PROCEDURĂ din 26 septembrie 2007de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 octombrie 2007    I. Obiectivul schemei de ajutor de statObiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă.II. DefiniţiiÎn sensul prezentei proceduri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) întreprindere este orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial; b) alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a sumei nerambursabile care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe tranşe; c) întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 364/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 63/2004.III. Criterii de eligibilitatePot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România; b) intenţionează să realizeze investiţii cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 milioane de euro şi creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale; c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege; e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244 din 1 octombrie 2004; f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii; h) nu realizează investiţii şi creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, în următoarele sectoare: pescuit, acvacultură, industrie carbonieră, siderurgie, transport, construcţii de nave maritime, fibre sintetice, producţia primară a produselor agricole, cuprinse în anexa nr. 1 la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene.IV. Modalitatea de acordare a alocărilor specifice individuale1. Întreprinderile pot beneficia de alocări specifice individuale pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale şi necorporale sau crearea de noi locuri de muncă, în limita intensităţii maxim admise calculate conform anexei nr. 1 la hotărâre.2. Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de stat pentru întreprinderi constă în alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, a unor sume nerambursabile.3. În cazul în care alocarea specifică individuală este plătibilă în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea de la data acordării. Actualizarea se face având în vedere rata de referinţă fixată periodic de Comisia Europeană şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.4. Nivelul maxim al alocării specifice individuale de care poate beneficia o întreprindere conform prezentei scheme de ajutor de stat este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investiţii şi creează locuri de muncă în orice regiune, mai puţin Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov.5. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov, nivelul maxim al alocării specifice de care poate beneficia o întreprindere este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.V. Procedură de acordare a alocării specifice individuale1. Procedură de solicitare a acordului de principiu pentru finanţare1.1. Orice solicitant trebuie să obţină un acord de principiu pentru finanţare din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor înainte de a beneficia de alocarea specifică individuală din cadrul prezentei scheme.1.2. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 4, Bucureşti, o cerere de acord de principiu pentru finanţare conform formularului nr. 1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative: a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; b) în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform formularului nr. 2 la prezenta procedură; c) situaţii financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie; d) planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea; e) studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanţarea; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că societatea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege; i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; j) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, precum şi declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite/solicitate pentru aceleaşi costuri eligibile; k) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare; l) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare; m) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea acordului de principiu pentru finanţare.1.3. Cererea de acord de principiu pentru finanţare se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.2. Înregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor2.1. Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se desemnează direcţia cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat ca unitate de implementare a prezentei scheme, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum şi secretarul de stat coordonator.2.2. În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordonează metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.2.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordă asistenţă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea şi completarea cererii de acord de principiu pentru finanţare.2.4. Cererea de acord de principiu pentru finanţare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei şi Finanţelor, menţionându-se pe plic "schema de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii".2.5. Cererea de acord de principiu pentru finanţare va fi înregistrată în registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, menţionându-se data şi numărul de înregistrare ale cererii.2.6. Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finanţare va începe după intrarea în vigoare a ordinului ministrului economiei şi finanţelor, menţionat la pct. 2.1.2.7. Cererile vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de data şi numărul înregistrării documentelor prevăzute la pct. 1.2, urmărindu-se conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.2.8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a cererii de acord de principiu pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.2.9. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publică pe site-ul său epuizarea bugetului anual alocat pentru această schemă, data de la care nu se mai înregistrează cereri de acord de principiu pentru finanţare.2.10. În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu pentru finanţare, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) acordul de principiu pentru finanţare conform formularului nr. 3 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare; b) o înştiinţare prin care se precizează că cererea de acord de principiu pentru finanţare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord de principiu pentru finanţare, prevăzut la pct. 2.8, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei hotărâri. