ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 10 octombrie 2007privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007    În vederea reorganizării Gărzii Naţionale de Mediu, pentru a putea face faţă cerinţelor ce se impun cu privire la diversificarea problemelor de protecţie a mediului în domeniul poluării, precum şi în domeniul ariilor protejate şi al biodiversităţii,ţinând cont de urgenţa acţiunilor ce vor trebui iniţiate cu privire la verificarea măsurilor de implementare, cuprinse în cap. 22 din Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, la un număr de 499 de instalaţii aflate sub incidenţa Directivei Consiliului 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu termen de conformare 30 octombrie 2007,având în vedere termenul extrem de scurt şi situaţia de extremă urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Garda Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General şi are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», instituţii publice cu personalitate juridică."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 octombrie 2007.Nr. 107.-----------