ORDIN nr. 1.291 din 17 august 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 349 din 3 mai 2007
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 829 din 19 iulie 2007
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Nr. 1.291 din 17 august 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007  În baza prevederilor:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi ministrul mediului şi dezvoltării durabile emit următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(2) Nu se supun regimului de autorizare, în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, îngrăşămintele omologate în România cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, precum şi cele cuprinse în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003 privind îngrăşămintele. (3) Îngrăşămintele cuprinse în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003, precum şi cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, care provin din ţări terţe, primesc documentul RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT care se eliberează de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - I.C.P.A pe baza solicitării scrise a agentului economic, însoţită de certificatul de înmatriculare şi de buletinul de încercare. (4) Îngrăşămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003, precum şi cele din anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de provenienţă, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În România nu se importă şi nu se autorizează pentru utilizare îngrăşămintele organice naturale şi nămolurile de la staţiile de epurare, produse pe teritoriul altor state. (2) În România îngrăşămintele organice naturale neprocesate sau compostate nu necesită autorizare".3. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.4. Articolul 5 se abrogă.5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Comisia se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală implementare politici agricole."6. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Îngrăşămintele destinate fertilizării plantelor de apartament şi gazonului se testează un ciclu de producţie."7. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.8. Anexa nr. 1 la regulament se înlocuieşte cu Lista îngrăşămintelor omologate şi autorizate în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.9. La anexa nr. 2 la regulament, punctele 1, 2 şi 10 se modifică şi se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:"1. directorul general al Direcţiei generale implementare politici agricole;2. directorul Direcţiei substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile............................................................................10. reprezentantul Direcţiei substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;11. reprezentantul Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte "Nitrofosfor"."10. Punctul 2 al anexei nr. 6 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Acordul producătorului de îngrăşământ pentru distribuitorul care solicită autorizarea".  +  Articolul IIÎn cuprinsul ordinului prevăzut la art. I sintagma "Ministerul Sănătăţii" se va înlocui cu sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice", sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" se va înlocui cu sintagmele "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" şi "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile", iar sintagma "Direcţia generală de implementare şi reglementare" se va înlocui cu sintagma "Direcţia generală implementare politici agricole".  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de stat  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 6/22/2004)LISTAîngrăşămintelor omologate şi autorizate în România
  *Font 9*
  Nr. crt. Tipul de îngrăşământ Document de autorizare Beneficiarul autorizaţiei Obser- vaţii
  0 1 2 3 4
  1. Îngrăşăminte cu azot
  1.1 Azotat de amoniu (34,5% N) - Exceptat -
  1.2 Nitrocalcar (27,5% N) - Exceptat -
  1.3 Uree (46% N) - Exceptat -
  1.4 Sulfat de amoniu (21% N) - Exceptat -
  1.5 Azotat de uree (34,2% N) A.44323/86 Exceptat -
  1.6 Ureosulfat de amoniu (33% N) A.44323/86 Exceptat -
