ORDIN nr. 1.294 din 10 septembrie 2007privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 26 septembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 114 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unitaţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.  +  Articolul 4Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 din prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unitaţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Daniel ChiţoiuBucureşti, 10 septembrie 2007.Nr. 1.294.  +  Anexa 1 NOMENCLATORULobligaţiilor fiscale datorate la bugetul de statcare se plătesc în contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat -sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire"
    Nr. crt.Denumirea creanţei fiscaleTemeiul legal
    1.Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străineLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    2.Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    3.Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fiziceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    4.Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    5.Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridiceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    6.Impozit pe veniturile microîntreprinderilorLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    7.Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fiziceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    8.Impozit la ţiţeiul din producţia internăLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    9.Impozit pe veniturile din salariiLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    10.Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    11.Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    12.Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civilLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    13.Impozit pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercialLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    14.Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fiziceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    15.Impozit pe veniturile din dobânziLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    16.Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoareLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    17.Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor MobiliareLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    18.Impozit pe veniturile din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridiceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    19.Impozit pe veniturile din pensiiLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    20.Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de norocLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    21.Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    22.Impozit pe alte venituri ale persoanelor fiziceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    23.Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoanele fiziceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
    24.Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoanele juridiceLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
    25.Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrateLegea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
    26.Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2000 cm3Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare
    27.Taxa de timbru social asupra jocurilor de norocOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare
    28.Redevenţe miniereLegea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    29.Redevenţe petroliereLegea petrolului nr. 238/2004
    30.Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscalLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    31.Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscalLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
   +  Anexa 2 NOMENCLATORULobligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilorsociale şi fondurilor speciale, care seplătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelorasigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire"
    Nr. crt.Denumirea creanţei fiscaleTemeiul legal
    1.Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţiLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    2.Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţiLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    3.Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţiLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    4.Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatorLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    5.Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeriLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    6.Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatorLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    7.Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajatorLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    8.Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajatorLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    9.Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    10.Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    11.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile socialeLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (anexa nr. 1.2.), Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    12.Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termenLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    13.Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventivLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    14.Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 aniOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    15.Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajatorOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    16.Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomajOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    17.Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depăşesc limita supusă impozitului pe venitLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    18.Contribuţia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeLegea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare
    19.Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcooliceLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
    20.Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producţia internăLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
    21.Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziţii intracomunitare/importLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
    22.Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producţia internăLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
    23.Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziţii intracomunitare/importLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
    24.Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesionalăOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
  ---------