HOTĂRÎRE Nr. 107 din 22 februarie 1996pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistica a plajei litoralului Marii Negre
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 6 martie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind utilizarea turistica a plajei litoralului Marii Negre, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Plaja litoralului Marii Negre este zona protejata, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) utilizarea turistica a plajei de către administratorul acesteia fără încadrarea într-o categorie de clasificare; b) nerespectarea de către administrator a criteriilor care au stat la baza clasificarii plajei şi a obligaţiilor care decurg din prezentele norme; c) amplasarea pe plaja cu destinaţie turistica a altor construcţii decît cele specificate în normele prevăzute în anexa.  +  Articolul 4Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3 se face de către personalul împuternicit de Ministerul Turismului, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de autoritatea administraţiei publice locale.  +  Articolul 6Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: ---------------- Ministrul turismului, Dan Matei AgathonMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie  +  Anexa NORME privind utilizarea turistica a plajei litoralului Marii Negre  +  Capitolul 1 Prevederi generale1.1. Plaja litoralului Marii Negre, ca bun de utilitate publică, trebuie să beneficieze de o atenţie deosebită, atât pentru protejarea sa în scopul păstrării nealterate a funcţiilor sale naturale, cît şi pentru valorificarea ei turistica.1.2. Normele privind utilizarea turistica a plajei litoralului Marii Negre reglementează funcţia turistica a plajei, precum şi modalităţile prin care se face valorificarea acesteia pentru turism.  +  Capitolul 2 Clasificarea plajelor cu destinaţie turistica2.1. Clasificarea plajelor cu destinaţie turistica are în vedere gradul de dotare şi de satisfacere a cerinţelor de confort, recreere şi agrement.2.2. Plajele cu destinaţie turistica se clasifica în conformitate cu prevederile prezentelor norme în:- plaja de calitate superioară, categoria "3 Delfini";- plaja de calitate medie, categoria "2 Delfini";- plaja cu dotări minime, categoria "1 Delfin".2.3. Clasificarea plajelor cu destinaţie turistica se face de către Ministerul Turismului prin certificat de clasificare eliberat în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei de clasificare.2.4. Încadrarea pe categorii a plajelor cu destinaţie turistica se va efectua în funcţie de criteriile minime obligatorii prezentate la cap. 5.2.5. Iniţierea clasificarii unei plaje aparţine administratorului legal, care are obligaţia să prezinte, în acest scop, Ministerului Turismului documentaţia compusa din:- cererea de încadrare a plajei într-o anumită categorie;- schita privind amplasarea plajei;- fişa privind descrierea plajei, care va cuprinde prezentarea criteriilor de încadrare a plajei în categoria solicitată, conform prevederilor cap. 5.2.6. Declasificarea plajelor ca urmare a nerespectării condiţiilor minime de încadrare se face de către Ministerul Turismului în baza constatărilor făcute pe teren de către personalul împuternicit cu activităţi de control.  +  Capitolul 3 Administrarea şi întreţinerea plajei cu destinaţie turistica3.1. Administratorul legal al plajei poate să utilizeze plaja în scopuri turistice, fie prin forte proprii, fie prin închirierea sau concesionarea folosirii acesteia, conform prevederilor legale, unor agenţi economici specializaţi, denumiţi, în cadrul acestor norme, administratori.3.2. Delimitarea plajei dintr-o zona a Litoralului cu destinaţie turistica impusa de criteriile de clasificare sau de existenta mai multor administratori se va realiza obligatoriu, astfel încât să permită libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei şi în imediata vecinătate a apei Marii Negre.3.3. Administratorii plajei cu destinaţie turistica au următoarele obligaţii:- sa sesizeze organele abilitate cu protecţia apelor, în cazul unor poluari ale apei marii cu substanţe chimice petroliere sau în cazul inmultirii algelor, meduzelor etc.;- să asigure respectarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de imbaiere şi pe plaja;- sa întreţină în buna stare de funcţionare plaja şi dotările acesteia, inclusiv cele de agrement, salvamar şi prim-ajutor;- sa verifice săptămînal starea şi amplasarea geamandurilor, după furtuna sau ori de cîte ori este