  1.7 Azotat de calciu Kemira (15,22% N; 21,74% Ca) CO 52/2000 S.C. "Agricultura Modernizată" S.R.L. Timişoara - -
  1.8 Azotat de calciu (CALCINIT) Hydro (15,5% N; 19% Ca) CO 93/2001 S.C. "Norofert" - S.R.L. Bucureşti -
  1.9 Azotat de magneziu (MAGNISAL) Haifa Chemicals (10,8% N; 9,7% MgO) CO 30/2000 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  1.10 Azotat de potasiu A. 290/2004 S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova -
  2. Îngrăşăminte cu fosfor
  2.1 Superfosfat simplu (16-22% P(2)O(5)) - Exceptat -
  2.2 Superfosfat concentrat (45-51% P(2)O(5)) - Exceptat -
  2.3 Fosforită activată granulată (20% P(2)O(5)) A. 53074/80 Exceptat -
  2.4 Fosforită activată pulbere (20-24% P(2)O(5)) A. 44323/86 Exceptat -
  3. Îngrăşăminte cu potasiu
  3.1 Sulfat de potasiu Kali und Salz (50% K(2)O; 18% S) CO 175/2003 Kali und Salz GmbH Kassel- Germania -
  3.2 Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,86% N; 46,05% K(2)O) CO 178/2003 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  3.3 Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,5% N; 43,0% K(2)O; 2,0% MgO) CO 62/2001 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  3.4 Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,0% N; 43,0% K(2)O; 1,0% MgO+ME) CO 63/2001 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  3.5 Patentkali granular (sulfat de potasiu şi magneziu) Kali und Salz (30,0% K(2)O; 10,2% MgO; 17,6% S; 2,6% Cl) CO 94/2001 Kali und Salz GmbH Kassel- Germania -
  3.6 Sare potasică (Korn Kali) (40% K(2)O, 6% MgO, 3% Na) - Kali und Salz GmbH Kassel- Germania -
  3.7 Sulfat de potasiu A.D. 289/2004 S.C. "Gini transcom" - S.R.L. Craiova -
  4. Îngrăşăminte complexe
  4.1 K-16-48-0 (DAP) - Exceptat -
  4.2 K 12-52-0 (MAP) - Exceptat -
  4.3 K-27-13,5-0 A. 53074/80 Exceptat -
  4.4 K-22-22-0 A. 53074/80 Exceptat -
  4.5 K-23-23-0 A. 20473/90 Exceptat -
  4.6 K-13-32-0 A. 20473/90 Exceptat -
  4.7 K-15-15-15 A. 53074/80 Exceptat -
  4.8 K-16-16-16 A. 53074/80 Exceptat -
  4.9 K-9-24-24 A. 20473/90 Exceptat -
  4.10 Fosfat de uree 17-44-0 A. 44323/86 Exceptat -
  4.11 Îngrăşământ complex 13-30-0 cu sulfat de calciu(12,6% N; 32,4% P(2)O(5); 24,9% CaSO(4) CO 88/2001 S.C. "Sofert" - S.A. Bacău -
  4.12 Îngrăşământ complex 13-36-0 cu sulfat de calciu(11,8% N; 34,5% P(2)O(5); 23,2% CaSO(4) CO 89/2001 S.C. "Sofert" - S.A. Bacău -
  4.13 Monofosfat de amoniu (MAP) 12-61-0 Haifa Chemicals (11,95% N; 61,6% P(2)O(5)) CO 28/2000 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  4.14 Fosfat monopotasic (MKP) 0-51-34 Haifa Chemicals (51,0% P(2)O(5); 37,94% K(2)O) CO 29/2000 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  4.15 K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (8% N; 8% P(2)O(5); 8% K(2)O) CO 90/2001 S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM"- S.R.L. Făgăraş -
  4.16 K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (5% N; 15% P(2)O(5); 15% K(2)O) CO 91/2001 S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM" - S.R.L. Făgăraş -
  4.17 K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (10% N; 5% P(2)O(5)); 10% K(2)O; 1% MgO; 1% Fe) CO 92/2001 S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM" - S.R.L. Făgăraş -
  4.18 Cropcare 1 (11,22-15,95-16,56+ME) CO 112/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.19 Cropcare 2 (6,45-11,75-23,67+ME) CO 113/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.20 Cropcare 3 (9,76-9,40-21,38+ME) CO 114/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.21 Cropcare 4 (12,7-9,4-19,27+ME) CO 116/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.22 Monofosfat de potasiu (MKP) 0-51,5-34 A.D. 287/2004 S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. - Craiova -
  4.23 POWER BETA 5-10-30 A.D. 325/2005 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.24 DCM NPK 8-6-7+MgO A.D. 318/2005 S.C. "Aerom Products" - S.R.L. Bucureşti -
  4.25 DCM NPK 9-3-6+Erbicide A.D. 319/2005 S.C. "Aerom Products" - S.R.L. Bucureşti -
