HOTĂRÂRE nr. 112 din 23 februarie 1996pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionării agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 6 martie 1996    În vederea îmbunătăţirii activităţii şi creării unui cadru unitar pentru acordarea licenţei şi a autorizaţiei de transport naval, pentru asigurarea autorizării funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor de transport, precum şi pentru activităţile de pilotaj, remorcaj, căutare şi salvare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, anexă la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Licenţele şi autorizaţiile emise până în prezent rămân valabile până la data de 31 decembrie 1996.  +  Articolul 3Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului transporturilor nr. 396/1995, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor îşi încetează valabilitatea.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 23 februarie 1996.Nr. 112.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privindefectuarea transporturilor navale demărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionarii agenţiloreconomici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 452 din 23 iulie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, republicată, acesta are, ca autoritate de stat în domeniu, atribuţii de autorizare şi de acordare de licenţe pentru efectuarea transporturilor de mărfuri şi călători [art. 2 lit. a) pct. 5], precum şi de autorizare a funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor de transport [art. 2 lit. a) pct. 10].În scopul asigurării tuturor condiţiilor de siguranţa a navigaţiei, a infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, pentru evitarea blocării acestora, pentru limitarea catastrofelor, pentru asigurarea unor prestaţii de transport naval şi de servicii conexe de calitate, precum şi pentru încadrarea funcţionarii agenţilor economici în contextul activităţilor complexe din punct de vedere tehnic desfăşurate în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, se instituie sistemul global de autorizare şi acordare de licenţe.Acest sistem se va aplica agenţilor economici prevăzuţi la cap. III din prezentele norme metodologice, care desfăşoară activităţi de transport naval de mărfuri şi de călători, activităţi publice de agrement pe apă, precum şi acelora care desfăşoară activităţi conexe transportului naval în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile.2. Definiţii2.1. Licenţa de transport naval este documentul care atesta capacitatea agentului economic de a efectua activitatea de transport naval în conformitate cu legislaţia interna în vigoare, precum şi cu convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte semnatară (model-anexa nr. 1).2.2. Autorizaţia este documentul care permite agentului economic să desfăşoare activităţi de transport naval pe căile interioare de navigaţie, în apele naţionale şi internaţionale şi activităţi conexe transportului naval în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile (model-anexa nr. 2 pentru transporturi navale şi model-anexa nr. 3 pentru funcţionarea în perimetrul portuar şi/sau de căi navigabile).2.3. Caietul de sarcini este documentul-anexa la autorizaţii care stipulează cadrul legal normativ şi condiţiile pe care trebuie să le respecte agentul economic pentru desfăşurarea activităţilor care se supun regimului de autorizare (cuprins în cap. V).2.4. Angajamentul este documentul prin care conducătorul agentului economic sau un împuternicit al sau se angajează, pe baza de semnătura, ca respecta condiţiile tehnice şi de conducere pentru menţinerea licenţei de transport naval şi prevederile caietului de sarcini pentru autorizaţii (model-anexa nr. 4).  +  Capitolul 2 Organismele sistemului1. Ministerul Transporturilor - autoritatea statului român în domeniul transporturilor.2. Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime - D.P.N.M. - şi Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile - D.G.D.C.N - direcţii de specialitate în cadrul Ministerului Transporturilor, asigura emiterea licenţelor şi a autorizaţiilor şi efectuarea controlului privind respectarea prevederilor acestora.3. Inspectoratul navigaţiei civile - I.N.C. - direcţie de specialitate în cadrul Ministerului Transporturilor, care coordonează activitatea căpităniilor portuare, înmatriculează mijloacele de transport naval şi tehnice plutitoare ale agenţilor economici, având rolul de atestare a personalului navigant, şi asigura personal de specialitate pentru efectuarea controlului privind respectarea prevederilor caietelor de sarcini, anexe la autorizaţii.4. Registrul Naval Român - R.N.R. - regie autonomă de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, împuternicită să asigure la nave, la platformele de foraj marin şi la mijloacele plutitoare sub pavilion român supravegherea tehnica şi certificarea pentru clasificare, respectiv certificarea conform convenţiilor internaţionale în vigoare la care statul român este parte, privind siguranţa constructivă a navelor şi a navigaţiei, siguranţa oamenilor şi a mărfurilor transportate, prevenirea poluării.5. Administraţia de port sau de cale navigabilă - regie autonomă de administrare a infrastructurilor respective, care are obligaţia de a preciza Ministerului Transporturilor prin regulamente de exploatare portuara şi/sau de căi navigabile condiţiile tehnice şi funcţionale specifice care trebuie cuprinse în caietele de sarcini, anexe la autorizaţii, şi de a elibera permise de lucru pentru agenţii economici care desfăşoară alte activităţi decât cele cuprinse în cap. III pct. 3.6. Compartimentele de licenţe şi autorizaţii - C.L.A. - organe de lucru, în cadrul D.P.N.M. şi D.G.D.C.N., în procesul de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor.7. Căpitănia portului - instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu atribuţii de control al siguranţei navigaţiei, care, la solicitarea agenţilor economici interesaţi, are obligaţia de a aviza listele cu mijloacele de transport navale deţinute în proprietate sau închiriate, care sunt înmatriculate în registrele de evidenta proprii.  +  Capitolul 3 Domeniul de aplicare1. Se supun sistemului de acordare a licenţelor de transport naval agenţii economici cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, indiferent de forma de înfiinţare, care desfăşoară următoarele activităţi:1.1. transport maritim de mărfuri - MM;1.2. transport maritim de călători - MC;1.3. transport fluvial de mărfuri - FM;1.4. transport fluvial de călători - FC.2. Se supun sistemului de autorizare agenţii economici cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, indiferent de forma de înfiinţare, care desfăşoară următoarele activităţi:2.1. transport maritim de mărfuri - MM;2.2. transport maritim de călători - MC;2.3. transport fluvial de mărfuri - FM;2.4. transport fluvial de călători - FC.3. Se supun sistemului de autorizare agenţii economici cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, indiferent de forma de înfiinţare, care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, după cum urmează:3.1. pilotajul navelor în rade, porturi şi pe căile navigabile - PN;3.2. remorcajul pentru manevra navelor în rade, porturi şi pe căile navigabile - RM;3.3. încărcarea-descărcarea navelor în porturi, în rade sau în puncte izolate şi amararea mărfurilor - PO;3.4. depozitarea mărfurilor în magazii sau pe platforme portuare - PD;3.5. legarea-dezlegarea navelor de la chei - PL;3.6. bunkerarea navelor - BN;3.7. extracţii de balast - EB;3.8. depoluarea căilor navigabile şi a acvatoriilor portuare - DP;3.9. salvarea navelor - SN;3.10. ranfluarea navelor - FN;3.11. pescuitul industrial - PI;3.12. măsurători batimetrice sau topometrice - MT;3.13. dragarea, întreţinerea acvatoriilor portuare şi a căilor navigabile - DR;3.14. construcţii şi reparaţii hidrotehnice pentru infrastructuri portuare şi de căi navigabile - CH;3.15. construcţii şi reparaţii civile, industriale, drumuri, poduri, căi ferate etc. - CC;3.16. reparaţii utilaje portuare - RU;3.17. reparaţii nave, în afară incintei şantierului naval - RN;3.18. curăţări tancuri şi hambare - CT;3.19. transport rutier - TR;3.20. reparaţii auto - RA;3.21. servicii de salubrizare şi preluări reziduuri de la nave - SS;3.22. agenţii de personal navigant - AP;3.23. agenturare, brokeraj, navlosire, lohn, barter, expediţii mărfuri - PA;3.24. aprovizionarea navelor cu alimente şi materiale - PS;3.25. servicii de control mărfuri - CM;3.26. reprezentante firme - RF;3.27. servicii de telecomunicaţii - TL;3.28. cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţa - CS;3.29. activităţi de agrement pe apa - AA.4. Sunt exceptate de la prevederile prezentelor norme metodologice administraţiile portuare şi de căi navigabile, Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române", unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, instituţiile publice şi regiile autonome ("Registrul Naval Român", "Registrul Auto Român", "Registrul Feroviar Român" şi altele) care executa activităţi de control şi de supraveghere în perimetrele infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile.5. Desfăşurarea altor activităţi economice în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile, altele decât cele precizate la cap. III pct. 3, este permisă tuturor agenţilor economici pe baza unui permis de lucru eliberat de administraţiile respective. Metodologia de eliberare a permiselor de lucru se va întocmi de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentelor norme metodologice şi va fi aprobată de Ministerul Transporturilor prin direcţiile de specialitate.  +  Capitolul 4 Documentele necesare eliberării licenţelor şi a autorizaţiilor1. Documentele necesare eliberării licenţelor de transport naval:1.1. Cerere (model-anexa nr. 5).1.2. Lista parcului de nave proprii sau închiriate sub diverse forme, care corespund din punct de vedere tehnic activităţilor pentru care se solicita acordarea licenţelor (nu se iau în considerare contractele de prestări de servicii).1.2.1. Lista parcului de nave pentru navele din proprietatea agenţilor economici va fi avizată de căpităniile portuare.1.2.2. Pentru navele închiriate se solicita ca agentul economic să prezinte un document de la proprietarul navelor, prin care se confirma ca navele sunt închiriate, şi forma de contract.1.2.3. Atestarea ca aceste nave (proprii sau închiriate) corespund din punct de vedere al siguranţei navigaţiei se face prin prezentarea, pentru fiecare nava, a ultimului raport de inspecţie eliberat de societatea de clasificare a navei (R.N.R. sau altele similare).1.3. Documente referitoare la pregătirea profesională a persoanei care conduce activitatea de transport naval:- documentul prin care persoana respectiva a fost numita să conducă activitatea de transport naval;- copie de pe actele de studii, care să ateste pregătirea profesională necesară funcţiei respective;- pentru conducătorii societăţilor comerciale cu capital de stat care au fost desemnaţi manageri prin concurs, potrivit Legii nr. 66/1993, se va prezenta o dovada, eliberată de Registrul comerţului, din care să rezulte înscrierea persoanei respective ca manager al societăţii comerciale.2. Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiilor:2.1. Pentru activităţile prevăzute la cap. III pct. 2 se solicita următoarele documente:- cerere (model-anexa nr. 5);- licenţa de transport naval;- statutul societăţii comerciale, din care să rezulte că sunt incluse obiectele de activitate pentru care se solicita autorizaţia;- certificatul de înmatriculare la Camera de comerţ şi industrie;- certificatul de înregistrare fiscală;- memoriul privind activitatea societăţii comerciale respective (model-anexa nr. 7).2.2. Pentru activităţile prevăzute la cap. III pct. 3 se solicita următoarele documente:- cerere (model-anexa nr. 6);- statutul societăţii comerciale, din care să rezulte că sunt incluse activităţile pentru care se solicita autorizaţia;- certificatul de înmatriculare la Camera de comerţ şi industrie;- certificatul de înregistrare fiscală;- documentul din care să rezulte cine conduce activitatea respectiva;- diploma de studii a conducătorului activităţii respective, care să ateste pregătirea profesională necesară executării acestei funcţii;- pentru conducătorii societăţilor comerciale cu capital de stat care au fost desemnaţi manageri prin concurs, potrivit Legii nr. 66/1993, se va prezenta o dovada, eliberată de Registrul comerţului, din care să rezulte înscrierea persoanei respective ca manager al societăţii;- lista mijloacelor fixe (proprii sau închiriate), corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu care realizează activităţile supuse autorizării, însoţită de următoarele:- pentru mijloacele tehnice plutitoare, lista va fi avizată de căpităniile portuare şi va fi însoţită, pentru fiecare nava, de ultimul raport de inspecţie al unei societăţi de clasificare a navelor (R.N.R. sau altele similare);- pentru mijloacele fixe supuse controlului I.S.C.I.R. sau Biroului Român de Metrologie Legală, ultimele procese-verbale sau autorizaţii eliberate în acest sens;- pentru mijloacele fixe închiriate se va prezenta un document de la proprietarul acestora, prin care se atesta acest fapt şi durata contractului (nu sunt admise contracte de prestări de servicii);- memoriul privind activitatea societăţii comerciale respective (model-anexa nr. 7).  +  Capitolul 5 Caietele de sarcini - anexa la autorizaţii1. Caietele de sarcini - anexa la autorizaţii - vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor şi vor avea următorul cuprins:1.1. Cadrul legal normativ care trebuie respectat de agenţii economici ce desfăşoară activităţi de transport naval şi activităţi conexe în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabileSe vor prevedea actele normative interne cu privire la siguranţa navigaţiei, securitatea şi protecţia infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, de asigurare a integrităţii şi calităţii mărfurilor, protecţia muncii şi a vieţii umane, prevenirea poluării mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi actele normative internaţionale impuse de convenţiile internaţionale şi acordurile bilaterale la care România este parte semnatară.1.2. Condiţii tehnice privind mijloacele fixe utilizateAceste condiţii se vor referi la aspecte privind siguranţa navigaţiei, a infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, protecţia muncii, prevenirea poluării apei şi a mediului înconjurător, prevenirea şi stingerea incendiilor şi, după caz, la realizarea unor performanţe impuse de desfăşurarea ritmică a activităţilor în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile.1.3. Condiţii tehnice specifice de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabileSe vor prezenta condiţiile tehnice privind funcţionarea agentului economic în complexul activităţilor ce se desfăşoară în acest sector (norme de depozitare şi manipulare a mărfurilor, norme de circulaţie, de acces în perimetrul portuar şi de utilizare a facilităţilor portuare etc.).Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile sunt obligate, ca în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, să elaboreze şi să înainteze la Ministerul Transporturilor, spre aprobare, regulamente de exploatare portuara şi/sau de căi navigabile din care să rezulte condiţiile tehnice specifice de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile, pentru toţi agenţii economici, în funcţie de zona şi activitatea desfăşurata.1.4. Condiţii privind raportarea activităţiiÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1992, se vor solicita indicatorii statistici necesari pentru uzul propriu al Ministerului Transporturilor în vederea elaborării Strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.  +  Capitolul 6 Durata valabilităţii licenţelor şi a autorizaţiilor1. Modificările în structura mijloacelor fixe, a personalului de conducere, retehnologizarea, completarea cadrului legal normativ, schimbarea unor condiţii tehnice privind integrarea funcţionarii agenţilor economici în activităţile complexe ale infrastructurilor portuare şi de căi navigabile implica stabilirea unei durate de valabilitate a licenţelor şi a autorizaţiilor. În acest sens, se stabilesc următoarele:1.1. Licenţele de transport naval se acorda pe o durata de 4 (patru) ani calendaristici începând cu data de 1 ianuarie şi expirând la 31 decembrie.1.2. Autorizaţiile de transport naval şi cele pentru funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile se acorda pe o durata de 4 (patru) ani calendaristici, începând cu data de 1 ianuarie şi expirând la 31 decembrie.2. Pentru societăţile comerciale care exploatează nave şi mijloace fixe