cazul;- să asigure, pentru punctul de prim-ajutor şi de salvamar, personal calificat şi dotări în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă pentru turişti;- sa monteze, pe plajele de categoria "2 Delfini" şi "3 Delfini", puncte la înălţimea de 2 m (scara, scaun şi umbrela), unde o persoană din cadrul personalului salvamar va sta şi va urmări permanent luciul apei marii, dând semnalul atunci când constata un posibil accident;- sa afiseze orele între care sunt asigurate serviciile pe plaja;- sa afiseze, la loc vizibil, pe plaja însemnele categoriei de clasificare;- sa nu utilizeze plaja atunci când condiţiile atmosferice sunt total nefavorabile şi se pot produce accidente;- sa utilizeze plaja numai în scopuri turistice.  +  Capitolul 4 Amplasarea construcţiilor pe plaja cu destinaţie turistica4.1. Pe plaja cu destinaţie turistica se pot amplasa numai duşuri, cabine pentru schimbarea vestimentatiei, WC, construcţii descoperite pentru agrement specific plajei sau pentru captarea energiei solare, în scopul utilizării la duşuri, puncte pentru închiriere de umbrele şi sezlonguri, puncte de prim-ajutor şi de salvamar.4.2. Construcţiile existente pe plaja la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentelor norme vor face obiectul analizei autorităţii administraţiei publice locale, care va hotărî asupra retragerii autorizaţiei de funcţionare sau schimbării destinaţiei acestora.4.3. Timp de un an de la publicarea prezentelor norme, în construcţiile existente pot funcţiona puncte de desfacere a băuturilor răcoritoare, berii, dulciurilor, inghetatei, fructelor, sandvisurilor, după care acestea vor funcţiona în afară plajei, în imediata apropiere a acesteia.4.4. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului precede şi permite eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice construcţie amplasata pe plaja. Avizul este condiţionat de existenta unei documentaţii de urbanism, aprobată conform legii, a avizului sanitar şi a acordului de mediu.  +  Capitolul 5 Criteriile minime pentru încadrarea plajelor cu destinaţie turistica în categorii de clasificare
             
    Nr. crt.CriteriulCategoria "3 Delfini"Categoria "2 Delfini"Categoria "1 Delfin"
    01234
    I. Calităţi naturale ale plajei
    1.calitatea nisipuluinisip cu granulaţie uniformă, fără corpuri străinenisipul să nu conţină corpuri străinenisipul să nu conţină corpuri străine periculoase
    2.grosimea medie a stratului de nisip (m)0,50,40,25
    3.apa din zona de îmbăiere să nu prezinte suspensii sau alte corpuri străine plutitoarecurăţarea zilnicăcurăţarea zilnicăcurăţarea săptămânală
    4.panta de acces în zona de îmbăierepână la 15°până la 25°până la 30°
    5.calitatea plajei submersezonă de îmbăiere, fără pietre, stânci sau corpuri submerseeliminarea corpurilor submerseeliminarea, la deschiderea sezonului, a corpurilor submerse
    II. Dotarea plajei
    6.duşuriun duş la maximum 15 persoaneun duş la maximum 20 de persoaneo instalaţie de minimum 4 duşuri
    7.cabine pentru schimbat vestimentaţiao cabină la maximum 15 persoaneo cabină la maximum 20 de persoane-
    8.WCdotări complete şi placat cu faianţă şi gresie (o cabină la maximum 15 persoane)dotări complete şi placat cu faianţă (o cabină la maximum 20 de persoane)dotări complete (minimum 4 cabine)
    9.punct de prim-ajutorxx-
    10.serviciu tip "salvamar"xxx
    11.sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăiereafişare specială şi convenţională (drapel)afişare convenţională (drapel)afişare convenţională (drapel)
    12.umbrele în suport fixobligatoriu pe toată plaja la 4-5 m distanţă--
    13.centru de închiriat dotări pentru plajă (umbrele, şezlonguri etc.)xx-
    14.instalaţie de sonorizareautonomăx-
    15.telefonminimum 3minimum 1-
    16.saci din plastic pentru gunoi, montaţi pe suportsub fiecare umbrelă1 la 30 m21 la 60 m2
    17.dotări de agrement pentru copii, tobogan acvatic, iole, hidrobiciclete, wind surf, schi nautic, ambarcaţiuni, şcoli de înot, de schi şi de paraşutism nautic etc.minimum 3 categoriiminimum 2 categorii-
    III. Alte criterii
    18.suprafaţa minimă asigurată pentru o persoană (m2)minimum 4minimum 3-
    19.marcarea zonei de îmbăiere în mare prin geamanduri amplasate la o distanţă de maximum 50 mxxx
    20.întreţinerea plajeinivelare zilnică şi curăţare permanentănivelare şi curăţare zilnicănivelare şi curăţare zilnică
    21.ridicarea resturilor menajerede câte ori este cazulde câte ori este cazulzilnic
  -------