LEGE Nr. 111 din 10 octombrie 1996privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 29 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi este desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice, astfel încât să se îndeplinească condiţiile de securitate nucleara, de protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, cu riscuri minime prevăzute de reglementări şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România este parte.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor activităţi şi surse: a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, producţia, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; b) mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu; c) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante; d) furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de conteinerizare sau de transport, special amenajate în acest scop; e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege; f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive; g) realizarea produselor şi serviciilor destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare.  +  Articolul 3Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul legii sunt definite în anexa nr. 2 la prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control, prevăzută în prezenta lege, este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare comisia, îşi va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare ce va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Finanţarea activităţii comisiei este asigurata de la bugetul de stat. (4) Taxele de autorizare a activităţilor prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat. (5) O cota-parte din tarifele încasate de comisie, reprezentind contravaloarea cheltuielilor de expertizare tehnica, examinare şi control, în vederea autorizării activităţilor nucleare prevăzute la art. 2, se face venit la bugetul de stat; restul din tarifele încasate poate fi utilizat de comisie pentru cheltuieli materiale specifice acestor activităţi, evidentiindu-se într-un cont separat, ca surse extrabugetare. Cotele respective se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Comisia este abilitata sa emita reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protecţie fizica şi de intervenţie în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare şi control, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear. (2) Comisia poate emite şi reglementări, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesaţi, potrivit responsabilităţilor specifice acestora. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) reglementările şi atribuţiile de autorizare şi control pentru care prezenta lege conţine prevederi exprese de abilitare a altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. (4) Comisia, prin reglementările emise şi prin măsurile dispuse în cadrul procedurilor de autorizare şi control, trebuie să asigure cadrul adecvat în care persoana fizica sau persoana juridică desfăşoară, în condiţii de siguranţă, activităţi supuse prevederilor prezentei legi. (5) Comisia va revizui reglementările ori de cîte ori este necesar pentru corelarea cu standardele internaţionale şi cu convenţiile internaţionale ratificate în domeniu şi va dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora. (6) Comisia va revizui Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de cîte ori este necesar, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, deţinerea sau detonarea unei arme nucleare sau a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul României.  +  Articolul 7Importul deşeurilor radioactive este interzis, cu excepţia situaţiilor în care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, în afară teritoriului României, a unui export, anterior autorizat, de deşeuri radioactive, inclusiv combustibil nuclear ars, în baza prevederilor unor acorduri internaţionale sau contracte încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul 2 Regimul de autorizare  +  Secţiunea 1 Autorizaţii şi permise de exercitare a activităţilor în domeniul nuclear  +  Articolul 8 (1) Activităţile şi sursele prevăzute la art. 2 necesita autorizaţie eliberata de comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifică fiecărui gen de activitate sau sursa, în conformitate cu prevederile art. 5. (2) Autorizaţia se eliberează numai persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada respectării prevederilor prezentei legi. (3) Autorizaţia poate fi folosită numai în scopul pentru care a fost eliberata, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor precizate în aceasta. (4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se solicita şi, respectiv, se eliberează, simultan sau succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalatie cu funcţionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material sau dispozitiv utilizat în scopul protecţiei împotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de conteinerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizaţiei de producere intenţionează sa-l realizeze, în vederea utilizării sau comercializării. (5) Autorizarea unei faze de realizare sau de funcţionare a oricărei instalaţii se poate face numai dacă fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizaţii necesare. (6) În înţelesul prevederilor alin. (5), fazele de autorizare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare sunt, după caz, următoarele: a) proiectarea; b) amplasarea; c) producerea; d) construcţia şi montajul; e) punerea în funcţiune; f) funcţionarea de proba; g) funcţionarea şi întreţinerea; h) repararea sau modificarea; i) conservarea; j) dezafectarea. (7) Pentru fazele de realizare sau de funcţionare a instalaţiilor se pot elibera autorizaţii parţiale. (8) Autorizaţiile parţiale, care se eliberează, simultan sau succesiv, pentru una şi aceeaşi faza dintre cele prevăzute la alin. (6), pot avea caracter de decizie provizorie a comisiei, dacă petiţionarul solicita expres aceasta. În acest caz ele au valabilitate până la eliberarea autorizaţiei definitive de acel tip, dar nu mai mult de 2 ani, cu drept de prelungire, la cerere, pentru încă 2 ani, atunci când nu sunt disponibile toate informaţiile necesare în timp util. (9) Comisia va retrage autorizaţia parţială ori de cîte ori va constata lipsa de preocupare a titularului autorizaţiei pentru completarea informaţiilor necesare în susţinerea cererii de eliberare a autorizaţiei.  +  Articolul 9 (1) Titularul autorizaţiei prevăzute la art. 8 va utiliza în activităţile autorizate numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activităţi. (2) Permisul de exercitare se eliberează pe baza reglementărilor emise conform prevederilor art. 5. (3) Permisul de exercitare se eliberează, în baza unei evaluări şi examinari, de către autoritatea naţionala competenţa, numai pentru persoanele fizice care au responsabilităţi în desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare.  +  Articolul 10 (1) Autorizaţia şi permisul de exercitare se eliberează pe o perioadă determinata prin reglementările emise conform prevederilor art. 5. (2) Dreptul dobândit pe baza autorizaţiei şi permisului de exercitare nu poate fi transmis fără acordul emitentului. (3) Pentru a se elibera autorizaţia sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie: a) sa achite în contul comisiei tarifele de expertizare tehnica, examinare şi control, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (6); b) sa achite la trezoreria statului taxele de autorizare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (6).  +  Articolul 11Autorizaţiile prevăzute la art. 8 se suspenda sau se retrag, în parte sau în întregime, de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice sau juridice, în toate cazurile în care comisia constata ca: a) titularul autorizaţiei nu a respectat prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizaţie; b) nu sunt îndeplinite integral şi la termenul stabilit măsurile dispuse de organele de control abilitate prin prezenta lege; c) apar situaţii noi din punct de vedere tehnic sau de alta natura, necunoscute la data eliberării autorizaţiei, care pot afecta desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare; d) titularul autorizaţiei nu-şi îndeplineşte obligaţiile cu privire la constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare sau la asigurarea de răspundere civilă pentru daune către terţi în caz de accident nuclear; e) titularul autorizaţiei încetează de a mai fi legal constituit; f) titularul autorizaţiei îşi pierde capacitatea juridică.  +  Articolul 12Permisul de exercitare prevăzut la art. 9 se suspenda sau se retrage de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea altor instituţii cu atribuţii de control potrivit prezentei legi sau a persoanelor de specialitate, în toate cazurile în care emitentul constata ca: a) titularul permisului de exercitare nu a respectat prevederile menţionate în reglementările emise conform prevederilor art. 5; b) titularul permisului de exercitare încetează din viaţa sau îşi pierde capacitatea juridică.  +  Articolul 13 (1) Comisia poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele şi condiţiile specificate în autorizaţiile sau permisele de exercitare. (2) În cazul în care nu sunt respectate noile condiţii impuse potrivit alin. (1), se aplică, după caz, dispoziţiile art. 11 şi 12.  +  Articolul 14Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi 13.  +  Articolul 15 (1) Retragerea în mod excepţional a autorizaţiei prevăzute la art. 8 indreptateste pe titularul autorizaţiei la primirea unei compensaţii din partea autorităţii care a dispus retragerea autorizaţiei. Cuantumul compensatiei se va determina ţinând seama atât de interesul public, cît şi de cel al titularului autorizaţiei retrase, precum şi de motivele care au condus la retragerea autorizaţiei. Cuantumul compensatiei se stabileşte prin înţelegerea părţilor sau, în caz de neînţelegere, de către instanţa judecătorească. (2) Autorizaţia se retrage fără compensaţie în următoarele situaţii: a) titularul autorizaţiei a obţinut autorizaţia făcând uz de declaraţii false; b) titularul autorizaţiei a încălcat prevederile prezentei legi, dispoziţiile organelor de autorizare şi de control în materie sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizaţie; c) retragerea autorizaţiei s-a dispus datorită faptului ca personalul titularului, terţii, populaţia sau mediul au fost expuse la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizata. (3) Prevederile prezentului articol se aplică şi în condiţiile stabilite potrivit art. 13.  +  Articolul 16 (1) Activităţile şi instalaţiile în care se utilizează cantităţi mici de material radioactiv şi/sau materiale care au un nivel de radioactivitate scăzut, astfel încât riscurile aferente activităţii sunt minimum acceptate, se exceptează, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege, fără ca prin aceasta să se aducă atingere desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare. (2) Limitele şi criteriile detaliate de exceptare parţială sau totală de la aplicarea regimului de autorizare vor fi stabilite prin reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 5.  +  Articolul 17 (1) Persoanele juridice pot să solicite, pentru activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare, un aviz preliminar de la comisie, din care, pe baza informaţiilor prezentate de solicitant, să rezulte încadrarea în limitele de exceptare prevăzute la art. 16. (2) În cazul în care avizul preliminar nu confirma încadrarea în limitele de exceptare, solicitantul este obligat sa ceara autorizarea activităţilor respective, în conformitate cu prevederile art. 8. (3) Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor prezentate în sprijinul cererii de aviz preliminar revine solicitantului.