ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007    Ţinând cont de necesitatea uniformizării cât mai urgente a taxelor şi redevenţelor cuvenite statului pentru concesionarea de activităţi miniere şi operaţiuni petroliere,luând în considerare evoluţia ascendentă a preţurilor de valorificare a produselor miniere şi a ţiţeiului/gazelor naturale, inclusiv a tarifelor de operare a sistemului naţional de transport al petrolului/terminalului petrolier,în considerarea faptului că aceste elemente de fapt vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"31. redevenţă minieră - suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;".2. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile licenţelor în vigoare rămân nemodificate pe toată durata iniţială a acestora, cu excepţia cazurilor în care părţile convin modificarea/completarea acestora."3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În cazul prelungirii duratei licenţei de concesiune/ administrare sau transferului licenţei de concesiune, autoritatea competentă va renegocia condiţiile concesiunii/administrării, conform prezentei legi, prin încheierea de acte adiţionale, semnate de aceasta şi titular. (4) Modificarea/completarea licenţelor în vigoare se realizează prin acte adiţionale semnate de autoritatea competentă şi titular."4. La articolul 44, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 250 lei/kmp. (3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.000 lei/kmp; aceasta se dublează după 2 ani şi devine de 5 ori mai mare după 4 ani. (4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 25.000 lei/kmp."5. La articolul 45, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileşte, la încheierea licenţei ori la eliberarea permisului de exploatare, la o cotă procentuală din valoarea producţiei miniere, după cum urmează: a) 4% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare şi disperse, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice; b) 10% pentru substanţe nemetalifere; c) 10% pentru roci utile, cu excepţia rocilor ornamentale şi a pietrelor preţioase şi semipreţioase, la care cota este 15%; d) 10% pentru săruri haloide. (2) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabileşte la sursă, în echivalentul minim în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii."6. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 60, alineatele (1) şi (2) se abrogă.  +  Articolul IILegea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Modificarea/completarea acordurilor petroliere în vigoare se realizează prin acte adiţionale semnate de autoritatea competentă şi de titular."3. La articolul 49 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) o cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;".4. La articolul 49 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) o cotă de 3% din valoarea venitului brut realizat din operaţiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale."5. La articolul 50, alineatele (1) şi (4) se abrogă.6. La articolul 61, alineatul (1) se abrogă.  +  Articolul IIIActivităţile de înmagazinare subterană a gazelor naturale se atribuie direct, printr-un acord petrolier, de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale titularilor acordurilor petroliere care desfăşoară aceste activităţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IV (1) Licenţele de concesiune/administrare şi acordurile petroliere încheiate şi neintrate în vigoare, precum şi licenţele de concesiune/administrare şi acordurile petroliere intrate în vigoare se renegociază în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Termenul de finalizare a renegocierii se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii competente. (3) Licenţele de concesiune/administrare şi acordurile petroliere, astfel cum au fost renegociate, se modifică/ completează prin încheierea de acte adiţionale între autoritatea competentă şi titular. (4) În vederea renegocierii, autoritatea competentă notifică titularul cu privire la data renegocierii şi modificările/completările corespunzătoare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius Dorinp. Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Bogdan LaurenţiuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 101.-----------