HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 iulie 2001 (*republicată*)privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 septembrie 2007    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 230/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 11 aprilie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 671/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, introduse pe piaţă, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune. (2) Prezenta hotărâre se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic chiar şi în cazul în care acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2 (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri şi maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanţă, încheiat în condiţiile legii. (2) În cazul ofertei spre vânzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanţă oferta trebuie să fie însoţită de informaţiile referitoare la caracteristicile tehnice ale maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) furnizor - producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a maşinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic; b) distribuitor - operatorul economic care vinde en detail, inclusiv în rate, închiriază sau expune maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, în vederea comercializării; c) fişă - un tabel standard cu informaţii tehnice privind maşina combinată de spălat şi uscat rufe de uz casnic; d) alte resurse primare - apă, substanţe chimice sau alte substanţe consumate de maşina combinată de spălat şi uscat rufe de uz casnic pentru funcţionarea normală a acesteia; e) informaţii suplimentare - alte informaţii referitoare la funcţionarea maşinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic din punct de vedere al consumului de energie ori de alte resurse primare sau care pot servi la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse primare al maşinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţă numai a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au aplicată o etichetă indicând consumurile de energie şi clasa de eficienţă energetică, precum şi alte informaţii suplimentare, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; eticheta se plasează pe exteriorul părţii frontale sau superioare a maşinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, astfel încât să fie uşor de observat şi să nu fie acoperită; b) sunt însoţite de o fişă care cuprinde informaţii tehnice ce definesc aparatul respectiv, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3. (2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic. (3) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute de prezenta hotărâre, vor fi făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot va fi măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004. (4) Clasa de eficienţă energetică a unei maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic şi clasa de eficienţă a spălării, specificate în etichetă şi în fişă, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (5) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul plăcuţelor indicatoare sau al echivalentelor acestora fixate, din raţiuni de securitate a utilizatorului, pe maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic. (6) Termenii utilizaţi pe etichetă şi în fişă sunt prevăzuţi în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se exceptează de la prevederile art. 5 alin. (1): a) maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic a căror producţie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic utilizate.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul răspunde pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în etichetă şi în fişă. (2) Consimţământul furnizorului pentru publicarea informaţiilor înscrise în etichetă sau în fişă este prezumat. (3) Obligaţia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaţia să transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuşi, atunci când un distribuitor solicită transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea promptă a acestora. (4) Informaţiile incluse în etichetă şi în fişă se redactează în limba română, fără a se exclude posibilitatea furnizării informaţiei şi în alte limbi. (5) Dacă există posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, cu excepţia etichetelor ecologice.  +  Articolul 8Furnizorul întocmeşte şi deţine, timp de 5 ani de la data fabricării ultimei maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic din seria respectivă de fabricaţie, documentaţia care atestă conformitatea acesteia cu cerinţele prezentei hotărâri. Această documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate şi va conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performanţelor, efectuate în condiţiile art. 5 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare.  +  Articolul 9În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu are sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia deţinerii documentaţiei prevăzute la art. 8 şi prezentării acesteia spre examinare, la cerere, autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) privind stabilirea informaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), conform art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată; c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (5), conform art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată; d) nerespectarea prevederilor art. 8 şi 9, conform art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, republicată. