HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 4 octombrie 2007pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IColoanele 2 şi 3 de la poziţia nr. 102 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  102. Imobil parţial bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, Bucureşti 973,43
   +  Articolul II (1) Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul situat în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu destinaţia de sediu. (2) Datele de identificare a părţii din imobil care se transmite potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul III (1) Ministerul Sănătăţii Publice va prelua toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractele de închiriere a spaţiilor din imobilul prevăzut la art. II, aflate în derulare, încheiate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (2) Ministerul Sănătăţii Publice va prelua toate drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de administrator al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi se va substitui în toate litigiile care au ca obiect nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de închiriere, în care Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este parte.  +  Articolul IVPredarea-preluarea părţii din imobilul care se transmite potrivit art. II se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 1.181.  +  Anexa                    DATELE DE IDENTIFICARE       a phărţii din imobil care trece din domeniul privat al statului     şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului        Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în           administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice ale părţii din imobil
    Municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Ministerul Sănătăţii PubliceConstrucţie:
    -suprafaţă utilă C1 - subsol 1 = 573,56 m2
    -suprafaţă utilă C1 - subsol 2 = 250,95 m2
    -suprafaţă utilă C1 - parter = 379,83 m2
          -suprafaţă utilă C1 - mezanin = 93,38 m2
          -suprafaţă utilă C1 - etaj 1 = 777,45 m2
          -suprafaţă utilă C1 - etaj 2 = 756,88 m2
          -suprafaţă utilă C1 - etaj 3 = 759,83 m2
          -suprafaţă utilă C1 - etaj 4 = 662,13 m2
          -suprafaţă utilă C1 - etaj 5 = 664,46 m2
          -suprafaţă utilă C1 - etaj 6 = 493,67 m2
          Total suprafaţă utilă = 5.412,14 m2
          Suprafaţă construită la sol: 940,04 m2
          Teren aferent în suprafaţă de 973,43 m2
          Nr. cadastral 9.533/1, înscris în Cartea funciară cu nr. 74.114
  --------