  4.26 AGROFEED 14-14-28+2MgO+ME A.D. 304/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.27 AGROFEED 10-0-0+16MgO A.D. 302/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.28 AGROFEED 0-52-34 A.D. 308/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.29 AGROFEED 11-44-11+1MgO+ME A.D. 306/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.30 AGROFEED 12-18-27+2MgO+ME A.D. 305/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.31 AGROFEED 12-0-43+1MgO+ME A.D. 300/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.32 AGROFEED 12-0-43+2MgO A.D. 299/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.33 AGROFEED 13-0-46 A.D. 298/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.34 CROPCARE 2N (15-5-20) A.D. 322/2005 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.35 IDROSOL 14-14-28+TE A.D. 313/2005 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  4.36 IDROSOL 10-45-10+TE A.D. 312/2005 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  4.37 MAXI-FEED 20-20-20+TE A.D. 311/2005 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  4.38 MAXI-FEED 9-18-27+TE A.D. 310/2005 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  4.39 NITROPHOSKA BLUE SPECIAL 12-12-17-2+TE A.D. 297/2005 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.40 AGROFEED 12-0-42+2MgO A.D. 301/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.41 AGROFEED 12-61-0 A.D. 307/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.42 AGROFEED 19-19-19+1MgO+ME A.D. 303/2005 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.43 POWER 8-24-24 A.D. 324/2005 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.44 CROPCARE IP (12-22-8) A.D. 323/2005 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  4.45 AGROBLEN Base 15-25-10+3MgO A.D. 353/2005 S.C. "Holand Farming România" - S.R.L. Bucureşti -
  4.46 TRAVENA NPK 20-8-8+3% MgO A.D. 346/2005 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna -
  4.47 Basacote 6M 11-9-19-2 A.D. 389/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.48 Basacote 3M 16-8-12-2 A.D. 388/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.49 Entek Perfekt A.D. 387/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.50 Îngrăşământ pentru tufe de ornament 7-10-16,5+Mg-0,8 A.D. 379/2006 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna -
  4.51 Cererit 10-8,5-14+MgO-1,3 A.D. 380/2006 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna -
  4.52 Agrofeed 23-7-23+ME A.D. 378/2006 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  4.53 Agrofeed 17-17-17 A.D. 377/2006 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  5. Îngrăşăminte organominerale
  5.1 L-120 (10-20-0+SH 30%) A. 1/73 Exceptat -
  5.2 L-210 (20-10-0+SH 25%) A. 1/73 Exceptat -
  5.3 L-110 (10-10-0+SH 35%) A. 1/73 Exceptat -
  5.4 L-200 (20-0-0+AH 24%) CO 36/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.5 L-300 (30-0-0+AH 13,6%) CO 35/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.6 Super H-210 (20-10-0+AH 11,7%) CO 33/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.7 Super H-120 (10-20-0+AH 13,8%) CO 34/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.8 PL-111 (7-7-7+ME) CO 31/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.9 GL-111 (7-7-7+ME) CO 32/2000 CNLO Târgu Jiu -
  6. Îngrăşăminte cu microelemente
  6.1 Uree cu bor 2% A. 44323/86 Exceptat -
  6.2 Uree cu zinc 2 şi 5% A. 44323/86 Exceptat -
  6.3 Superfosfat simplu cu bor 0,2% A. 20473/90 Exceptat -
  6.4 Superfosfat simplu cu zinc 1,5% A. 20473/90 Exceptat -
  6.5 Microfer A.D. 278/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  7. Îngrăşăminte lichide cu azot
  7.1 A-290 (29% N) A. 20473/90 Exceptat -
  7.2 A-320 (32% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.3 A-370 (37% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.4 A-400 (40% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.5 A-410 (41% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.6 A-300 (30% N) cu inhibatori de coroziune A. 44323/86 Exceptat -
  7.7 A-320 (32% N) cu inhibatori de coroziune A. 44323/86 Exceptat -
  7.8 Apă amoniacală 18-20% N A. 44323/86 Exceptat -
  7.9 LSA-300 (20,8-25% N) A. 8432/95 S.C. "Celohart"- S.A. Zărneşti şi S.C. CHIMENERG - S.A. Craiova - -
  7.10 LSA-400 (20,8-30,0% N) A. 8432/95 S.C. "Celohart"- S.A. Zărneşti şi S.C. "CHIMENERG" - SA Craiova -
