ORDIN nr. 1.515 din 13 iulie 2007pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 140 din 26 ianuarie 2007
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Nr. 1.515 din 13 iulie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 septembrie 2007    Având în vedere prevederile art. 167 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. EN 786 din 26 ianuarie 2007,ministrul sănătăţii publice şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Metodologia în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, cuprinsă în anexă. (2) Se aprobă modelul contractului de colaborare încheiat între spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar în spitale, prevăzut în anexa la metodologie. (3) Utilizarea modelului de contract menţionat la alin. (2) este obligatorie; în cuprinsul contractului pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, spitalele, instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai Adomniţei  +  AnexăMETODOLOGIE 13/07/2007