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de autorizare  +  Articolul 18 (1) Autorizaţiile prevăzute la art. 8 se eliberează numai dacă solicitantul autorizaţiei îndeplineşte următoarele condiţii, după caz: a) este în măsura sa demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului propriu, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor reglementărilor privind securitatea nucleara şi protecţia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea lucrărilor pe timpul construcţiei şi funcţionarii instalaţiei sau în conducerea altor activităţi nucleare, dintre cele menţionate la acel articol; b) da dovada de capacitate organizatorică şi responsabilitate în prevenirea şi limitarea consecinţelor avariilor, cu posibile efecte cu impact negativ asupra vieţii şi sănătăţii personalului propriu, populaţiei, mediului, proprietăţii terţilor sau asupra patrimoniului propriu; c) răspunde ca restul personalului propriu, care asigura funcţionarea instalaţiei, să aibă nivelul necesar de cunoştinţe specifice funcţiei pe care o îndeplineşte, privind exploatarea instalaţiei în condiţii de securitate nucleara, riscurile asociate şi măsurile de securitate nucleara aplicabile; d) ia toate măsurile necesare, la nivelul normelor tehnologice şi ştiinţifice în vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezultă în urma construcţiei şi funcţionarii instalaţiei; e) instituie o asigurare sau orice alta garanţie financiară care să-i acopere răspunderea pentru daune nucleare, cuantumul, natura şi condiţiile asigurării sau garanţiei fiind conforme celor prevăzute de lege şi de convenţiile internaţionale la care România este parte; f) răspunde de luarea măsurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru înlăturarea perturbarilor datorate oricăror terţi în procesul decizional, în timpul construcţiei şi pe durata funcţionarii instalaţiei nucleare; g) propune un amplasament al instalaţiei care nu contravine prevederilor legale şi intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului şi solului, şi nu afectează funcţionarea altor instalaţii situate în vecinătate; h) dispune de aranjamente materiale şi financiare corespunzătoare şi suficiente pentru colectarea, transportul, tratarea, condiţionarea şi depozitarea deşeurilor radioactive generate din propria activitate, precum şi pentru dezafectarea instalaţiei nucleare, atunci când va inceta definitiv activitatea autorizata, şi a achitat contribuţia pentru constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare; i) instituie şi menţine un sistem conform reglementărilor specifice de protecţie împotriva radiatiilor ionizante; j) instituie şi menţine un sistem conform reglementărilor specifice de protecţie fizica a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare şi radioactive, a produselor şi deşeurilor radioactive, precum şi a instalaţiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare şi radioactive, de produse şi deşeuri radioactive; k) instituie şi menţine un sistem autorizat de asigurare a calităţii în activitatea proprie şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi de servicii, cît şi subfurnizorii acestora în lant, instituie şi menţin propriul lor sistem controlat de asigurare a calităţii; l) instituie şi menţine un sistem propriu, aprobat, de pregătire a intervenţiei în caz de accident nuclear; m) instituie şi menţine un sistem în conformitate cu reglementările de aplicare a garanţiilor nucleare; n) deţine toate celelalte acorduri, autorizaţii şi avize prevăzute de lege; o) instituie şi menţine un sistem de informare a publicului în conformitate cu reglementările legale. (2) Condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (1) vor fi detaliate în reglementările emise conform prevederilor art. 5.  +  Articolul 19 (1) Se interzice deţinerea combustibilului nuclear fără a poseda pentru acesta autorizaţie de producere, de deţinere, de depozitare, de tratare, de prelucrare, de utilizare sau de transport, în acord cu activităţile pe care le desfăşoară, eliberata în conformitate cu prevederile art. 18, 20 şi 22. (2) Combustibilul nuclear deţinut ilegal se confisca, devine proprietate publică a statului şi se preda unui custode, special desemnat în acest scop. (3) Desemnarea unui titular de autorizaţie drept custode al combustibilului nuclear se face de către emitentul autorizaţiei prin prevederea expresă în autorizaţie a obligaţiei de a accepta combustibil nuclear în custodie, în numele statului. (4) Obligaţiile privind păstrarea în custodie se aplică şi combustibilului nuclear ars şi altor materiale nucleare, cu excepţia deşeurilor radioactive. (5) Combustibilul nuclear aflat în custodie sau în depozitare autorizata poate fi eliberat numai dacă:(a) deţinătorul poseda în prealabil una dintre autorizaţiile prevăzute la alin. (1); b) combustibilul nuclear urmează a fi încredinţat unui cărăuş autorizat, în vederea efectuării unui transport autorizat către un destinatar autorizat. (6) Cheltuielile de custodie ale titularului autorizaţiei vor fi suportate de către deţinătorul înscrisurilor de proprietate asupra combustibilului nuclear depus în custodie, în baza unei înţelegeri contractuale sau, în caz de neînţelegere, în baza unei hotărâri judecătoreşti. (7) Combustibilul nuclear nerevendicat prin înscrisuri de proprietate devine, în momentul constatării, proprietate publică a statului.  +  Articolul 20 (1) Transportul combustibilului nuclear în afară incintei obiectivelor nucleare sau în afară locurilor în care combustibilul nuclear este ţinut în custodie se efectuează numai de către agenţi de transport sau cărăuşi autorizaţi în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18. (2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) combustibilul nuclear este transportat în conformitate cu reglementările naţionale privind transportul materialelor radioactive, emise în conformitate cu prevederile art. 5 şi cu cele internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase; b) alegerea modului, a timpului şi a rutei de transport nu contravine interesului public. (3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi combustibilului nuclear ars, produselor şi deşeurilor radioactive şi altor materiale nucleare sau radioactive.  +  Articolul 21Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear, al materialelor nucleare, al produselor radioactive sau al deşeurilor radioactive este permisă numai atunci când cărăuşul autorizat este în posesia unei autorizaţii pentru mijlocul de transport respectiv, eliberata de comisie.  +  Articolul 22 (1) Autorizaţia de import şi de export prevăzută la art. 8 se eliberează numai în următoarele condiţii, după caz: a) solicitantul autorizaţiei este în măsura sa demonstreze competenţa şi probitatea persoanelor cu activitate de control decizional asupra operaţiunilor de import sau de export pentru care solicită eliberarea autorizaţiei, în conformitate cu reglementările în vigoare; b) în cazul importului, solicitantul autorizaţiei se angajează să asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în conformitate cu prevederile art. 5 şi a angajamentelor internaţionale asumate de România în domeniul energiei nucleare, să livreze produsele şi informaţiile numai către beneficiari autorizaţi în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18, şi să raporteze de îndată comisiei asupra intrării în ţara a produselor şi informaţiilor importate; c) în cazul exportului, solicitantul autorizaţiei obţine de la partenerul sau extern garanţiile necesare din care să rezulte ca acesta nu îl va folosi în scopuri care să prejudicieze obligaţiile internaţionale asumate de România ori siguranţa naţionala. De asemenea, va demonstra ca exportul îndeplineşte prevederile prezentei legi şi reglementările specifice. (2) Exportatorul este obligat să raporteze de îndată comisiei asupra iesirii din ţara a produselor şi a informaţiilor exportate. (3) În înţelesul acestei legi, orice expediţie spre teritoriul României este considerată import, iar orice expediţie dinspre teritoriul României este considerată export.  +  Articolul 23 (1) Producerea, furnizarea sau importul celor prevăzute la art. 8 alin. (4) necesita obţinerea, în prealabil, a unei autorizaţii de produs, model sau tip, emisă de comisie. (2) Sursele-etalon de radiatii şi mijloacele de măsurare în domeniul radiatiilor ionizante trebuie să aibă aprobarea de model, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legală şi să fie verificate metrologic, în conformitate cu dispoziţiile legale. (3) Proiectarea, realizarea, utilizarea, deţinerea şi verificarea mijloacelor de măsurare în domeniul radiatiilor ionizante pentru necesităţile armatei se autorizeaza de către Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 24 (1) Este obligatorie autorizarea de asigurare a calităţii în domeniul nuclear a activităţilor de aprovizionare, proiectare, fabricare, construcţie-montaj, reparare şi întreţinere pentru produsele, serviciile şi sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalaţiei nucleare. (2) Autorizaţia se eliberează de către comisie, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18 şi cu reglementările specifice referitoare la furnizorii de produse şi de servicii din aceste categorii, precum şi la subfurnizorii acestora, în lant. (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se eliberează numai dacă solicitantul autorizaţiei îndeplineşte următoarele condiţii, după caz: a) este în măsura sa demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului propriu, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor de securitate nucleara, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea activităţilor care concura la realizarea produselor, serviciilor şi sistemelor care fac obiectul autorizaţiei; b) răspunde ca restul personalului propriu, angrenat în activităţile care concura la realizarea acestor produse, servicii sau sisteme, să aibă nivelul necesar de cunoştinţe privind efectele abaterilor de calitate ale acestor produse, servicii sau sisteme asupra securităţii instalaţiei nucleare în care urmează să fie încorporate; c) răspunde de luarea măsurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau de înlăturarea perturbarilor datorate oricăror terţi în procesul decizional şi în desfăşurarea activităţilor autorizate; d) instituie şi menţine un sistem controlat de asigurare a calităţii în activitatea proprie şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi de servicii, precum şi subfurnizorii acestora, în lant, instituie şi menţin propriul lor sistem controlat de asigurare a calităţii. (4) Condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (3) vor fi detaliate în reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 5.  +  Capitolul 3 Obligaţiile titularului autorizaţiei şi ale altor persoane fizice sau juridice  +  Articolul 25 (1) Titularul autorizaţiei eliberate potrivit art. 8 are obligaţia şi răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru: a) asigurarea şi menţinerea:- securităţii nucleare, protecţiei împotriva radiatiilor ionizante, protecţiei fizice, planurilor proprii de intervenţie în caz de accident nuclear şi asigurării calităţii pentru activităţile desfăşurate sau surselor asociate acestora;- evidentei stricte a materialelor nucleare şi radioactive, precum şi a tuturor surselor utilizate sau produse în activitatea proprie; b) respectarea limitelor şi condiţiilor tehnice prevăzute în autorizaţie şi raportarea oricăror depăşiri, conform reglementărilor specifice; c) limitarea numai la activităţile pentru care a fost autorizat; d) dezvoltarea propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care asigura desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri inacceptabile de orice natură. (2) Răspunderea pentru daune nucleare, provocate în timpul sau ca urmare a accidentelor ce pot surveni prin desfăşurarea activităţilor prevăzute în autorizaţie ori a altor activităţi care au avut ca urmare decesul, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, distrugerea, degradarea ori imposibilitatea temporară de folosire a vreunui bun, revine în întregime titularului autorizaţiei, în condiţiile stabilite prin lege şi prin angajamentele internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 26Titularul autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare care generează sau a generat deşeuri radioactive este obligat: a) sa răspundă pentru gospodărirea deşeurilor radioactive generate de activitatea proprie; b) sa suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportului, tratarii, condiţionarii şi depozitarii temporare sau definitive a acestor deşeuri; c) sa achite contribuţia legală la constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare.  +  Articolul 27Titularul autorizaţiei prevăzute la art. 8 este obligat: a) sa elaboreze un program de pregătire a dezafectarii şi sa-l prezinte spre aprobare comisiei; b) să facă dovada achitării contribuţiei legale la constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare.  +  Articolul 28 (1) Expirarea valabilităţii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei nu exonereaza pe titularul autorizaţiei sau pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, care au fost precizate în autorizaţie, de obligaţiile prevăzute la art. 25-27 sau de cele ce decurg din condiţiile prevăzute în autorizaţie. (2) La încetarea activităţii sau la dezafectarea instalaţiilor nucleare, precum şi la transferul, în parte sau în totalitate, al obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, al produselor radioactive sau al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, titularul autorizaţiei este obligat, în prealabil, să solicite şi să obţină, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, autorizaţia de deţinere, dezafectare sau transfer, după caz.  +  Articolul 29 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, care extrag sau prelucreaza substanţe minerale asociate în zacamint cu uraniu sau toriu sau substanţe care în fluxul tehnologic de prelucrare sunt susceptibile de a conţine materiale radioactive, au obligaţia sa ia măsuri de verificare a materialelor şi a utilajelor pe întregul ciclu de producţie, manipulare, transport şi depozitare, pentru a constata dacă acestea prezintă o concentraţie de substanţe radioactive sau o radioactivitate care depăşeşte, la un moment dat, limitele de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16. (2) În cazul depăşirii limitelor de exceptare, activităţile respective sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de prezenta lege.  +  Capitolul 4 Regimul de control  +  Articolul 30Controlul preventiv, operativ-curent şi ulterior al respectării prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise în conformitate cu art. 5 se efectuează de către reprezentanţii comisiei, anume împuterniciţi, la solicitanţii sau la titularii de autorizaţii. Controlul se efectuează în incinta în care aceştia desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare altă persoană fizica sau juridică ce ar putea desfăşura activităţi, deţine instalaţii, materiale, alte surse sau informaţii prevăzute la art. 2, în oricare dintre următoarele situaţii: a) în vederea eliberării autorizaţiei solicitate; b) în perioada de valabilitate a autorizaţiei, în mod periodic sau inopinat; c) pe baza notificării titularului autorizaţiei; d) atunci când ar putea exista instalaţii, materiale, alte surse sau informaţii sau s-ar putea desfăşura activităţi dintre cele prevăzute la art. 2.  +  Articolul 31 (1) Reprezentanţii comisiei, în exercitarea mandatului de control, au următoarele drepturi: a) să aibă acces la orice loc în care se desfăşoară activităţile supuse controlului; b) să efectueze măsurătorile şi sa instaleze echipamentul de supraveghere necesar; c) să solicite prelevarea şi sa primească esantioane din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului; d) sa oblige persoana fizica sau persoana juridică controlată la asigurarea îndeplinirii prevederilor menţionate la lit. a)-c) şi sa mijloceasca extinderea controlului la furnizorii săi de produse şi de servicii sau la subfurnizorii acestora; e) să aibă acces la toate informaţiile, datele tehnice şi contractuale, sub orice formă, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor controlului, stabilite la art. 30, cu respectarea confidenţialităţii, dacă deţinătorii solicita aceasta; f) sa oblige pe titularul autorizaţiei sa transmită rapoarte, informaţii şi notificări, în forma cerută de reglementări; g) sa oblige pe titularul autorizaţiei sa menţină evidenta, în forma cerută de reglementări, a materialelor, altor surse şi activităţi supuse controlului şi sa controleze aceste evidente; h) sa primească, prin grija solicitantului sau a titularului autorizaţiei, echipamentul de protecţie necesar. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, în măsura în care acordurile internaţionale la care România este parte o prevăd, şi persoanelor aprobate de Guvernul României care efectuează, în prezenta reprezentanţilor desemnaţi de comisie, controalele prevăzute în acele acorduri internaţionale.  +  Articolul 32 (1) Reprezentanţii comisiei au obligaţia să respecte, pe toată durata controlului, condiţiile de autorizare aplicabile, asa cum sunt ele impuse personalului titularului autorizaţiei. (2) După încheierea controlului, reprezentanţii comisiei au următoarele atribuţii: a) sa încheie un proces-verbal de control în care să consemneze rezultatele controlului, acţiunile corective dispuse şi termenele de rezolvare a acestora; b) sa propună suspendarea sau retragerea autorizaţiei sau a permisului de exercitare, în condiţiile prevăzute de lege; c) sa propună sesizarea organelor de urmărire judiciară, în cazurile şi pentru faptele prevăzute în prezenta lege; d) sa dispună titularului autorizaţiei sancţionarea disciplinară a personalului vinovat, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; e) să aplice titularului autorizaţiei, prin persoanele care, potrivit statutului acestuia, îl reprezintă în raport cu autorităţile publice, sancţiunile contravenţionale prevăzute în prezenta lege pentru persoanele fizice sau juridice; f) să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute în prezenta lege personalului care se face vinovat pentru săvârşirea acestor contravenţii.  +  Articolul 33Pe toată durata controlului, persoanele fizice şi persoanele juridice supuse controlului au obligaţia sa ia toate măsurile necesare pentru a permite îndeplinirea în bune condiţii a prevederilor art. 31 şi 32.  +  Articolul 34În caz de nesupunere la control sau de nesupunere faţă de oricare dintre dispoziţiile sale, comisia poate cere autorităţilor competente fie sa procedeze la executarea silită, fie sa întreprindă o ancheta. Comisia poate cere intervenţia reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei sau, în cazuri de urgenta, poate întreprinde, din proprie iniţiativă, măsuri asiguratorii de securitate nucleara, urmînd ca toate cheltuielile aferente să fie rambursate de titularul autorizaţiei de bunăvoie sau prin executare silită.  +  Capitolul 5 Alte autorizaţii, avize şi responsabilităţi  +  Articolul 35 (1) Autorizaţia sau permisul de exercitare, emis în baza prevederilor prezentei legi, nu-l scuteşte pe titular de respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) Comisia va stabili modalităţile concrete de aplicare a prezentei legi, ori de cîte ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice în materie, acordind prioritate respectării condiţiilor de desfăşurare în siguranţa a activităţilor nucleare. (3) Diviziunea responsabilităţilor între comisie şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se va face cu respectarea atribuţiilor prevăzute de lege pentru acestea, precum şi a celor specifice autorităţilor prevăzute în prezenta lege. (4) În exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activităţilor nucleare, prevăzute în anexa nr. 3, au drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi obligaţiile şi atribuţiile prevăzute la art. 32, în limitele competentelor stabilite de lege.  +  Articolul 36Regimul de autorizare şi control al obiectivelor şi instalaţiilor nucleare sub presiune se stabileşte prin prescripţii tehnice specifice, emise de autoritatea naţionala pentru cazane şi instalaţii de ridicat, cu avizul comisiei, ţinând seama de criteriile generale de desfăşurare în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare.  +  Articolul 37 (1) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului va organiza, potrivit legii, reţeaua de supraveghere a calităţii mediului, astfel încât să se asigure activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a factorilor de mediu pe teritoriul României. (2) Acordurile şi autorizaţiile de mediu, prevăzute de lege, se vor emite de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului, pe baza criteriilor de autorizare şi de control prevăzute de lege, completate cu criteriile de autorizare şi de control specifice cuprinse în reglementările emise de aceasta autoritate, conform prevederilor art. 5, cu consultarea comisiei şi a Ministerului Sănătăţii, referitor la supravegherea şi raportarea evacuarilor de efluenti radioactivi în mediu, precum şi a contaminarii radioactive a factorilor de mediu. (3) Acordurile şi autorizaţiile de mediu prevăzute la alin. (2) constituie condiţie prealabilă pentru autorizaţia eliberata de comisie, în conformitate cu prevederile art. 8. (4) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului informează, ori de cîte ori este necesar, comisia şi Ministerul Apărării Naţionale asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitată şi colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor necesare.  +  Articolul 38 (1) Ministerul Sănătăţii autorizeaza: a) introducerea în circuitul economic şi social, în vederea utilizării sau consumului de către populaţie, a produselor care au fost supuse iradierii sau care conţin materiale radioactive; b) utilizarea, pentru diagnostic şi tratament medical, a surselor închise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive. (2) Cererea de autorizare se face de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1). (3) Ministerul Sănătăţii elaborează reglementări proprii de autorizare şi de control în acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 şi cu consultarea comisiei şi a ministerelor interesate.  +  Articolul 39 (1) Ministerul Sănătăţii organizează: a) potrivit legii, reţeaua de supraveghere a contaminarii cu materiale radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabilă, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de către populaţie. Se va asigura astfel activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a acestor bunuri şi produse din ţara sau provenite din import, destinate utilizării pe teritoriul României; b) sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igiena în unităţile în care se desfăşoară activităţile nucleare. De asemenea, urmăreşte influenţa acestor activităţi asupra sănătăţii populaţiei şi emite avizele prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Ministerul Sănătăţii informează, ori de cîte ori este necesar, comisia şi alte ministere interesate asupra celor constatate în activitatea de supraveghere şi colaborează cu acestea pentru stabilirea măsurilor comune ce se impun.  +  Articolul 40 (1) Coordonarea pregătirilor de intervenţie în caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigura, potrivit legii, de către Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice, sub conducerea Ministerului Apărării Naţionale, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în materie. (2) Planul de intervenţie în caz de accident nuclear pentru amplasamentul obiectivelor şi al instalaţiilor nucleare se elaborează de către utilizator, titular de autorizaţie, împreună cu toate autorităţile publice centrale şi locale şi organizaţiile implicate în pregătirea şi în desfăşurarea intervenţiei în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerinţele reglementărilor emise potrivit art. 5. (3) Planurile de intervenţie în cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidente nucleare în obiective şi instalaţii aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta - prin efecte transfrontiera - teritoriul României, precum şi planurile generale de intervenţie în afară amplasamentului instalaţiilor nucleare de pe teritoriul României se elaborează prin grija Comandamentului apărării civile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. (4) Autorităţile publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei în caz de accident nuclear îşi elaborează planuri proprii, corelate cu planul general de intervenţie. (5) Planul de intervenţie prevăzut la alin. (2) se aproba de către comisie, cele prevăzute la alin. (3) se aproba de Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice, iar cele prevăzute la alin. (4) se aproba de către conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, cu avizul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice. (6) Aplicabilitatea planului de intervenţie se controlează şi se evalueaza periodic: cel prevăzut la alin. (2), de către comisiei, iar cel prevăzut la alin. (3) şi (4), de către Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice.  +  Articolul 41Importurile şi exporturile produselor şi informaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 se aproba de Consiliul Interministerial al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi de Interzicere a Armelor Chimice, iar licenta de import sau de export se eliberează de Ministerul Comerţului, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, numai după ce solicitantul a obţinut autorizaţia de import sau de export prevăzută la art. 22.  +  Articolul 42Direcţia generală a vamilor din Ministerul Finanţelor va controla şi va admite intrarea în ţara sau ieşirea din ţara, pe baza autorizaţiei emise de comisie, a bunurilor pentru care prezenta lege impune autorizaţie.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 43Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă, după caz.  +  Articolul 44 (1) Efectuarea unei activităţi dintre cele prevăzute la art. 2 şi la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizaţia corespunzătoare prevăzută de lege, se pedepseşte după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activităţile prevăzute la art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, amplasarea, producţia, construcţia sau montajul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, la art. 2 lit. b), d) şi g), precum şi la art. 38 alin. (1); b) cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activităţi prevăzute la art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalaţiilor nucleare şi la art. 2 lit. c), e) şi f). (2) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) se pedepseşte.  +  Articolul 45 (1) Scoaterea din funcţiune, în totalitate sau în parte, a echipamentelor de supraveghere şi control instalate în condiţiile art. 31 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleara sau radioprotectie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.  +  Articolul 46 (1) Dezvoltarea, fabricarea, deţinerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare sau a oricăror dispozitive explozive nucleare se pedepseşte cu închisoarea de la 10 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au avut ca urmare moartea uneia sau a mai multor persoane ori alte consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea pe viaţa sau închisoarea de la 15 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 47Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 25 lit. b) şi la art. 31 alin. (1) lit. f); b) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 8; c) neaducerea la îndeplinire, în termenul stabilit, a dispoziţiilor date în scris, cu confirmare de primire, de către comisie, sau, prin proces-verbal de control, de către reprezentanţii acesteia; d) utilizarea de personal în activităţi care nu prezintă risc de accident nuclear, care nu are pregătirea necesară pentru activitatea prestată sau de personal neverificat ori respins la examenele periodice; e) utilizarea de personal care nu dovedeşte cunoştinţele şi aptitudinile necesare sau nu le aplica în activitatea desfăşurată, cu implicaţii în funcţionarea instalaţiei în condiţii de securitate nucleara, riscurile asociate şi măsurile de securitate nucleare aplicabile; f) încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 25 lit. a) de către persoanele care au drept de control decizional în conducerea lucrărilor, pe timpul construcţiei şi al funcţionarii instalaţiei nucleare; g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 lit. d), dacă prin aceasta se generează riscuri inacceptabile de orice natura; h) folosirea de către persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante sau a instalaţiilor nucleare încredinţate în alte scopuri ori pentru alte operaţiuni decît cele stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; i) exercitarea de activităţi nucleare fără permisul de exercitare corespunzător prevăzut la art. 9.  +  Articolul 48 (1) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 47 lit. a)-g), amenda care se aplică persoanelor fizice este de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar pentru persoanele juridice, de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 47 lit. h) şi i), amenda este de la 200.000 lei la 2.000.000 lei şi se aplică persoanei care se face vinovata de săvârşirea lor. (2) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.  +  Articolul 49Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai comisiei.  +  Articolul 50Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 25, 26 şi 27, sunt aplicabile contravenţiilor prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 51Obiectivele şi instalaţiile nucleare, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deşeurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscării speciale prin hotărâre judecătorească, în condiţiile prevăzute la art. 118 din Codul penal, de la partea vinovata, trebuie să fie reţinute pe cheltuiala fostului proprietar într-un loc sigur, sub sigiliul autorităţilor publice, cu respectarea cerinţelor de securitate nucleara, astfel încât sa nu lezeze viaţa sau sănătatea populaţiei şi sa nu cauzeze deteriorarea mediului sau a proprietăţii până la dispunerea măsurilor legale cu privire la acestea.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Ori de cîte ori este necesar, din ratiuni de stat, combustibilul nuclear şi produsele radioactive pot fi rechiziţionate conform legii.  +  Articolul 53Orice persoană fizica sau juridică, care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor săvârşite de comisie sau de alt organism prevăzut de prezenta lege, poate face plîngere, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ.  +  Articolul 54 (1) Autorizaţia şi permisele eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la termenul prevăzut. (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi cererilor de autorizare în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acesteia. (3) Orice persoană care la data intrării în vigoare a prezentei legi desfăşoară activităţi pentru care se aplică regimul de autorizare şi de control, prevăzut la cap. II, IV şi V din prezenta lege, este obligată să solicite autorizaţie, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, dacă acest lucru nu era necesar anterior intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 55 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta spre adoptare proiectul legii privind răspunderea civilă pentru daune nucleare şi proiectul legii privind constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare. (2) Până la adoptarea şi la intrarea în vigoare a legii privind răspunderea civilă pentru daune nucleare se aplică regimul prevăzut de convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 56 (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, organele de specialitate ale administraţiei publice menţionate vor emite reglementările prevăzute de prezenta lege. (2) Până la intrarea în vigoare a reglementărilor prevăzute la alin. (1) se vor aplica prevederile normelor existente. (3) Reglementările emise potrivit prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 57Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 58Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 59Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România şi Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la promovarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul nuclear.