LEGE Nr. 116 din 16 octombrie 1996privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 22 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se acorda despăgubiri producătorilor agricoli - indiferent de forma de proprietate şi de exploatare a terenului - pentru acoperirea pagubelor înregistrate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul agricol 1995-1996, în limita sumei de 500 miliarde lei.Culturile pentru care se acordă despăgubiri sunt: grîu, orz şi orzoaica, porumb, sfecla de zahăr, floarea-soarelui, soia, mazare, fasole, linte, cartofi, legume şi plantaţii viti-pomicole.Fenomenele naturale deosebite care au provocat calamitatile naturale şi au afectat producţia ce urma să se realizeze pe hectar în proporţie de peste 60% şi pentru care se acordă despăgubiri sunt: inghet, seceta, grindina, ploi torentiale însoţite de furtuna, inundaţii şi acţiunea negativa a factorilor climatici din iarna precedenta.În cazul fenomenelor de seceta nu se acordă despăgubiri deţinătorilor de terenuri prevăzute cu sisteme de irigaţii în stare de funcţionare.  +  Articolul 2De prevederile prezentei legi beneficiază producătorii agricoli individuali, asociaţiile şi societăţile agricole, societăţile comerciale agricole, arendaşii şi deţinătorii legali de terenuri agricole.  +  Articolul 3Sumele cuvenite producătorilor agricoli în condiţiile prevederilor prezentei legi se vor acorda astfel: a) prin preluarea la datoria publică a creditelor şi dobinzilor datorate băncilor comerciale aferente cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate, în cazul producătorilor agricoli care au beneficiat de astfel de credite; b) prin efectuarea de plati din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anii 1996 şi 1997, pentru producătorii agricoli care nu au beneficiat de credite sau al căror volum de credite este inferior sumei cuvenite drept despăgubire; c) producătorii agricoli care au rambursat creditele şi dobinzile aferente vor primi integral valoarea despăgubirilor pentru calamitati, stabilite pe unitatea de suprafaţa; d) despăgubirea poate fi, la solicitarea producătorului agricol beneficiar, şi în natura, prin compensarea sumei cuvenite cu îngrăşăminte chimice, carburanţi sau seminţe.  +  Articolul 4Prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1996 se majorează cu suma de 230 miliarde lei, din care se pot regulariza şi influentele financiare ale unor agenţi economici coordonati de către acesta.Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, va stabili resursele financiare necesare efectuării plăţilor prevăzute la alineatul precedent şi va introduce modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1996.  +  Articolul 5Preluarea la datoria publică a statului a creditelor şi dobinzilor potrivit art. 3 lit. a) se va face pe baza proceselor-verbale încheiate în acest scop de către organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ale Ministerului Finanţelor, precum şi de către băncile comerciale finanţatoare.Influentele asupra datoriei publice interne a statului, rezultate din aplicarea prezentei legi, se vor acoperi prin titluri de stat în favoarea băncilor comerciale creditoare, pentru care se va plati lunar o dobinda negociata cu băncile respective.  +  Articolul 6Cuantumul despăgubirilor pe hectarul cultivat calamitat, pentru culturile menţionate în prezenta lege, cu încadrarea în suma prevăzută la art. 1, şi normele metodologice de acordare a despăgubirilor se vor aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Ministerului Finanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN-------------------------