LEGE nr. 269 din 1 octombrie 2007privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:(2) Limitele răspunderii civile a experților contabili și contabililor autorizați se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne și internaționale ale profesiei contabile.2. La articolul I punctul 14, litera f) a articolului 19 va avea următorul cuprins:f) sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin programe de formare și dezvoltare profesională adecvate;3. La articolul I, punctul 16 se abrogă.4. La articolul I punctul 19, alineatul (4^1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:(4^1) Președintele Consiliului superior și președinții filialelor județene nu pot avea atribuții referitoare la conducerea executivă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.5. La articolul I punctul 24, articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se desfășoară sub supravegherea autorității de stat, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor.6. La articolul I punctul 25, articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor să efectueze supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România au următoarele îndatoriri:a) participă la Conferința națională și la ședințele Consiliului superior, fără drept de vot;b) sesizează ministrul economiei și finanțelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei și Finanțelor poate ataca hotărârile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie.7. La articolul I punctul 26, articolul 38^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38^1Pentru a-și putea exercita atribuția prevăzută la art. 38 lit. b), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România va pune la dispoziția persoanelor desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor o copie de pe hotărârile și deciziile luate, precum și toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională, precum și, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor și hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.8. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 39^1 va avea următorul cuprins:(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele, ori Ministerul Economiei și Finanțelor poate exercita căile de atac, în condițiile legii.9. La articolul I punctul 29, articolul 39^3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39^3Hotărârile și deciziile, de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.10. Articolul II se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 1 octombrie 2007.Nr. 269.-----------