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU  +  Anexa 1 LISTAmaterialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, la care se face referire la art. 2 lit. e) şi f) a) materiale nenucleare, materiale ale căror proprietăţi sunt adecvate utilizării în producerea energiei de origine nucleara; b) dispozitive sau echipamente special concepute pentru a fi utilizate în instalaţii din ciclul combustibilului nuclear sau adecvate utilizării lor în acest scop; c) dispozitive sau echipamente special concepute pentru a fi utilizate în fabricarea materialelor nucleare sau în fabricarea acelor materiale nenucleare care sunt prevăzute la lit. a), cît şi acele dispozitive sau echipamente care sunt adecvate utilizării în aceleaşi scopuri; d) dispozitive sau echipamente esenţiale pentru fabricarea dispozitivelor menţionate la lit. b) şi c).Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în prezenta anexa, precum şi regimul de control al exporturilor acestora vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este parte.  +  Anexa 2 DEFINIŢIILEla care se face referire la art. 3 din prezenta lege a) accident nuclear - eveniment nuclear care afectează instalatia şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei sau mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare; b) activitate nucleara - orice practica umană care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifica reţeaua de cai de expunere, plecind de la sursele existente, marind astfel expunerea sau probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse; c) autoritate naţionala competenţa în domeniul nuclear - autoritatea, stabilită de lege, cu competenţa legală de a elibera autorizaţii, de a efectua controale şi de a reglementa amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea sau dezafectarea obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; d) autorizaţie - document emis de autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, în baza unei evaluări de securitate nucleara şi control, către o persoană juridică, la cererea acesteia, pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare; e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprind extractia şi prelucrarea minereurilor şi imbogatirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operaţiunile sus-menţionate; f) combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care conţine materie prima sau material fisionabil, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare; g) deşeuri radioactive - acele materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare; h) dispozitive generatoare de radiatii ionizante - dispozitive care produc radiatii X, neutroni sau particule încărcate; i) instalaţii de iradiere - echipamente ce cuprind dispozitive generatoare de radiatii ionizante sau surse de radiatii capabile sa producă cîmpuri de radiatii intense; j) instalatie nucleara - generator de radiaţie nucleara, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau conţine materiale radioactive; instalatia nucleara include şi clădirile sau structurile aferente; k) obiective nucleare - uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, reactori nucleari, inclusiv ansamblurile critice şi subcritice, reactori de cercetare, centrale nuclearo-electrice, instalaţii de stocare a combustibilului iradiat, unităţi de imbogatire sau instalaţii de retratare; l) materie prima nucleara - uraniu ori toriu sau orice combinaţie a acestora, în orice formă fizica sau chimica; zăcăminte care conţin cel puţin 0,03% în greutate uraniu, toriu sau orice combinaţie a acestora; m) material fisionabil special - plutoniu, uraniu 233, uraniu îmbogăţit în izotopul 233 sau în izotopul 235; orice material îmbogăţit artificial în oricare dintre izotopii menţionaţi anterior; n) material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care reprezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive; o) material nuclear - alte materiale care, datorită unor proprietăţi nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear, stabilite prin reglementări specifice; p) minerit - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregătirea şi exploatarea materiilor prime nucleare; r) plan de intervenţie - ansamblu de măsuri care se aplică în caz de accident nuclear; s) produs radioactiv - orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt susceptibili de a fi utilizaţi în scopuri ştiinţifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale; t) radiaţie ionizanta - oricare dintre următoarele radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule încărcate (nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii, ultraviolete, precum şi radiatii laser, ultrasunete etc.); u) reglementări - norme tehnice, metodologice, ghiduri, instrucţiuni, proceduri sau condiţii tehnico-organizatorice privind autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, obligatorii în domeniul nuclear, emise de autoritatea competentă, conform art. 5; v) securitate nucleara - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă, sa prevină şi sa limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau contaminarii radioactive; z) surse - emitator de radiatii ionizante şi orice material radioactiv.  +  Anexa 3 ORGANELE DE CONTROLal activităţilor nucleare1. Inspecţia de Stat pentru Protecţia Nucleara din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.2. Inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă ale Ministerului Sănătăţii.3. Inspecţia de stat pentru protecţia mediului din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.4. Inspecţia de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat din cadrul Ministerului Industriei.5. Comisia centrala pentru accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.6. Inspectoratul General al Poliţiei şi Comandamentul Trupelor de Pompieri din cadrul Ministerului de Interne.7. Inspecţia de stat pentru protecţia muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.8. Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi de Interzicere a Armelor Chimice.9. Direcţia generală a vamilor din cadrul Ministerului Finanţelor.10. Biroul Roman de Metrologie Legală.---------------