuni stabilite potrivit dispoziţiilor legale, vehiculele care prezintă un pericol iminent prin încălcarea uneia sau mai multor prevederi privind transportul rutier, în special din cele prevăzute la art. 37-39, vor fi imobilizate pe loc sau într-un loc stabilit în acest scop de către personalul cu atribuţii de control şi li se va solicita punerea în conformitate înainte de continuarea deplasării sau vor fi luate alte măsuri corespunzătoare, care, în funcţie de împrejurările sau cerinţele privind siguranţa, pot include refuzul accesului pe teritoriul României. (2) În situaţia în care, în termen de 72 de ore de la imobilizarea vehiculului, contravenientul nu a eliminat cauzele care au stat la baza acesteia, personalul cu atribuţii de control poate apela la o terţă parte care să elimine cauzele imobilizării, costurile operaţiunilor de eliminare fiind suportate de către contravenient. (3) Prevederile alin. (2) nu se referă la situaţiile în care cerinţele de siguranţă sau securitate reclamă o intervenţie imediată a autorităţilor cu atribuţii în acest sens, pentru eliminarea unei stări de pericol iminent.  +  Articolul 35 (1) Controalele se efectuează la sediul întreprinderilor în următoarele situaţii: a) dacă în traficul rutier s-au constatat încălcări de natură să pericliteze siguranţa în transportul de mărfuri periculoase; b) dacă autorităţile cu atribuţii de control din alte state membre sau părţi contractante ale A.D.R. au informat autorităţile prevăzute la art. 31 despre încălcări grave sau repetate ale reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase; c) ca măsură preventivă în scopul asigurării respectării prezentelor norme. (2) Obiectivul acestor controale este de a se asigura respectarea legislaţiei în materie privind condiţiile de siguranţă şi securitate în transportul rutier de mărfuri periculoase. (3) Dacă se constată una sau mai multe încălcări referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase, în special cele prevăzute în art. 37-39, transportul se aduce la conformitate înainte ca mărfurile să plece din întreprindere sau este supus aplicării altor măsuri corespunzătoare.  +  Articolul 36 (1) În sensul prezentelor norme, contravenţiile prevăzute la art. 37-39 se împart în 3 categorii, clasificate în funcţie de dimensiunea riscului pe care îl prezintă fiecare, categoria I incluzând contravenţiile cu riscurile cele mai mari. (2) Încadrarea faptelor în categoriile corespunzătoare de risc se face de către autoritatea care efectuează controlul, ţinând seama de prevederile art. 37-39, precum şi de alţi factori conjuncturali relevanţi. (3) În cazul în care se constată mai multe contravenţii la o unitate de transport, la pct. 32 din buletinul de control prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme se va consemna doar categoria de risc cea mai gravă.  +  Articolul 37 (1) Categoria I de risc este atribuită în cazurile în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc ridicat de deces, vătămare corporală gravă sau deteriorarea semnificativă/importantă a mediului înconjurător. (2) Pentru contravenţiile din categoria I de risc se pot lua imediat măsuri de siguranţă corespunzătoare, cum ar fi imobilizarea vehiculului, în condiţiile legii. (3) Constituie contravenţii din categoria I de risc următoarele fapte:1. transportul mărfurilor periculoase interzise la transport;2. scurgerea substanţelor periculoase;3. utilizarea unui mod de transport interzis sau a unui mijloc de transport necorespunzător;4. transportul în vrac într-un container care nu este din punct de vedere structural corespunzător utilizării;5. transportul cu un vehicul fără certificatul de agreare adecvat pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase;6. vehiculul nu mai respectă condiţiile de agreare şi prezintă un pericol imediat. Dacă vehiculul nu prezintă pericol imediat, nerespectarea se regăseşte la categoria a II-a de risc;7. utilizarea de ambalaje neomologate;8. utilizarea de ambalaje care nu sunt conforme cu instrucţiunile de ambalare aplicabile;9. nerespectarea dispoziţiilor speciale referitoare la ambalarea în comun;10. nerespectarea prevederilor referitoare la fixarea şi stivuirea încărcăturii;11. nerespectarea prevederilor referitoare la încărcarea în comun a coletelor;12. nerespectarea gradului de umplere a cisternelor sau a ambalajelor;13. nerespectarea dispoziţiilor de limitare a cantităţilor transportate cu o unitate de transport;14. transportul de mărfuri periculoase fără indicarea prezenţei acestora prin documente, prin marcare şi etichetare a coletelor sau prin placardare şi marcare a vehiculului;15. transportul fără placardarea şi marcarea vehiculului;16. absenţa informaţiilor referitoare la substanţa transportată, permiţând determinarea unei contravenţii de categoria I de risc, de exemplu numărul ONU, denumirea, grupa de ambalare;17. nedeţinerea de către conducătorul auto a certificatului de pregătire profesională valabil;18. utilizarea focului sau a unei lămpi electrice neprotejate;19. nerespectarea interdicţiei de a fuma;20. neexecutarea măsurilor prevăzute în instrucţiunile scrise aflate la bordul vehiculului şi aplicabile mărfurilor transportate;21. refuzul accesului sau obstrucţionarea personalului prevăzut la art. 31 la efectuarea controlului în trafic ori la sediile întreprinderilor.  +  Articolul 38 (1) Categoria a II-a de risc este atribuită în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc de vătămare corporală sau deteriorare a mediului. (2) În cazul săvârşirii contravenţiilor din categoria a II-a de risc se iau măsuri corective corespunzătoare, cum ar fi obligaţia punerii în conformitate cu prevederile prezentelor norme la locul controlului, iar dacă acest lucru nu este posibil sau adecvat, până cel târziu la încheierea operaţiunii de transport în curs. (3) Constituie contravenţii din categoria a II-a de risc următoarele fapte:1. unitatea de transport are mai mult de o remorcă/ semiremorcă;2. vehiculul nu mai respectă condiţiile de agreare, dar nu prezintă un pericol imediat;3. la bordul vehiculului nu există toate stingătoarele de incendiu funcţionale conform cerinţelor prezentelor norme. Un stingător de incendiu poate fi considerat ca fiind funcţional dacă este utilizabil, dar lipsesc doar sigiliul prescris şi/sau termenul de valabilitate. Nu este considerat funcţional stingătorul de incendiu care este în mod evident inutilizabil, cum ar fi cel la care indicaţia manometrului este aproape "zero";4. la bordul vehiculului nu există echipamentele prevăzute în A.D.R. sau în instrucţiunile scrise;5. datele referitoare la încercare şi inspecţie şi cele referitoare la durata de utilizare a ambalajelor, a recipientelor mari de vrac sau a ambalajelor mari nu sunt respectate;6. transportul de mărfuri în ambalaje, recipiente mari de vrac sau ambalaje mari deteriorate ori transportul de ambalaje goale, necurăţate şi deteriorate;7. transportul de mărfuri în colete într-un container care nu este utilizabil din punct de vedere structural;8. cisterne/containere-cisternă, inclusiv cele goale şi necurăţate, care nu sunt închise corespunzător;9. transportul unui ambalaj combinat, cu un supraambalaj care nu este închis corespunzător;10. etichetarea, marcarea sau placardarea necorespunzătoare;11. lipsa instrucţiunilor scrise în conformitate cu A.D.R. sau existenţa unor instrucţiuni scrise care nu sunt aplicabile mărfurilor transportate;12. supravegherea sau parcarea necorespunzătoare a vehiculului;13. indicarea pe ambalaje, colete sau mijloace de transport a unor pericole inexistente;14. utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operaţiunilor de manipulare, încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase;15. neefectuarea, efectuarea necorespunzătoare sau cu personal neinstruit a operaţiunilor de curăţare, spălare, neutralizare, decontaminare sau dezinfectare a ambalajului ori a vehiculului după descărcarea mărfurilor periculoase. Dacă aceste activităţi prezintă un risc major pentru personal sau mediu, vor fi încadrate la categoria I de risc.  +  Articolul 39 (1) Categoria a III-a de risc se atribuie în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc redus de vătămare corporală sau deteriorare a mediului înconjurător. (2) În cazul săvârşirii contravenţiilor din categoria a III-a de risc, dacă nu este necesară adoptarea de măsuri corective corespunzătoare pe loc, acestea pot fi aplicate la o dată ulterioară la sediul întreprinderii. (3) Constituie contravenţii din categoria a III-a de risc următoarele fapte:1. dimensiunile panourilor sau etichetelor ori dimensiunile literelor, cifrelor sau simbolurilor de pe panouri ori de pe etichete nu respectă prevederile art. 19 lit. b) şi ale art. 21 alin. (1) lit. d);2. absenţa din documentele de transport a unor informaţii, altele decât cele enunţate la categoria I de risc prevăzute la art. 37 alin. (3) pct. 16;3. absenţa de la bordul autovehiculului a certificatului de pregătire profesională al conducătorului auto, în condiţiile în care există dovezi că acesta deţine un astfel de certificat;4. nedesemnarea consilierului/consilierilor de siguranţă în cadrul întreprinderii;5. neredactarea şi/sau necomunicarea către organismul examinator desemnat care a eliberat certificatul consilierului de siguranţă al întreprinderii a raportului anual al consilierului de siguranţă, potrivit anexei E la Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase şi potrivit prevederilor subsecţiunii 1.8.3.3 din A.D.R.;6. neîntocmirea, întocmirea necorespunzătoare, neimplementarea şi/sau implementarea necorespunzătoare de către întreprindere a planului de securitate impus prin prevederile cap. 1.10 din A.D.R.  +  Articolul 40 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 37 se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă expeditorului şi/sau transportatorului. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 38 se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei, aplicabilă expeditorului şi/sau transportatorului. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 39 se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă expeditorului şi/sau transportatorului. (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 41În cazul în care din documentele prezentate de conducătorul auto nu poate fi identificată întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplică acestuia.  +  Articolul 42Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 37-39 se fac de către personalul cu atribuţii de control prevăzut la art. 31.  +  Articolul 43Contravenţiilor prevăzute la art. 37-39 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 44 (1) Imobilizarea vehiculului rutier prevăzută la art. 33, 34 şi 37 se realizează în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, potrivit legii, şi, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuţelor cu numerele de înmatriculare până la punerea în conformitate în vederea continuării cursei. (2) Măsura imobilizării vehiculului dispusă de personalul cu atribuţii de control se menţionează în următoarele documente: a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; b) buletinul de control; c) diagrama tahograf, după caz; d) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numerele de înmatriculare. (3) Pe durata imobilizării asigurarea securităţii şi integrităţii vehiculului şi a încărcăturii se află sub răspunderea juridică a transportatorului, potrivit legii. (4) Personalul cu atribuţii de control prevăzut la art. 31 are dreptul de a reţine documentele de transport, certificatele de agreare sau certificatele de pregătire profesională ale conducătorilor auto, când se constată că acestea au fost înstrăinate, modificate sau deteriorate sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării lor, după caz. (5) Permisiunea privind reluarea efectuării transportului cu vehicule înmatriculate în alte state se acordă după punerea în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 19-27 şi ale art. 30, precum şi cu condiţia achitării amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 45 (1) Pe bază de reciprocitate, România acordă sprijin statelor membre ale Uniunii Europene şi părţilor contractante ale A.D.R. în vederea aplicării corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), încălcările grave sau repetate care periclitează siguranţa transportului de mărfuri periculoase, săvârşite cu un vehicul sau de către o întreprindere nerezidente în România, se comunică autorităţilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau partea contractantă a A.D.R. în care este înmatriculat vehiculul sau în care este stabilită întreprinderea. (3) Autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantă a A.D.R. pot să solicite autorităţilor române să ia măsurile corespunzătoare împotriva vehiculelor sau întreprinderilor despre care constată că încalcă pe teritoriile lor, în mod grav sau repetat, legislaţia privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. (4) Autorităţile române vor solicita luarea de măsuri autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene sau părţile contractante ale A.D.R. în care sunt înmatriculate vehiculele sau în care sunt stabilite întreprinderile care încalcă pe teritoriul României, în mod grav sau repetat, legislaţia privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. (5) Autorităţile române şi cele din statele membre ale Uniunii Europene sau părţi contractante ale A.D.R. îşi notifică reciproc măsurile adoptate în baza alin. (3) şi (4).  +  Articolul 46 (1) Dacă din cele constatate în timpul unui control în traficul rutier la un vehicul înmatriculat în România, în alt stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantă a A.D.R. există motive să se considere că au fost comise încălcări grave sau repetate, care nu se pot detecta în timpul controlului respectiv din lipsa datelor necesare, autorităţile române şi autorităţile competente din statele prevăzute îşi acordă sprijin reciproc pentru clarificarea situaţiei, potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Dacă în scopul aplicării prevederilor alin. (1) se efectuează un control la sediul întreprinderii sau întreprinderilor în cauză, rezultatele acestora se comunică celuilalt stat membru al Uniunii Europene sau celeilalte părţi contractante la A.D.R., interesată.  +  Articolul 47 (1) Instituţiile cu atribuţii de control prevăzute la art. 31 vor transmite Direcţiei generale de infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, până cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, pentru anul anterior, un raport cu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile prezentelor norme, elaborat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, inclusiv următoarele detalii: a) numărul de controale efectuate; b) numărul de vehicule controlate în funcţie de statul în care acestea sunt înmatriculate (vehicule înmatriculate naţional, în alte state membre sau în ţări terţe); c) numărul şi tipurile de încălcări înregistrate; d) tipul şi numărul sancţiunilor impuse. (2) Până cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, organismul examinator desemnat cu emiterea certificatelor de consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, în baza rapoartelor anuale ale consilierilor de siguranţă, va transmite Direcţiei generale de infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor datele privind volumul total determinat sau estimat al mărfurilor periculoase transportate rutier, în tone şi în tone/kilometru, pentru anul precedent. (3) Până cel târziu la data de 31 decembrie în fiecare an, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene un raport centralizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, al controalelor efectuate şi al volumului total determinat sau estimat al mărfurilor periculoase transportate rutier în anul precedent.  +  Articolul 48Măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 8 şi 12 se adoptă prin ordin al ministrului transporturilor sau, după caz, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al altei autorităţi a administraţiei publice centrale şi se comunică Comisiei Europene.  +  Articolul 49Textul prezentelor norme se comunică Comisiei Europene de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 50Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 51Prezentele norme transpun prevederile Directivei 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 319 din 12 decembrie 1994, aşa cum a fost modificată de Directiva 96/86/CE a Comisiei din 13 decembrie 1996, de Directiva 1999/47/CE a Comisiei din 21 mai 1999, de Directiva 2000/61/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 octombrie 2000, de Directiva 2001/7/CE a Comisiei din 29 ianuarie 2001, de Directiva 2002/886/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2002, de Directiva 2003/28/CE a Comisiei din 7 aprilie 2003, de Directiva 2004/111/CE a Comisiei din 9 decembrie 2004, de Directiva 2006/89/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2006, precum şi prevederile Directivei 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 249 din 17 octombrie 1995, aşa cum a fost modificată de Directiva 2001/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2001 şi de Directiva 2004/112/CE a Comisiei din 13 decembrie 2004.  +  Anexa 1 la normeInstituţia care efectuează controlulAuthority carrying out the control Seria BCADR Nr. .......BULETIN DE CONTROLCHECKLIST
    1.Locul controlului2.Data3.Ora
      Place of check   Date   Time
    4.Simbolul ţării de înmatriculare şi numărul de înmatriculare a vehiculului  
      Vehicle nationality mark and registration number  
    5.Simbolul ţării de înmatriculare şi numărul de înmatriculare a remorcii/semiremorcii  
      Trailer/semi-trailer nationality mark and registration number  
    6.Întreprinderea care efectuează transportul/adresa  
      Undertaking carrying out transport/address  
    7.Conducător auto/însoţitorul conducătorului auto  
      Driver/driver's assistant  
    8.Expeditorul, adresa, locul de încărcare*1),*2)  
      Consignor, address, place of loading,  
    9.Destinatarul, adresa, locul de descărcare*1),*2)  
      Consignee, address, place of unloading  
    10.Cantitatea totală de mărfuri periculoase pe unitatea de transport/denumire marfă/nr. ONU  
      Total quantity of dangerous goods per transport unit  
    11.Depăşirea limitelor cantitative stabilite în Anexa A a ADR la 1.1.3.6danu  
      A.D.R. 1.1.3.6 quantity limitexceededyesno  
    12.Mod de transportîn vracambalajecisternă
      Mode of transportin bulkpackagetank
    Documente aflate la bord      
    Documents on board      
    13.Document de transportverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Transport documentinspectedinfringement establishednot applicable
    14.Instrucţiuni scriseverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Instructions in writinginspectedinfringement establishednot applicable
    15.Acord bilateral/multilateral/autorizaţie naţionalăverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Bilateral/multilateral agreement/naţional authorisationinspectedinfringement establishednot applicable
    16.Certificat de agreare a vehicululuiverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Certificate of approval for vehiclesinspectedinfringement establishednot applicable
    17.Certificat de pregătire profesională a conducătorului autoverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Driver's training certificateinspectedinfringement establishednot applicable
    Activitatea de transport      
