CRITERII din 26 septembrie 2007de acordare a ajutorului de stat conform prezentei scheme
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 octombrie 2007    I. Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială1. Ajutorul de stat prevăzut în prezenta hotărâre se acordă numai întreprinderii care realizează investiţii ce pot fi considerate investiţii iniţiale în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/03.2006 şi al Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.628/2006 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE ajutorului de stat regional pentru investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/29/2006.2. Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în active fixe, corporale şi necorporale, referitoare la: crearea unei unităţi noi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea rezultatului unei unităţi prin adăugarea unor produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentală în procesul global de producţie al unei unităţi existente. Poate fi considerată investiţie iniţială şi o investiţie în capital fix realizată sub forma achiziţionării unor active legate de o unitate care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi în dificultate.2.1. Prin active corporale se înţeleg activele constând în terenuri, construcţii şi echipamente. În cazul achiziţionării unei noi unităţi, trebuie luate în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi, cu condiţia ca operaţiunea să se facă în condiţii de piaţă.2.2. Prin active necorporale se înţeleg activele constând în transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.2.3. Activele necorporale trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional; b) să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislaţiei în vigoare; c) să fie achiziţionate de la un terţ în condiţiile pieţei; d) să figureze în activele firmei şi să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei în cazul întreprinderilor mari şi de cel puţin 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.2.4. Înlocuirea va fi acceptată în analiza respectării criteriului de menţinere a investiţiei dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în această perioadă datorită schimbărilor tehnologice rapide.3. Prin proiect mare de investiţii se înţelege o investiţie iniţială, aşa cum este definită la pct. 2, ale cărei costuri eligibile depăşesc 50 de milioane euro.Echivalentul în lei al costurilor eligibile se calculează la preţurile şi cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului.Pentru a evita ca un proiect mare de investiţii să fie fracţionat artificial în mai multe subproiecte, în scopul de a se sustrage aplicării dispoziţiilor Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/03.2006, un proiect mare de investiţii va fi considerat ca un singur proiect de investiţii atunci când investiţia iniţială este realizată, în cursul unei perioade de 3 ani, de către una sau mai multe întreprinderi şi constă într-o combinaţie economic indivizibilă de elemente de capital fix.4. Ajutorul de stat se acordă în cadrul prezentei hotărâri dacă beneficiarul a prezentat o documentaţie în acest scop şi dacă Ministerul Economiei şi Finanţelor a confirmat ulterior în scris, sub rezerva unor verificări mai detaliate, că proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în hotărâre, înaintea începerii lucrărilor. Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii acestei condiţii, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.5. Ajutorul regional pentru investiţii este calculat prin referire fie la costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale rezultate din proiectul de investiţie iniţială, fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investiţie, luându-se în calcul valoarea cea mai ridicată a costurilor eligibile.6. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor cu investiţiile, cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute în continuare:6.1. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de achiziţionarea de terenuri, clădiri şi echipamente.Pentru întreprinderile mici şi mijlocii, costurile studiilor pregătitoare şi costurile serviciilor de consiliere aferente investiţiilor pot fi, de asemenea, luate în considerare până la o intensitate a ajutorului de 50% din costurile efectiv suportate.Costurile corelate cu achiziţionarea unor active corporale, altele decât terenuri şi clădiri, prin intermediul unei operaţiuni de leasing, pot fi considerate eligibile doar în situaţia în care îmbracă forma leasingului financiar şi conţin menţionată expres obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la expirarea termenului contractului de leasing. În cazul achiziţionării în sistem de leasing a terenurilor sau clădirilor, contractul de leasing trebuie să îşi continue valabilitatea pentru cel puţin 5 ani după momentul prevăzut pentru finalizarea proiectului de investiţii, în cazul întreprinderilor mari şi 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.Cu excepţia întreprinderilor mici şi mijlocii şi a preluărilor, activele achiziţionate trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, se deduc activele pentru achiziţionarea cărora a fost acordat deja un ajutor înainte de cumpărare.6.2. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări necorporale cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăşească 50% din totalul costurilor totale eligibile ale proiectului de investiţie în cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare. În cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mică sau mijlocie, cheltuielile prevăzute la pct. 2.2 pot fi acceptate integral.7. În cazul în care ajutorul este calculat pe baza costurilor rezultate din crearea de locuri de muncă în urma realizării proiectului de investiţie iniţială, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou-angajat, calculate pe o perioadă de 2 ani.Costurile salariale includ salariul brut şi contribuţiile la asigurările sociale obligatorii.Prin crearea de locuri de muncă se înţelege creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiaşi perioade.8. Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, de la data finalizării proiectului de investiţii. Această condiţie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, datorită schimbării tehnologice rapide.În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investiţii; b) locurile de muncă trebuie să fie create în 3 ani de la finalizarea lucrărilor şi trebuie menţinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate pentru prima dată în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani pentru întreprinderile mici şi mijlocii.9. În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să fie de cel puţin 25% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.II. Intensitatea ajutorului de stat1. Pentru investiţiile ale căror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea brută a ajutorului de stat regional, în cazul întreprinderilor mari, nu poate depăşi 50% din cheltuielile aferente investiţiei iniţiale sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou-angajat. Pentru investiţiile sau locurile de muncă realizate în regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%. La aceste niveluri ale intensităţii se vor adăuga bonusuri pentru întreprinderile mici de 20 puncte procentuale, iar pentru întreprinderile mijlocii, de 10 puncte procentuale.2. Pentru proiectele mari de investiţii - ale căror costuri eligibile depăşesc echivalentul în lei a 50 milioane euro - intensitatea brută se calculează, indiferent dacă beneficiarul este întreprindere mică, mijlocie sau întreprindere mare, ajustându-se plafonul regional, în funcţie de valoarea costurilor eligibile, după cum urmează:- pentru costurile eligibile cu valoarea în lei sub echivalentul a 50 milioane euro se aplică plafonul regional;- pentru tranşe din costurile eligibile cu valoare cuprinsă între echivalentul în lei a 50 milioane euro şi echivalentul în lei a 100 milioane euro se aplică 50% din plafonul regional;- pentru tranşe din costurile eligibile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei a 100 milioane euro se aplică 34% din plafonul regional.Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect care depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro se calculează conform formulei:A = Rx(50+0,50B+0,34C),unde:- A reprezintă suma maximă a ajutorului de stat;- R reprezintă plafonul regional neajustat prevăzut în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/2006, care este de 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov, pentru care este de 40%;- B reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul în lei a 50 milioane euro şi echivalentul în lei a 100 milioane euro;- C reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul în lei a 100 milioane euro.3. Pentru investiţiile a căror echivalent în lei este mai mare de 50 milioane euro, suma totală a ajutorului de stat din toate sursele nu trebuie să depăşească 75% din suma maximă a ajutorului de stat care s-ar putea primi pentru o investiţie cu cheltuieli eligibile al căror echivalent în lei este 100 milioane euro, respectiv suma prevăzută la art. 10 din prezenta schemă. Pentru procesarea şi marketing-ul produselor agricole, intensitatea maximă va fi stabilită conform prevederilor art. 4 (10) din Regulamentul nr. 1.628/2006.4. Intensitatea ajutorului de stat reprezintă raportul dintre valoarea brută actualizată a ajutorului şi valoarea actualizată a costurilor eligibile. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor.5. Plafonul intensităţii ajutorului de stat se aplică la totalul ajutorului în cazul ajutoarelor acordate concomitent în cadrul mai multor scheme regionale sau acordate în combinaţie cu un ajutor ad-hoc, indiferent dacă fondurile provin din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.În cazul în care ajutorul calculat pe baza costurilor investiţiilor în active corporale sau necorporale este combinat cu un ajutor calculat pe baza costurilor salariale, trebuie respectat plafonul intensităţii stabilit pentru regiunea respectivă.În cazul în care costurile eligibile pentru ajutoare regionale sunt total sau parţial eligibile pentru ajutoare în alte scopuri, partea comună trebuie să respecte plafonul cel mai favorabil care rezultă din regulile aplicabile.Ajutoarele regionale pentru investiţii nu se pot cumula cu ajutoare de minimis privind aceleaşi costuri eligibile pentru a se sustrage intensităţilor maxime ale ajutorului stabilite prin prezenta hotărâre.__________