HOTĂRÂRE nr. 982 din 22 august 2007privind compatibilitatea electromagnetică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor definite la art. 2, impunând ca acestea să corespundă unui nivel adecvat de compatibilitate electromagnetică, şi stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a acestora. (2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. (3) Prezenta hotărâre nu se aplică: a) echipamentelor reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată; b) produselor, pieselor şi echipamentelor aeronautice prevăzute în Regulamentul nr. 1.592/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2002 privind regulile comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a unei Agenţii europene de siguranţă aviatică, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 1.701/2003; c) echipamentelor de radiocomunicaţii utilizate de radioamatori, în sensul utilizat de reglementările radio adoptate în cadrul Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva şi ratificate prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, modificată prin Instrumentul de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992) şi Instrumentul de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994, ratificate prin Legea nr. 43/1996, modificate prin Instrumentul de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998 şi ratificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 698/2001, dacă nu sunt comercializate pe piaţă. Ansamblurile de componente care urmează să fie asamblate de radioamatori şi echipamentele comerciale modificate de radioamatori pentru uzul propriu al acestora nu sunt considerate echipamente comercializabile; d) echipamentelor ale căror caracteristici fizice implică, prin însăşi natura lor, că:(i) nu pot să genereze sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depăşesc un nivel ce permite echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi altor echipamente să funcţioneze conform destinaţiei;şi(îi) funcţionează fără degradare inacceptabilă, în prezenţa perturbaţiilor electromagnetice rezultate în mod normal în timpul utilizării lor conform destinaţiei. (4) În cazul în care, pentru echipamentele prevăzute la alin. (1) cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 sunt reglementate mai specific, în totalitate sau parţial, de alte reglementări tehnice care transpun directive comunitare, prezenta hotărâre nu se aplică sau încetează să se aplice echipamentelor în cauză, în ceea ce priveşte aceste cerinţe, de la data intrării în vigoare a respectivelor reglementări tehnice. (5) Prezenta hotărâre nu aduce atingere aplicării legislaţiei comunitare sau naţionale care reglementează securitatea echipamentelor.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) echipament - orice aparat sau instalaţie fixă; b) aparat - orice dispozitiv finit sau combinaţie de astfel de dispozitive comercializate ca unitate funcţională independentă, destinat utilizatorului final şi susceptibil să producă perturbaţii electromagnetice sau a cărui funcţionare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbaţii; c) instalaţie fixă - o combinaţie specifică a mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi utilizate în mod permanent într-o locaţie prestabilită; d) compatibilitate electromagnetică - aptitudinea echipamentelor de a funcţiona satisfăcător în mediul lor electromagnetic fără a produce ele însele perturbaţii electromagnetice intolerabile pentru alte echipamente din mediul respectiv; e) perturbaţie electromagnetică - orice fenomen electromagnetic care poate degrada funcţionarea echipamentelor. O perturbaţie electromagnetică poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o modificare a însuşi mediului de propagare; f) imunitate - aptitudinea echipamentelor de a funcţiona conform destinaţiei, fără degradare în prezenţa perturbaţiilor electromagnetice; g) obiective de siguranţă - obiective de protecţie a vieţii oamenilor sau a proprietăţii; h) mediu electromagnetic - toate fenomenele electromagnetice observabile într-o anumită locaţie. (2) Se consideră aparate în sensul alin. (1) lit. b):(i) componentele sau subansamblurile destinate încorporării într-un aparat de către utilizatorul final, care sunt susceptibile să genereze perturbaţii electromagnetice sau a căror funcţionare este susceptibilă să fie afectată de astfel de perturbaţii;(îi) instalaţiile mobile definite ca o combinaţie de aparate şi, după caz, de alte dispozitive, destinată să fie deplasată şi să funcţioneze în diferite locaţii.  +  Articolul 3Se admite introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune numai a echipamentelor care sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri, atunci când sunt corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei lor.  +  Articolul 4Nu pot fi interzise din considerente privind compatibilitatea electromagnetică introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre nu restricţionează aplicarea unor măsuri speciale ce fac obiectul unor decizii emise de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, referitoare la punerea în funcţiune sau utilizarea echipamentelor, respectiv: a) măsuri destinate soluţionării unei probleme de compatibilitate electromagnetică existente sau previzibile într-un amplasament; b) măsuri luate din motive de siguranţă, destinate protecţiei reţelelor publice de telecomunicaţii sau a staţiilor de emisie sau de recepţie, atunci când sunt utilizate în scopuri de siguranţă în situaţii bine definite în ceea ce priveşte spectrul. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, care transpune în legislaţia naţională Directiva 98/34/CE . (3) La târguri, expoziţii şi altele asemenea este permisă expunerea şi/sau demonstraţiile echipamentelor neconforme cu prevederile prezentei hotărâri, cu condiţia să existe o indicaţie vizibilă care să menţioneze clar că ele nu pot fi introduse pe piaţă şi nici puse în funcţiune înainte de aducerea lor în conformitate. Demonstraţia poate avea loc numai cu condiţia adoptării măsurilor corespunzătoare pentru evitarea perturbaţiilor electromagnetice.  +  Articolul 6 (1) Prin standard armonizat se înţelege o specificaţie tehnică adoptată de un organism european de standardizare recunoscut în cadrul unui mandat acordat de Comisie în conformitate cu procedurile stabilite de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de informare în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi a regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 204 din 27 iunie 1998, în scopul stabilirii unei cerinţe europene. Conformitatea cu un standard armonizat nu este obligatorie. (2) Se prezumă că echipamentul care este conform standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene, care transpun standarde europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, îndeplineşte cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. Această prezumţie de conformitate se limitează la domeniul de aplicare al standardului utilizat şi la cerinţele esenţiale corespunzătoare acoperite de acesta. (3) Lista standardelor române prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista cuprinzând standardele române se reactualizează periodic. (4) În cazul în care se consideră că un standard armonizat nu satisface integral cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei informează, pe bază fundamentată, Comitetul permanent stabilit în baza Directivei 98/34/CE asupra acestui fapt.  +  Capitolul II Aparate  +  Articolul 7Conformitatea aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute la anexa nr. 1 se demonstrează folosind procedura descrisă la anexa nr. 2 - controlul intern al producţiei. În acelaşi scop poate fi însă utilizată şi procedura descrisă în anexa nr. 3, opţiunea utilizării uneia din cele două proceduri rămânând la latitudinea producătorului sau a reprezentantului său autorizat în Uniunea Europeană.  +  Articolul 8 (1) Aparatele a căror conformitate cu prevederile prezentei hotărâri a fost stabilită conform art. 7 trebuie să poarte marcajul CE, care atestă această conformitate. Marcajul CE se aplică în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. (2) Responsabilitatea aplicării marcajului CE revine producătorului sau reprezentantului său autorizat în Uniunea Europeană. (3) Se interzice aplicarea pe aparat, pe ambalaj sau pe instrucţiunile de utilizare ale acestuia a unor marcaje susceptibile să inducă în eroare terţii cu privire la înţelesul şi/sau forma grafică a marcajului CE. (4) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat, pe ambalaj sau pe instrucţiunile de utilizare ale acestuia, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie afectate. (5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 13, în cazul în care organul de control stabileşte că marcajul CE nu a fost aplicat corespunzător, producătorul sau reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană trebuie să aducă aparatul în conformitate cu dispoziţiile privind marcajul CE în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Fiecare aparat trebuie să fie identificat prin tip, lot, număr de serie sau orice alte informaţii care permit identificarea sa. (2) Fiecare aparat trebuie să fie însoţit de numele şi de adresa producătorului şi, în cazul în care acesta nu este stabilit în Uniunea Europeană, numele şi adresa reprezentantului său autorizat sau ale persoanei din Uniunea Europeană responsabilă pentru introducerea aparatului pe piaţa comunitară. (3) Producătorul trebuie să furnizeze informaţii despre orice precauţii specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau utilizarea aparatului pentru a asigura, la punerea în funcţiune, conformitatea aparatului cu cerinţele de protecţie prevăzute la pct. 1 al anexei nr. 1. (4) Aparatul pentru care conformitatea cu cerinţele de protecţie nu este asigurată în zone rezidenţiale trebuie să fie însoţit de o indicaţie clară referitoare la această restricţie de utilizare, inclusiv, după caz, pe ambalaj. (5) Informaţiile necesare pentru a permite utilizarea aparatului în conformitate cu destinaţia acestuia trebuie să fie conţinute în instrucţiunile care îl însoţesc.  +  Articolul 10 (1) Orice decizie adoptată în temeiul prezentei hotărâri de a retrage aparate de pe piaţă, de a interzice sau de a restricţiona introducerea pe piaţă sau punerea lor în funcţiune sau de a restricţiona libera lor circulaţie trebuie să expună exact motivele pe care se bazează. Astfel de decizii trebuie să fie notificate fără întârziere părţii vizate, care este în acelaşi timp informată asupra căilor de atac şi asupra termenelor corespunzătoare acestora conform legislaţiei în vigoare. (2) În cazul deciziei menţionate la alin. (1), producătorul, reprezentantul său autorizat sau orice altă parte interesată trebuie să aibă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere în prealabil, cu excepţia cazului în care o astfel de consultare nu este posibilă ţinând seama de caracterul urgent al măsurii care trebuie luată, în special cu privire la cerinţele de interes public.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate să realizeze sarcinile prevăzute în anexa nr. 3. Pentru desemnarea acestor organisme se aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 6.Această notificare trebuie să indice dacă organismele sunt desemnate să îndeplinească sarcinile prevăzute în anexa nr. 3 pentru toate aparatele reglementate de prezenta hotărâre şi/sau cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 sau dacă domeniul pentru care au fost desemnate se limitează la anumite aspecte specifice şi/sau categorii de aparate. (2) Organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele naţionale ce transpun standardele armonizate relevante, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 6. (3) Lista standardelor române prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista cuprinzând standardele române se reactualizează periodic. (4) Metodologia de evaluare a organismelor în vederea notificării se elaborează de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisia Europeană. (6) În cazul în care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 6, informează Comisia Europeană şi celelalte state membre în consecinţă, urmând ca acest organism să fie retras din lista prevăzută la alin. (5).  +  Capitolul III Instalaţii fixe  +  Articolul 12 (1) Aparatele care au fost introduse pe piaţă şi care pot fi încorporate într-o instalaţie fixă se supun tuturor prevederilor relevante pentru aparate, stabilite de prezenta hotărâre. Totuşi, prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 7, 8 şi 9 nu sunt obligatorii în cazul aparatelor destinate încorporării într-o instalaţie fixă dată şi care altfel nu sunt disponibile pe piaţă. În astfel de cazuri, documentaţia însoţitoare trebuie să identifice instalaţia fixă şi caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetică şi trebuie să indice precauţiile care trebuie luate pentru încorporarea aparatului în instalaţia fixă astfel încât să nu compromită conformitatea acesteia. În plus, documentaţia trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2). (2) În cazul în care există elemente care indică neconformitatea instalaţiei fixe, în special în cazul în care există reclamaţii privind perturbaţii generate de instalaţie, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei poate solicita dovezi ale conformităţii instalaţiei fixe şi, după caz, poate iniţia o evaluare. În cazul în care se stabileşte neconformitatea, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei impune măsuri adecvate de aducere a instalaţiei în conformitate cu cerinţele de protecţie stabilite la pct. 1 al anexei nr. 1. (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ia măsurile necesare pentru identificarea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru stabilirea conformităţii unei instalaţii fixe cu cerinţele esenţiale.  +  Capitolul IV Supravegherea pieţei  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sunt organismele responsabile pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei în scopul asigurării îndeplinirii cerinţelor prezentei hotărâri. În cazul în care personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei sau al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor constată că un aparat care poartă marcajul CE nu este conform cu cerinţele prezentei hotărâri, ia măsurile adecvate pentru retragerea acestuia de pe piaţă, interzicerea introducerii lui pe piaţă sau punerii lui în funcţiune sau pentru restricţionarea liberei lui circulaţii. (2) În cazul în care aparatele neconforme au fost supuse procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 3, personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei sau al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după caz, ia măsurile corespunzătoare cu privire la autorul declaraţiei prevăzute la pct. 3 al anexei nr. 3. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei asupra măsurilor luate. (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la aceste măsuri, indicând motivele şi specificând, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) neconcordanţei cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care aparatele nu sunt conforme cu standardele armonizate prevăzute la art. 6; b) aplicării incorecte a standardelor armonizate prevăzute la art. 6; c) deficienţelor standardelor armonizate prevăzute la art. 6.