închiriate sub diverse forme, licenţele şi autorizaţiile de transport naval şi autorizaţiile pentru funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile sunt valabile în cadrul perioadelor stabilite la pct. 1.1 şi 1.2 din prezentul capitol, până la expirarea sau rezilierea contractelor respective.3. Autorizaţiile eliberate pentru activităţile care urmează să se concesioneze de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile sunt valabile în cadrul perioadei de 4 (patru) ani, până la data adjudecării licitaţiei şi a încheierii contractului de concesiune a activităţii respective. Autorizaţia rămâne valabilă pe toată perioada înscrisă pe aceasta pentru agentul economic care a câştigat licitaţia, pentru activitatea concesionată.4. Licenţele şi autorizaţiile emise în baza normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 396/1995 sunt valabile până la 31 decembrie 1996.  +  Capitolul 7 Metodologia pentru obţinerea licenţelor/autorizaţiilor.Eliberarea unor noi licenţe/autorizaţii. Control. Contestaţii şi mod de rezolvare1. Obţinerea licenţei de transport naval1.1. Agenţii economici, în funcţie de specificul activităţii, de dotările cu mijloace fixe şi de încadrare cu personal de conducere, se vor adresa, în scris, Ministerului Transporturilor - D.P.N.M. şi/sau D.G.D.C.N. - Compartimentul de licenţe şi autorizaţii cu documentele prezentate la cap. IV pct. 1.1.2. Specialiştii din compartimentele de licenţe şi autorizaţii analizează dosarul şi propun, prin raport al expertului respectiv, acordarea/neacordarea licenţei de transport naval şi elaborează documentul respectiv.1.3. Licenţele de transport naval vor fi semnate de către directorul direcţiei de resort şi de secretarul de stat care coordonează direcţia respectiva.1.4. Licenţele se înmânează agentului economic pe baza semnăturii conducătorului activităţii respective sau a unui delegat împuternicit în acest scop, data pe angajamentul imprimat în doua exemplare, din care unul rămâne la agentul economic.1.5. Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor vor tine evidenta cererilor depuse şi a licenţelor de transport naval eliberate.2. Obţinerea autorizaţiei de transport naval şi a autorizaţiei pentru funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile2.1. Agenţii economici, în funcţie de specificul activităţii, de dotările cu mijloace fixe şi de încadrare cu personal de conducere şi de execuţie, se vor adresa în scris la Ministerul Transporturilor - D.P.N.M. şi/sau D.G.D.C.N. - Compartimentul de licenţe şi autorizaţii cu documentele prezentate la cap. IV pct. 2.2.2. Specialiştii din compartimentele de licenţe şi autorizaţii analizează dosarul şi propun, prin raport al expertului respectiv, acordarea/neacordarea autorizaţiei de transport naval şi a autorizaţiei pentru funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile, elaborează caietele de sarcini conform prevederilor cap. V şi documentul respectiv.2.3. Autorizaţiile vor fi semnate de către directorul direcţiei de resort şi de secretarul de stat coordonator şi vor purta ştampilele respective, iar caietul de sarcini va fi semnat şi ştampilat pe fiecare pagina de către şeful Compartimentului de licenţe şi autorizaţii.2.4. Autorizaţiile se înmânează agentului economic pe baza semnăturii conducătorului activităţii respective sau a unui delegat împuternicit în acest scop, data pe angajamentul imprimat în doua exemplare, din care unul rămâne la agentul economic.2.5. Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor vor tine evidenta cererilor depuse şi a autorizaţiilor eliberate.3. Eliberarea unei noi licenţe3.1. Eliberarea unei noi licenţe de transport naval se face pe baza solicitării, în scris, a agentului economic, prezentată Ministerului Transporturilor - D.P.N.M. şi/sau D.G.D.C.N. - în perioada ultimului trimestru din ultimul an de valabilitate.3.2. În cazul în care au apărut modificări în structura mijloacelor fixe, a personalului de conducere, cererea va fi însoţită de documentele respective prezentate la cap. IV.3.3. Pe baza documentelor respective se va elibera alta licenţa de transport naval.4. Eliberarea unei noi autorizaţii4.1. Eliberarea unei noi autorizaţii se face pe baza solicitării în scris a agentului economic, prezentată Ministerului Transporturilor - D.P.N.M. şi/sau D.G.D.C.N. - în perioada ultimului trimestru din ultimul an de valabilitate.4.2. În cazul în care s-au produs modificări ale statutului, ale parcului de mijloace fixe, ale structurii de personal, cererea va fi însoţită de documentele respective prezentate la cap. IV.4.3. Pe baza documentelor respective, conform procedurii stabilite la cap. VII pct. 2, se va elibera alta autorizaţie şi se va reactualiza caietul de sarcini.5. Controlul agenţilor economici privind modul de respectare a condiţiilor de acordare a licenţelor şi a prevederilor caietelor de sarcini-anexa la autorizaţii5.1. Controlul agenţilor economici privind modul de respectare a licenţelor/autorizaţiilor se face de către experţi din cadrul - D.P.N.M., D.G.D.C.N. şi I.N.C., special împuterniciţi.5.2. Expertul care deţine legitimaţia de control (model-anexa nr. 8) poate efectua controlul la un agent economic numai în baza unei delegări semnate de directorii direcţiilor de specialitate (D.P.N.M. şi D.G.D.C.N.).5.3. Controlul se efectuează în concordanta cu caietul de sarcini. În urma controlului expertul întocmeşte un proces-verbal (model-anexa nr. 9). Expertul are obligaţia de a propune menţinerea, suspendarea sau retragerea licenţei/autorizaţiei.5.4. Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei şi/sau autorizaţiei revine secretarului de stat, la propunerea directorilor direcţiilor de specialitate (D.P.N.M. şi D.G.D.C.N.).5.5. Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei şi/sau autorizaţiei se comunica agentului economic în termen de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal de control.5.6. Aceasta decizie se comunica prin grija Compartimentului de licenţe şi autorizaţii şi a Administraţiei portuare sau a căii navigabile unde a fost autorizat să funcţioneze agentul economic. Administraţia va rezilia contractul sau cu agentul economic căruia i s-a retras autorizaţia.5.7. În cazul suspendării autorizaţiei se stabileşte un termen în care agentul economic are obligaţia de încadrare în prevederile caietului de sarcini. În acest caz, administraţia nu are obligaţia de a rezilia contractul sau cu agentul economic respectiv.5.8. Direcţiile de specialitate (D.P.N.M., D.G.D.C.N.) au obligaţia să verifice dacă agentul economic a luat măsurile necesare în vederea încadrării în prevederile caietului de sarcini şi să anuleze suspendarea sau să propună retragerea licenţei şi/sau autorizaţiei.5.9. Măsura de retragere a licenţei şi/sau autorizaţiei se propune de către expertul-controlor în toate cazurile când se constata următoarele:- nu mai sunt îndeplinite condiţiile iniţiale privind siguranţa navigaţiei, a mărfurilor, a călătorilor şi de protecţie a muncii şi a mediului;- nu mai sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în normele internaţionale recunoscute sau adoptate în ţara;- nu se iau măsurile de încadrare în prevederile caietului de sarcini în cadrul termenului de suspendare a licenţei şi/sau autorizaţiei.5.10. Măsura de suspendare a licenţei şi/sau autorizaţiei se propune de către expertul-controlor în toate cazurile în care nu se respecta prevederile caietului de sarcini, cu excepţia cazurilor când se propune retragerea.5.11. Expertul-controlor nu are dreptul să oprească derularea unor activităţi, chiar dacă se încalcă condiţiile de acordare a licenţei şi/sau autorizaţiei.6. Contestaţii şi modul de rezolvare6.1. Agentul economic care este nemulţumit de neacordarea licenţei sau a autorizaţiei ori de măsura suspendării sau retragerii licenţei şi/sau a autorizaţiei se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Capitolul 8 Renunţarea agenţilor economici la licenţe şi autorizaţii1. Agenţii economici care nu mai desfăşoară activităţile pentru care deţin licenţe şi/sau autorizaţii în baza art. 2 lit. a) pct. 5 şi pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 452/1994, republicată, vor depune la Ministerul Transporturilor - Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime şi/sau Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile - Compartimentul de licenţe şi autorizaţii - documentele respective.2. Ministerul Transporturilor - Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime şi/sau Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile - Compartimentul de licenţe şi autorizaţii - va proceda la scoaterea din evidente.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale1. Agenţii economici sunt obligaţi să solicite, după caz, acordarea de licenţe şi/sau autorizaţii în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României.2. Ministerul Transporturilor, prin direcţiile de resort, va elibera licenţele şi autorizaţiile în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei complete, prevăzută în prezentele norme metodologice.3. Documentele care se eliberează agenţilor economici se vor redacta în mod unitar, pe baza anexelor la prezentele norme metodologice, utilizând mijloace performanţe de prelucrare automată a datelor, pe baza unui soft specializat, elaborat prin programe de cercetare-dezvoltare.4. Evidentele se vor tine atât în registre, cât şi pe computere.5. Lista agenţilor economici care au obţinut licenţe şi autorizaţii de transport naval va fi comunicată căpităniilor portuare, prin Inspectoratul Navigaţiei Civile, de către direcţiile de resort din Ministerul Transporturilor.6. Lista agenţilor economici care au obţinut autorizaţii de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile se va comunica administraţiilor respective de către direcţiile de resort din cadrul Ministerului Transporturilor.  +  Anexa 1-------la normele metodologice------------------------ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ LICENŢA DE TRANSPORT NAVAL │ │ │ │ Seria ........ Nr. ........ │ │ │ │ │ │ În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 112/1996 şi │ │ ale documentelor prezentate, │ │ agentul economic ..........................., înregistrat la Oficiul │ │ Registrului comerţului din judeţul .................. sub numărul ......., │ │ codul fiscal ................, are capacitatea tehnica şi profesională de │ │ a executa următoarele activităţi de transport naval: │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ │ │ 1. Transport maritim de mărfuri │ MM │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ 2. Transport maritim de călători │ MC │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ 3. Transport fluvial de mărfuri │ FM │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ 4. Transport fluvial de călători │ FC │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ Director general, │ │ │ │ │ │ Secretar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ Data emiterii: │ │ │ │ │ │ Valabilă până la: │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                          D.G.T.M./D.G.D.C.N./C.L.A./L-  +  Anexa 2-------la normele metodologice----------------------- ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT NAVAL │ │ │ │ Seria ........ Nr. ........ │ │ │ │ │ │ În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 112/1996 şi │ │ ale documentelor prezentate, │ │ agentul economic ..........................., înregistrat la Oficiul │ │ Registrului comerţului din judeţul .................. sub numărul ......., │ │ codul fiscal ................, este autorizat să efectueze următoarele │ │ activităţi de transport naval: │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ │ │ 1. Transport maritim de mărfuri │ MM │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ 2. Transport maritim de călători │ MC │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ 3. Transport fluvial de mărfuri │ FM │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ 4. Transport fluvial de călători │ FC │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ │ │ cu obligativitatea respectării prevederilor caietului de sarcini │ │ anexat la prezenta autorizaţie. │ │ │ │ Director general, │ │ │ │ │ │ Secretar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ Data emiterii: │ │ │ │ │ │ Valabilă până la: │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                          D.G.T.M./D.G.D.C.N./C.L.A./A-  +  Anexa 3-------la normele metodologice------------------------ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ AUTORIZAŢIE │ │ pentru funcţionarea în perimetrul infrastructurilor portuare │ │ şi/sau de căi navigabile │ │ │ │ Seria ........ Nr. ........ │ │ │ │ │ │ În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 112/1996 şi │ │ ale documentelor prezentate, │ │ agentul economic ..........................., înregistrat la Oficiul │ │ Registrului comerţului din judeţul .................. sub numărul ......., │ │ codul fiscal ................, este autorizat să funcţioneze în perimetrul │ │ infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile din administrarea │ │ .................... şi să efectueze următoarele activităţi ...........*), │ │ cu obligativitatea respectării prevederilor caietului de sarcini anexat la │ │ prezenta autorizaţie. │ │ │ │ │ │ Director general, │ │ │ │ │ │ Secretar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ Data emiterii: │ │ │ │ │ │ Valabilă până la: │ │ │ │ ------------------ │ │ *) Vor fi menţionate activităţile pentru care se solicită autorizarea, │ │ prezentate la cap. III pct. 3 din normele metodologice. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                          D.G.T.M./D.G.D.C.N./C.L.A./A-  +  Anexa 4-------la normele metodologice----------------------- ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ANGAJAMENT │ │ │ │ Subscrisul ................, persoana juridică cu sediul în ...........,│ │ str. ................. nr. ......, înregistrat la Oficiul Registrului │ │ comerţului din judeţul ................ sub numărul ............, prin │ │ reprezentantul sau ................., domiciliat în ...................., │ │ str. ............ nr. ......., posesor al buletinului de identitate seria │ │ ........... nr. ............, eliberat de ............., având funcţia │ │ de ................. în cadrul agentului economic, sunt de acord cu │ │ prevederile condiţiilor pentru acordarea licenţei de transport naval │ │ seria ............ nr. ........ şi cu prevederile caietului de sarcini │ │ seria ............ nr. .............. pentru autorizaţia de transport │ │ naval şi/sau autorizaţia pentru funcţionare în perimetrul infrastructurilor│ │ portuare şi/sau de căi navigabile din administrarea ...................... │ │ şi ma oblig să conduc şi să organizez activităţile pentru*): │ │ │ │ │ │ │ │ Data ................. │ │ │ │ │ │ │ │ Semnătura conducătorului │ │ agentului economic, │ │ │ │ -------------- │ │ *) Se vor menţiona activităţile pentru care se eliberează │ │ licenţa/autorizaţia. │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                          D.G.T.M./D.G.D.C.N./C.L.A./A-  +  Anexa 5-------la normele metodologice------------------------ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ AGENTUL ECONOMIC ................. │ │ Nr. de înregistrare (din registrul de evidenta al acestuia) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CERERE │ │ pentru acordarea licenţei/autorizaţiei pentru efectuarea de │ │ transporturi navale │ │ │ │ Agentul economic ................................................., cu │ │ sediul în ..............................., str. ............ nr. ......., │ │ înregistrat la Oficiul Registrului comerţului din judeţul ............ sub │ │ numărul ............, codul fiscal ...................., telefon ........, │ │ telex ............., fax ........, reprezentat prin ....................., │ │ domiciliat în ............................, str. ............. nr. ......, │ │ posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ................, │ │ eliberat de ............., având funcţia de .................. în cadrul │ │ agentului economic, pe baza pieselor anexate la dosar*), solicit elibera- │ │ rea licenţei/autorizaţiei pentru activitatea**): │ │ │ │ ┌───────────┬──────────┐ │ │ │ Maritim │ Fluvial │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ Transport de mărfuri │ MM │ FM │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ Transport de persoane │ MC │ FC │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘ │ │ │ │ Data .................. │ │ │ │ Semnătura conducătorului │ │ şi ştampila agentului economic, │ │ │ │ Ministerului Transporturilor - Direcţia generală ........... │ │ Compartimentul de licenţe şi