ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007    Prezenta reglementare are un caracter urgent şi este impusă de schimbările şi evoluţia cadrului legislativ adiacent serviciilor comunitare de utilităţi publice intervenite în intervalul de timp dintre data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 - 8 mai 2006 - şi data prevăzută pentru intrarea acesteia în vigoare - 8 mai 2007.Urgenţa promovării prezentei ordonanţe de urgenţă rezultă din necesitatea eliminării contradicţiilor semnalate în unele prevederi ale cadrului normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din necesitatea continuării procesului de descentralizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi de apropriere a acestora de consumator.În prezent, o serie de contracte de atribuire a serviciilor de salubrizare au expirat şi este imperios necesar să se organizeze proceduri de atribuire a contractelor în conformitate cu prevederile legislative din actele normative sus-menţionate.Ţinând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru funcţional al serviciilor de salubritate şi a modului de organizare şi funcţionare a acestora la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, este necesar să se introducă precizări de natură juridică şi organizatorică ce vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau, după caz, al sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de mărimea acestora."2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciul de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale sau al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz."3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti elaborează şi aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz."4. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativteritoriale/ sectoarelor municipiului Bucureşti vor urmări, în principal, următoarele obiective:".5. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:".6. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativteritoriale/ sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara de origine sau de modalitatea de gestiune adoptată;".7. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi/sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin ordin al preşedintelui acesteia."8. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, şi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin:".9. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii de validare a procedurii de delegare a gestiunii, adoptată de consiliile locale, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz."10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de consiliile locale sau, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare."11. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prelungirea va fi decisă, în condiţiile alin. (2), de consiliul local, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz."12. La articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii."13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi a contractului de delegare a gestiunii."14. La articolul 24, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileşte prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a consiliului local, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia............................................................................. (4) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în calitate de autorităţi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu primarii, în calitate de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor, de respectarea de către operator a indicatorilor de calitate ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare."15. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Pentru stimularea colectării selective a deşeurilor municipale, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili taxe/tarife diferenţiate pe tipuri de deşeuri pentru colectarea şi depozitarea acestora."16. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare comunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;".17. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian Davidp. Preşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementare pentruServiciile Comunitarede Utilităţi Publice,Dumitru Panteap. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 92.--------