ORDIN nr. 921 din 20 septembrie 2007pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007    În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Certificatele de conducător de navă prevăzute în anexa nr. 6 trebuie emise de autorităţile competente ale statelor membre în conformitate cu prevederile Directivei 96/50/CE şi trebuie să ţină cont de caracteristicile speciale ale căilor navigabile şi de certificatele prevăzute la art. 1 din Directiva 91/672/CEE , şi anume: a) certificatul de conducător de navă, valabil pe toate căile navigabile din statele membre, cu excepţia căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin (categoria A); b) certificatul de conducător de navă, valabil pe toate căile navigabile din statele membre, cu excepţia căilor navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7 şi cu excepţia căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin (categoria B)."2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Brevetul de căpitan fluvial categoria A, respectiv brevetul de căpitan fluvial categoria B, emise de către ANR, sunt echivalente cu certificatele de conducător de navă categoria A, respectiv categoria B, emise de autorităţile competente ale statelor membre şi sunt valabile pe toate căile navigabile de categoria A sau B din statele membre.(3^2) Brevetul de navigator pe Rin, emis în conformitate cu Convenţia privind navigaţia pe Rin, revizuită, este valabil pe toate căile navigabile interioare din România şi, în plus, în rada Sulina, în porturile Constanţa şi Midia."3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Brevetul de căpitan fluvial categoria A este documentul de atestare care permite posesorului să îndeplinească funcţia de conducător de navă pe toate căile navigabile din statele membre şi, în plus, în rada Sulina, în porturile Constanţa şi Midia, cu excepţia căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin."4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Brevetul de căpitan fluvial categoria B este documentul de atestare care permite posesorului să îndeplinească funcţia de conducător de navă pe toate căile navigabile din statele membre, cu excepţia: a) căilor navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7; b) căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin; c) porturilor Constanţa şi Midia, precum şi în rada Sulina."5. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 şi 7, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin transpune Directiva Consiliului 91/672/CEE din 16 decembrie 1991 privind recunoaşterea reciprocă a certificatelor naţionale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri şi călători pe căile navigabile interioare, publicată în Jurnalul Oficial L 373 din 31 decembrie 1991, p. 29, astfel cum a fost amendată prin: a) 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei şi adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial C 241 din 29 august 1994, p. 21; b) 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace şi adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial L 236 din 23 septembrie 2003, p. 33; c) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.882/2003, publicat în Jurnalul Oficial 284 din 31 octombrie 2003, p. 1; d) Directiva Consiliului 2006/103/CE din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicată în Jurnalul Oficial L 363 din 20 decembrie 2006, p. 344.  +  Articolul IIIAutoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 20 septembrie 2007.Nr. 921.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 318/2006)-------------------------------------LISTAcuprinzând certificatele naţionale ale conducătorilorde navă pentru transportul de mărfuri şi de pasageripe căile navigabile interioareCategoria A - Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru căile navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7: a) Regatul Belgiei- Brevet de conduite A (arrete royal no... du ...)"/"Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...); b) Republica Federală Germania- "Schifferpatent", cu valabilitate suplimentară pentru "Seeschiffahrtsstrassen" (Binnenschifferpatentverordnung 7 decembrie 1981); c) Republica Franceză- Certificat general de capacite de categorie "A", cu ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (1) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991);- "Certificats speciaux de capacite", cu ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991); d) Republica Ungară- Hajoskapitanyi bizonyitvany (captain's certificate);- Hajovezeto"i "A" bizonyitvany (boatmaster's A certificate) (în conformitate cu Decretul nr. 15/2001 (IV. 27.) KoViM al ministrului transporturilor şi managementului apei privind certificatele în transportul naval); e) Regatul Ţărilor de Jos- "Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678); f) România- Brevet de căpitan