  7.11 LSU-230 (18,2-20,0% N) A. 8432/95 S.C. "Celohart"- S.A. Zărneşti şi S.C. "CHIMENERG" - SA Craiova -
  8. Îngrăşăminte lichide complexe
  8.1 FERTISOL C-411 CO 83/2001 S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova -
  8.2 FERTISOL C-141 CO 84/2001 S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova -
  8.3 FERTISOL C-011 CO 85/2001 S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova -
  8.4 FERTISOL C-313 CO 86/2001 S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova -
  8.5 C-411 CO 204/2003 S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova -
  8.6 C-313 CO 205/2003 S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova -
  8.7 C-141 CO 206/2003 S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova -
  8.8 C-011 CO 203/2003 S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova -
  8.9 C-8-24-0 A. 20473/90 Exceptat -
  8.10 Mikro-Vital A.D. 268/2004 S.C. "Ecoland" S.R.L. Bucureşti -
  8.11 Bactofil A A.D. 291/2004 S.C. "Agromec Dumbrăviţa" - SA, comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş -
  8.12 Bactofil B A.D. 292/2004 S.C. "Agromec Dumbrăviţa" - SA, comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş -
  8.13 Neb 26 A.D. 288/2004 Agmor INC., Montana SUA -
  8.14 Maxiroot A.D. 276/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  8.15 Biostar A.D. 275/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  8.16 Vitaflora 7 (pentru gazon) A.D. 365/2006 S.C. "Mont Rose" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9. Îngrăşăminte foliare
  9.1 Folplant-411 (180-35-40)+ME CO 12/99 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.2 Folplant-231 (80-130-40)+ME CO 11/99 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.3 Folplant-141 (35-200-40)+ME CO 10/99 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.4 Folplant-011 (57-141-176)+ME CO 9/99 S.C. "Chimenerg"- S.A. Craiova -
  9.5 Folamin-411 (195-49-48)+ME CO 13/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrăşăminte Craiova -
  9.6 Folamin-133 (54-168-169)+ME CO 14/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrăşăminte Craiova -
  9.7 Folamin-123 (57-141-176)+ME CO 15/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrăşăminte Craiova -
  9.8 PLANT POWER 2003 CO 53098/98 S.C. "PEGEROS" - S.R.L. Braşov -
  9.9 Folifag (72-25-38) CO 16/99 S.C. "NITRAMONIA" - S.A. Făgăraş -
  9.10 Polimet L (260-60-80 g/l)+ME CO 95/2001 S.C. "POLICHIM-TIM" - S.R.L. Timişoara -
  9.11 Polimet Super (27-15-8)+ME CO 96/2001 S.C. "POLICHIM-TIM" - S.R.L. Timişoara -
  9.12 LSF 1-LSF 12 (foliare pe bază de lignosulfonaţi) CO 8133/96 ICPA şi Celohart - S.A. Zărneşti -
  9.13 Nutri Leaf (20-20-20)+ME CO 17/99 S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti -
  9.14 Nutrient Expres (18-18-18)+ME CO 67/2001 S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti -
  9.15 Calmax (15-22-0+CaO 3%)+ME CO 20/99 S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti -
  9.16 NK-60 (8,04-0-27,1) CO 66/2001 S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti -
  9.17 NUTRI VIT (20-20-20)+ME CO 65/2001 S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti -
  9.18 Polyfeed (14-14-28)+MgO 2% CO 27/2000 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  9.19 Polyfeed (12-28-27)+MgO 2% CO 26/2000 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  9.20 Polyfeed (19-19-19)+1% MgO+ME CO 61/2001 S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti -
  9.21 Cropmax (0,2-0,4-0,02)+ME CO 5/99 S.C. "Holland Farming Rom" - S.R.L. Bucureşti -
  9.22 Soil plus (1,35-0,2-1,9)+ME CO 68/2001 S.C. "Holland Farming Rom" - S.R.L. Bucureşti -
  9.23 Plantmax (0,2-0,06-0,01)+ME CO 9/2001 S.C. "Holland Farming Rom" - S.R.L. Bucureşti -
  9.24 Topcrop CO 158/2002 S.C. "Holland Farming Rom" - S.R.L. Bucureşti -
  9.25 Kristalon white label (15-5-30)+ME CO 58/2001 S.C. "Norofert" S.R.L. Bucureşti -
  9.26 Kristalon blue label (19-6-20)+ME CO 59/2001 S.C. "Norofert" S.R.L. Bucureşti -
  9.27 Bionat (84,47-0-3,73)+ME CO 64/2001 S.C. "Panetone" S.R.L. Timişoara -
