HOTĂRÂRE nr. 142 din 17 februarie 1971privind stabilirea taxelor de timbru referitoare la înstrăinarea unor imobile
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 17 februarie 1971    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Autentificarea actelor de înstrăinare a apartamentelor şi caselor de odihnă sau turism, aparţinînd persoanelor fizice care, la data publicării prezentei hotărîri, au în proprietate mai multe apartamente situate în municipii şi oraşe, precum şi mai multe case de odihnă sau turism oriunde acestea sînt situate, este supusă taxelor de timbru prevăzute la punctul 13 litera a din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 911/1955, modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 444/1970, majorate în funcţie de numărul însumat al tuturor apartamentelor şi caselor de odihnă sau turism care se înstrăinează, cu excepţia celui reţinut în proprietate de persoana fizică în cauză şi a celor care se înstrăinează descendenţilor de gradul I, astfel:- pentru 1 apartament ........................... cu 50%- pentru 2 apartamente .......................... cu 100%- pentru 3 apartamente .......................... cu 150%- pentru 4 apartamente .......................... cu 200%- pentru 5 apartamente .......................... cu 300%- peste 5 apartamente .......................... cu 400%  +  Articolul 2Stabilirea cuantumului taxelor de timbru pentru autentificarea actelor de înstrăinare a imobilelor prevăzute în prezenta hotărîre se face de Notariatul de Stat, pe baza unui certificat constatator al situaţiei imobilelor clădite, aflate în proprietatea celui ce înstrăinează, care se depune în copie legalizată odată cu autorizaţia de înstrăinare prevăzută de articolul 11 din Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii.  +  Articolul 3Certificatul constatator al situaţiei imobilelor clădite se eliberează, la cerere, de către comitetul executiv al consiliului popular al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti sau al oraşului în care domiciliază proprietarul. Certificatul se întocmeşte pe baza declaraţiei date în scris, pe proprie răspundere, de titularul dreptului de proprietate.Pentru proprietarii care domiciliază în comune şi au apartamente în municipii şi oraşe, precum şi case de odihnă sau turism oriunde acestea sînt situate, certificatul se eliberează de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Prin apartament, în sensul prezentei hotărîri, se înţelege apartamentul astfel cum este definit în Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi. Aceeaşi definire se aplică şi în cazul caselor de odihnă sau turism. Dacă o clădire este formată din mai multe camere, rînduite în şir, fără legătură funcţională între ele, avînd intrări independente şi fără dependinţe exclusive, un apartament este echivalent cu un număr de 4 asemenea camere.---------