ORDONANŢĂ nr. 38 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor(actualizată până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 2 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 38 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 129 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 28 din 7 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005; ORDONANŢA nr. 19 din 26 ianuarie 2006; ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 491 din 28 decembrie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei, referirile la gradele profesionale de "chestor-şef" şi "chestor-şef adjunct" se înlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-şef".În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică funcţionarilor publici cu statut special, denumiţi în continuare politisti, din unităţile Ministerului de Interne aflate sub incidenţa Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.  +  Capitolul II Salarizarea politistilor şi drepturile băneşti ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor  +  Secţiunea 1 Salariul de baza al politistilor  +  Articolul 2Poliţiştii au dreptul lunar la un salariu de baza, compus din: salariul pentru funcţia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradatii, sporul pentru misiune permanenta şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit.  +  Articolul 3 (1) Salariile ce se cuvin politistilor sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitarile la efort şi cu esalonul la care îşi desfăşoară activitatea.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, pe categorii, pentru poliţişti sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004. (3) Funcţiile poliţiştilor, pe coeficienţi de ierarhizare şi grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii.------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004. (4) Salariul corespunzător funcţiei îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor salariul pentru funcţia îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.  +  Articolul 4 (1) Poliţiştii, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcţia îndeplinită. (2) Salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. (3) Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la încadrarea politistului. (4) Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă poliţistului i s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 lit. a)-c) din Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sau este pus la dispoziţie în condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (2) din aceeaşi lege.------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Articolul 5 (1) Poliţiştii împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de conducere beneficiază pe perioada respectiva de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective. (2) Poliţiştii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1). (3) Regulile privind împuternicirea politistilor pe funcţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 6*)Pentru activitatea desfăşurata în instituţiile din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, politistilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de baza, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, în anul 2005 se suspendă aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Poliţiştii beneficiază de salariul pentru gradul profesional deţinut, calculat în raport cu coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C. (2) Salariul pentru gradul profesional deţinut se acordă de la data obţinerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în poliţie salariul pentru gradul profesional se plăteşte de la data prezentării la serviciu.  +  Articolul 8Poliţiştii care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egala cu 50% din diferenţa dintre salariul gradului profesional al funcţiei ocupate şi salariul gradului profesional deţinut. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în salariul gradului profesional deţinut.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 9 (1) În raport cu timpul servit în calitate de poliţist şi în funcţie de rezultatele obţinute, poliţiştii au dreptul la 1-7 gradatii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradatiile obţinute de politisti până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se menţin şi după această dată.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor, precum şi rezervistii concentraţi beneficiază de gradatii în raport cu vechimea în munca legal stabilită, după cum urmează:- 3-5 ani, gradatia I;- 5-10 ani, gradatia a II-a;- 10-15 ani, gradatia a III-a;- 15-20 de ani, gradatia a IV-a;- 20-25 de ani, gradatia a V-a;- peste 25 de ani, gradatia a VI-a. (3) Persoanele reintegrate în rândul politistilor beneficiază de numărul de gradatii avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradatiei următoare şi vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii până la încetarea raporturilor de serviciu. (4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea politistilor, pentru vechimea în munca avută până la data intrării în aceste instituţii. (5) Fiecare gradatie reprezintă 6% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din salariul de merit şi din indemnizaţia de conducere.  +  Articolul 10 (1) Poliţiştii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de conducere beneficiază lunar de o indemnizaţie de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcţia îndeplinită. (2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de conducere, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. (3) Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii în funcţiile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi încetează la data schimbării din funcţiile respective.  +  Articolul 11Poliţiştii beneficiază de un spor pentru misiune permanenta de 25% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din salariul de merit, din indemnizaţia de conducere şi gradatii.  +  Articolul 12Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea politistilor beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Statele de organizare se elaborează de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind funcţiile şi gradele profesionale corespunzătoare acestora, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale politistilor  +  Articolul 14 (1) Poliţiştii, pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 6-10% din salariul de baza. (2) Cuantumul indemnizaţiei, specialitatile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasa superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 15Poliţiştii care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizaţie de 15-20% din salariul de baza. Funcţiile cu drept de indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.  +  Articolul 16 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de poliţiştii încadraţi în funcţii de înalţi funcţionari publici, funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004. (2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea politistului, în condiţiile în care orele nu au fost plătite. (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.  +  Articolul 17 (1) Poliţiştii trimişi în interesul serviciului, în delegare sau detaşare, la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabara sau în alte misiuni, în alte localităţi decât cele în care se afla sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor publici. (2) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea politistilor, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţile din localitatea unde se executa misiunea, au dreptul la indemnizaţia de delegare şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1). (3) Reglementările privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, aprobată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 18 (1) Poliţiştii mutati sau transferaţi, în interes de serviciu, în unităţi sau subunitati ale Ministerului de Interne, situate în alta localitate decât cea în care îşi au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la: a) indemnizaţie de mutare egala cu salariul de baza cuvenit pentru funcţiile în care au fost numiţi la noua unitate sau subunitate; b) indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egala cu o pătrime din salariul de baza cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie. (2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă politistilor, prin dispoziţie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau subunitate, iar indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutati poliţiştii. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor, dacă sunt încadrate în unităţi sau subunitati situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu salariul de baza stabilit pentru funcţiile în care sunt numite. (4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egala cu salariul de baza stabilit pentru funcţiile în care au fost numiţi. În localităţi cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizaţia este la nivelul a doua salarii de baza. (5) Poliţiştii care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.  +  Articolul 19 (1) Poliţiştii care fac parte din personalul navigant de marina din unităţile şi subunităţile de nave, imbarcat, precum şi scafandrii beneficiază şi de drepturile băneşti specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apărării Naţionale. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi poliţiştii imbarcati pe nave sau ambarcaţiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.  +  Articolul 20Pentru activitatea desfăşurata în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, poliţiştii beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 21 (1) Poliţiştii care executa, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţa medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigari, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de baza.(1^1) Poliţiştii care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază de un spor lunar de 30% din salariul de bază.------------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 septembrie 2005. (2) Unităţile, categoriile de personal şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 22 (1) Poliţiştii care lucrează în condiţii de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care executa operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de baza, astfel: a) locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase 37-50%; b) locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase - 16-30%; c) locuri de muncă sau operaţiuni periculoase - până la 16%. (2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 23Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurata în schimb de noapte, precum şi alte reglementări se aplică şi politistilor care se afla în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 24 (1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 1, cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu aceasta destinaţie*). (2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul de interne şi conducătorii unităţilor pot acorda politistilor premii pentru îndeplinirea exemplara a atribuţiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, în anul 2005 limita de constituire a fondului de premiere prevăzută la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce cu 5 puncte procentuale.  +  Articolul 25 (1) Poliţiştii care, prin acţiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensati cu premii de până la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decât venitul lor brut anual, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. (2) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a cărui constituire şi utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26 (1) Pentru activitatea desfăşurata poliţiştii beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza din ultima luna de activitate. (3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul în care poliţiştii nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave sancţionate disciplinar.  +  Articolul 27 (1) La încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, poliţiştii beneficiază pentru activitatea depusa, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi în structurile militare ale Ministerului Justiţiei, de un ajutor stabilit în raport cu salariul de baza net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:Vechime: a) până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii; b) între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii; c) între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii; d) între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii; e) între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii; f) între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii; g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii. (2) Poliţiştii, la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu şi care încheie activitatea înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârsta de un ajutor egal cu doua salarii de baza nete. (3) Baza de calcul a salariului de baza net o constituie salariul de baza brut din ultima luna de activitate, din care se scade suma corespunzătoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor în vigoare. (4) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează acelaşi regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea în rezerva a cadrelor militare. (5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului, acesta se acordă sotiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor.  +  Articolul 28 (1) Poliţiştii care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, ale căror raporturi de serviciu au încetat fiind clasaţi "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unităţi ori a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de baza nete din luna schimbării poziţiei de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3). (2) În cazul în care poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt apţi de muncă, dar nu se pot încadra din lipsa de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de plată unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu şi până la încadrarea în munca, fără a se depăşi durata maxima prevăzută de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public sau personal contractual în cadrul ministerelor şi instituţiilor precizate la art. 27 alin. (1), calculat astfel: a) 50% din salariul de baza brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv; b) 55% din salariul de baza brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 ani până la 15 ani inclusiv; c) 60% din salariul de baza brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani. (3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează acelaşi regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea în rezerva a cadrelor militare.  +  Articolul 29 (1) Despăgubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marina, elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ militar şi militarilor în rezerva concentraţi, pentru cazurile de invaliditate sau deces produse în timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar, se acordă şi politistilor aflaţi în situaţiile respective, ca urmare a îndeplinirii serviciului poliţienesc. (2) În caz de deces al poliţistului, se acordă un ajutor suplimentar, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (3) Despăgubirile şi ajutorul prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează în raport cu salariul de baza brut al politistilor şi urmează acelaşi regim fiscal al despăgubirilor acordate personalului militar.  +  Articolul 30 (1) Persoanele care au redobândit sau dobândit calitatea de poliţist după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, respectiv de la data trecerii în rezervă, atunci când le încetează raporturile de serviciu beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioară a raporturilor de serviciu, respectiv la trecerea în rezervă, exprimat în număr de salarii de bază nete, respectiv solde lunare nete. (2) În cazul redobândirii sau dobândirii calităţii de poliţist în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, respectiv de la data trecerii în rezervă, ajutorul exprimat în număr de salarii de bază nete, respectiv solde lunare nete, se restituie, iar la încetarea raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei încetări a raporturilor de serviciu, respectiv înaintea trecerii în rezervă.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 31 (1) Drepturile băneşti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Drepturile băneşti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă poliţiştilor nici în cazul în care, în timpul suspendării din funcţie, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 31 a fost introdus de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 65 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (3) al art. 31 a fost introdus de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004.------------Art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Articolul 32În caz de deces al politistilor, sotia sau soţul supravieţuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinţii beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi.  +  Articolul 33Poliţiştii care poseda titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul ştiinţific respectiv.  +  Articolul 34 (1) Poliţiştii care executa, în domenii specifice activităţii instituţiei cu care au raporturi de serviciu, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de un spor de până la 50% din salariul de baza. (2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare pentru politisti. (3) Prin ordin al ministrului de interne se stabilesc, în mod individual, perioada pentru care se acordă şi procentul care se aplică sporului prevăzut la alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Drepturile băneşti cuvenite politistilor pe timpul studiilor şi în alte situaţii  +  Articolul 35 (1) Poliţiştii, pe timpul cât sunt studenţi ai instituţiilor de învăţământ sau urmează cursuri ori alte forme de pregătire, precum şi cei care frecventează cursurile de zi ale instituţiilor civile de învăţământ superior beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, şi, după caz, de sporul de fidelitate. Aceste drepturi se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi.------------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (2) Pe timpul participării la cursurile de carieră poliţiştii beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor şi, după caz, de sporul de fidelitate şi de sporurile aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, potrivit art. 23.