HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 26 septembrie 2007privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis. (2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului Europei nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. nr. L 83/1999. (3) Ajutorul de minimis reprezintă un ajutor de stat care nu depăşeşte într-o perioadă determinată de timp plafonul prevăzut de reglementările comunitare în vigoare. (4) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare şi sunt reglementate prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 în aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului pentru ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/2006.  +  Capitolul II Criterii de eligibilitate  +  Articolul 2Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România; b) îşi desfăşoară activitatea în domeniile prevăzute în anexa nr. 1; c) pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitării, nu au primit ajutoare de minimis sau, dacă au primit ajutoare de minimis, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei cu 200.000 euro; d) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii care să reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate; e) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; f) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare; g) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit cap. 2 secţiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004; h) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate; i) nu au primit un ajutor ilegal.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre cuprinde măsuri de sprijin acordate întreprinderilor în vederea dezvoltării şi modernizării activităţii.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 4 (1) Ajutorul de minimis se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale - sub formă de granturi. Valoarea ajutorului acordat se exprimă în formă brută, adică înainte de deducerea impozitelor directe. (2) Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor.  +  Articolul 5 (1) Întreprinderile beneficiare vor depune la Ministerul Economiei şi Finanţelor o declaraţie scrisă referitoare la alte ajutoare de minimis primite pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal în curs. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de furnizor, va informa în scris întreprinderile cu privire la cuantumul ajutorului şi la caracterul acestuia de minimis, făcând referire explicită la prevederile comunitare în domeniu.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor va acorda un nou ajutor de minimis doar după ce a verificat ca acesta nu ridică suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul perioadei relevante de 3 ani fiscali consecutivi la un nivel care să depăşească pragul de 200.000 euro, echivalent în lei. (2) Ajutorul nu poate fi fracţionat pentru a se încadra în pragul maxim admis. (3) Ajutorul de minimis nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă printr-o astfel de cumulare ar rezultă depăşirea intensităţii fixate în circumstanţe specifice pentru fiecare caz în parte de regulamente sau decizii de exceptare în bloc ale Comisiei Europene.  +  Articolul 7Ministerul Economiei şi Finanţelor va păstra o evidentă a ajutoarelor de minimis acordate în baza schemei instituite prin prezenta hotărâre pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ultimul ajutor individual în cadrul schemei.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de furnizor, va verifica periodic respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi de prevederile prezentei hotărâri, precum şi respectarea planului de investiţii prezentat la acordarea măsurii de sprijin. (2) În cazul în care se constată abateri ale întreprinderilor de la cele menţionate la alin. (1), Ministerul Economiei şi Finanţelor are abilitatea de a recupera ajutorul de stat.  +  Articolul 9 (1) Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007-2011, cu posibilitatea prelungirii. (2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul în lei a 5 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.  +  Articolul 10Procedura de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 1.164.  +  Anexa 1LISTAdomeniilor de activitate pentrucare se acordă ajutoare de minimis
  Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN
  D - Produse ale industriei prelucrătoare
  1. 183 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
  2. 191 Tăbăcirea şi finisarea pieilor
  3. 193 Fabricarea încălţămintei
  4. 203 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
  5. 204 Fabricarea ambalajelor din lemn
  6. 205 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri
  7. 2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton
  8. 2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
  9. 2223 Legătorie
  10. 2224 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  11. 2225 Alte lucrări de tipografie
  12. 2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
  13. 263 Fabricarea plăcilor şi dalelor, din ceramică
  14. 264 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
  15. 2665 Fabricarea produselor din azbociment
  16. 267 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
  17. 355 Producţia altor mijloace de transport n.c.a.
  18. 361 Producţia de mobilier
  19. 365 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
  20. 3662 Confecţionarea măturilor şi periilor
  G - Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc
  21. 5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
  22. 5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
  23. 5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
  24. 5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele
  25. 5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
  H - Hoteluri şi restaurante
  26. 552 Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată
  27. 553 Restaurante
  28. 555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei
  K - Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
  29. 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software)
  30. 7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal
  31. 747 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
  32. 7485 Activităţi de secretariat şi traducere
  M - Învăţământ
  33. 8042 Alte forme de învăţământ
  O - Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
  34. 9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
  35. 9302 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
   +  Anexa 2PROCEDURA 26/09/2007