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 14 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă sau a punerii în funcţiune a echipamentelor neconforme; b) expunerea şi/sau demonstraţiile echipamentelor la târguri, expoziţii şi altele asemenea fără respectarea prevederilor art. 5 alin. (3), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, precum şi interzicerea expunerii acestor echipamente neconforme până la respectarea condiţionărilor prevăzute la art. 5 alin. (3); c) nerespectarea prevederilor art. 7 şi art. 12 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a produselor neconforme, după caz; d) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei sau al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor; e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), (2), (3) şi (4), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea/restricţionarea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect; (2) Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, respectiv al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamente destinate consumatorilor persoane fizice, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, fără a aduce atingere prevederilor art. 17 al prezentei hotărâri.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Prin excepţie de la prevederile art. 3: a) se admite introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 497/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 19 iulie 2009; b) echipamentele conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 497/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost introduse pe piaţă înainte de data de 20 iulie 2009, pot fi puse în funcţiune şi după această dată.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 15 decembrie 2004 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi care abrogă Directiva 89/336/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 390 din 31 decembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Iuliu WinklerDepartamentulpentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,subsecretar de statBucureşti, 22 august 2007.Nr. 982.  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALEprevăzute la art. 61. Cerinţe de protecţieEchipamentele trebuie să fie proiectate şi fabricate ţinându-se seama de stadiul de dezvoltare tehnică, astfel încât să asigure că: a) perturbaţiile electromagnetice generate nu depăşesc nivelul peste care echipamentele radio şi de telecomunicaţii sau alte echipamente nu pot să funcţioneze conform destinaţiei; b) au un nivel de imunitate la perturbaţii electromagnetice previzibil pentru utilizarea conform destinaţiei, care le permite să funcţioneze fără o degradare inacceptabilă a utilizării prevăzute.2. Cerinţe specifice pentru instalaţiile fixe - instalarea şi utilizarea prevăzută a componentelorPentru a satisface cerinţele de protecţie de la pct. 1, o instalaţie fixă se montează conform bunelor practici inginereşti şi cu respectarea informaţiilor privind utilizarea conform destinaţiei a componentelor sale. Aceste bune practici inginereşti trebuie să fie documentate, iar documentaţia păstrată la dispoziţia autorităţilor competente, în scopul inspecţiei, de către persoana sau persoanele responsabile, pe toată durata de funcţionare a instalaţiei fixe.  +  Anexa 2PROCEDURAde evaluare a conformităţii prevăzută la art. 7(Controlul intern al producţiei)1. Producătorul trebuie să efectueze o evaluare a compatibilităţii electromagnetice a aparatelor pe baza fenomenelor relevante, în vederea îndeplinirii cerinţelor de protecţie cuprinse în pct. 1 al anexei nr. 1. Aplicarea corectă a tuturor standardelor armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este echivalentă cu realizarea evaluării compatibilităţii electromagnetice.2. Evaluarea compatibilităţii electromagnetice trebuie să ţină seama de toate condiţiile normale de funcţionare conform destinaţiei. În cazul în care un aparat poate avea diferite configuraţii, evaluarea compatibilităţii electromagnetice trebuie să confirme dacă acesta corespunde cerinţelor de protecţie cuprinse în pct. 1 al anexei nr. 1 în toate configuraţiile posibile identificate de către producător ca fiind reprezentative pentru utilizarea conform destinaţiei.3. În conformitate cu prevederile anexei nr. 4, producătorul întocmeşte documentaţia tehnică care face dovada conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană trebuie să păstreze documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor competente pentru cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.5. Conformitatea aparatelor cu toate cerinţele esenţiale relevante trebuie să fie atestată printr-o declaraţie de conformitate EC emisă de producător sau de reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană.6. Producătorul sau reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană trebuie să păstreze declaraţia de conformitate EC la dispoziţia autorităţilor competente pentru cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.7. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, obligaţia de a păstra declaraţia de conformitate EC şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor competente îi revine persoanei care introduce aparatele pe piaţa comunitară.8. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că produsele sunt fabricate în conformitate cu documentaţia tehnică menţionată la pct. 3 şi cu prevederile prezentei hotărâri care le sunt aplicabile.9. Documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate EC trebuie să fie în conformitate cu prevederile din anexa nr. 4.  +  Anexa 3PROCEDURAde evaluare a conformităţii prevăzută la art. 7Această procedură constă în aplicarea procedurii din anexa nr. 2 completată după cum urmează:1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană trebuie să prezinte documentaţia tehnică organismului notificat prevăzut la art. 11 din prezenta hotărâre şi să solicite organismului notificat o evaluare. Producătorul sau reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană trebuie să specifice organismului notificat care aspecte ale cerinţelor esenţiale trebuie să fie evaluate de acesta.2. Organismul notificat analizează documentaţia tehnică şi evaluează dacă documentaţia tehnică demonstrează în mod adecvat îndeplinirea cerinţelor hotărârii care fac obiectul evaluării sale. În cazul în care se confirmă conformitatea aparatelor, organismul notificat trebuie să emită o declaraţie către producător sau către reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană, în care confirmă conformitatea aparatului. Declaraţia trebuie să se limiteze la acele aspecte ale cerinţelor esenţiale care au fost evaluate de către organismul notificat.3. Producătorul adaugă declaraţia organismului notificat la documentaţia tehnică.  +  Anexa 4DOCUMENTAŢIA TEHNICĂşi declaraţia de conformitate EC1. Documentaţia tehnicăDocumentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale. Aceasta trebuie să se refere la proiectarea şi fabricarea aparatului, în special: a) o descriere generală a aparatului; b) dovada conformităţii cu standardele armonizate, în cazul în care există, aplicate integral sau parţial; c) în cazul în care producătorul nu a aplicat standardele armonizate sau le-a aplicat numai parţial, o descriere şi o explicaţie referitoare la etapele parcurse pentru îndeplinire cerinţelor esenţiale ale prezentei hotărâri, inclusiv o descriere a evaluării compatibilităţii electromagnetice prevăzute la pct. 1 al anexei nr. 2, rezultatele calculelor de proiectare efectuate, examinările efectuate, rapoartele de încercare etc.; d) o declaraţie din partea organismului notificat, atunci când a fost urmată procedura prevăzută la anexa nr. 3.2. Declaraţia de conformitate ECDeclaraţia de conformitate EC trebuie să conţină cel puţin următoarele: a) o trimitere la Directiva 2004/108/CE ; b) identificarea aparatului la care se referă, conform art. 9 alin. (1) din prezenta hotărâre; c) numele şi adresa producătorului şi, după caz, numele şi adresa reprezentantului său autorizat din Uniunea Europeană; d) o trimitere datată la specificaţiile în temeiul cărora se declară conformitatea, pentru a asigura conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri care transpune Directiva 2004/108/CE ; e) data acestei declaraţii; f) identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea producătorului sau a reprezentantului său autorizat din Uniunea Europeană.  +  Anexa 5MARCAJUL "CE" PREVĂZUT LA ART. 81. Marcajul CE constă din iniţialele CE cu următoarea formă:2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, trebuie respectate proporţiile, aşa cum reies ele din desenul pe scară gradată de mai sus.3. Marcajul CE trebuie aplicat pe aparat sau pe placa sa de identificare. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat dată fiind natura aparatului, marcajul trebuie aplicat pe ambalaj, în cazul în care există, şi pe documentele de însoţire.4. În cazul în care aparatul face obiectul altor reglementări tehnice care transpun directive, ce reglementează alte aspecte şi care, de asemenea, prevăd marcajul CE, acesta din urmă arată că aparatul este, de asemenea, conform şi cu aceste alte reglementări tehnice.5. Cu toate acestea, în cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări tehnice permit producătorului, într-o perioadă de tranziţie, să aleagă ce regim aplică, marcajul CE indică conformitatea numai cu reglementările tehnice aplicate de producător. În acest caz, în documentele, notele explicative sau instrucţiunile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile ce transpun directive, care însoţesc aparatul, se vor indica numerele de referinţă cu care aceste directive au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Anexa 6CRITERIIpentru evaluarea organismelor ce urmează a fi notificate1. Organismele notificate trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii: a) disponibilitatea personalului şi a mijloacelor şi echipamentelor necesare; b) competenţa tehnică şi integritatea profesională a personalului; c) independenţa în elaborarea rapoartelor şi îndeplinirea funcţiei de verificare prevăzute în prezenta hotărâre; d) independenţa personalului de conducere şi a personalului tehnic în raport cu toate grupurile sau persoanele interesate direct sau indirect de echipamentul respectiv; e) păstrarea secretului profesional de către personal; f) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, în afara cazului în care această răspundere nu este acoperită de stat în baza dispoziţiilor legale.2. Îndeplinirea condiţiilor de la pct. 1 se verifică periodic în cadrul procesului de supraveghere a organismelor desemnate, prevăzut de metodologiile elaborate în conformitate cu art. 11 alin. (4) din prezenta hotărâre.-------------