  9.28 Ferticare I (14,33- 11,25-27,4)+ME CO 108/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  9.29 Ferticare II (22,2- 8,75-19,57)+ME CO 109/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  9.30 Ferticare III (10,2- 5,10-27,4)+ME CO 110/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  9.31 Ferticare S (15,45- 27,75-18,37)+ME CO 111/2002 S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara -
  9.32 Folvifer 2001 (60-0-0 g/l)+ME CO 70/2001 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.33 Folvifer 3021 (90-0-40 g/l) CO 70/2001 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.34 Basfoliar 36 Extra (286-0-0)+ME CO 105/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.35 Basfoliar combi stipp (131,5-0-0)+ME CO 106/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.36 Nutribor (6,5-0-0)+ME CO 107/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.37 Fertiltell (76,3-71,5- 48,0 g/l)+ME CO 177/2002 S.C. "Tellurium Chemical Co" - S.R.L. Timişoara -
  9.38 F-231 (102,8-130-48 g/l)+ME CO 207/2003 S.C. "Foliare" - S.A. Craiova -
  9.39 F-141 (64,9-236-48 g/l)+ME CO 208/2003 S.C. "Foliare" - S.A. Craiova -
  9.40 F-411 (209,6-52,7- 49,2 g/l)+ME CO 209/2003 S.C. "Foliare" - S.A. Craiova -
  9.41 F-011 (0-153-142,8 g/l)+ME CO 210/2003 S.C. "Foliare" - S.A. Craiova -
  9.42 Fertililly 3-2-1 (121,8- 94-45,6 g/l) CO 216/2003 S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova -
  9.43 Fertililly 4-1-1 (217,6- 52,2-45,6 g/l) CO 217/2003 S.C. "Gini Transcom: - S.R.L. Craiova -
  9.44 Terra sorb foliar (14,0- 0-0)+ME CO 115/2002 S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti -
  9.45 Pokon - 12-5-10+ME CO 128/2002 S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L. Bucureşti -
  9.46 Pokon - 8-10-13+ME CO 129/2002 S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L. Bucureşti -
  9.47 Substral 5,9-2,9-5,7+ME CO 130/2002 S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L. Bucureşti -
  9.48 Biodor 05 (72-120-36 g/l)+ME CO 124/2002 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.49 Biodor 2311 (70-110- 35 g/l)+ME CO 125/2002 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.50 Biodor 2312 (60-95- 30 g/l)+ME CO 126/2002 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.51 Folplant 221 (90-95- 40 g/l)+ME CO 120/2002 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.52 Folplant 210 (160-85- 0 g/l)+ME CO 121/2002 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.53 Folplant 111 (90-90- 80 g/l) + ME CO 111/2002 S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova -
  9.54 Folplant 130 (65-185- 0 g/l)+ME CO 118/2002 S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.55 Folplant 132 (40-135- 80 g/l)+ME CO 117/2002 S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.56 Ecofert 212 (I) (43-20- 44 g/l)+ME CO 123/2002 S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.57 Ecofert 101 (II) (88-2- 50 g/l)+ME CO 122/2002 S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.58 DACMARINURE MAXI N A.D. 284/2004 S.C. "Dacrom Primex" - S.R.L. Bucureşti -
  9.59 AGROCS Special A.D. 285/2004 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.60 ACROCS Universal A.D. 286/2004 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.61 BIOPOW(D)ER DANU A.D. 270/2004 BIOPOW(D)ER BV, Velddriel, Olanda -
  9.62 MICROFERT U A.D. 270/2004 S.C. "Alchimex" - S.A. Bucureşti -
  9.63 GLUTAXIN A.D. 277/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.64 Plant Feed 13-40-13 A.D. 271/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.65 Plant Feed 15-5-30+2 A.D. 274/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.66 Plant Feed 17-6-18 A.D. 273/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.67 Plant Feed 20-5-10 A.D. 272/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.68 Stimucrop 15-3-3+TE A.D. 279/2004 S.C. "Transworld" - S.R.L. Timişoara -
  9.69 Stimucrop 10-10-10+TE A.D. 280/2004 S.C. "Transworld" - S.R.L. Timişoara -
  9.70 EuroFert^TM A.D. 282/2004 S.C."Petrochem Research" S.R.L. Timişoara -
  9.71 Fosfertil A.D. 283/2004 Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A. Iaşi -
  9.72 Folibor A.D. 264/2004 S.C. "Natural Research" - S.R.L. Craiova -
  9.73 Polyfeed 11-44-11+1% MgO+TE A.D. 252/2004 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  9.74 Nutriplant A.D. 249/2004 S.C. "Dacomar Plus" - SRL Blaj -