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării; c) o scrisoare de respingere a cererii de acord de principiu pentru finanţare în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărâre sau cererile de acord de principiu pentru finanţare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau nu se respectă termenul prevăzut la pct. 2.10 lit. b).3. Acordarea alocărilor specifice individuale3.1. Alocările specifice individuale se acordă solicitanţilor selectaţi, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis acordul de principiu pentru finanţare.3.2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, prevăzută în formularul nr. 4 la prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reprezentant sau prin poştă cu confirmare de primire.3.3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevăzute la pct. 3.2 este însoţită de următoarele documente: a) formularul de decont prevăzut în formularul nr. 5 la prezenta procedură, însoţit de documentele justificative prevăzute în formularul nr. 6, în original şi în copie, în ordinea activităţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile conţin menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al întreprinderii; b) opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării sumei nerambursabile.3.4. Eliberarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a tranşei din suma nerambursabilă se va face după verificarea la faţa locului, de către reprezentanţii unităţii de implementare a schemei şi ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, a realităţii, legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare pentru care se solicită finanţare.3.5. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului de principiu pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul de principiu se anulează.3.6. Cererea de eliberare a primei tranşe, însoţită de documentele menţionate la pct. 3.3, se va depune după o perioadă de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investiţii.3.7. Plata pentru cheltuielile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.3.8. Virarea efectivă a tranşelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 3.3.3.9. Documentele originale vor fi ridicate de către întreprindere de la sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor, unitatea de implementare a schemei, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumei nerambursabile.4. Controlul şi raportarea alocărilor specifice individuale4.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat şi compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, verifică la sediul beneficiarilor schemei veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei. În cadrul acestor controale se verifică şi contribuţiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investiţii conform pct. 9 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.4.2. În cazul în care în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare se constată: a) declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine suma nerambursabilă; b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contribuţiei proprii la realizarea proiectului de investiţii; c) schimbarea destinaţiei sumei nerambursabile; d) orice altă nerespectare a prevederilor prezentei hotărâri, unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va propune ministrului economiei şi finanţelor recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat.4.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.4.4. Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită Ministerului Economiei şi Finanţelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării prin completarea formularului nr. 8 la prezenta procedură. Transmiterea formularului se efectuează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.5. Anularea cererii de solicitare a alocării specifice individuale5.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informaţiile cuprinse în secţiunea B2 din cererea de acord de principiu pentru finanţare, pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor a transmis solicitantului acordul de principiu, se modifică, solicitanţii au obligaţia de a transmite la Ministerul Economiei şi Finanţelor cererea de anulare totală sau parţială a finanţării conform formularului nr. 7 la prezenta procedură.5.2. Solicitantul va beneficia de alocare specifică individuală pentru partea din proiectul de investiţii rămasă nemodificată.5.3. Pentru partea din proiectul de investiţii care a suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă cerere de acord de principiu pentru finanţare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii de anulare totală sau parţială a finanţării. Procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri de acord de principiu pentru finanţare, cu completările şi corecţiile efectuate.5.4. Cererea de anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare, şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.VI. ConfidenţialitatePersonalul unităţii de implementare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei.  +  Formularul nr. 1─────────────la Procedură─────────                                     ┌──────────────────────────────┐                                     │Data înregistrării ...........│                                     │Numărul înregistrării ........│                                     └──────────────────────────────┘CERERE DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)Subscrisa, ......., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna .........., având calitatea de ......., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii.  +  Secţiunea A Prezentarea solicitantuluiDenumirea întreprinderii: .................................Adresa: ............. cod poştal .................Telefon: ............ Fax: .......................E-mail: ..........................................Data înregistrării întreprinderii: .....................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ................Codul de identificare fiscală: .........................................Cod IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale, RON ....................... deschis la Trezoreria .......................Forma juridică: ............................................Capitalul social: ............................... lei deţinut de- persoane fizice: ............................. %- întreprinderi mici şi mijlocii1): ............ %- societăţi comerciale mari2): ................. %.Obiectul principal de activitate: ................................Cod CAEN: ........................................................Obiectul secundar de activitate*3): ................................................................................................Cod CAEN: ........................................................Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior:..................................................................Cifra de afaceri conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat:.......................... leiValoare active totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate*4).......................... leiNumele: ...................................Funcţia ....................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*5)..................................................Data semnării: ........................._____________*1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior şi realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu depăşeşte 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate; prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.*2) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.*3) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.*4) Prin active totale se înţeleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.*5) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.  +  Secţiunea B Prezentarea proiectului pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii  +  Secţiunea B1Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finanţarea..................................................................................................................................................................................................................  +  Secţiunea B2Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţarea*Font 9*┌──────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│Denumirea │Tipul de cheltuială eligibilă │ Valoarea │ Valoarea ││activităţii │pentru care se solicită │cheltuielilor │ finanţării ││ │finanţare │ eligibile*) │ solicitate ││ │ │ - lei - │ - lei - ││ │ ├──┬──┬───┬──┬──┼──┬──┬───┬──┬──┤│ │ │AN│AN│AN │AN│AN│AN│AN│AN │AN│AN││ │ │I │II│III│IV│V │I │II│III│IV│V │├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│Realizarea │[] a) Cheltuieli premergătoare realizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de investiţii │investiţiei*6): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în imobilizări├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│corporale şi │[] Studii legate de proiectul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││necorporale │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] b) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizarea de investiţii în imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corporale*7): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] c) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizarea de investiţii în imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │necorporale*8): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Cheltuieli cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin dobândirea drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietate intelectuală: brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invenţie, licenţe, a know-how-ului sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a cunoştinţelor tehnice nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│Crearea de │[] Cheltuieli salariale cu personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││noi locuri de │nou-angajat în urma realizării proiectului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││muncă │de investiţii pe o perioadă de 2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Cheltuieli cu salariul brut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Cheltuieli cu asigurările sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │ TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴──────────────────────────────────────────┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┘___________ Notă *) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.*6) Doar în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.*7) Reprezintă orice investiţii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investiţie în imobilizări corporale.*8) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.  +  Secţiunea C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul (a), ..........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., eliberat(ă) de ........... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ..........., str. ........ nr. ......, bl. ......, sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii........, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă nu face obiectul altui ajutor de stat.De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:[] nu am beneficiat de ajutor de stat;[] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:┌────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┐│ Nr.│Anul acordării│ Forma │Furnizorul│Actul normativ│ Cuantumul ││crt.│ ajutorului │ajutorului│ │în baza căruia│ajutorului de ││ │ de stat │ de stat │ │a beneficiat │ stat acordat ││ │ │ │ │de finanţare │ │├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤└────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┘Numele: ..............................Funcţia ...............................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*9)..................................................Data semnării: ........................._________*9) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.NOTĂ IMPORTANTĂ!Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.  +  Formularul nr. 2──────────────la Procedură──────────  +  Formularul ADECLARAŢIEprivind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlociiI. Datele de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii ..........................................Adresa sediului social ............................................Cod unic de înregistrare ..........................................Numele şi funcţia ....../(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) ......II. Tipul întreprinderiiIndicaţi, după caz, tipul întreprinderii:[] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.[] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.[] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Exerciţiul financiar de referinţă*2) │├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┤│ Numărul mediu anual │Cifra de afaceri anuală netă,│Active totale,││ de salariaţi │ mii lei/mii euro │ mii lei/mii ││ │ │ euro │├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────┘____________*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare modificate determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie, respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare.[] Nu[] Da, în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior.Semnătura ......./(numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)........Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.Data întocmirii ...........................Semnătura .................................  +  Formularul BCALCULULpentru întreprinderile partenere sau legateSecţiunile care trebuie incluse, după caz:- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră, precum şi orice fişe adiţionale;- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere, precum şi orice fişe adiţionale.Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Perioada de referinţă │├─────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────┤│ │Numărul mediu│ Cifra │ Total ││ │ anual de │de afaceri │active, ││ │ salariaţi │anuală netă,│mii lei/││ │ │mii lei/ │mii euro││ │ │mii euro │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│1. Datele întreprinderii*3) solicitante │ │ │ ││sau din situaţiile financiare anuale │ │ │ ││consolidate, se vor introduce │ │ │ ││datele din tabelul B1 din secţiunea B*4) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│2. Datele cumulate*3) în mod proporţional│ │ │ ││ale tuturor întreprinderilor partenere, │ │ │ ││dacă este cazul, se vor introduce datele │ │ │ ││din secţiunea A │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│3. Datele cumulate ale tuturor întreprin-│ │ │ ││derilor legate*3) dacă există - dacă nu │ │ │ ││au fost deja incluse prin consolidare │ │ │ ││la pct. 1 din acest tabel, se vor │ │ │ ││introduce datele din tabelul B2 din │ │ │ ││secţiunea B │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ TOTAL:│ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────┘Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A___________*3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.*4) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.  +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare şi date financiare preliminareTabelul A.1┌──────────┬───────────────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┐│ │Întreprinderea parteneră - │Numărul │ Cifra de │Active totale││ │Date de identificare │mediu │ afaceri │mii lei/ │├──────────┼────────┬────────┬─────────────┤anual de │anuală netă│mii euro ││Numele sau│ Adresa │Cod unic│Numele şi │salariaţi│mii lei/ │ ││denumirea │sediului│ de │prenumele │ │mii euro │ ││întreprin-│social │înregis-│preşedintelui│ │ │ ││derii │ │trare │consiliului │ │ │ ││ │ │ │de adminis- │ │ │ ││ │ │ │traţie, │ │ │ ││ │ │ │directorului │ │ │ ││ │ │ │general sau │ │ │ ││ │ │ │echivalent │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│1. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│2. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│3. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│4. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│5. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│6. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│7. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│8. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└──────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate", referitor la întreprinderile partenere.Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.FIŞA DE PARTENERIAT1. Datele de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii ...................................Adresa sediului social .....................................Cod unic de înregistrare ...................................Numele şi funcţia ......../(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)..........2. Date referitoare la întreprinderea legată┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Perioada de referinţă │├────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┤│ │Numărul mediu anual│Cifra de afaceri │ Active totale, ││ │de salariaţi*5) │ anuală netă, │ mii lei/mii euro ││ │ │mii lei/mii euro │ │├────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤├────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘NOTĂ:Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.2. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută*6) de întreprinderea solicitantă sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat, în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:........................................................................................................................................Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante, sau în întreprinderea legată........................................................................................................................................._________*5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.*6) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.Tabelul de parteneriat A.2┌──────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┐│Procent │Numărul mediu anual│ Cifra de │ Active totale*7),││ │de salariaţi │afaceri anuală│ mii lei/mii euro ││ │ │netă, mii lei/│ ││ │ │ mii euro │ │├──────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┤│Valoarea rezultată în │ │ │ ││urma aplicării celui │ │ │ ││mai mare procent la │ │ │ ││datele introduse în │ │ │ ││tabelul de la pct. 1. │ │ │ │└──────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┘Aceste date se vor introduce în tabelul A.1._________*7) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.  +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:[] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi, tabelul B1.[] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, tabelul B2.