autorizaţii │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*) Componenta dosarului, prevăzută la cap. IV pct. 1 şi 2.1 din normele metodologice, va cuprinde următoarele piese: a) cererea agentului economic cu indicarea activităţilor pentru care se solicita licenţa şi autorizaţia de efectuare a transporturilor navale; b) memoriul privind activitatea de transport naval ce urmează a fi desfăşurata, cu precizarea zonelor geografice; c) certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerţului, certificatul de înregistrare fiscală şi statutul din care să rezulte ca obiect de activitate toate activităţile pentru care se solicita licenţierea şi autorizarea; d) lista principalelor mijloace fixe, dotări, construcţii etc. ce urmează a fi utilizate în desfăşurarea activităţii (proprii sau închiriate) şi documentele probatorii în acest sens, dacă nu este prezentată în memoriu; e) documentul de numire a persoanei care conduce activitatea, diplomele care atesta calificarea acesteia (pentru cei nominalizaţi prin concurs de manager se va prezenta numai o dovada eliberată de Oficiul Registrului comerţului din care să rezulte înscrierea persoanei respective ca manager).**) Se barează activităţile pentru care nu se solicita licenţa/autorizaţia.NOTA:1. Cererea se întocmeşte conform modelului; în caseta se vor introduce numai activităţile pentru care se solicita licenţierea şi autorizarea.2. În cazul în care activităţile se desfăşoară în sectorul maritim şi fluvial, se întocmeşte un dosar pentru fiecare direcţie în parte.3. Pentru relaţii suplimentare puteţi telefona la: 01/3.23.83.09 (tel./fax).Pentru toate navele din proprietatea armatorului (inclusiv pentru cele care la data prezentei cereri nu se afla în administrare proprie), armatorul va prezenta o lista avizată de către căpităniile portuare şi ultimele rapoarte de inspecţie ale unei societăţi de clasificare a navelor (R.N.R. sau altele similare).Pentru navele închiriate se va prezenta o adeverinţa oficială (semnată şi ştampilată) de la proprietarul navelor, prin care se atesta ca navele respective sunt închiriate sub diverse forme, specificând formele de contract respective.  +  Anexa 6-------la normele metodologice------------------------ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ AGENTUL ECONOMIC ...................... │ │ Nr. de înregistrare (din registrul de evidenta al acestuia) │ │ │ │ │ │ CERERE │ │ pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare în perimetrul │ │ infrastructurilor portuare sau de căi navigabile │ │ │ │ Agentul economic ................., cu sediul în ....................., │ │ str. ................. nr. ......, înregistrat la Oficiul Registrului │ │ comerţului sub nr. ......., codul fiscal ..............., telefon ......., │ │ telex ............, fax ............., reprezentat prin ................., │ │ domiciliat în ................, str. ................... nr. ..........., │ │ posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ..............., │ │ eliberat de ................, având funcţia de ........................... │ │ în cadrul agentului economic, pe baza pieselor anexate la dosar*) solicit │ │ eliberarea autorizaţiei pentru activitatea: │ │ 3.1. pilotajul navelor în rade, porturi şi pe căile navigabile - PN │ │ 3.2. remorcajul pentru manevra navelor în rade, porturi şi pe căile │ │ navigabile - RM │ │ 3.3. încărcarea-descărcarea navelor în porturi, în rade sau în puncte │ │ izolate şi amararea mărfurilor - PO │ │ 3.4. depozitarea mărfurilor în magazii sau pe platforme portuare - PD │ │ 3.5. legarea-dezlegarea navelor de la chei - PL │ │ 3.6. bunkerarea navelor - BN │ │ 3.7. extracţii de balast - EB │ │ 3.8. depoluarea căilor navigabile şi a acvatoriilor portuare - DP │ │ 3.9. salvarea navelor - SN │ │ 3.10. ranfluarea navelor - FN │ │ 3.11. pescuitul industrial - PI │ │ 3.12. măsurători batimetrice sau topometrice - MT │ │ 3.13. dragarea, întreţinerea acvatoriilor portuare şi a căilor │ │ navigabile - DR │ │ 3.14. construcţii şi reparaţii hidrotehnice pentru infrastructuri │ │ portuare şi de căi navigabile - CH │ │ 3.15. construcţii şi reparaţii civile, industriale, drumuri, poduri, │ │ căi ferate tec. - CC │ │ 3.16. reparaţii de utilaje portuare - RU │ │ 3.17. reparaţii de nave, în afară incintei şantierului naval - RN │ │ 3.18. curăţări tancuri şi hambare - CT │ │ 3.19. transport rutier - TR │ │ 3.20. reparaţii auto - RA │ │ 3.21. servicii de salubrizare şi preluări de reziduuri de la nave în │ │ incinta perimetrului portuar - SS │ │ 3.22. agenţii de personal navigant - AP │ │ 3.23. agenturare, brokeraj, navlosire, lohn, barter, expediţii │ │ mărfuri - PA │ │ 3.24. aprovizionarea navelor cu alimente şi materiale - PS │ │ 3.25. servicii de control mărfuri - CM │ │ 3.26. reprezentante de firme - RF │ │ 3.27. servicii de telecomunicaţii - TL │ │ 3.28. cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţa - CS │ │ 3.29. activităţi de agrement pe apa - AA. │ │ │ │ │ │ Data .................... │ │ │ │ Semnătura conducătorului │ │ şi ştampila agentului economic, │ │ │ │ Ministerului Transporturilor - Direcţia generală .................. │ │ Compartimentul de licenţe şi autorizaţii │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*) Componenta dosarului, prevăzută la cap. IV pct. 2.2 din normele metodologice, va cuprinde următoarele piese: a) cererea agentului economic cu indicarea activităţilor pentru care se solicita autorizaţia de funcţionare în perimetrul portuar; b) certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerţului, certificatul de înregistrare fiscală