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 9 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.NOTĂ:Reproducem mai jos menţiunea referitoare la transpunerea normelor comunitare în dreptul intern din Hotărârea Guvernului nr. 230/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 11 aprilie 2005:Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/60/CE pentru implementarea Directivei 92/75/CE cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 266/1996.  +  Anexa 1INFORMAŢIIreferitoare la caracteristicile tehnice ale maşinilor combinatede spălat şi uscat rufe de uz casnic, cuprinse în catalogul decomandă prin poştă, sau alte tipuri de vânzare la distanţăCataloagele de comandă prin poştă şi alte mijloace de comunicare tipărite, menţionate la art. 2, conţin următoarele informaţii furnizate în ordinea următoare:1. Clasa de eficienţă energetică (anexa nr. 3 pct. 3)2. Consumul de energie (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare) (anexa nr. 3 pct. 5)3. Consumul de energie (doar spălare şi stoarcere prin centrifugare) (anexa nr. 3 pct. 6)4. Clasa de eficienţă a spălării (anexa nr. 3 pct. 7)5. Clasa de eficienţă a extragerii apei (anexa nr. 3 pct. 8)6. Viteza maximă de centrifugare (anexa nr. 3 pct. 9)7. Capacitatea (spălare) (anexa nr. 3 pct. 10)8. Capacitatea (uscare) (anexa nr. 3 pct. 11)9. Consumul de apă (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare) (anexa nr. 3 pct. 12)10. Consumul de apă (doar spălare şi stoarcere prin centrifugare) (anexa nr. 3 pct. 13)11. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseşte uscătorul întotdeauna (200 cicluri) (anexa nr. 3 pct. 16)12. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseşte niciodată uscătorul (200 cicluri) (anexa nr. 3 pct. 17)13. Nivelul de zgomot (anexa nr. 3 pct. 18), unde este cazulDacă se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişă, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 şi se includ în informaţiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fişă.Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus figurează în anexa nr. 5.  +  Anexa 2ETICHETAPrecizări privind etichetaPrin aceste precizări se definesc informaţiile ce trebuie incluse în etichetă:I. Denumirea sau marca comercială a furnizoruluiII. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizoruluiIII. Clasa de eficienţă energetică a aparatului, determinată în conformitate cu anexa nr. 4. Această literă indicatoare se plasează la acelaşi nivel cu săgeata corespunzătoare.IV. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologică, pentru aparatul la care s-a obţinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe etichetă o copie de pe marcajul ecologic.V. Consumul de energie în kWh pentru ciclul complet de funcţionare (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 5 alin. (2)VI. Consumul de energie în kWh pentru ciclul de spălare (numai spălare şi stoarcere prin centrifugare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac, determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 5 alin. (2)VII. Clasa de eficienţă a spălării, determinată conform anexei nr. 4VIII. Viteza maximă de centrifugare atinsă pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 5 alin. (2)IX. Capacitatea (în kg) a aparatului pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac (fără uscare), determinată în conformitate cu standardul menţionat la art. 5 alin. (2)X. Capacitatea (în kg) a aparatului pentru ciclul "uscare bumbac" (uscare), determinată în conformitate cu standardul menţionat la art. 5 alin. (2)XI. Consumul de apă, în litri, pentru ciclul complet de funcţionare (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare), folosind ciclul de spălare standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare "uscare bumbac", determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 5 alin. (2)XII. Atunci când este cazul, nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare "uscare bumbac", determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/20041. Prescripţii generale2. Reguli specifice pentru maşinile de spălat rufe şi storcătoare centrifugale3. Proceduri pentru determinarea şi verificarea valorilor declarate ale emisiilor acusticeEchivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus figurează în anexa nr. 5.TipărireDiferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negru.Ex. 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.Săgeţi:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea conturului: X070Textul se tipăreşte integral în negru. Fondul este alb.  +  Anexa 3FIŞAFişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos.Informaţiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare şi cuprind:1. Denumirea sau marca comercială a furnizorului2. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului3. Clasa de eficienţă energetică a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienţă energetică..., pe o scară de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)". Când această informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o altă formă, cu condiţia ca această clasificare de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient) să apară cu claritate.4. Când informaţiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, ce figurează în acesta, au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, această informaţie poate să figureze aici în rubrica intitulată etichetă ecologică comunitară; în acest caz este reprodus semnul distinctiv al etichetei (floarea). Această dispoziţie nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice.5. Consumul de energie pentru spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare, în kWh/ciclu complet de funcţionare, definit ca în anexa nr. 2 nota V6. Consumul de energie numai pentru spălare şi stoarcere şi stoarcere prin centrifugare, în kWh pentru ciclul de spălare, definit ca în anexa nr. 2 nota VI7. Clasa de eficienţă a spălării, determinată conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienţă a spălării ...., pe o scară de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)"8. Clasa de eficienţă a extragerii apei pentru un ciclu de spălare standard la 60°C pentru bumbac, determinat în conformitate cu standardul menţionat la art. 5 alin. (2), exprimată sub forma "Apă rămasă după centrifugare ...% (ca procent din greutatea rufelor uscate)"9. Viteza maximă de centrifugare atinsă, definită ca în anexa nr. 2 nota VIII10. Capacitatea de spălare a aparatului, pentru un ciclu de spălare standard la 60°C pentru bumbac, definită ca în anexa nr. 2 nota IX11. Capacitatea de uscare a aparatului, pentru un ciclu de uscare standard "uscare bumbac", definită ca în anexa nr. 2 nota X12. Consumul de apă pentru spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare, exprimat în litri, pe ciclu complet de funcţionare, definit ca în anexa nr. 2 nota XI13. Consumul de apă numai pentru spălare şi stoarcere prin centrifugare, exprimat în litri, pentru ciclul de spălare standard la 60°C pentru bumbac (şi ciclul de stoarcere), determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 5 alin. (2)14. Timpul de spălare şi uscare. Durata programului pentru ciclul complet de funcţionare (spălare bumbac la 60°C şi "uscare bumbac"), pentru capacitatea nominală de spălare, determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 5 alin. (2)15. Producătorii pot include informaţiile de la pct. 5-14 şi pentru alte cicluri de spălare şi/sau uscare.16. Consumul de energie şi apă egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 5 (energie) şi 12 (apă). Acesta se exprimă sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseşte uscătorul întotdeauna (200 cicluri)".17. Consumul de energie şi apă egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 6 (energie) şi 13 (apă). Acesta se exprimă sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseşte uscătorul niciodată (200 cicluri).18. Atunci când este cazul, nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare "uscare bumbac", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004.1. Prescripţii generale2. Reguli specifice pentru maşinile de spălat rufe şi storcătoare centrifugale3. Proceduri pentru determinarea şi verificarea valorilor declarate ale emisiilor acusticeInformaţiile de pe etichetă pot fi furnizate sub forma unei reprezentări color sau alb-negru a etichetei.Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus figurează în anexa nr. 5.  +  Anexa 4CLASA DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ1. Clasa de eficienţă energetică a unui aparat se determină conform tabelului 1: Tabelul 1┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ │ Consumul de energie "C" în kWh pe kg ││ │ rufe spălate la ciclul complet de funcţionare ││ Clasa │ (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare),││ de │ folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac ││eficienţă │ şi ciclul "uscare bumbac", în conformitate ││ │ cu metodele de măsurare din standardul ││ │ menţionat la art. 5 alin. (2) │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ A │ C ≤ 0,68 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ B │ 0,68 < C ≤ 0,81 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 0,81 < C ≤ 0,93 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ D │ 0,93 < C ≤ 1,05 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ E │ 1,05 < C ≤ 1,17 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ F │ 1,17 < C ≤ 1,29 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ G │ C > 1,29 │└────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘2. Clasa de eficienţă a spălării pentru un aparat se determină conform tabelului 2:Tabelul 2┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Clasa │ Indicele "P" de eficienţă a spălării, definit ││ de │ în conformitate cu standardul menţionat ││eficienţă │ la art. 5 alin. (2), în condiţiile ││a spălării │ unui ciclu standard la 60°C pentru bumbac │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ A │ P > 1,03 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ B │ 1,00 < P ≤ 1,03 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ C │ 0,97 < P ≤ 1,00 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ D │ 0,94 < P ≤ 0,97 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ E │ 0,91 < P ≤ 0,94 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ F │ 0,88 < P ≤ 0,91 │├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ G │ P ≤ 0,88 │└────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5TERMENII UTILIZAŢI PE ETICHETĂ ŞI ÎN FIŞĂEchivalentul în alte limbi ale Comunităţii pentru termenii în limba română prezentaţi mai sus sunt: -------