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*8)._________*8) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.2. Metode de calcul pentru fiecare caz[] Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos.Tabelul B.1┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Perioada de referinţă │├──────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┤│ │Numărul mediu anual│ Cifra de │ Active totale ││ │de salariaţi*9) │afaceri anuală│ mii lei/mii euro ││ │ │netă, mii lei/│ ││ │ │ mii euro │ │├──────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┤│Total: │ │ │ │└──────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┘________*9) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │├──────────────────────┬────────────────┬────────────┬───────────────────────┤│Întreprinderea legată,│ Adresa │Cod unic de │ Numele şi prenumele ││ denumire/date de │sediului social │înregistrare│ preşedintelui ││ identificare │ │ │ consiliului de ││ │ │ │ administraţie, ││ │ │ │ directorului general ││ │ │ │ sau echivalent │├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────┤│A. │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────┤│B. │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────┤│C. │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────┤│D. │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────┤│E. │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────┴────────────┴───────────────────────┘NOTĂ:Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.[] Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată, inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate, se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B.2 de mai jos.Tabelul B.2┌──────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────────────┐│Întreprinderea│Numărul mediu anual│Cifra de afaceri│ Active totale, ││ numărul: │ de salariaţi │anuală netă, │ mii lei/mii euro ││ │ │mii lei/mii euro│ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤│1. *) │ │ │ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤│2. *) │ │ │ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤│3. *) │ │ │ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤│4. *) │ │ │ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤│5. *) │ │ │ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└──────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘________ Notă *) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.NOTĂ:Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate", privind întreprinderile legate.FIŞAprivind legătura dintre întreprinderi nr. ............. din tabelul B.2 secţiunea B, numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate1. Datele de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii ...........................................Adresa sediului social .............................................Codul unic de înregistrare .........................................Numele, prenumele şi funcţia ........./(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)2. Datele referitoare la întreprindere┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Perioada de referinţă │├──────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────────┤│ mii lei/ │Numărul mediu anual│Cifra de afaceri│ Active totale, ││ │de salariaţi*10) │anuală netă, │mii lei/mii euro ││ mii euro │ │ │ │├──────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└──────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘Datele trebuie introduse în tabelul B.2 din secţiunea B._________*10) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduse în secţiunea A.  +  Formularul nr. 3──────────────la Procedură──────────    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR ┌───────────────────┐    UNITATEA DE IMPLEMENTARE ........................... │ Data ............ │    .................................................... │ Numărul ......... │    .................................................... └───────────────────┘ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE*1)Destinatar:Denumirea întreprinderii: .......................................Data înregistrării întreprinderii: ..............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .........Codul de identificare fiscală: ..................................Adresa: .........................................................Telefon: ........... Fax ........... E-mail: ....................Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ......... din data de .........., vă comunicăm prin prezenta Acordul de principiu pentru finanţare a următoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:*Font 9*┌──────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│Denumirea │Tipul de cheltuială eligibilă │ Valoarea │ Valoarea ││activităţii │pentru care se solicită │cheltuielilor │ finanţării ││ │finanţare │ eligibile*) │ solicitate ││ │ │ - lei - │ - lei - ││ │ ├──┬──┬───┬──┬──┼──┬──┬───┬─────┤│ │ │AN│AN│AN │AN│AN│AN│AN│AN │AN│AN││ │ │I │II│III│IV│V │I │II│III│IV│V │├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] a) Cheltuieli premergătoare realizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │investiţiei*2): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Studii legate de proiectul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] b) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizarea de investiţii în imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corporale*3): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│Realizarea de │[] Terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││investiţii în ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│imobilizări │[] Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││corporale şi ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│necorporale │[] Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] c) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizarea de investiţii în imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │necorporale*4): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Cheltuieli cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin dobândirea drepturilor de proprietate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intelectuală: brevet de invenţie, licenţe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a know-how-ului sau a cunoştinţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│Crearea │[] d) Cheltuieli salariale cu personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de noi locuri │nou-angajat în urma realizării proiectului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de muncă │de investiţii pe o perioadă de 2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Cheltuieli cu salariul brut: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│ │[] Cheltuieli cu asigurările sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obligatorii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴──────────────────────────────────────────┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┘MINISTRUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR__________ Notă *) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.