  9.75 Uwafol L A.D. 250/2004 S.C. "Uwachim" - S.R.L. Făgăraş -
  9.76 Uwafol S A.D. 251/2004 S.C. "Uwachim" - S.R.L. Făgăraş -
  9.77 PLANTFERT S 10-8-8 A.D. 321/2005 S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova -
  9.78 PLANTFERT U 8-8-7 A.D. 320/2005 S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova -
  9.79 PLANTFERT I 14-5-4 A.D. 317/2005 S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova -
  9.80 FOLIMAX A.D. 326/2005 S.C. "AGROFERT" - S.R.L. Panciu - Vrancea -
  9.81 PLANTE CURGĂTOARE (citrice) A.D. 314/2005 S.C. "MONTROSE" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.82 PLANTE VEŞNIC VERZI (conifere) A.D. 315/2005 S.C. "MONTROSE" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.83 VITAFLORA 1 A.D. 316/2005 S.C. "MONTROSE" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.84 NITROPHOSKA FOLIAR 30-10-10 A.D. 295/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.85 NITROPHOSKA FOLIAR 10-4-7-0,2 A.D. 294/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.86 NITROPHOSKA FOLIAR 14-6-24 A.D. 296/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.87 KELPAK A.D. 331/05 S.C. "FITOSERV" - S.R.L. Bucureşti -
  9.88 FITOFOLIS 411 A.D. 327/05 S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.89 FITOFOLIS 231 A.D. 328/05 S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.90 FITOFOLIS 011 A.D. 330/05 S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.91 FITOFOLIS 141 A.D. 329/05 S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.92 MULTIFERTIL 14-9-5 A.D. 309/05 S.C. "CHIMOPAR" - S.A. Bucureşti -
  9.93 AMALGEROL PREMIUM A.D. 360/05 S.C. "ECOLAND" S.R.L. Bucureşti -
  9.94 POLY FEED 23-7-23+ME A.D. 340/05 S.C. "PETRO STEDESA" - S.R.L. Bucureşti -
  9.95 MULTICOTE 17-17-17 A.D. 339/05 S.C. "PETRO STEDESA" - S.R.L. Bucureşti -
  9.96 AGROCS SPECIAL 5-6-6 A.D. 347/05 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.97 PALMA 9-4-5 A.D. 348/05 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.98 AGROCS SPECIAL 8-4-4 A.D. 349/05 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.99 AGROCS SPECIAL 7-4-5 A.D. 350/05 S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.100 FOLIAR SOL 411 A.D. 342/05 S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru Craiova -
  9.101 FOLIAR SOL 011 A.D. 344/05 S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru Craiova -
  9.102 FOLIAR SOL 111 A.D. 343/05 S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru Craiova -
  9.103 BIOMIT PLUSSZ A.D. 351/05 S.C. "ECOLAND" S.R.L. Bucureşti -
  9.104 BOR COMPLEX A.D. 355/05 S.C. "NATURAL RESEARCH" - S.R.L. Craiova -
  9.105 CUPRIBOR A.D. 354/05 S.C. "NATURAL RESEARCH" - S.R.L. Craiova -
  9.106 Florasol pentru plante de balcon A.D. 364/2006 S.C. "Mont Rose" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.107 Florasol universal A.D. 363/2006 S.C. "Mont Rose" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.108 Multifertil 5-10-10 A.D. 367/2006 S.C. "Chimopar" - S.A. Bucureşti -
  9.109 Aurora A.D. 373/2006 S.C. "Aurochim Impex" - S.A. Timişoara -
  9.110 Foliar complex 9-9-5 cu microelemente A.D. 369/2006 S.C. "Archim Agro Industrial" - S.R.L. Arad -
  9.111 Lecol 60-30-30 A.D. 386/2006 S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova -
  9.112 Lecol 30-30-30 A.D. 385/2006 S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova -
  9.113 Lecol 20-30-30 A.D. 384/2006 S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova -
  9.114 Fertcomplex C A.D. 383/2006 S.C. "AB Chemical" - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.115 Campfo Ca A.D. 382/2006 S.C. "Agroindustriala" - S.A. Cluj-Napoca -
  9.116 Campfo NPK A.D. 381/2006 S.C. "Agroindustriala" - S.A. Cluj-Napoca -
  10. Îngrăşăminte biologice
  10.1 Azotophos CO 57/2000 S.C. "Terapia" - SA Cluj-Napoca -
  10.2 Azotofertil CO 163/2002 S.C. "Antibiotice" - S.A. Iaşi -
  10.3 Rizobium Japoni-cum BAC-soia CO 60/2001 S.C. "Pioneer" Bucureşti -
  10.4 Biofert CO 127/2002 S.C. "Verkas Impex" - S.R.L. Cluj-Napoca -
  10.5 Vinassa Rompak CO 176/2003 S.C. "Rompak" - S.R.L. Paşcani Iaşi -
  ------