HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 4 octombrie 2007privind condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum şi a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 11 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 37 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum şi la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor, care sunt vândute, închiriate sau puse la dispoziţie în oricare alt mod pe teritoriul României.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) codare - conversia semnalelor digitale binare într-o secvenţă pseudoaleatoare care permite evitarea inconvenientelor legate de transmisia semnalelor digitale repetitive sau cu un conţinut redus de tranziţii şi care facilitează procesul de sincronizare între partea de emisie şi cea de recepţie; b) decodare - transformarea semnalului digital obţinut prin codare, pentru a restabili semnalul iniţial; c) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament destinat consumatorilor pentru recepţionarea semnalelor digitale de televiziune, în vederea distribuirii şi/sau utilizării; d) echipament de televiziune digitală avansată - dispozitiv utilizat pentru conectarea la receptorul de televiziune sau integrat în receptorul de televiziune digitală, capabil să recepţioneze servicii de televiziune digitală interactivă; e) interfaţă de programare a aplicaţiei - interfaţă software între aplicaţii, pusă la dispoziţie de radiodifuzori sau de furnizorii de servicii, şi resursele din echipamentele de televiziune digitală avansată pentru serviciile de difuzare sub formă digitală a programelor de televiziune şi radio (application program interface - API).  +  Articolul 3În scopul promovării liberei circulaţii a informaţiilor, pluralismului media şi diversităţii culturale, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, încurajează: a) furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă, indiferent de modul de transmisie, să utilizeze interfeţe deschise de programare a aplicaţiei; b) furnizorii de echipamente de televiziune digitală avansată instalate în vederea recepţionării serviciilor de televiziune digitală interactivă prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă să asigure conformitatea cu o interfaţă deschisă de programare a aplicaţiei, cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute în specificaţiile sau standardele tehnice relevante.  +  Articolul 4Fără a aduce atingere măsurilor ce pot fi dispuse de ANRCTI în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii interfeţelor de programare a aplicaţiei cooperează cu furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă, punând la dispoziţia acestora, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii şi în schimbul unei remuneraţii corespunzătoare, informaţiile necesare pentru a permite acestora să ofere toate serviciile care se bazează pe interfeţele de programare a aplicaţiilor într-o formă complet funcţională.  +  Articolul 5Toate echipamentele de televiziune digitală ale consumatorilor vândute, închiriate sau puse la dispoziţie în oricare alt mod, capabile să decodeze semnalele digitale de televiziune, trebuie să posede următoarele capabilităţi: a) să permită decodarea acestor semnale conform algoritmului comun european de codare, administrat de o organizaţie europeană de standardizare recunoscută; b) să reproducă semnalele care au fost transmise în clar, cu condiţia ca, în cazul în care un astfel de echipament este închiriat, chiriaşul să respecte contractul de locaţiune încheiat.  +  Articolul 6Orice receptor de televiziune analogic cu un ecran cu afişaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 42 cm, introdus pe piaţă în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puţin un conector exterior de interfaţă, standardizat de o organizaţie europeană de standardizare recunoscută, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice, în special a decodoarelor suplimentare şi a receptoarelor digitale.  +  Articolul 7 (1) Orice receptor de televiziune digital cu un ecran cu afişaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 30 cm, introdus pe piaţă în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puţin un conector exterior de interfaţă, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice şi să fie capabil să transfere toate elementele unui semnal digital de televiziune, inclusiv informaţiile privind serviciile interactive şi de acces restricţionat. (2) Conectorul exterior de interfaţă prevăzut la alin. (1) trebuie să fie standardizat de o organizaţie europeană de standardizare recunoscută sau conform unui standard adoptat de o asemenea organizaţie ori conform unei specificaţii acceptate de întreg sectorul industrial în cauză.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 6 şi 7, cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop al ANRCTI. (3) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANRCTI.  +  Articolul 9Prevederile art. 8 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 2 lit. o) şi p) şi ale art. 18 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, şi ale art. 24 şi ale anexei VI din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Iuliu WinklerŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementareîn Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,Dan Cristian GeorgescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 1.208.----