REGULAMENT din 5 septembrie 2007de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 septembrie 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Inspecţia Socială este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat privind activităţile de inspecţie în domeniul asistenţei sociale şi are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 87, sectorul 2. (2) Inspecţia Socială are în subordine 8 inspectorate sociale regionale, cu personalitate juridică, denumite în continuare inspectorate regionale. (3) În cadrul fiecărui inspectorat regional funcţionează compartimente judeţene de inspecţie socială, fără personalitate juridică, înfiinţate la nivelul fiecărui judeţ din regiunea respectivă, precum şi la nivelul municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspecţii sociale judeţene. (4) Pentru asigurarea neutralităţii şi eliminării oricărui conflict de interese între activitatea de reglementare şi cea de inspecţie, Inspecţia Socială se află în coordonarea directă a ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (5) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Sociale atât la nivel central, cât şi la nivel regional sunt asigurate din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Articolul 2 (1) Inspecţia Socială asigură la nivel naţional aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor din domeniul său de competenţă. (2) În realizarea obiectivului prevăzut la alin. (1), responsabilităţile şi personalul aferent domeniului inspecţiei sociale ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, precum şi ale structurilor sale deconcentrate stabilite de lege sunt preluate de Inspecţia Socială.  +  Articolul 3 (1) În realizarea scopului său, Inspecţia Socială colaborează cu ministere, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organisme private, reprezentanţi ai partenerilor sociali şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme specializate. (2) Inspecţia Socială cooperează cu instituţii similare din alte ţări pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate, precum şi cu instituţii din cadrul Uniunii Europene. (3) Sunt supuse activităţii de inspecţie autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice publice şi private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, precum şi furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, denumiţi în continuare entităţi supuse inspecţiei.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sociale  +  Articolul 4 (1) În cadrul Inspecţiei Sociale funcţionează structuri şi compartimente specializate care sunt organizate în funcţie de următoarele criterii: a) rolul şi funcţiile Inspecţiei Sociale prevăzute de lege; b) volumul, complexitatea şi specificul atribuţiilor şi misiunilor de inspecţie aflate într-un proces evolutiv continuu; c) frecvenţa şi amploarea situaţiilor care necesită intervenţia Inspecţiei Sociale, în vederea asigurării respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor; d) caracterul operativ, tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate; e) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/ perfecţionare ale personalului; f) nivelul de dotare cu echipamentele şi mijloacele tehnice necesare derulării activităţii de inspecţie. (2) Structura organizatorică a aparatului central al Inspecţiei Sociale este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Structura organizatorică a inspectoratelor regionale este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Prin decizie a inspectorului general de stat se organizează compartimente de specialitate în cadrul direcţiilor, atât la nivel central, cât şi la nivel regional, care asigură funcţionarea Inspecţiei Sociale.  +  Articolul 5Inspecţia Socială funcţionează cu un număr maxim de 350 de posturi, din care 62 în aparatul central şi 288 la inspectoratele regionale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 6 (1) Repartizarea numărului de posturi la nivel regional şi judeţean se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea inspectorului general de stat, şi se realizează după următoarele criterii: a) specificul activităţilor şi complexitatea atribuţiilor Inspecţiei Sociale la nivel regional şi judeţean; b) efectuarea misiunilor de inspecţie în echipe de minimum 2 inspectori sociali; c) efectuarea inspecţiilor tematice de către echipe pluridisciplinare de inspectori; d) organizarea unor echipe de control cu inspectori sociali aparţinând unor inspectorate regionale sau inspecţii sociale judeţene diferite, pentru misiuni specifice, fără a perturba activitatea curentă a acestora; e) numărul entităţilor supuse inspecţiei într-o unitate administrativ-teritorială dată; f) specificul procedurilor de inspecţie utilizate; g) dificultăţi de acces la entităţile supuse inspecţiei. (2) Statul de funcţii pentru Inspecţia Socială la nivel central se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, iar la nivel regional se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.  +  Articolul 7Atribuţiile structurilor şi compartimentelor specializate ale Inspecţiei Sociale, atât la nivel central, cât şi regional, se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea inspectorului general de stat.  +  Articolul 8 (1) Inspectoratele regionale se organizează şi funcţionează în fiecare regiune de dezvoltare a României constituită potrivit legii şi au sediul în localităţile reşedinţă de judeţ prevăzute în anexa nr. 3. (2) Inspectoratele regionale sunt conduse de inspectori sociali şefi, funcţionari publici de conducere, salarizaţi la nivelul directorilor executivi din structurile deconcentrate ale ministerelor.  +  Capitolul III Atribuţiile Inspecţiei Sociale  +  Articolul 9În îndeplinirea funcţiilor cu caracter general prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2007, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006, Inspecţia Socială îndeplineşte următoarele atribuţii corespunzătoare funcţiilor sale generale:A. Funcţia de autoritate de stat: a) asigură exercitarea activităţilor de inspecţie la nivel naţional în domeniul asistenţei sociale, în scopul respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor; b) coordonează şi administrează aplicarea unitară, precum şi respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate; c) planifică activităţile de inspecţie şi le include în planul anual de control, evaluare şi consiliere; d) coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectoratelor regionale; e) elaborează propuneri în vederea iniţierii, modificării şi completării legislaţiei din domeniile supuse inspecţiei, ca urmare a activităţilor de evaluare şi control; f) organizează activitatea de inspecţie în baza deciziilor, instrucţiunilor, metodologiilor şi procedurilor emise; g) participă, prin reprezentanţi, în comisiile interministeriale sau în alte comisii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale; h) iniţiază şi implementează proiecte naţionale şi internaţionale conform mandatului acordat în condiţiile legii; i) finanţează sau cofinanţează proiecte, programe, investiţii în domeniul său de activitate; j) inspectează furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost, conform reglementărilor în vigoare; k) acţionează pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele în domeniul asistenţei sociale, stabilite prin convenţiile internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene.B. Funcţia de comunicare: a) elaborează strategia de comunicare internă şi externă privind activităţile specifice inspecţiei; b) informează autorităţile statului asupra rezultatelor misiunilor de control şi evaluare; c) comunică în mod obligatoriu Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap rapoartele de inspecţie privind serviciile de protecţie a copilului şi a persoanelor cu handicap, în termen de 10 zile de la data redactării acestora; d) comunică entităţilor supuse inspecţiei rezultatele controlului şi evaluării atât pentru informarea acestora, cât şi pentru formularea de observaţii şi propuneri; e) transmite ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse raportul anual de activitate al Inspecţiei Sociale, în vederea aprobării; f) transmite spre publicare raportul anual de activitate, precum şi rapoartele de inspecţie, după caz; g) realizează un permanent schimb de informaţii cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu entităţile supuse inspecţiei, cu alte instituţii naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie; h) organizează şi realizează comunicarea permanentă cu publicul; i) utilizează instrumentele şi metodologiile specifice domeniului e-comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii; j) organizează şi gestionează Registrul electronic unic al serviciilor sociale; k) iniţiază şi asigură schimbul de informaţii prin organizarea de dezbateri publice, conferinţe, reuniuni şi seminarii; l) asigură pentru domeniul său de competenţă difuzarea şi publicarea materialelor informative, ghidurilor, manualelor operaţionale, metodologiilor; m) desfăşoară orice alte activităţi care contribuie la promovarea imaginii instituţiei.C. Funcţia de formare: a) stabileşte strategia de formare continuă în vederea perfecţionării sau specializării personalului propriu şi elaborează planul de măsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia; b) stabileşte cadrul tehnic şi logistic pentru formarea continuă a personalului; c) coordonează şi controlează activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului propriu; d) cooperează cu instituţii de formare profesională din ţară şi din străinătate în vederea creşterii calităţii actului de inspecţie, prin dezvoltarea de programe comune de perfecţionare şi schimburi de bune practici.D. Funcţia de reprezentare: a) asigură reprezentare pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; b) participă la derularea unor proiecte naţionale sau internaţionale, conform mandatului acordat în condiţiile legii; c) asigură apărarea şi reprezentarea intereselor proprii la instanţele de contencios administrativ şi la alte instanţe judecătoreşti competente, potrivit legii; d) reprezintă şi, după caz, îşi apără interesele patrimoniale în relaţiile cu terţi.E. Funcţia de administrare: a) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă; b) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii; c) achiziţionează, concesionează sau închiriază, în condiţiile legii, bunuri mobile ori imobile necesare desfăşurării activităţilor proprii; d) administrează bunurile mobile şi imobile atribuite în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006; e) administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţează sau cofinanţează proiecte, programe şi investiţii din domeniul său de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 10În îndeplinirea funcţiilor cu caracter specific prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006, Inspecţia Socială îndeplineşte următoarele atribuţii:A. Funcţia de control: a) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea fondurilor alocate şi modalităţile de stabilire şi acordare a prestaţiilor sociale şi serviciilor sociale; b) controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la drepturile sociale; c) controlează respectarea standardelor minime de calitate specifice fiecărui tip de serviciu social; d) controlează activitatea organismelor care dispun măsuri de protecţie pentru toate categoriile de beneficiari prevăzute de lege, respectiv modul de încadrare a persoanei, familiei sau comunităţii în una dintre situaţiile pentru care s-a dispus o măsură de asistenţă socială; e) realizează inspecţii tematice privind aspecte specifice politicilor sociale şi strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale; f) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale, propune instituţiilor competente aplicarea măsurilor legale pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente; g) constată contravenţii şi, după caz, aplică sancţiunile prevăzute de legile speciale care reglementează prestaţiile şi serviciile sociale, precum şi de art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006; h) sesizează organele competente în cazul constatării încălcării altor dispoziţii legale decât cele aplicabile în domeniul său de activitate, dacă există indicii temeinice că aceste fapte întrunesc elemente constitutive ale unor infracţiuni; i) elaborează proceduri, instrumente standardizate, metodologii, ghiduri şi altele asemenea necesare activităţii de control; j) monitorizează modul în care entităţile supuse inspecţiei respectă dispoziţiile legale cu privire la realizarea adaptărilor în vederea accesului neîngrădit al persoanei cu handicap şi face propuneri de remediere/sancţionare; k) controlează modul de aplicare a prevederilor art. 77 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, şi aplică sancţiunile corespunzătoare în cazul încălcării acestor prevederi legale.B. Funcţia de evaluare: a) realizează evaluarea performanţei şi eficienţei furnizorilor de servicii în raport cu respectarea standardelor de calitate din domeniul asistenţei sociale; b) elaborează propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal şi instituţional, precum şi a sistemului de finanţare aferent domeniului asistenţei sociale; c) evaluează impactul politicilor sociale în ceea ce priveşte eficienţa programelor de prestaţii şi servicii sociale.C. Funcţia de consiliere: a) acordă îndrumările şi recomandările necesare îmbunătăţirii activităţilor şi remedierii deficienţelor constatate ca urmare a activităţilor de evaluare şi control; b) asigură îndrumarea metodologică privind respectarea standardelor de calitate a serviciilor sociale; c) asigură consiliere în vederea prevenirii săvârşirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.  +  Capitolul IV Personalul Inspecţiei Sociale  +  Articolul 11 (1) Personalul Inspecţiei Sociale este constituit din: a) inspectori sociali - persoane care ocupă funcţii publice specifice; b) funcţionari publici cu atribuţii şi responsabilităţi cu caracter general, prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată; c) personal încadrat în baza contractului individual de muncă. (2) Drepturile, îndatoririle şi incompatibilităţile specifice ale personalului Inspecţiei Sociale se stabilesc prin statut special, care se aprobă prin lege.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea atribuţiilor legale, inspectorii sociali sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice, beneficiind de protecţie, potrivit legii. (2) Inspectorii sociali de la nivel central au competenţa de inspecţie pe întreg teritoriul ţării. (3) Inspectorii sociali poartă însemnele Inspecţiei Sociale numai pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în limitele şi competenţele stabilite prin lege şi prin prezentul regulament. (4) Inspectorii sociali se pot constitui sau pot face parte din organizaţii profesionale şi sindicale, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 13Inspecţia socială este condusă de un inspector general de stat ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi.  +  Articolul 14 (1) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006, inspectorul general de stat are următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea Inspecţiei Sociale, având calitatea de ordonator secundar de credite; b) organizează, coordonează şi îndrumă activitatea Inspecţiei Sociale şi a structurilor subordonate, exercitând toate prerogativele stabilite de lege; c) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, în condiţiile legii, proiectul de lege al Inspecţiei Sociale şi al inspectoratelor regionale; d) aprobă bugetele inspectoratelor regionale; e) avizează strategia activităţii de inspecţie, precum planul anual de inspecţie şi de inspecţie tematică şi le supune aprobării ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse; f) avizează raportul anual