HOTĂRÂRE nr. 1.171 din 26 septembrie 2007pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 2 octombrie 2007  În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"54. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur şi obligaţiunilor necesare finanţării datoriei publice;".2. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 101 şi 102 se abrogă.3. La articolul 3 alineatul (1) litera A, după punctul 107 se introduce un nou punct, punctul 108, care va avea următorul cuprins:"108. Stabileşte, implementează şi monitorizează sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului în vederea asigurării efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută, aferente contribuţiei României la bugetul comunitar, împrumuturilor externe, instrumentelor structurale primite de România de la Uniunea Europeană şi a operaţiunilor de decontare cu celelalte state membre, aferente unor obligaţii fiscale ale persoanelor fizice/juridice nerezidente."4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor este de 2.309, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."5. Articolul 9 se abrogă.6. La articolul 10, alineatele (3), (4) şi (6) se abrogă.7. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii."8. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se abrogă.9. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Economiei şi Finanţelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.10. Anexa nr. 2 "Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală funcţionează Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, ca instituţii publice cu personalitate juridică."2. La articolul 4 alineatul (2), punctele 50, 54 şi 71 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"50. elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agenţiei pentru aparatul propriu, Autoritatea Naţională a Vămilor, Garda Financiară şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi programul de investiţii şi achiziţii publice, pe care le transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;..........................................................................54. elaborează şi implementează strategia de dezvoltare informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;..........................................................................71. aplică împreună cu organele sale subordonate legislaţia în domeniul ajutorului de stat;".3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este de 1.307, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia posturilor utilizate în activitatea de trezorerie şi contabilitate publică şi a celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Economiei şi Finanţelor, care se redistribuie prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor."4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală înscrie, prin direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi prin structurile din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, creanţele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară şi imobiliară, în condiţiile legii."5. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepreşedinţilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale conducerii direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu avizul secretarului de stat coordonator sau a secretarului general, după caz. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii."6. La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Unităţile aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 pe direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii. (3) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti posturile repartizate conform alin. (2), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unităţi teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2. (4) Structura organizatorică a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia structurii organizatorice a Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică şi a celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Economiei şi Finanţelor, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (5) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (6) Statele de funcţii pentru direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."8. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite şi poate delega această calitate unuia dintre vicepreşedinţi, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării."9. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor şi comisarul general al Gărzii Financiare sunt ordonatori terţiari de credite şi pot delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării."10. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate, inclusiv din cadrul Gărzii Financiare şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor, se realizează în cadrul aceleiaşi categorii prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel: a) pentru eficientizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate; b) în interes public; c) în interesul funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică. (2) Mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. (3) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate se dispune: a) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru toate funcţiile publice din cadrul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv Autoritatea Naţională a Vămilor şi Garda Financiară; b) prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie; c) prin decizie a comisarului general, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie; d) prin decizie a directorului executiv, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie."11. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Bunurile care se află în proprietatea, administrarea sau folosinţa direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti îşi păstrează acelaşi regim juridic."12. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.13. Anexa nr. 2 "Unităţile aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.14. În anexa nr. 3 "Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" referirile la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se consideră a fi făcute la aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul III (1) Începând cu data de 1 octombrie 2007, în cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală funcţionează Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, organ fiscal a cărui competenţă de administrare fiscală se stabileşte în condiţiile legii. (2) Începând cu data de 1 octombrie 2007, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se reorganizează ca direcţie generală în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fără personalitate juridică, prin comasare. Comasarea se face prin absorbţia Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile Decretului nr. 31/1954 cu privire la persoanele fizice şi persoanele juridice, cu modificările ulterioare. (3) Posturile aferente Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili vor fi preluate, în condiţiile legii, în cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Personalul încadrat în Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va fi numit în cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. Începând cu data de 1 octombrie 2007 salarizarea personalului Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili numit în cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili exercită atribuţiile reglementate în actele normative în vigoare.  +  Articolul IV (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia generală de tehnologie a informaţiei din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală preia de la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor activităţile referitoare la dezvoltarea aplicaţiilor fiscale, dezvoltarea aplicaţiilor de contabilitate publică, trezorerie şi infrastructură. (2) Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală preia, prin protocol, de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, în condiţiile legii, bunurile care se află în proprietatea, administrarea sau în folosinţa Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei, aferente activităţilor preluate conform alin. (1). (3) Direcţia generală de tehnologie a informaţiei din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală preia personal de la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din Ministerul Economiei şi Finanţelor, ca urmare a reorganizării acestei direcţii, cu posturile aferente, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul V (1) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri. (2) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică a Ministerul Economiei şi Finanţelor se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, are calitatea de ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării."2. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, îşi poate delega calitatea de ordonator terţiar de credite directorilor executivi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale şi directorilor executivi ai direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării."  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 18 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru toate unităţile din structura Gărzii Financiare. Comisarul general poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. În exercitarea atribuţiilor sale, comisarul general emite decizii."2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt conduse fiecare de un comisar şef secţie, care numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul de execuţie din subordinea sa. Comisarul general poate delega calitatea sa de ordonator terţiar de credite comisarului şef secţie. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul internelor şireformei administrative,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 1.171.  +  Anexa 1───────Numărul maxim de posturi = 2309(exclusiv demnitarii şi posturileaferente cabinetului ministrului) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministrului Economiei şi Finanţelor--------- Notă *) Organizarea şi funcţionarea sunt reglementate prin Hotărâre a Guvernului*1) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.*2) Funcţionează la nivel de serviciu.*3) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.*4) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală, cuprinzând Corpul controlorilor delegaţi, aşa cum a fost reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicat.*5) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare conform Hotărârea Guvernului nr. 1011/1999, Hotărârea Guvernului nr. 1328/2000 şi Autoritate de Certificare şi Plată pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune conform Hotărârii Guvernului nr. 497/2004.*6) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte rolul de autoritate de management pentru cadrul de sprijin comunitar*7) Include şi coordonarea JASPERS.*8) Îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.*9) Se organizează şi funcţionează la nivel de serviciu şi include şi Unitatea pentru Analiză Cost-Beneficiu  +  Anexa 2───────────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 386/2007)──────────────────────────────────────────────────UNITĂŢILEaflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
       
      Numărul maxim de posturi
    A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor  
    I. Cu finanţare de la bugetul de stat:  
    1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, în subordinea căreia funcţionează:1.307
    1.1. Garda Financiară - total1.805
    1.2. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar4.589
    1.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti*)26.334
    2. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor177
    3. Comisia Naţională de Prognoză127
    4. Agenţia Nucleară35
    5. Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România  
    6. Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM68
    II. Cu finanţare din venituri proprii:  
    1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR  
    2. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti  
    3. Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive - ANDRAD  
    4. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni  
    III. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:  
    1. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE 84  
    IV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat:  
    1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine)13
    2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ANDZM10
    B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor:  
    1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO  
    2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR  
    C. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor:  
    1. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A. Mediaş  
    2. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş  
    3. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale  
    4. Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A.  
    5. Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A.  
    6. Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A.  
    7. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale  
    8. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti  
    9. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii  
    10. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani  
    11. Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu  
    12. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii  
    13. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala societate comercială  
    14. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei  
    15. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti  
    16. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale  
    17. Societatea Comercială Minieră "Banat Anina" - S.A.  
    18. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă  
    19. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei  
    20. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud  
    21. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti  
    22. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu  
    23. Regia Autonomă de Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin  
    24. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă "INSEMEX" Petroşani  
    25. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR Bucureşti  
    26. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti  
    27. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova  
    28. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara  
    29. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare IMNR  
    30. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină I.N.C.D.M.F. Bucureşti  
    31. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti  
    32. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP Ploieşti  
    D. Activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor:  
    1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate" **)  
    2. Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare***)  
    E. Companii naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar:  
    1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  
    2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  Notă *) Includ şi structurile de administrare din cadrul acestora; direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti au personalitate juridică. Notă **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. Notă ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa 3────────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 495/2007)──────────────────────────────────    Numar de posturi = 1307, inclusiv preşedintele, doi vicepreşedinţi,                             exclusiv posturile ANV şi posturile GF     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ                        --------- Notă *) funcţionează la nivel de direcţie generală Notă **) funcţionează la nivel de serviciu Notă ***) se organizează şi funcţionează pe bază de hotărâre a Guvernului  +  Anexa 4───────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 495/2007)────────────────────────────────────────────────── UNITĂŢILEaflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
      Numărul maxim de posturi
    Unităţi subordonate finanţate de la bugetul de stat  
    1. Garda Financiară - total, din care:1.805
    a) Comisariatul general200
    b) secţiile judeţene şi secţia municipiului Bucureşti1.605
    2. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor4.589
    3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti26.334
  NOTĂ:Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti au personalitate juridică. -------