ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007    În calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a moderniza sistemul contabil al instituţiilor publice şi de a implementa cele mai înalte standarde recunoscute la nivel internaţional pentru sectorul public, pentru ca situaţiile financiare să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.Pentru a crea cadrul juridic în vederea reevaluării activelor fixe ale instituţiilor publice atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă,pentru a crea cadrul legal pentru reevaluarea o dată la 3 ani a activelor fixe de natura construcţiilor şi terenurilor instituţiilor publice,pentru a prelungi termenul de reevaluare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional, precum şi termenul de evaluare a bunurilor înregistrate în unităţi naturale,pentru a preveni consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ constând în nefinalizarea până la 31 decembrie 2007 a acţiunii de evaluare a activelor fixe de către ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare, datorită timpului scurt rămas până la finele anului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Bunurile din patrimoniul cultural naţional, cu excepţia acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaţionale de evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010."2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2^1, 2^2 şi 2^3, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.Art. 2^2. - Începând cu 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani pe baza ratei inflaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru luna decembrie a anului anterior sau de către evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.Art. 2^3. - (1) Se supun reevaluării activele fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, care, potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, nu au fost reevaluate. (2) Reevaluarea se efectuează pe baza ratei inflaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică sau de către evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2008."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică şi care în prezent sunt înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în unităţi naturale vor fi evaluate după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administraţiei publice centrale şi locale sau de către evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 103.----------