ORDIN nr. 1.314 din 11 septembrie 2007pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 26 septembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 114 alin. (2^4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Daniel ChiţoiuBucureşti, 11 septembrie 2007.Nr. 1.314.  +  Anexa METODOLOGIEde distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unicşi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia  +  Capitolul I Dispoziţii generale1. În temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2008 plata obligaţiilor fiscale prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic se va efectua prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale.2. Sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligaţii fiscale prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, datorate bugetului de stat, se distribuie de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale datorate, prioritate având obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă şi apoi celelalte obligaţii fiscale, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.3. Sumele reprezentând obligaţii fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, prevăzute de acelaşi act normativ, achitate de către contribuabili în contul unic, se distribuie de către organul fiscal competent mai întâi pe bugete, proporţional cu sumele datorate fiecărui buget, şi apoi pe tipuri de obligaţii fiscale, prioritate având obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă şi apoi celelalte obligaţii fiscale, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.4. Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora.5. Sumele cuvenite bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se virează în contul unic de disponibilităţi 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora.  +  Capitolul II Distribuirea sumelor plătite integral şi la termenele legale de către contribuabilii care nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi stingerea acestora6. Suma virată în contul unic reprezentând obligaţii fiscale prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, datorată bugetului de stat, se distribuie de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale datorate, conform sumelor stabilite în titlurile de creanţă emise în condiţiile legii şi pentru care se efectuează plata. Distribuirea astfel efectuată va sta la baza stingerii obligaţiei fiscale respective.7. În cazul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzute de acelaşi act normativ, distribuirea sumei plătite în contul unic se va face de către organul fiscal competent, pe tipuri de obligaţii fiscale datorate fiecărui buget sau fond, conform sumelor stabilite în titlurile de creanţă emise în condiţiile legii şi pentru care se efectuează plata. Distribuirea astfel efectuată va sta la baza stingerii obligaţiei fiscale respective.8. După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent va efectua stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor conform prevederilor art. 115 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi a celor plătite în cuantum mai mic decât obligaţiile fiscale datorate şi stingerea acestora9. Metodologia de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic de către contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi a celor plătite în cuantum mai mic decât obligaţiile fiscale datorate de către contribuabili se aplică, conform prevederilor art. III alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2008.10. În situaţia în care contribuabilul care a efectuat plata în contul unic înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele contribuţiilor sociale, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor achitate astfel: a) pentru bugetul de stat, suma virată în contul unic va fi distribuită potrivit prevederilor pct. 2. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obligaţii fiscale va fi efectuată de către organul fiscal competent, conform art. 115 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, suma virată în contul unic va fi distribuită potrivit prevederilor pct. 3. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obligaţii fiscale va fi efectuată de către organul fiscal competent, conform art. 115 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.11. După efectuarea stingerii organul fiscal competent va înştiinţa contribuabilul, până la următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, despre modul în care s-a efectuat stingerea.12. Metodologia prevăzută la pct. 10 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia contribuabililor care nu înregistrează obligaţii fiscale restante, dar care au efectuat plata în contul unic în cuantum mai mic decât sumele declarate.  +  Capitolul IV Distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care efectuează plata în contul unic în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate şi stingerea acestora13. În situaţia în care contribuabilii efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligaţiilor fiscale datorate, curente şi/sau restante, distribuirea sumei se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, până la limita obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, iar pentru diferenţa rămasă se procedează astfel: a) în cazul în care suma a fost virată în contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", diferenţa rămâne înregistrată în acest cont; b) în cazul în care suma a fost virată în contul unic de disponibilităţi 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", diferenţa se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire".14. Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale bugetelor cărora se cuvin a sumelor înregistrate conform prevederilor pct. 13 se efectuează la data constituirii de obligaţii faţă de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor încasate în conturile unice stabilite prin prezenta metodologie.15. La sfârşitul lunii aferente perioadei pentru care sunt datorate obligaţiile fiscale, organul fiscal competent va proceda la compensarea din oficiu a sumei plătite în plus faţă de obligaţiile fiscale datorate, cu eventualele obligaţii fiscale neachitate înregistrate la celelalte bugete, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în materie de compensare aplicându-se în mod corespunzător.16. Sumele reprezentând obligaţii fiscale existente în conturile 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire", după data efectuării de către organul fiscal competent a compensării prevăzute de art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi restituite la cerere, în condiţiile prevăzute de art. 117 alin. (1) şi (8) din acelaşi act normativ.17. După efectuarea stingerii, respectiv a eventualei compensări şi/sau restituiri, după caz, organul fiscal competent va înştiinţa contribuabilul despre modul în care s-au efectuat stingerea, respectiv compensarea şi/sau restituirea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.18. Metodologia prevăzută la pct. 13 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat" după data de 30, respectiv 31, a lunii în care se fac declararea şi plata. După depunerea declaraţiei, organul fiscal competent va proceda la distribuirea şi stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz.  +  Capitolul V Dispoziţii finale19. În conformitate cu prevederile art. III alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, contribuabilii care plătesc integral şi la termenele prevăzute de lege şi nu înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor efectua plata obligaţiilor fiscale prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, începând cu cele aferente lunii septembrie, într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, dispoziţiile prezentei metodologii aplicându-se în mod corespunzător.-----------