------------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (3) Pentru poliţiştii care, în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoratul, sunt inaintati în grad profesional sau pentru poliţiştii cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul funcţiei acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcţie prevăzut pentru gradul profesional respectiv.------------Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 36 (1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţara se aplică şi politistilor trimişi în străinătate în misiune permanenta sau temporară. (2) Poliţiştii, pe timpul exercitării misiunilor de menţinere a păcii, cooperării de profil cu alte state, precum şi pe timpul altor activităţi desfăşurate în afară tarii, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 36^1Poliţiştii puşi la dispoziţie în condiţiile prevăzute de art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază avut şi de celelalte drepturi băneşti cuvenite pentru activitatea desfăşurată, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.------------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Articolul 37 (1) Poliţiştii, pe timpul cat se afla în delegare, detaşare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate şi alte concedii plătite care se acordă în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc salariile de baza şi celelalte drepturi băneşti avute. În cazul în care detaşarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, poliţiştii beneficiază de salariul funcţiei respective şi de celelalte drepturi băneşti legal cuvenite. (2) La plecarea în concediul de odihnă poliţistul primeşte o primă de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioară plecării în concediu. Poliţistul are dreptul să solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipaţie. Salariul de baza şi prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel puţin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, prima de concediu şi salariul de baza se acordă cu anticipaţie, o singură dată. (3) Politistilor ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de baza avut în luna în care s-a petrecut schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul. (4) Poliţistul, pe timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.------------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (5) Poliţistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.------------Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 38Poliţiştii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. d) şi art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor restitui o cotăparte din salariul de bază pentru indemnizaţia de concediu de odihnă încasată necuvenit.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Articolul 39 (1) La încetarea raporturilor de serviciu în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 28 alin. (2), poliţiştii primesc salariul de baza până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate. (2) Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectiva, plata salariului de baza se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate şi nu poate depăşi 22 de zile lucrătoare. (3) Poliţiştii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 58 lit. d) şi art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, primesc salariul de bază până la data schimbării poziţiei de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea funcţiei.------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile băneşti cuvenite politistilor pe timpul concentrării  +  Articolul 40 (1) Pe timpul concentrării rezervistii politisti beneficiază de salariul pentru funcţia pe care o îndeplinesc sau cea pentru care se pregătesc, după caz, de salariul pentru gradul profesional deţinut, de gradatiile la care au dreptul, precum şi de alte drepturi băneşti ca şi poliţiştii de la unităţile unde sunt concentraţi. (2) Drepturile băneşti prevăzute la alin. (1) sunt achitate de unităţile la care sunt concentraţi rezervistii politisti.  +  Secţiunea a 5-a Unele drepturi salariale ale politistilor pensionari  +  Articolul 41Poliţiştii pensionari angajaţi în unităţi de poliţie sau din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala ori în funcţii cu atribuţii în acest domeniu din cadrul instituţiilor publice beneficiază de sporul de vechime pentru vechimea totală în munca, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 42 (1) Valoarea corespunzătoare coeficienţilor de ierarhizare din prezenta ordonanţă se stabileşte în raport cu valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa nr. 1 lit. D. (2) Valoarea de referinţă sectorială se stabileşte prin lege.------------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 43Salariile stabilite în raport cu coeficienţii de ierarhizare, prevăzute în prezenta ordonanţă, sunt brute şi se vor indexa în baza reglementărilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 44Salariile politistilor se calculează în raport cu numărul zilelor lucrătoare din luna, iar plata acestora se face lunar, între 5-15 ale fiecărei luni pentru luna precedenta.  +  Articolul 45 (1) Poliţiştii cercetati şi judecati în stare de libertate puşi la dispoziţie - beneficiază de coeficienţii de ierarhizare minimi ai salariului pentru funcţia îndeplinită, corespunzători gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradatiile la care au dreptul, precum şi de sporul pentru misiune permanenta, până al definitivarea situaţiei. (2) Pe perioada suspendării din funcţie, ca urmare a arestării preventive, poliţistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta ordonanţă. (3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal poliţistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 46 (1) În caz de deces drepturile băneşti cuvenite politistilor se plătesc, pentru întreaga luna în care a avut loc decesul, soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalţi moştenitori legali.------------Alin. (2) al art. 46 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Articolul 47Drepturile neachitate politistilor şi nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.  +  Articolul 48Elementele salariului de baza al politistilor, pentru care, prin prezenta ordonanţă, s-a prevăzut stabilirea unor drepturi în raport cu salariul de baza avut, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.  +  Articolul 49Salarizarea politistilor care îndeplinesc funcţii în afară Ministerului de Interne se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.  +  Articolul 50 (1) Controlul financiar preventiv al planificării şi utilizării fondului de salarii, precum şi a fondului pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, cheltuieli de delegare, detaşare, cazare, mutare şi transport se exercită de către organele proprii de control. (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice controlează, prin organele speciale, modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare.  +  Articolul 51 (1) Poliţiştii care ocupa funcţii de demnitate publică beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional deţinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum şi de sporul pentru misiune permanenta, calculat la gradul profesional şi gradatii. (2) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă.------------Art. 51 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 52Poliţiştii care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligaţi sa locuiască în locuinţele de intervenţie, de serviciu ori de protocol sunt scutiţi de plată chiriei.  +  Articolul 53Prevederile legale, referitoare la contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia la bugetul pentru asigurările sociale de stat nu se aplică politistilor.  +  Articolul 54În aplicarea prezentei ordonanţe se vor emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 55Alte drepturi specifice politistilor sunt cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 56Poliţiştii trimişi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, indemnizaţia de delegare integrală pe toată durata delegării.  +  Articolul 57Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta ordonanţă se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual unităţilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 58Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei ordonanţe, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 59Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 60Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 38.  +  Anexa 1A. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice poliţiştilor:1. Demnitari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Coeficientul de ierarhizare crt. functiei Categoria _____________________________                                                    minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Secretar de stat A - 9,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Subsecretar de stat A - 8,20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Inalti functionari publici────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Coeficientul de ierarhizare crt. functiei Categoria _____________________________                                                    minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Secretar general A - 8,80──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Adjunct al sefului     Departamentului ordine şi     siguranţa publică A - 8,20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Secretar general adjunct A - 8,20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Inspector general A 6,80 8,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Functionari publici de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Coeficientul de ierarhizare crt. functiei Categoria _____________________________                                                    minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Director general A 5,50 8,20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Director A 4,70 6,40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Director general adjunct A 5,00 6,10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Director adjunct A 4,60 5,80──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Sef serviciu A 4,50 5,50──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Sef birou A 4,20 5,10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Functionari publici de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Coeficientul de ierarhizare crt. functiei Categoria _____________________________                                                    minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Consilier al ministrului A - 6,40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Consilier al secretarului      de stat A - 5,50──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Ofiter specialist principal A 4,70 4,90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Ofiter specialist A 4,20 4,70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Ofiter principal A 3,80 4,60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Ofiter A 2,90 3,70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Ofiter debutant A - 2,80──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Lit. A din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 491 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.B. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice agentilor de politie:1. Functii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Coeficientul de ierarhizare crt. functiei Categoria _____________________________                                                    minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Şef formatiune*) B 2,30 3,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Prin formatiune se înţelege: grupa, echipaj, post de politie, patrula,    arest, schimb, tura, atelier s.a.2. Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Coeficientul de ierarhizare crt. functiei Categoria _____________________________                                                    minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Agent - Agent principal B 2,10 2,40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Agent debutant B - 1,90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Lit. B din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 491 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 29 decembrie 2006.C. Coeficienţii de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentrupolitisti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Gradul profesional Coeficientulde ierarhizare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Ofiţeri de poliţieSubinspector 1,50Inspector 1,55Inspector principal 1,60Subcomisar 1,65Comisar 1,70Comisar-şef 1,80Chestor 1,85Chestor principal 1,90Chestor-şef 1,95--------------Denumirea "chestor-şef adjunct" a fost înlocuită cu denumirea "chestor-şef" conform pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.Chestor general 2,05--------------Denumirea "chestor-şef" a fost înlocuită cu denumirea "chestor general" conform pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.II. Agenţi de poliţieAgent 1,25Agent principal 1,30Gradul profesional Coeficientulde ierarhizareAgent-şef adjunct 1,35Agent-şef 1,40Agent-şef principal 1,45───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. Valoarea de referinţa sectoriala 189,6759 lei (RON)**)---------------Valoarea de referinţă sectorială prevăzută la lit. D din anexa 1 se modifică potrivit art. 1 din ORDONANŢĂ nr. 19 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006, începând data de 1 septembrie 2006.NOTA :1. Poliţiştii care, prin reorganizarea unităţilor prevăzute la art. 1 din ordonanţa, au fost numiţi în funcţii inferioare beneficiază pe o durată de 6 luni de salariul de baza al funcţiei pe care au îndeplinit-o, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.2. Pentru personalul din unităţile aparatului central al Ministerului de Interne coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor în care sunt încadraţi se majorează cu 0,25.-----------Pct. 2 din Nota la anexa 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 38 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003.3. Pentru medicii politisti coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor în care sunt încadraţi se majorează cu 0,10. Pentru poliţiştii din anatomie patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, coeficienţii de ierarhizare ai salariului de funcţie se majorează cu 100%.-----------Pct. 3 din Nota la anexa 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 38 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003.4. Poliţiştii care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadraţi pe funcţii şi nu îndeplinesc condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare, până la data de 25 august 2007, de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor echivalate, atât timp cat sunt mentinuti în aceste funcţii, dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin.5. Agenţii de poliţie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, beneficiază de un spor de 25% din salariul de funcţie dacă îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Pct. 5 din anexa 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 129 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2004.6. Sumele necesare acordării coeficienţilor de ierarhizare ai funcţiilor se asigură prin diminuarea, în anul 2004, cu 10 puncte procentuale a sporului pentru condiţii de pericol deosebit de care beneficiază ofiţerii conform art. 21 din ordonanţă.-------------Pct. 6 din anexa 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 129 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2004.7. În situaţia în care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe elementele salariului de bază al poliţiştilor sunt diminuate, se menţin cele avute anterior, până la data de 31 decembrie 2004, atât timp cât aceştia sunt încadraţi în funcţiile respective.-------------Pct. 7 din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 129 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2004.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003, majorarea salariilor de bază prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 faţă de nivelul din 31 decembrie 2003 şi cu 6% în luna octombrie 2004 faţă de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmează:.................................................................................................................... e) salariile poliţiştilor pentru funcţia îndeplinită şi pentru gradul profesional deţinut, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003;  +  Anexa 2                             INDEMNIZAŢIILE           studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ                       pentru formarea politistilor    Studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ pentru formarea      politistilor beneficiază de o indemnizaţie stabilită în raport cu                  următorii coeficienţi de ierarhizare:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Instituţii de învăţământ Coeficientul de ierarhizare                                           ────────────────────────────────────                                          Anul I Anul II Anul III Anul IV─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Şcoli de agenţi de poliţie 0,200 0,240 - - Academia şi instituţii de învăţământ superior 0,240 0,280 0,420 0,500 Şcoli de ofiţeri de rezerva 0,240───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor, care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă indemnizaţie şi un spor diferenţiat pe coeficienţi de ierarhizare, astfel:    - student sau elev şef de grupa 0,200    - student sau elev şef de clasa 0,220    - student sau elev monitor de detasament (similare) 0,240    - student sau elev monitor de an (similare) 0,260    - student sau elev monitor de academie, instituţie      de învăţământ superior (şcoala) 0,400  +  Anexa 3DREPTURILE BĂNEŞTIale politistilor care desfăşoară misiuni în străinătate1. Poliţiştii care desfăşoară misiuni în străinătate în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internaţionale beneficiază de următoarele drepturi băneşti: a) salariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite, prevăzut în decizia de numire, sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare; c) premiul anual; d) un spor lunar de până la 100%, aplicat la salariul de bază, stabilit cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, pentru fiecare misiune; e) o primă de campanie, egală cu salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în zona desfăşurării misiunii."----------------Pct. 1 din anexa 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.2. Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite din politisti români şi politisti ai altor tari se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. Poliţiştii care se deplasează în interesul unităţii trimitatoare pentru a participa la cursuri, stagii de practica şi specializare, perfecţionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în străinătate, mai puţin cele menţionate la pct. 1 din prezenta anexa, beneficiază pe timpul deplasării de salariul de baza lunar avut.  +  Anexa 4REGLEMENTĂRIprivind salarizarea poliţiştilor care îndeplinesc funcţiiîn afara Ministerului Administraţiei şi Internelorşi la regiile autonome sau la societăţile comerciale proprii--------------Titlul anexei 4 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.1. Poliţiştii detaşaţi în baza reglementărilor în vigoare sa îndeplinească funcţii în afară Ministerului de Interne beneficiază de următoarele drepturi salariale: a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unitatea unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit legislaţiei care se aplică în unităţile respective. Salariul de bază al funcţiei îndeplinite reprezintă salariul pentru funcţia îndeplinită;---------------Lit. a) a pct. 1 din anexa 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 491 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 29 decembrie 2006. b) salariul pentru gradul profesional şi gradatiile calculate la acesta, potrivit legislaţiei care se aplică politistilor; c) în situaţia în care drepturile salariate prevăzute la lit. a) şi b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca poliţişti încadraţi în instituţiile din structura poliţiei pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la instituţiile unde sunt detaşaţi, cei în cauză pot opta pentru drepturile salariale cuvenite celor încadraţi în unităţile de poliţie. În acest caz drepturile salariate cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către unităţile unde sunt detaşaţi, iar diferenţa până la totalul drepturilor salariate cuvenite în calitate de poliţişti se acordă de către unităţile de poliţie. Prin totalul drepturilor salariale se înţelege salariul de bază corespunzător funcţiei de poliţist, asimilată, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii cuvenite în calitate de poliţist, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. La stabilirea salariului de bază corespunzător funcţiei de poliţist, asimilată, va fi luat în calcul şi salariul de merit, în condiţiile în care poliţiştii beneficiază de acest drept la instituţiile unde sunt detaşaţi.------------Lit. c) a pct. 1 din anexa 4 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.2. Salariul de bază prevăzut la pct. 1 lit. a), inclusiv indemnizaţiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispoziţiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradaţiile şi sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu şi a altor drepturi care se acordă în funcţie de salariul de bază prevăzut pentru poliţişti.------------Pct. 2 din anexa 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.3. Drepturile băneşti cuvenite pe timpul incapacităţii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, invoirilor, precum şi pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în unităţile de poliţie şi se achită din fondurile unităţilor unde sunt detaşaţi.4. Drepturile salariale acordate la încetarea raporturilor de serviciu pe timpul cursurilor şi şcolilor urmate în interesul pregătirii de specialitate şi în alte situaţii se acordă pentru poliţiştii prevăzuţi la pct. 1 de către unităţile de unde au fost detaşaţi.5. Poliţiştii prevăzuţi la pct. 1 beneficiază de premiile care se acordă politistilor, calculate, în condiţiile reglementate pentru aceştia, asupra drepturilor plătite de către unităţile de poliţie şi achitate din fondurile acestora.6. Poliţiştii detaşaţi la compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale şi din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, vor putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de baza. Diferenţierea acestui spor pe categorii de personal se face de către ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.7. Drepturile băneşti prevăzute la pct. 1 lit. a) şi la pct. 6 din prezenta anexa se plătesc din fondurile unităţilor în care poliţiştii îşi desfăşoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi la pct. 2 din prezenta anexa se plătesc din fondurile unităţilor de la care au fost detaşaţi.8. Pentru poliţiştii salarizaţi potrivit prezentei anexe asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi coeficienţii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, la propunerea Ministerului de Interne.9. Pentru poliţiştii cărora le încetează detaşarea şi care sunt puşi la dispoziţie pentru încadrare, coeficientul de ierarhizare al salariului pentru funcţia îndeplinită este cel corespunzător gradului profesional stabilit conform pct. 8 din prezenta anexa, la minim.10. Poliţiştii pot fi detaşaţi la regiile autonome şi societăţile comerciale ce participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, iar modul de suportare a drepturilor prevăzute de prezenta anexă se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.------------Pct. 10 din anexa 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.11. În situaţia în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 2 este mai mică decât salariul de bază al funcţiei de poliţist asimilate, drepturile respective se calculează în raport de acesta din urmă.--------------Pct. 11 din anexa 4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Anexa 5ALTE DREPTURIspecifice politistilor1. Poliţiştii care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din salariul de baza.2. În cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, poliţiştii pot călători cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport, numai cu aprobarea prealabilă a comandantilor (sefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.3. Guvernul României este abilitat sa stabilească şi alte drepturi specifice politistilor, prevăzute în prezenta ordonanţă.4. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) din ordonanţa constituie vechime în munca.─────────