de activitate al Inspecţiei Sociale, pe care îl înaintează spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, precum şi Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor; g) aprobă rapoartele anuale privind rezultatele inspecţiilor efectuate anual de către inspectoratele regionale, precum şi cel privind inspecţiile tematice; h) coordonează implementarea planului anual de inspecţie şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor dispuse ca urmare a misiunilor de inspecţie; i) aprobă ordinele de misiune pentru realizarea misiunilor de inspecţie tematice la nivel naţional; j) aprobă componenţa şi repartizarea echipelor de inspectori sociali care realizează misiunile de inspecţie; k) decide, prin ordin de misiune special, emis în regim de urgenţă, orice misiune de control operativ şi inopinat necesar prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte din domeniul asistenţei sociale care conduc la încălcarea drepturilor sociale ale cetăţeanului; l) aprobă rapoartele de inspecţie ale inspectoratelor regionale şi le transmite instituţiilor şi organismelor abilitate de lege pentru a remedia neregulile constatate şi pentru a lua măsurile legale privind răspunderea juridică a persoanelor vinovate; m) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul inspecţiei; n) aprobă planul anual de audit intern şi calendarul misiunilor de evaluare anuală a activităţii inspectoratelor regionale şi ia toate măsurile legale pentru îmbunătăţirea activităţii acestora; o) aprobă încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului Inspecţiei Sociale, cu respectarea prevederilor legale; p) numeşte inspectorii sociali şefi, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată; q) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului Inspecţiei Sociale la sfârşitul fiecărui an de activitate; r) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu; s) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniile supuse inspecţiei şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare; t) aprobă metodologia, procedurile de inspecţie, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii de inspecţie; u) reprezintă Inspecţia Socială în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, precum şi în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin în realizarea funcţiilor generale ale Inspecţiei Sociale, inspectorul general de stat emite decizii cu caracter individual şi normativ. (3) Pentru îndeplinirea funcţiilor specifice ale Inspecţiei Sociale, inspectorul general de stat emite ordine de misiune, metodologii şi instrucţiuni. (4) Atribuţiile inspectorului general de stat pot fi delegate, prin decizie a acestuia, inspectorilor generali adjuncţi, precum şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale Inspecţiei Sociale.  +  Articolul 15 (1) Inspectorii generali adjuncţi îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii: a) întocmesc raportul anual al activităţii şi îl supun spre aprobare inspectorului general de stat; b) coordonează activitatea de monitorizare şi centralizare a rapoartelor de inspecţie; c) coordonează realizarea rapoartelor privind rezultatele inspecţiilor tematice şi le supun spre avizare inspectorului general de stat; d) coordonează realizarea proiectului de raport anual privind rezultatele inspecţiilor efectuate anual de către inspectoratele regionale; e) coordonează realizarea proiectului anual privind strategia activităţii de inspecţie, precum şi planul anual de inspecţie şi le supun avizării inspectorului general de stat; f) coordonează activitatea de informare, relaţii publice şi managementul informaţiei; g) îndrumă activitatea de administrare a registrului electronic al furnizorilor de servicii sociale acreditaţi şi organizează activitatea de monitorizare aferentă; h) elaborează propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal şi instituţional, precum şi a sistemului de finanţare aferent domeniului asistenţei sociale; i) întocmesc raportul anual al activităţii şi îl supun spre aprobare inspectorului general de stat; j) coordonează activitatea de relaţii externe, programe şi parteneriate din domeniul de activitate al Inspecţiei Sociale; k) organizează activitatea de arhivare a documentelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare; l) coordonează activitatea administrativă şi de protocol; m) coordonează activitatea de relaţii cu publicul; n) organizează activitatea de legislaţie şi contencios administrativ; o) răspund de buna desfăşurare a activităţilor serviciilor pe care le coordonează; p) reprezintă Inspecţia Socială, la propunerea inspectorului general de stat, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, alte instituţii publice sau private şi cu reprezentanţi ai societăţii civile; q) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de inspectorul general de stat. (2) Inspectorii generali adjuncţi coordonează direcţiile şi compartimentele din structura centrală şi regională a căror activitate se regăseşte în atribuţiile acestora. (3) Inspectorii generali adjuncţi pot participa la misiuni de inspecţie. (4) Atribuţiile fiecărui inspector general adjunct se stabilesc în fişa postului.  +  Articolul 16 (1) Inspectoratul regional este condus de un inspector social şef numit pe bază de concurs, prin decizie a inspectorului general de stat. (2) Inspectorul social şef are, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea inspectoratului regional; b) elaborează şi propune spre aprobare inspectorului general de stat planul anual de activitate la nivel regional, realizat în conformitate cu nevoile teritoriale, precum şi bugetul instituţiei; c) planifică şi organizează misiunile de inspecţie, în conformitate cu planul anual de inspecţie; d) propune spre aprobare inspectorului general de stat inspecţiile inopinate şi organizează desfăşurarea acestora; e) repartizează sarcinile specifice de inspecţie şi stabileşte componenţa echipelor de inspectori; f) răspunde de patrimoniul, bunurile mobile şi imobile ale inspectoratului regional şi al inspecţiilor judeţene; g) colaborează cu omologii săi de la celelalte inspectorate regionale pentru îndeplinirea activităţilor de inspecţie aprobate de inspectorul general de stat; h) elaborează rapoartele de sinteză privind rezultatele inspecţiilor efectuate şi le transmite inspectorului general de stat; i) transmite inspectorului general de stat rapoartele de inspecţie, precum şi cele privind activitatea desfăşurată; j) aprobă încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul inspectoratului regional, în condiţiile legii; k) evaluează nevoile de perfecţionare a personalului propriu şi propune participarea personalului din cadrul inspectoratului regional la programele de perfecţionare profesională; l) participă la misiunile de inspecţie; m) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni; n) organizează, prin decizie, controlul financiar preventiv propriu în cadrul inspectoratului regional; o) reprezintă Inspecţia Socială în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, alte instituţii publice sau private şi cu reprezentanţii societăţii civile; p) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabileşte programe de colaborare cu societatea civilă; q) avizează lunar foaia colectivă de prezenţă a personalului din subordine, aprobă planificarea anuală a concediilor de odihnă, precum şi acordarea de ore suplimentare, avizează concediile medicale şi îndeplineşte toate atribuţiile, potrivit legii, din domeniul managementului resurselor umane; r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin decizie a inspectorului general de stat, potrivit legii.  +  Articolul 17În realizarea atribuţiilor prevăzute de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006, inspectorii sociali îndeplinesc următoarele activităţi: a) evaluează şi controlează respectarea prevederilor legale privind stabilirea şi acordarea prestaţiilor sociale, serviciilor sociale şi altor drepturi de asistenţă socială de către entităţile supuse inspecţiei; b) controlează şi evaluează activitatea organismelor care dispun măsuri de protecţie pentru toate categoriile de beneficiari prevăzute de lege, respectiv modul de încadrare a persoanei, familiei sau comunităţii în una dintre situaţiile pentru care s-a dispus o măsură de asistenţă socială; c) controlează respectarea standardelor minime de calitate specifice fiecărui tip de serviciu social; d) controlează respectarea procedurilor de acordare a serviciilor sociale de către furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi; e) monitorizează modul în care entităţile supuse inspecţiei respectă dispoziţiile legale cu privire la realizarea adaptărilor în vederea accesului neîngrădit al persoanei cu handicap şi fac propuneri de remediere/sancţionare; f) controlează modul de aplicare a prevederilor art. 77 din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, şi aplică sancţiunile corespunzătoare în cazul încălcării acestor prevederi legale; g) întocmesc rapoartele scrise în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătăţire a activităţii, precum şi propunerile de aplicare a măsurilor legale pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate; h) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale, propune instituţiilor competente aplicarea măsurilor legale pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente; i) constată contravenţii şi, după caz, aplică sancţiunile prevăzute de legile speciale privind prestaţiile şi serviciile sociale, precum şi de art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006; j) sesizează organele competente în cazul constatării încălcării altor dispoziţii legale decât cele aplicabile în domeniul său de activitate, dacă există indicii temeinice că aceste fapte întrunesc elemente constitutive ale unor infracţiuni; k) realizează consilierea entităţilor supuse controlului în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii acestora; l) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de inspectorul social şef sau de conducerea Inspecţiei Sociale.  +  Articolul 18 (1) Formarea şi perfecţionarea personalului Inspecţiei Sociale se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu planul anual de formare aprobat prin decizie a inspectorului general de stat. (2) Prin planul anual de formare se stabilesc domeniile şi tematicile de formare, respectiv specializare sau perfecţionare, şi instituţiile sau organismele de formare.  +  Capitolul V Procedurile privind activitatea de inspecţie  +  Articolul 19 (1) Activitatea de inspecţie socială se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006, a celor cuprinse în legile care reglementează domeniul asistenţei sociale, precum şi cu alte prevederi legale care stabilesc atribuţii şi competenţe de control în sarcina Inspecţiei Sociale. (2) În activitatea de inspecţie socială, precum şi la redactarea actelor de control se utilizează limba română. Dispoziţiile legale cu privire la folosirea limbii minorităţilor naţionale se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20 (1) Misiunile de control cuprind controlul operativ, inopinat şi tematic. (2) Controlul operativ constă în verificarea periodică a activităţilor derulate de entităţile supuse inspecţiei. (3) Controlul inopinat constă în verificarea punctuală şi neanunţată a activităţii entităţilor supuse inspecţiei, ca urmare a unei sesizări de la persoane fizice sau juridice, publice ori private, sau ca urmare a autosesizării. (4) Controlul tematic constă în activităţi de control şi evaluare referitoare la obiective specifice privind eficienţa şi eficacitatea politicilor şi programelor sociale, precum şi a strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale.  +  Articolul 21 (1) Activitatea de inspecţie se desfăşoară numai în baza unui ordin de misiune scris, aprobat de inspectorul general de stat, al cărui model se aprobă prin decizie a acestuia. (2) Ordinul de misiune cuprinde în mod obligatoriu numele inspectorilor care vor efectua inspecţia, entitatea supusă inspecţiei, tematica inspecţiei, perioada de timp necesară, precum şi data de depunere a raportului de inspecţie. (3) Pentru realizarea controlului stabilit prin ordin de misiune, inspectorii sociali acţionează în echipe de minimum două persoane. Echipele de inspecţie se pot constitui din inspectori sociali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul inspecţiilor judeţene, inspectoratelor regionale, precum şi în aparatul central al Inspecţiei Sociale. (4) Inspectorii sociali pot participa în echipe de lucru pluridisciplinare, alături de reprezentanţii celorlalte instituţii cu implicare în activitatea de asistenţă socială, în vederea evaluării, controlului şi monitorizării respectării prevederilor legale referitoare la stabilirea şi acordarea prestaţiilor sociale, serviciilor sociale şi altor drepturi de asistenţă socială de către entităţile supuse inspecţiei. (5) Inspectorilor sociali li se asigură protecţie din partea organelor de poliţie, atunci când pe parcursul derulării misiunii de inspecţie întâmpină acţiuni care pot împiedica desfăşurarea activităţii sau care pot leza integritatea fizică a acestora. (6) Pe tot parcursul desfăşurării misiunii, inspectorii sociali trebuie să aibă asupra lor legitimaţia de serviciu, precum şi ordinul de misiune. (7) Inspectorii sociali pot efectua misiuni, în funcţie de ordinele de misiune, pe tot teritoriul ţării.  +  Articolul 22 (1) Principalele documente utilizate în activitatea de inspecţie sunt: a) notificarea referitoare la misiunea de control reprezintă actul transmis anterior demarării acţiunii de inspecţie entităţilor ce urmează a fi inspectate; b) raportul de inspecţie reprezintă documentul care cuprinde, în principal, datele de identificare ale entităţilor supuse inspecţiei, obiectivele controlate şi evaluate, descrierea faptelor constatate şi încadrarea juridică a acestora, propunerile şi recomandările formulate faţă de situaţia constatată, precum şi organismul abilitat să aplice sancţiunile corespunzătoare sau, după caz, sancţiunea aplicată direct de echipa de inspectori; c) procesul-verbal reprezintă actul încheiat în cazul aplicării de sancţiuni ca urmare a constatării unei contravenţii, la ridicarea unor documente de la entităţile supuse inspecţiei, la constatarea unor stări de fapt în prezenţa unor martori, precum şi în alte cazuri prevăzute expres de lege; d) alte documente sau formulare specifice activităţii de control şi evaluare, potrivit legii. (2) Redactarea documentului prevăzut la alin. (1) lit. b) se realizează în termen de maximum 15 zile de la finalizarea misiunii de inspecţie. În situaţii excepţionale, perioada de redactare se poate prelungi până la 30 de zile, cu aprobarea inspectorului social şef sau, după caz, a inspectorului general de stat. (3) Modelul standard al documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi metodologia de completare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea inspectorului general de stat.  +  Articolul 23Etapele desfăşurării misiunii de inspecţie constau în: a) lansarea misiunii, stabilirea obiectivelor şi documentarea prealabilă asupra activităţii entităţii supuse inspecţiei. Entităţile şi obiectivele supuse inspecţiei sunt stabilite prin ordinul de misiune aprobat de inspectorul general de stat sau, după caz, de inspectorul social şef şi sunt conforme cu prevederile planului anual de inspecţie. În anumite situaţii prevăzute prin ordinul de misiune, precum şi în cazul inspecţiilor tematice se realizează investigaţia socială; b) notificarea prealabilă a vizitei de inspecţie transmisă entităţii inspectate, cu excepţia controlului inopinat; c) activitatea de inspecţie propriu-zisă se realizează cu respectarea următoarelor etape:1. solicitarea documentelor considerate relevante pentru realizarea obiectivelor inspecţiei;2. verificări privind respectarea conformităţii (există sau nu/respectă