fluvial categoria A (boatmaster's A certificate) (în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant, pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006); g) Republica Polonă- Patent z.eglarski kapitana z.eglugi s'rodladowej - kategorii A (boatmaster's A certificate) (în conformitate cu Regulamentul ministrului infrastructurii din 23 ianuarie 2003 privind calificarea profesională şi echipajul de pe navele de navigaţie interioară); h) Republica Finlanda- Laivurinkirja/Skepparbrev;- Kuljettajankirja I/Foerarbrev I; i) Regatul Suediei- Bevis om behoeringhet som sheppare B;- Bevis om behoeringhet som sheppare A;- Bevis om behoeringhet som styrman B;- Bevis om behoeringhet som styrman A;- Bevis om behoeringhet som sjoekapten.Categoria B - Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru alte căi navigabile din Comunitatea Europeană, cu excepţia râurilor Rin, Lek şi Waal. a) Republica Bulgaria NOTA(CTCE)----------Textul în lb. bulgară se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, la pagina 16. b) Regatul Belgiei- "Brevet de conduite B (arrete royal no ... du...)"/"Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr. ... van...)". c) Republica Cehă- Pru'kaz zpu'sobilosti kapitana a pru'kaz zpu'sobilosti kormidelnika (Act din 25 mai 1995 privind navigaţia pe căile navigabile interioare (114/1995 Sb.) şi Decretul Ministerului Transporturilor din 14 septembrie 1995 privind eligibilitatea persoanelor de a pilota şi opera nave (224/1995 Sb.); d) Republica Federală Germania- "Schifferpatent" cu valabilitate suplimentară pentru "Seeschiffahrtsstrassen" (Binnenschifferpatentverordnung 7 decembrie 1981). e) Republica Estonia- Siseveelaeva laevajuhi diplom; f) Republica Franceză- Certificat general de capacite de categorie "A", fără ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991);- "Certificats speciaux de capacite", fără ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991); g) Republica Lituania- Vidaus vandenu,transporto specialisto laipsnio diplomas (aprobat prin Ordinul nr. 161 din 15 mai 2001 al ministrului transporturilor şi comunicaţiilor privind regulile de emitere a diplomelor şi certificatelor de calificare ale specialiştilor în transportul pe căile navigabile interioare); h) Republica Ungară- Hajoskapitanyi bizonyitvany (captain's certificate);- Hajovezeto"i "A" bizonyitvany (boatmaster's A certificate) în conformitate cu Decretul nr. 15/2001 (IV. 27.) KoViM al ministrului transporturilor şi managementului apei privind certificatele în transportul naval); i) Regatul Ţărilor de Jos- "Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678) j) Republica Austria- Kapitaenspatent A;- Schiffsfuehrerpatent A. k) România- Brevet de căpitan fluvial categoria B (boatmaster's B certificate) (în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006); l) Republica Polonă- Patent z.eglarski kapitana z.eglugi s'rodla, dowej - kategorii B (boatmaster's B certificate) (în conformitate cu Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 23 ianuarie 2003 privind calificarea profesională şi echipajul de pe navele de navigaţie interioară); m) Republica Slovacă- Lodny' kapitan I. triedy;- Lodny' kapitan II. triedy, (Decretul Ministerului Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor al Republicii Slovace 182/2001 Z. z. care stabileşte detaliile privind cerinţele de calificare şi verificarea competenţelor profesionale ale membrilor echipajului unei nave şi a comandanţilor unei nave mici (cu referire la art. 30 paragraful 7 şi art. 31 paragraful 3 din Actul 338/2000 Z. z. privind navigaţia pe căile navigabile interioare şi amendamentele la aceste acte); n) Republica Finlanda- Laivurinkirja/Skepparbrev;- Kuljettajankirja I/Foerarbrev I. o) Regatul Suediei- Bevis om behoeringhet som sheppare B;- Bevis om behoeringhet som sheppare A;- Bevis om behoeringhet som styrman B;- Bevis om behoeringhet som styrman A;- Bevis om behoeringhet som sjoekapten."  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 318/2006)-------------------------------------LISTAcuprinzând căile navigabile cu caracter maritim a) Regatul Belgiei- Fluviul Scheldt maritim b) Republica Federală Germania- zona 1 şi zona 2 din anexa I la Directiva 82/714/CEE c) Regatul Ţărilor de Jos- Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Scheldt de est şi de vest d) România- Dunăre: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe braţul Sulina e) Republica Polonă- zona 1 şi zona 2 din anexa II la Directiva 82/714/CEE , exceptând bazinul hidrografic Wloctawski şi lacurile S'niardwy, Niegocin and Mamry f) Republica Finlanda- Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistoe/ Saimens vattendrag g) Regatul Suediei- Trollhaette kanal şi Goeta aelv, Lacul Vaenern, Lacul Maelaren, Soedertaelje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen-----------