ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007    În conformitate cu dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Constituţia României, republicată, statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap, consacrându-se dreptul copiilor la ocrotire specială, sub forma alocaţiilor acordate de stat, fără nicio discriminare sau condiţionare. În prezent, alocaţia de stat pentru copii este plătită de mai mulţi ordonatori de credite, ceea ce conduce la cheltuieli administrative şi de gestionare nejustificat de mari. În plus, există un număr important de copii care, în funcţie de participarea şcolară, pot avea un parcurs variabil între sistemul de plată al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse şi cel al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ceea ce conduce la întârzieri ale plăţii alocaţiei de stat pentru perioade mai mari de timp.Totodată, este necesară pregătirea preluării plăţii acestei prestaţii de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, care se înfiinţează la începutul anului 2008, fapt pentru care este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru preluarea de la toţi ordonatorii de credite a plăţii alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, precum şi pentru cei înscrişi în unităţile şcolare din subordinea altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate.Neadoptarea cadrului normativ necesar, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, va conduce la imposibilitatea preluării în condiţii optime a plăţii alocaţiei de stat şi, respectiv, la neasigurarea continuităţii plăţii acestei prestaţii pentru un număr mare de copii. Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. (2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii este de 0,35 lei lunar şi se majorează anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse."3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte reprezentantului legal al copilului, stabilit în condiţiile legii."4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(4) Alocaţia de stat pentru copiii prevăzuţi la alin. (2^1) se virează în conturile personale deschise pentru aceştia de către reprezentanţii legali. Sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani, alocaţia de stat poate fi plătită direct acestuia, cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. (3), sau, în funcţie de opţiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani. (5) Alocaţia de stat plătită în condiţiile prevăzute la alin. (4) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani. (6) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (2^1), sumele cu titlu de alocaţie de stat plătite conform alin. (4) se fac venit la bugetul de stat. (7) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (2^1) măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocaţia de stat se va acorda potrivit situaţiei în care se află copilul."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti comunică direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, situaţia privind copiii care au decedat."6. La articolul 6, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (2^1).................................................................. (4) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii."7. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la direcţia teritorială."8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Fondurile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii, precum şi pentru cheltuielile cu administrarea şi transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse. (2) Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card. (3) În cazul achitării drepturilor de alocaţie de stat în cont curent personal sau cont de card, direcţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. (4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între direcţiile teritoriale şi unităţile bancare."10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În aplicarea prezentei legi, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a drepturilor se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul II (1) În vederea efectuării de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse a plăţii alocaţiei de stat pentru copii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au în subordine unităţi de învăţământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor pune la dispoziţia direcţiilor teritoriale bazele de date complete cu beneficiarii alocaţiei de stat pentru copii şi reprezentanţii legali ai acestora, până la data de 1 noiembrie 2007. Răspunderea asupra corectitudinii bazelor de date revine instituţiilor care le-au întocmit şi predat. (2) Elevii înscrişi în unităţile de învăţământ private acreditate ori autorizate în condiţiile legii vor fi cuprinşi în bazele de date furnizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (3) Sumele aferente alocaţiilor de stat pentru copii achitate din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, neridicate de către persoanele în drept, se utilizează în continuare, în cadrul termenului de prescripţie prevăzut de lege, pentru plata acestor drepturi. (4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(3) se pot elabora instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului sau, după caz, al ministrului internelor şi reformei administrative ori al ministrului apărării.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IV (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008. (2) Plata alocaţiei de stat pentru copiii preluaţi de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, de la instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi de la celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au în subordine unităţi de învăţământ, precum şi pentru copiii cu handicap se asigură din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2008. (3) Plata alocaţiei de stat pentru copii în anul 2007, precum şi a sumelor restante, cu respectarea termenelor de prescripţie prevăzute de lege, se efectuează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VÎncepând cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, se stabileşte la 32 lei.  +  Articolul VILegea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Pazstor Gabriela,secretar de statMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 97.-------------