*1) Se completează de către unitatea de implementare.*2) Doar în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.*3) Reprezintă orice investiţii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investiţie în imobilizări corporale.*4) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.  +  Formularul nr. 4─────────────la Procedură──────────                                      ┌────────────────────────────────┐                                      │Data înregistrării ............ │                                      │Numărul înregistrării ......... │                                      └────────────────────────────────┘CERERE DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI SPECIFICE INDIVIDUALE(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa, ........., având datele de identificare menţionate la pct. A, reprezentată legal prin dl/dna ........., având calitatea de ......., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ....., eliberat(ă) de ...... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ........, str. ......... nr. .., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........., cod poştal ..........., solicit eliberarea alocaţiei specifice individuale, în baza Acordului de principiu pentru finanţare nr. .......... din data de ........ şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii.A. Datele de identificare a întreprinderii:Denumire întreprindere: .........................................Data înregistrării întreprinderii: ..............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .........Codul de identificare fiscală: ..................................Adresa: .........................................................Telefon: .......... Fax: ............ E-mail: ...................Cod IBAN ............, deschis la Trezoreria ....................Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului nr. 4, precum şi documentele justificative prevăzute în modelul nr. 5 la Procedură, în original şi în copie, în ordinea activităţilor cu documentele justificative completate în formularul de decont.NOTĂ IMPORTANTĂ!Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.Numele: ..............................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)FuncţiaData semnării: .....................................___________ Notă *) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.  +  Formularul nr. 5─────────────la Procedură──────────FORMULAR DE DECONT*1)Întreprinderea: ................. Data: ........................                                                                  - lei -┌──────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬──────────────────────────────┐│Activitate│Obiectul│ Nr. │Dată │Valoare │ Document de plată ││ │facturii│factură│factură│factură ├────────┬────┬─────┬──────────┤│ │ │ │ ├───┬────┤Felul │ Nr.│ Data│Valoarea ││ │ │ │ │Cu │Fără│documen-│ │ ├────┬─────┤│ │ │ │ │TVA│TVA │tului │ │ │Cu │Fără ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TVA │TVA │├──────────┼────────┼───────┼───────┼───┼────┼────────┼────┼─────┼────┼─────┤├──────────┼────────┼───────┼───────┼───┼────┼────────┼────┼─────┼────┼─────┤├──────────┼────────┼───────┼───────┼───┼────┼────────┼────┼─────┼────┼─────┤├──────────┼────────┼───────┼───────┼───┼────┼────────┼────┼─────┼────┼─────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴────────┴───────┴───────┴───┴────┴────────┴────┴─────┴────┴─────┘Numele: .................................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*2)__________*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative, în original şi în copie.*2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.  +  Formularul nr. 6─────────────la Procedură───────────CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE AFERENTE FINANŢĂRII*Font 8*┌────┬────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Activităţi │ Cheltuieli eligibile │ Documente justificative ││ │ eligibile │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 1 │Realizarea │a) cheltuieli premergătoare │a) contract de prestări servicii, ││ │de inves- │realizării investiţiei*1): │factură/chitanţă fiscală, ordine ││ │tiţii în │Studii legate de proiectul │de plată, copie de pe extrasul de ││ │imobilizări │de investiţii │cont, documente din care să rezulte││ │corporale │b) cheltuieli eligibile │achiziţionarea în condiţii de piaţă││ │şi necor- │pentru realizarea de investiţii │Copie de pe materialele elaborate ││ │porale │în imobilizări corporale: │în cadrul contractelor încheiate; ││ │ │Terenuri │b) contract de vânzare-cumpărare, ││ │ │Construcţii │contract de leasing financiar, este││ │ │Instalaţii tehnice şi maşini │eligibil doar în cazul în care ││ │ │Alte instalaţii, utilaje şi │există obligaţia beneficiarului ││ │ │mobilier industrial │de a achiziţiona activele la ││ │ │c) cheltuieli eligibile pentru │sfârşitul perioadei de leasing, ││ │ │realizarea de investiţii │factură/chitanţă fiscală, ordine ││ │ │în imobilizări necorporale: │de plată, copie de pe extrasul de ││ │ │Cheltuieli cu transfer de │cont, documente din care să rezulte││ │ │tehnologie prin │achiziţionarea în condiţii de piaţă││ │ │dobândirea drepturilor de │c) contract de licenţă, contract de││ │ │proprietate intelectuală: │leasing financiar, factură/chitanţă││ │ │brevet de invenţie, licenţe, │fiscală, ordine de plată, copie de ││ │ │a know-how-ului sau a │pe extrasul de cont, documente din ││ │ │cunoştinţelor tehnice nebrevetate │care să rezulte achiziţionarea în ││ │ │ │condiţii de piaţă. │├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│2. │Crearea │Cheltuieli salariale cu personalul │situaţii nominale referitoare la ││ │de noi │nou-angajat în urma realizării │personalul nou-angajat în urma ││ │locuri │proiectului de investiţii pe o │realizării proiectului de ││ │de muncă │perioadă de 2 ani: │investiţii cuprinzând salariile ││ │ │Cheltuieli cu salariul brut │brute şi cheltuielile ││ │ │Cheltuieli cu asigurările sociale │cu asigurările sociale obligatorii ││ │ │obligatorii │ │└────┴────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘_________*1) Doar în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Formularul nr. 7─────────────la Procedură──────────CEREREde anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu(Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării.)Subscrisa, ........, având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ......., având calitatea de ........., solicit anularea Acordului de principiu pentru finanţare nr. ...... din data de ......, emis în condiţiile schemei de ajutor pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii, pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.  +  Secţiunea A Prezentarea solicitantuluiDenumirea întreprinderii ..........................................Adresa ............................................................Telefon: ........... Fax: ........... E-mail: .....................Data înregistrării întreprinderii: ................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............Cod de identificare fiscală .......................................Numele: ...........................................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1)Funcţia ............................................................Data semnării: ...................................................._________*1) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.  +  Secţiunea B Cheltuieli pentru care se solicită anularea finanţării┌──────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Denumirea │Tipul de cheltuială │ Valoarea finanţării││obiectivului │ │ pentru care se ││ │ │solicită anularea ││ │ │ - lei - ││ │ ├───┬───┬────┬───┬───┤│ │ │AN │AN │AN │AN │AN ││ │ │I │II │III │IV │V │├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│Realizarea │a) Cheltuieli premergătoare realizării │ │ │ │ │ ││de investiţii │investiţiei*): │ │ │ │ │ ││în imobilizări├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│corporale │Studii legate de proiectul de investiţii │ │ │ │ │ ││şi necorporale├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea │ │ │ │ │ ││ │de investiţii în imobilizări corporale*2):│ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │Terenuri │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │Construcţii │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │ │ ││ │industrial │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │c) Cheltuieli eligibile pentru realizarea │ │ │ │ │ ││ │de investiţii în imobilizări │ │ │ │ │ ││ │necorporale*3): │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin │ │ │ │ │ ││ │dobândirea drepturilor de proprietate │ │ │ │ │ ││ │intelectuală: brevet de invenţie, │ │ │ │ │ ││ │licenţe, a know-how-ului sau a │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor tehnice nebrevetate │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│Crearea │d) Cheltuieli salariale cu personalul │ │ │ │ │ ││de noi locuri │nou-angajat în urma │ │ │ │ │ ││de muncă │realizării proiectului de investiţii pe o │ │ │ │ │ ││ │perioadă de 2 ani: │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │Cheltuieli cu salariul brut │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ │Cheltuieli cu asigurările sociale │ │ │ │ │ ││ │obligatorii │ │ │ │ │ │├──────────────┴──────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼───┼───┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴────┴───┴───┘__________ Notă *) Doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii.*2) Reprezintă orice investiţii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investiţie în imobilizări corporale.*3) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.  +  Secţiunea C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ........., identificat/identificată cu actul de identitate/paşaportul seria ......... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ........, str. .......... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .........., declar pe propria răspundere că solicit anularea totală/parţială a finanţării pentru care am primit Acordul de principiu pentru finanţare nr. ........ din data de ......., emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor.Numele: .....................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4)Funcţia .....................................Data semnării: ..............................___________*4) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.  +  Formularul nr. 8─────────────la Procedură─────────FORMULAR DE RAPORTARE A EFECTELOR FINANŢĂRII*1)acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Perioada pentru raportare: anul .............Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii ........................................Adresa ..........................................................Telefon: ........... Fax: ............ E-mail ...................Data înregistrării întreprinderii ...............................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:.................................................................Cod de identificare fiscală: ....................................Am obţinut Acordul de principiu pentru finanţare nr. ......./......, iar eliberarea alocaţiei specifice individuale s-a efectuat în perioada ......................... .Datele de raportare:- Cifra de afaceri netă: ........................................ lei- Profitul/pierderea brut(ă): ................................... lei- Valoarea investiţiei efectiv realizată pentru care a solicitat finanţare: ..................................................................... lei;- Rentabilitatea capitalului angajat*2) .........................- Marja brută din vânzări*3) ....................................- Numărul de locuri de muncă nou-create aferente investiţiei pentru care a solicitat finanţarea ......................................Subsemnatul/Subsemnata, ............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ......, eliberat de ....... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........, în calitate de reprezentant legal al societăţii ............, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4)Funcţia: .......................................Data semnării: .................................___________*1) Pe baza datelor din situaţiile financiare anuale aprobate.*2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit/capitalul angajat.*3) Marja brută din vânzări = (profitul brut din vânzări/cifra de afaceri) * 100.*4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea._____________