şi statutul din care să rezulte ca obiect de activitate toate activităţile pentru care se solicita licenţierea şi autorizarea; c) lista principalelor mijloace fixe, dotări, construcţii etc. ce urmează a fi utilizate în desfăşurarea activităţii (proprii sau închiriate) şi documentele probatorii în acest sens; d) documentul de numire a persoanei care conduce activitatea, diplomele care atestă calificarea acesteia (pentru cei nominalizaţi prin concurs de manager se va prezenta numai o dovada eliberată de Oficiul Registrului comerţului, din care să rezulte înscrierea persoanei respective ca manager); b) memoriul privind activităţile pe care le va desfăşura agentul economic.NOTA:1. Cererea se întocmeşte conform modelului; în caseta se vor introduce numai activităţile pentru care se solicita autorizarea.2. În cazul în care activităţile se desfăşoară în sectorul maritim şi fluvial, se întocmeşte un dosar pentru fiecare direcţie.3. Pentru relaţii suplimentare puteţi telefona la: 01/3.23.83.09 (tel./fax).Pentru toate navele tehnice şi auxiliare din proprietatea agentului economic se va prezenta o lista avizată de căpităniile portuare, iar pentru fiecare nava, ultimul raport de inspecţie dat de o societate de clasificare (R.N.R sau altele similare).Pentru navele tehnice şi auxiliare închiriate se va prezenta un document oficial (semnat şi ştampilat) de la proprietarul navelor, prin care se atesta că navele respective sunt închiriate sub diverse forme (specificând formele de contract respective).Pentru alte mijloace fixe proprii sau închiriate (instalaţii de ridicat, instalaţii sub presiune, aparate de măsura şi control, standuri de verificare a aparaturii de măsura şi control, alte echipamente şi instalaţii care necesita verificări periodice şi autorizaţii de funcţionare de la alte organisme abilitate în acest sens) se solicita copii de pe ultimele documente care atesta că acestea sunt apte din punct de vedere tehnic.Pentru mijloacele fixe închiriate se va prezenta un document oficial (semnat şi ştampilat) de la proprietar, prin care se atesta că acestea sunt închiriate sub diverse forme (specificând formele de contract respective).  +  Anexa 7-------la normele metodologice------------------------MEMORIUprivind activităţile pentru care se solicită autorizaţii1. Denumirea agentului economic1.1. Agentul economic, denumirea completă, conform statutului.1.2. Codul fiscal.1.3. Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerţului.1.4. Adresa completă.1.5. Numere de telefon/fax/telex.2. Descrierea agentului economic2.1. Principalele activităţi prevăzute în statut.2.2. Capitalul social, cu specificarea formei de proprietate (de stat, privată, mixtă).2.3. Structura personalului de execuţie pe meserii, din care: numărul de salariaţi angajaţi permanent, angajaţi prin convenţie de lucru, autorizaţi de I.S.C.I.R., R.N.R., B.R.M.L. etc.2.4. Principalii beneficiari ai prestaţiilor efectuate.3. Zonele de navigaţie şi din perimetrul infrastructurii portuare, unde se desfăşoară activităţile pentru care solicita autorizaţie (după caz):3.1. Zonele de navigaţie.3.2. Porturile din perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, cu specificarea administraţiei respective.3.3. Danele unde se desfăşoară activitatea.4. Prognoza volumului de activitate4.1. Indicatorii fizici/Cifra de afaceri. Realizări din anul precedent autorizării.4.2. Indicatorii fizici/Cifra de afaceri. Prognoza pentru anii de valabilitate a autorizării.Semnătura conducătorului agentului economic,  +  Anexa 8-------la normele metodologice------------------------  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ │  │ Foto MINISTERUL TRANSPORTURILOR │  │ ┌─────────────┐ │  │ │ │ │  │ │ │ │  │ │ │ │  │ │ │ LEGITIMAŢIE DE CONTROL │  │ └─────────────┘ │  │ Seria ........ Nr. ............ │  │ │  │ Dl ......................., posesor al buletinului de identitate │  │ seria ......... nr. ........, are dreptul de control asupra modului de │  │ respectare a prevederilor caietelor de sarcini, anexate la autorizaţii, │  │ şi a condiţiilor de acordare a licenţelor în conformitate cu Hotărârea │  │ Guvernului nr. 112/1996. │  │ │  │ │  │ Director general, │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 9-------la normele metodologice-----------------------  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ │  │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │  │ │  │ │  │ PROCES-VERBAL DE CONTROL Nr. ............ │  │ │  │ Subsemnatul ......................, posesor al legitimaţiei de │  │ control seria ............. nr. ............, eliberată de Ministerul │  │ Transporturilor, am efectuat controlul privind modul de respectare a │  │ prevederilor caietelor de sarcini, anexa la Autorizaţia seria ...... │  │ nr. .......... şi/sau a condiţiilor de acordare a Licenţei seria ..... │  │ nr. .........., eliberate în baza Hotărârii Guvernului nr. 112/1996, │  │ pentru agentul economic ................................. cu sediul în │  │ ..................., şi am constatat următoarele*): │  │ Faţă de cele constate propun: │  │ - menţinerea licenţei/autorizaţiei; │  │ - suspendarea licenţei/autorizaţiei; │  │ - retragerea licenţei/autorizaţiei. │  │ │  │ │  │ Expert-controlor, Reprezentantul agentului economic, │  │ │  │────────── │  │ *) Se vor prezenta prevederile din fiecare capitol şi articol ale │  │ caietului de sarcini şi condiţiile de acordare a licenţei/autorizaţiei │  │ care nu au fost respectate. │  │__________ │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                         D.G.T.M./D.G.D.C.N./C.L.A.--------