    Transport operation      
    18.Mărfuri autorizate pentru transportverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Goods authorised for transportinspectedinfringement establishednot applicable
    19.Vehicule autorizate pentru mărfurile transportateverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Vehicle authorised for goods carriedinspectedinfringement establishednot applicable
    20.Dispoziţii referitoare la modul de transport (în vrac, ambalaje, cisternă)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Provisions related to the mode of transport (bulk, package, tank)inspectedinfringement establishednot applicable
    21.Interdicţii de încărcare în comun a mărfurilor (A.D.R. 7.5.2)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Mixed loading prohibitioninspectedinfringement establishednot applicable
    22.Încărcare, fixare a încărcăturii şi manipulare*3) (ADR 7.5)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Loading, securing of the load and handlinginspectedinfringement establishednot applicable
    23.Scurgeri de mărfuri sau deteriorare ambalaj*3)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Leakage of goods or damage to packageinspectedinfringement establishednot applicable
    24.Marcajul ONU al ambalajului/cisternei*2),*3) (ADR 6)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      UN packaging marking/tank markinginspectedinfringement establishednot applicable
    25.Marcare (de ex. nr. ONU) şi etichetare colet*2) (ADR 5.2)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Package marking (eg. UN no.) and labelinginspectedinfringement establishednot applicable
    26.Placardare cisternă/vehicul (ADR 5.3.1)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Tank/vehicle placardinginspectedinfringement establishednot applicable
    27.Semnalizarea vehiculului/unităţii de transport (panouri portocalii, marcajul de temperatură ridicată)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Vehicle/transport unit marking (orange plate, elev. temp) (ADR 5.3.2-3)inspectedinfringement establishednot applicable
    Echipamente la bordverificatcontravenţie constatatănu este cazul
    Equipment on boardinspectedinfringement establishednot applicable
    28.Echipamente de siguranţă de uz general prevăzute în ADR (ADR 8.1.5)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      General purpose safety equipment specified in ADRinspectedinfringement establishednot applicable
    29.Echipamente corespunzătoare mărfurilor transportateverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Equipment according to the goods carriedinspectedinfringement establishednot applicable
    30.Alte echipamente prevăzute în instrucţiunile scriseverificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Other equipment specified in the instructions in writinginspectedinfringement establishednot applicable
    31.Stingător/Stingătoare de incendiu (ADR 8.1.4)verificatcontravenţie constatatănu este cazul
      Fire extinguisher(s)inspectedinfringement establishednot applicable
    32.Cea mai gravă categorie de risc a contravenţiilor constatateCategoria ICategoria IICategoria III
      The most serious risk category of established infringements, if anyCategory ICategory IICategory III
    33.Observaţii
      Remarks
    Măsuri de siguranţă şi/sau securitate
    Safety and/or security measures
    34.Vehicul imobilizatDaNu
      Vehicle immobilisedYesNo
    35.Transbordare totală sau parţială a încărcăturii în alt vehicul sau containerDaNu
      Transfer of load, total or parţial, in another vehicle or containerYesNo
    36.Interdicţia accesului în RomâniaDaNu
      Refusal of allowing the access in RomâniaYesNo
    37.Inspectorul care a efectuat controlulSemnătura  
      Officer having carried out the inspectionSignature  
    38.Conducătorul auto a primit un exemplar al buletinului de controlDa, SemnăturaNu
      Driver received one copy of this documentYes, SignatureNo
  ──────────────────*1) Se va completa doar în cazul în care este relevant pentru o contravenţie/ To be filled only if relevant for an infringement*2) Se declară la "observaţii" pentru operaţiunile de transport colectiv (grupaj)/ To be stated under "Remarks" for groupage transport operations*3) Se verifică violările vizibile/Check of visible violation
   +  Anexa 2 la normeRAPORTcu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la Normelede efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoaseîn RomâniaInstituţia .................... Anul ................Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase────────────*1) În sensul prezentei anexe, ţara de înmatriculare este ţara de înmatriculare a autovehiculului.*2) În cazul în care există mai multe încălcări per unitate de transport, se menţionează doar categoria de risc cea mai gravă [potrivit art. 36 alin. (4) din norme].-------