ORDIN nr. 671 din 24 iulie 2007pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 671 din 24 iulie 2007
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
  • Nr. 1.640 din 1 august 2007
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Nr. 61 din 23 aprilie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007    În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, prevăzută în anexa nr. I, precum şi modelul de autorizaţie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 107/523/4.722/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficienţe de auz şi a interpreţilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Persoanele cu Handicap,Silviu George DidilescuMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai Adomniţei  +  Anexa I METODOLOGIEde autorizare a interpreţilor limbajuluimimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specificpersoanei cu surdocecitate  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie stabileşte procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, pe baza autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, în condiţiile legii. (2) Autorizaţia reprezintă actul administrativ care recunoaşte calitatea de interpret al limbajului mimico-gestual sau al limbajului specific persoanei cu surdocecitate şi care dă dreptul exercitării acestei profesii. (3) Modelul de autorizaţie este prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 2În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă vârsta minimă de 18 ani; b) să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului liceal; c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen medical de specialitate; d) să fi absolvit cursurile de limbaj mimico-gestual şi să deţină certificatul de pregătire specială în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociaţia Naţională a Surzilor, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; e) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de interpret.  +  Articolul 3 (1) Dosarul cu documentele necesare obţinerii autorizaţiei se va depune la sediul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, denumită în continuare Autoritate. (2) Dosarul va cuprinde următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei; b) actele de identitate, în copie; c) certificatul de pregătire specială în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociaţia Naţională a Surzilor, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în copie legalizată; d) cazierul judiciar.  +  Articolul 4 (1) Dosarul va fi analizat de o comisiei de autorizare, denumită în continuare comisie, care funcţionează pe lângă Autoritate. (2) Comisia va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi va avea următoarea componenţă: a) un preşedinte, desemnat de preşedintele Autorităţii; b) un vicepreşedinte, desemnat de Asociaţia Surzilor din România; c) un membru, desemnat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; d) un secretar, desemnat de Autoritate. (3) Membrii comisiei nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţă.  +  Articolul 5Comisia are următoarele atribuţii principale: a) asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a procesului de autorizare; b) decide în urma analizei dosarului asupra acordării sau neacordării autorizaţiei; c) prelungeşte termenul de valabilitate a autorizaţiei.  +  Articolul 6 (1) Secretarul are obligaţia să primească, să verifice, să înregistreze şi să înainteze dosarul comisiei. În situaţia în care dosarul este incomplet, acesta se restituie solicitantului în vederea completării. (2) Secretarul are obligaţia să aducă la cunoştinţă solicitantului data prezentării la comisie.  +  Articolul 7Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretarului.  +  Articolul 8 (1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de autorizare şi a dosarului, comisia se va întruni în vederea analizării acestora. (2) În urma examinării documentaţiei, comisia va proceda la: a) acordarea autorizaţiei conform modelului prevăzut în anexa nr. II; b) respingerea cererii de autorizare. (3) Persoana căreia i s-a respins cererea de autorizare poate depune contestaţie în termen de 15 zile, care se înregistrează la registratura Autorităţii. (4) Contestaţia se soluţionează de către preşedintele Autorităţii în termen de 30 de zile de la data înregistrării.  +  Articolul 9 (1) Autorizaţia are valabilitate 2 ani, excepţie făcând cazurile de retragere a acesteia. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se face în urma prezentării unei documentaţii care să ateste practicarea interpretării în limbaj mimico-gestual cel puţin 6 luni, a actelor de identitate în copie, dacă starea civilă a solicitantului s-a modificat, precum şi a cazierului judiciar. Pentru cazurile în care solicitantul nu a practicat interpretarea în limbaj mimico-gestual, acestuia nu i se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei decât în cazul în care face dovada că a urmat un nou curs de pregătire autorizat în limbajul mimico-gestual. (3) Cererea de prelungire se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei la registratura Autorităţii, urmând ca secretarul să convoace comisia. (4) Comisia nu va prelungi valabilitatea autorizaţiei în situaţia în care solicitantul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 lit. e).  +  Articolul 10Autoritatea are obligaţia de a ţine evidenţa nominală a interpreţilor autorizaţi într-un registru special, numerotat şi ştampilat pe fiecare pagină, şi de a face cunoscute numele acestora.  +  Anexa II MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAPAUTORIZAŢIEpentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestualNr. ..... / ........Domnul/Doamna ..............................., fiul/fiica lui .......................... şi al/a .................., născut/născută la data de ..........................., domiciliat/domiciliată în ....................., str. ..................... nr...., bl. ....., sc....., ap...., sectorul/judeţul ................. posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......, numărul ................, emis/emisă la data de ................. de ............................, este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual.Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.Preşedinte (L.S.), Vicepreşedinte,....................... ....................Membru, Secretar,....................... ....................-------