ori nu condiţiile) şi constatări asupra stării de fapt condiţii prealabile continuării acţiunii, în limitele obiectivelor prestabilite sau ale obiectivelor extinse;3. interviuri individuale cu personalul serviciului;4. interviuri individuale cu beneficiarii serviciilor sociale, dacă există acordul acestora, iar în situaţia în care aceştia sunt copii, adaptate gradului de dezvoltare fizică şi psihică a acestora, cu acordul scris al reprezentantului legal, respectiv cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani şi numai în prezenţa persoanei de referinţă pentru copil sau, după caz, în prezenţa psihologului;5. întâlniri sau interviuri cu orice altă persoană care poate deţine informaţii suplimentare utile atingerii obiectivelor inspecţiei;6. consultarea cu persoana desemnată să reprezinte entitatea supusă inspecţiei;7. încadrarea juridică a faptelor şi actelor constatate;8. aplicarea de sancţiuni, după caz;9. formularea de propuneri şi recomandări cu privire la deficienţele constatate;10. înscrierea observaţiilor formulate de entitatea supusă inspecţiei; d) finalizarea activităţii de inspecţie se realizează după transmiterea către entitatea inspectată a raportului de inspecţie care cuprinde datele prevăzute la lit. c), în vederea formulării de observaţii, şi constă în:1. analiza constatărilor, a concluziilor şi a măsurilor preconizate;2. refacerea, dacă este cazul, a constatărilor, a concluziilor şi a măsurilor preconizate;3. întocmirea documentului/documentelor de control sau de evaluare;4. prezentarea raportului de inspecţie, spre însuşire, inspectorului social şef;5. transmiterea raportului semnat şi asumat de echipa de inspectori sociali la structura responsabilă de monitorizarea acestora din cadrul Inspecţiei Sociale la nivel central;6. comunicarea către persoanele responsabile pentru luare la cunoştinţă despre cele constatate, ca urmare a activităţii de inspecţie socială;7. aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau, după caz, sesizarea organelor de urmărire penală competente în situaţia în care faptele constatate în urma controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni; e) activităţi ulterioare inspecţiei:1. monitorizarea respectării recomandărilor din rapoartele de inspecţie;2. realizarea, după caz, a activităţilor de investigaţie socială.  +  Articolul 24 (1) Constatările şi măsurile cuprinse în documentele de inspecţie prevăzute la art. 22 alin. (1) pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul contestaţiilor formulate împotriva măsurilor de sancţionare dispuse sau în cazul intentării unor acţiuni pe cale judecătorească, Inspecţia Socială asigură apărarea şi reprezentarea intereselor proprii la instanţele de contencios administrativ şi la alte instanţe judecătoreşti competente, conform legii.  +  Articolul 25Metodologia şi procedurile de inspecţie detaliate în funcţie de specificul entităţilor supuse inspecţiei, obiectivelor de inspectat, tipurilor de misiuni de control, evaluare şi consiliere, precum şi instrumentele de lucru standardizate şi ghidurile metodologice se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 26Până la adoptarea legii salarizării speciale a personalului din Inspecţia Socială, salarizarea personalului încadrat în aparatul central al Inspecţiei Sociale se face la nivelul utilizat pentru ministere, iar salarizarea personalului încadrat la nivel teritorial se face la nivel utilizat pentru structurile deconcentrate ale ministerelor.  +  Articolul 27 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de serviciu se vor folosi mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată şi alte mijloace de lucru necesare pentru asigurarea operativităţii şi rapidităţii. (2) Inspecţia Socială poate deţine un număr de 66 de autoturisme pentru realizarea acţiunilor de inspecţie, cu un consum lunar de carburanţi conform anexei nr. 4. (3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorul social va purta legitimaţie şi insignă cu însemnele specifice Inspecţiei Sociale, ale căror modele se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea inspectorului general de stat.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulament  Numărul maxim de posturi = 62  (inclusiv inspectorul general de stat  şi inspectorii generali adjuncţi)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                   a aparatului central al Inspecţiei Sociale                             ┌────────────────────┐                             │ INSPECTOR GENERAL │                             │ DE STAT │                             └─────────┬──────────┘                                       │                                       │┌─────────────────────┐ ││ Compartiment ├────────────────┤│ audit public intern │ │└─────────────────────┘ │                                       │                                       │   ┌────────────┐ │ ┌───────────┐   │ Inspector │ │ │ Inspector │   │ general ├──────────────────────┼────────────────────┤ general │   │ adjunct │ │ │ adjunct │   └──────┬─────┘ │ └─────┬─────┘          │ │ │       ┌──┴─────────────────┬──────────┴──────────┬───────────────┴────┐       │ │ │ │┌──────┴────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴────┐ ┌───────┴──────┐│ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia ││ economică - │ │ juridică, │ │ analiză, │ │metodologie şi││financiară şi │ │ contencios │ │sinteze şi│ │ planificare ││administrativă │ │ şi relaţii │ │ programe │ └──────────────┘└───────────────┘ │internaţionale│ └──────────┘                     └──────────────┘  +  Anexa 2 la regulament  Numărul maxim de posturi = 288                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                          a inspectoratelor regionale                             ┌────────────────────┐                             │INSPECTOR SOCIAL ŞEF│                             └─────────┬──────────┘                                       │                                       │                                       │   ┌──────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ Financiar, │ │ │ Control, │   │contabilitate,├────────────────────┼────────────────────┤ sinteze, │   │administrativ,│ │ │monitorizare,│   │şef serviciu │ │ │şef serviciu │   └──────────────┘ │ └─────────────┘                                       │                                       │                                       │                               ┌───────┴──────────┐                               │Inspecţii sociale │                               │ judeţene*) │                               └──────────────────┘_____________ Notă *) Inspecţiile sociale judeţene se înfiinţează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.  +  Anexa 3 la regulament
                          LOCALITĂŢILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ
          în care se organizează şi funcţionează inspectoratele regionale
   
  ┌────┬───────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐ │Nr. │Regiunea de dezvoltare │ Judeţe │Localitatea reşedinţă │ │crt.│ │ │de judeţ a inspectora-│ │ │ │ │tului social regional │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 1. │Nord-Est │Bacău │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Botoşani │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Iaşi │ │ │ │ ├────────────────────────┤ Bacău │ │ │ │Neamţ │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Suceava │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Vaslui │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 2. │Sud-Est │Brăila │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Buzău │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Constanţa │ │ │ │ ├────────────────────────┤ Galaţi │ │ │ │Galaţi │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Tulcea │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Vrancea │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 3. │Sud-Muntenia │Argeş │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ ├────────────────────────┤ Piteşti │ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Ialomiţa │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Prahova │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Teleorman │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 4. │Sud-Vest Oltenia │Dolj │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Gorj │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Mehedinţi │ Râmnicu Vâlcea │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Olt │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Vâlcea │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 5. │Vest │Arad │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ ├────────────────────────┤ Timişoara │ │ │ │Hunedoara │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Timiş │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 6. │Nord-Vest │Bihor │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Cluj │ Baia Mare │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Maramureş │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Satu Mare │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Sălaj │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 7. │Centru │Alba │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Braşov │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Covasna │ Târgu Mureş │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Harghita │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Mureş │ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ │Sibiu │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 8. │Bucureşti-Ilfov │Ilfov │ │ │ │ ├────────────────────────┤ Bucureşti │ │ │ │Municipiul Bucureşti │ │ └────┴───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘
   +  Anexa 4 la regulament
                                   PARCUL NORMAT
                        de mijloace de transport şi consumul
                    lunar de carburanţi pentru Inspecţia Socială
   
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parc normat Consumul lunar de carburanţi - litri lună/mijloc de transport -
  1. Inspecţia So- cială - aparatul central autoturism 1 Inspector general de stat 300
  autoturism 2 Inspectori generali adjuncţi 250
  autoturism 3 Activităţi de inspecţie 250
  autovehicul pentru trans- port marfă şi persoane 1 Activităţi administrative 350
  2. Inspectoratele regionale autoturism 14 2/inspectorat regional 300
  3. Inspectoratul social al Regiunii Bucureşti şi Ilfov autoturism 5 Bucureşti 2 Ilfov 250
  4. Inspecţiile sociale judeţene autoturism 40 1/inspecţie socială judeţeană 250
  ----