METODOLOGIE din 26 ianuarie 2007în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 septembrie 2007     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În spital se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar. (2) Conţinutul învăţământului postliceal medical este asigurat de Curriculumul naţional. (3) Stabilirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în acord cu strategiile şi cu standardele naţionale ale dezvoltării învăţământului superior respectă autonomia universitară.  +  Articolul 2Activităţile de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital.  +  Articolul 3Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, personalul didactic se află în subordinea administraţiei spitalului, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă.  +  Articolul 4Colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, acreditate în condiţiile legii, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, potrivit prezentei metodologii.  +  Articolul 5În unităţile sanitare care fac obiectul prezentului ordin, precum şi în spaţiile de învăţământ se interzic crearea şi funcţionarea partidelor sau a altor formaţiuni politice, precum şi desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică.  +  Capitolul II Organizarea în spital a activităţii de învăţământ medico-farmaceutic  +  Secţiunea 1 Învăţământul postliceal medical  +  Articolul 6Spitalul este obligat să asigure toate condiţiile necesare în vederea atingerii competenţelor profesionale cuprinse în standardele de pregătire profesională pentru calificările profesionale şcolarizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 7Pregătirea clinică va avea ca obiect toate aspectele rolului de asistent medical şi trebuie să includă: medicină generală, specialităţi medicale, chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale, îngrijirea copilului şi pediatrie, igiena şi îngrijirea mamei şi a noului-născut, sănătate mintală, îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie.  +  Articolul 8Pregătirea practică se asigură prin module de specialitate, având conţinutul şi numărul de ore adecvate, şi este cuprinsă în norma didactică a profesorului de specialitate.  +  Articolul 9La începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare an de studiu, unităţile de învăţământ medical încheie contracte de colaborare cu spitalele, potrivit dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Contractul de colaborare anual încheiat între părţi va conţine, în mod obligatoriu, următoarele anexe: a) graficul anual al stagiilor practice în respectiva unitate sanitară, pe specialităţi, pe secţii, grupe şi ani de studii, respectând curriculumul şcolar în vigoare (număr de ore şi conţinuturi), avizat de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (anexa nr. 1); b) tabelele nominale cu elevii care efectuează instruirea practică, avizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (anexa nr. 2); c) tabelul nominal cuprinzând numele şi prenumele maiştrilor instructori responsabili cu instruirea practică din unitatea de învăţământ postliceal sanitar de stat sau particular (anexa nr. 3); d) tabelul nominal cuprinzând numele şi prenumele responsabililor de practică din unitatea sanitară (anexa nr. 4); e) programul de instruire clinică (anexa nr. 5); f) angajamentul unităţii de învăţământ privind respectarea de către elevi şi cadre didactice a prevederilor regulamentului de ordine interioară al unităţii sanitare (anexa nr. 6).  +  Articolul 11Inspectorul şcolar de specialitate cu responsabilităţi pentru învăţământul postliceal sanitar din cadrul inspectoratului şcolar va colabora cu reprezentantul autorităţii de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor practice care fac obiectul contractului încheiat între părţi.  +  Secţiunea a 2-a Învăţământul universitar şi postuniversitar medical şi farmaceutic uman  +  Articolul 12Studiile universitare sunt organizate, potrivit legii, pe 3 cicluri, respectiv studii universitare de licenţă, studii intermediare de masterat şi studii universitare de doctorat.  +  Articolul 13Învăţământul superior se realizează prin instituţii de învăţământ: universităţi, institute, academii de studii şi şcoli de studii postuniversitare.  +  Articolul 14Activităţile din învăţământul medical superior se organizează în unităţile sanitare acreditate care aparţin Ministerului Sănătăţii Publice şi celorlalte ministere cu reţea sanitară proprie. Metodologia de organizare şi desfăşurare a acestor activităţi se elaborează de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 15În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică.  +  Articolul 16Activitatea desfăşurată în cadrul stagiilor practice trebuie să asigure dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi a abilităţilor cognitive specifice profesiei.  +  Articolul 17Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic uman asigură specializarea şi perfecţionarea personalului cu studii superioare în domeniu.  +  Articolul 18Formele de învăţământ postuniversitar medical şi farmaceutic uman care pot necesita desfăşurarea în spital a unor activităţi de învăţământ medical sunt: a) rezidenţiatul; b) specializarea pentru dobândirea unei alte specialităţi; c) doctoratul; d) studiile complementare pentru obţinerea de atestate; e) masteratul; f) cursurile postuniversitare de perfecţionare şi alte forme prevăzute de lege.  +  Articolul 19 (1) Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic uman se desfăşoară în instituţii de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, în unităţi sanitare acreditate şi în alte instituţii prevăzute de lege. (2) Secţiile clinice universitare sunt secţii de spital în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică şi de educaţie medicală continuă (EMC). (3) Secţiile clinice universitare se înfiinţează, la propunerea instituţiei de învăţământ superior, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, cu avizul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Desfiinţarea unei secţii clinice universitare se face prin ordin al ministrului sănătăţii publice, cu notificarea prealabilă a senatului universităţii şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (5) În secţiile clinice universitare funcţia de şef de secţie se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ medical superior în cauză. (6) Integrarea clinică a cadrelor didactice se face în secţiile clinice sau în ambulatoriul de specialitate al unităţii sanitare, după caz.  +  Articolul 20Rezidentul participă la activităţi specifice în clinicile sau secţiile unde îşi desfăşoară pregătirea de specialitate, sub îndrumarea şi supravegherea directă a coordonatorilor săi din instituţiile şi unităţile acreditate, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Activitatea practică din cadrul învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman se desfăşoară în unităţi sanitare acreditate şi în alte instituţii prevăzute de lege.  +  Articolul 22Aceste activităţi sunt coordonate de către Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în condiţiile legii, pe baza cerinţelor de perfecţionare determinate de strategiile programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 23Unităţile care desfăşoară activităţile menţionate anterior, corespunzătoare tuturor formelor de învăţământ medico-farmaceutic care fac parte din sistemul naţional de învăţământ, sunt acreditate în acest scop de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice, în funcţie de competenţa profesională şi de nivelul de dotare tehnico-materială.  +  Articolul 24Instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman vor dimensiona formaţiile de studiu astfel încât numărul de studenţi şi rezidenţi care activează concomitent într-o secţie clinică universitară să fie corelat cu capacitatea de acordare a asistenţei medicale.  +  Articolul 25Dispoziţiile art. 9 şi 10 se aplică în mod corespunzător şi în cazul învăţământului universitar şi postuniversitar medical şi farmaceutic uman.  +  Capitolul III Baza materială  +  Articolul 26 (1) Spaţiile din spitale vor fi folosite pentru învăţământul postliceal medical, universitar şi postuniversitar acreditat de stat, fără plată, dacă părţile nu convin altfel prin contractul de colaborare încheiat între ele. (2) Instituţiile de învăţământ superior particular care au specializări cu profil medico-farmaceutic uman şi unităţile de învăţământ postliceal particular pot încheia contracte de închiriere, cu aprobarea ministrului sănătăţii publice, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 27Dotările din spitale, indiferent de provenienţă, sunt folosite fără plată şi pentru procesul de învăţământ de stat acreditat, cu profil medico-farmaceutic uman, dacă părţile nu convin altfel prin contractul de colaborare încheiat între ele.  +  Capitolul IV Asigurarea calităţii  +  Articolul 28Activităţile de învăţământ vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi a deontologiei medicale.  +  Articolul 29Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.  +  Articolul 30Începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie medicală, se supune procesului de evaluare şi acreditare organizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în condiţiile legii.  +  Articolul 31Se vor încheia contracte de colaborare numai cu spitale autorizate şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi care respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate.  +  Articolul 32Pregătirea practică de specialitate efectuată în cadrul învăţământului superior, care face obiectul prezentului ordin, este coordonată de Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu respectarea autonomiei universitare, în condiţiile legii.  +  Articolul 33Curriculumul pentru activităţile menţionate la art. 32, se stabileşte conform autonomiei universitare şi standardelor naţionale.  +  Articolul 34Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale şi publice pentru calitatea întregii activităţi didactice pe care o desfăşoară instituţia respectivă de învăţământ superior.  +  Capitolul V Timpul de muncă  +  Articolul 35Personalul didactic din învăţământul superior medical şi farmaceutic desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii, în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă, în unităţile sanitare unde funcţionează catedra sau disciplina didactică.  +  Articolul 36În cadrul activităţii de integrare clinică, personalul prevăzut la art. 35 asigură activitatea curentă în cursul dimineţii şi gărzi, pe lângă atribuţiile funcţiei didactice primind din partea unităţii sanitare drepturile salariale aferente contractului individual de muncă prin cumul de funcţii cu jumătate de normă, cu excepţia rezidenţilor.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Asigurarea ordinii şi disciplinei în spaţiile unde se desfăşoară activităţile de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar este obligatorie.  +  Articolul 38Protecţia membrilor comunităţii universitare în activitatea profesională şi în spaţiul universitar este înscrisă în Carta universitară. Abaterile de la deontologia universitară se analizează şi se soluţionează la nivelul consiliilor facultăţilor şi al senatului.  +  Articolul 39Toate persoanele implicate în activităţile de învăţământ medico-farmaceutic postliceal, universitar şi postuniversitar sunt obligate să respecte regulamentele interne ale instituţiilor de învăţământ superior respective sau ale unităţilor de învăţământ medical, după caz, şi pe cele ale unităţilor sanitare în cauză.  +  Articolul 40Instituţiile şi unităţile de învăţământ particular acreditate fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi se supun dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 41În cazul în care există organizate, în condiţiile legii, clase, grupe, secţii, colegii şi facultăţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale, se va asigura însuşirea terminologiei de specialitate în limba română.  +  Articolul 42Drepturile şi îndatoririle personalului didactic sunt prevăzute în Statutul personalului didactic, respectiv în Carta universitară, precum şi în dispoziţiile prezentului ordin.  +  Anexa -----la metodologie--------------CONTRACT DE COLABORAREpentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar în spitalenr. .... din ......I. Părţile contractanteSpitalul ......., cu sediul în municipiul/oraşul ......, str. ........ nr. ......, judeţul ......, telefon/fax ........, în calitate de furnizor de servicii de formare clinică a elevilor, studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi a altor categorii de specialişti, reprezentat prin manager ........,şiinstituţia de învăţământ superior medical/unitatea de învăţământ medical ........., cu sediul în municipiul/oraşul ......., sectorul ......., str. ......... nr. ...., judeţul ......., telefon/fax ......., în calitate de beneficiar de servicii de formare clinică a elevilor, studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi a altor categorii de specialişti, reprezentat prin director ........II. Obiectul contractului  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către spital a serviciilor de instruire şi formare clinică de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a cursanţilor, indiferent de nivelul lor de pregătire, sub coordonarea şi îndrumarea, de către Spitalul, ....... a instruirii clinice a unui număr de ....... cursanţi, menţionaţi în anexa nr. 2 la prezentul contract, care face parte integrantă din acesta. (2) Programul de instruire clinică este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul contract, care face parte integrantă din acesta.III. Durata contractului  +  Articolul 2Prezentul contract se încheie pentru anul de studiu ......... şi este valabil de la data încheierii lui şi până la data încetării anului universitar/şcolar pentru care a fost încheiat.  +  Articolul 3Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional încheiat cu acordul părţilor.IV. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile beneficiarului  +  Articolul 4Instituţia de învăţământ superior medical/unitatea de învăţământ medical ....., în calitate de beneficiar, are următoarele obligaţii: a) să pună la dispoziţia spitalului, ca anexă la contract (anexa nr. 1), graficul anual al stagiilor practice în respectiva unitate sanitară, pe specialităţi, pe secţii, grupe şi ani de studii, respectând curriculumul şcolar în vigoare (număr de ore şi conţinuturi), avizat de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti; b) să pună la dispoziţia spitalului, ca anexă la contract (anexa nr. 2), tabelele nominale cuprinzând cursanţii care efectuează stagiul clinic, pentru fiecare semestru al anului şcolar ........ ; c) să pună la dispoziţia spitalului tabelul nominal (anexa nr. 3) cuprinzând numele şi prenumele cadrelor didactice responsabile cu pregătirea practică pentru fiecare an, grupă, respectiv a coordonatorilor din instituţiile de învăţământ superior medical, după caz; d) să aducă la cunoştinţa Spitalului ............. programa analitică/curriculumul şcolar privind instruirea practică a cursanţilor pentru anul de studiu în curs; e) să pună la dispoziţia spitalului tabelul nominal (anexa nr. 4) cuprinzând numele şi prenumele responsabililor de practică din unitatea sanitară; f) să stabilească graficul de desfăşurare a instruirii clinice (anexa nr. 5), cu acordul Spitalului .........; g) să respecte programul de desfăşurare a instruirii clinice, stabilit de comun acord cu spitalul, care este anexă (anexa nr. 5) la contract; h) să asigure respectarea de către cursanţi a Regulamentului de ordine interioară al Spitalului ......... pe perioada cât se află în unitate şi să răspundă pentru eventualele pagube pe care cursanţii le-ar putea crea spitalului (anexa nr. 6); i) să facă dovada deţinerii unor poliţe de asigurare pentru răspundere civilă medicală valabile, încheiate pentru toţi cursanţii, în condiţiile legii, şi să le anexeze, în copie, la prezentul contract; j) să facă dovada deţinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România sau Colegiului Farmaciştilor din România, după caz, avizat anual, pentru toţi cursanţii (medici, medici dentişti sau farmacişti); k) să plătească spitalului, la termenul prevăzut în prezentul contract, suma de .......... lei (RON), dacă părţile au convenit, de comun acord, că asigurarea instruirii practice a cursanţilor se realizează cu încasarea unor sume băneşti.B. Obligaţiile furnizorului  +  Articolul 5Spitalul ............., în calitate de furnizor de servicii de instruire clinică a cursanţilor, are următoarele obligaţii: a) să stabilească, împreună cu instituţia de învăţământ superior medical/unitatea de învăţământ medical, modalităţile şi factorii care contribuie la asigurarea calităţii instruirii clinice a cursanţilor; b) să desemneze persoana care va coordona instruirea clinică a cursanţilor în spital, conform graficului de desfăşurare stabilit în condiţiile art. 4 lit. e); c) să asigure baza materială necesară instruirii practice a cursanţilor, conform programei analitice/curriculumului şcolar, fără plată sau contra cost, conform înţelegerii părţilor prezentului contract; d) să aducă la cunoştinţă instituţiei de învăţământ superior medical/unităţii de învăţământ medical eventualele abateri ale cursanţilor constatate pe parcursul efectuării instruirii clinice în spital.V. Modalităţi de plată  +  Articolul 6Prin acordul părţilor, s-a convenit ca Spitalul ........... să asigure instruirea practică a cursanţilor instituţiei de învăţământ superior medical/unităţii de învăţământ medical: a) fără încasarea de sume băneşti; b) cu plata unei sume de ........ lei, achitată integral în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.VI. Calitatea serviciilor  +  Articolul 7Activităţile de învăţământ vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.  +  Articolul 8Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.  +  Articolul 9Serviciile furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.VII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 10Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.VIII. Clauză specială  +  Articolul 11 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. (3) Cauza de forţă majoră antrenează suspendarea executării obligaţiilor contractuale pentru o perioadă de maximum 6 luni de la producerea acesteia. După expirarea acestui termen, oricare dintre părţi poate denunţa contractul.IX. Rezilierea şi încetarea contractului  +  Articolul 12 (1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat. (2) Contractul mai poate înceta prin acordul părţilor sau la iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, cu notificarea celeilalte părţi în termen de 15 zile calendaristice înainte de data de la care se doreşte încetarea contractului.  +  Articolul 13Prezentul contract se poate rezilia, la solicitarea oricăreia dintre părţile contractante, în condiţiile nerespectării clauzelor contractuale.X. Corespondenţa  +  Articolul 14 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XI. Modificarea contractului  +  Articolul 15În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.  +  Articolul 16Dacă o clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.  +  Articolul 17Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte modificarea.Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă la prezentul contract.XII. Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 18 (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.XIII. Alte clauze.................................................................Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.Spitalul Instituţia de învăţământ superior............... medical/unitatea de învăţământ medical.........................Manager, Reprezentant legal,Director medical,Director financiar-contabil,Vizat-------Serviciul juridic-------------