HOTĂRÂRE nr. 962 din 22 august 2007pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) La introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune, mijloacele de măsurare şi dispozitivele auxiliare prevăzute la art. 1 trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri, ale normelor de metrologie legală CEE sau cerinţele prevăzute în instrucţiunile de metrologie legală şi în normele de metrologie legală în vigoare. (2) Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui mijloc de măsurare sau dispozitiv auxiliar prevăzut la art. 1 nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată, dacă acel mijloc de măsurare sau dispozitiv auxiliar poartă marcajele CEE corespunzătoare. Marcajele CEE specifice aprobării de model şi verificării iniţiale pentru România sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2, iar simbolurile naţionale corespunzătoare celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care sunt parte componentă a marcajelor CEE specifice aprobării de model şi verificării iniţiale, sunt prevăzute în anexa nr. 3."2. Alineatul (4) al articolului 2 se abrogă.3. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la autoritatea care efectuează de drept examinările specificate în prezenta hotărâre şi în celelalte norme de metrologie legală CEE şi care eliberează certificatele de aprobare de model CEE şi aplică marcajul verificării iniţiale CEE."4. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Producătorul de mijloace de măsurare sau de dispozitive auxiliare informează Biroul Român de Metrologie Legală cu privire la orice modificare sau completare a modelului căruia i s-a acordat o aprobare de model CEE, iar Biroul Român de Metrologie Legală informează autorităţile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene despre aceste modificări sau completări."5. Articolul 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În situaţia în care se folosesc tehnici noi la construcţia şi funcţionarea mijloacelor de măsurare sau a dispozitivelor auxiliare, Biroul Român de Metrologie Legală poate acorda o aprobare de model CEE cu efect limitat, după o consultare prealabilă cu autorităţile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (2) În cazul în care Biroul Român de Metrologie Legală a acordat o aprobare de model CEE cu efect limitat în conformitate cu alin. (1), de îndată ce consideră că o nouă tehnică s-a dovedit a fi satisfăcătoare, propune Ministerului Economiei şi Finanţelor să solicite comitetului care asistă Comisia Europeană în scopul adaptării la progresul tehnic amendarea anexelor Directivei 71/316/CEE , iar atunci când este cazul, şi a celorlalte directive relevante."6. După alineatul (3) al articolului 13 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:"(4) Dacă Biroul Român de Metrologie Legală este informat de autoritatea similară dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene despre apariţia unuia dintre cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), acesta trebuie să ia de asemenea măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2), după consultarea cu autoritatea similară din respectivul stat membru al Uniunii Europene. (5) În cazul prevăzut la alin. (2), Biroul Român de Metrologie Legală poate lua măsuri pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare în cauză, situaţie în care informează Ministerul Economiei şi Finanţelor. (6) Ministerul Economiei şi Finanţelor, la sesizarea Biroului Român de Metrologie Legală, informează imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană asupra măsurilor luate potrivit alin. (5), menţionând motivele pe care s-a bazat decizia luată. (7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică şi cazurilor prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte mijloacele de măsurare care au fost exceptate de la verificarea iniţială CEE, dacă producătorul, după avertizarea corespunzătoare, nu aduce mijlocul de măsurare în conformitate cu modelul aprobat sau cu cerinţele normelor de metrologie legală CEE. (8) În situaţia în care Biroul Român de Metrologie Legală este informat de autoritatea similară din alt stat membru al Uniunii Europene asupra unui caz care se poate încadra în prevederile alin. (2), iar acesta contestă existenţa unui asemenea caz sau contestă caracterul întemeiat al măsurilor prevăzute la alin. (5) luate de autoritatea similară din alt stat membru al Uniunii Europene, Biroul Român de Metrologie Legală informează Ministerul Economiei şi Finanţelor despre situaţia creată şi continuă consultările cu autoritatea similară din celălalt stat membru al Uniunii Europene în vederea obţinerii unei soluţii comune. Ministerul Economiei şi Finanţelor informează în mod corespunzător Comisia Europeană asupra desfăşurării acestor consultări."7. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, până la rezolvarea neconformităţii; b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, până la rezolvarea neconformităţii; c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (5), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a mijloacelor de măsurare marcate incorect, până la rezolvarea neconformităţii."8. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit de Biroul Român de Metrologie Legală să exercite controlul metrologic legal. (2) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."9. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Contravenţiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."10. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Biroul Român de Metrologie Legală motivează refuzul de a acorda sau de a extinde aprobarea de model CEE, retragerea unei asemenea aprobări, refuzul efectuării verificării iniţiale CEE, precum şi, după caz, deciziile de împiedicare, restricţionare sau interzicere a introducerii pe piaţă sau a punerii în funcţiune. Aceste decizii trebuie să fie aduse imediat la cunoştinţa părţii interesate, care trebuie informată în acelaşi timp cu privire la căile legale de atac de care dispune în temeiul legislaţiei în vigoare."11. După articolul 29 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 71/316/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 202 din 6 septembrie 1971, ale directivelor Consiliului 72/427/CEE , 83/575/CEE , 87/354/CEE , 87/355/CEE , 88/665/CEE şi 2007/13/CE de amendare a Directivei 71/316/CEE , publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), respectiv al Uniunii Europene, L 291 din 28 septembrie 1972, L 332 din 28 noiembrie 1983, L 192 din 11 iulie 1987, L 382 din 31 decembrie 1988 şi, respectiv, L 73 din 13 martie 2007, şi ale Directivei Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor datorită aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006."12. Paragraful al doilea de la punctul 3.1.1 al anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Dimensiunile marcajului "e", ale cifrelor şi ale literelor "R" şi "O", exprimate în unităţi relative faţă de diametrul cercului circumscris literei "e", sunt prezente în figura următoare:13. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 "Simboluri naţionale ale altor state membre", având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 9 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta hotărâre transpune Directiva 94/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 de armonizare a legislaţiei statelor membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 100 din 19 aprilie 1994, şi Directiva Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor datorită aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006."2. La anexa nr. 1 punctul nr. 1 litera c), sintagma "RO Talpă" se înlocuieşte cu sintagma "RO Talpă exterioară".3. La anexa nr. 1 punctul nr. 2 litera b), sintagma "RO Materiale textile" se înlocuieşte cu sintagma "RO Textile".  +  Articolul IIIDupă articolul 9 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, se introduce următoarea menţiune:"Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 69/493/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la sticlă de cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 29 decembrie 1969, şi Directiva Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor datorită aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006."  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 10 alin. (4) şi (7) şi ale art. 11 alin. (6) şi (11) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană."2. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Jucăriile introduse pe piaţă anterior datei aderării şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi după această dată."3. După articolul 26 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 88/378/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la siguranţa jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 187 din 16 iulie 1988, modificată de Directiva Consiliului 93/68/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 220 din 30 august 1993."  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Prevederile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) şi (4) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană."3. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Ascensoarele şi/sau componentele de securitate introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor comunică celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene informaţiile prevăzute în lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României, aprobată şi actualizată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, conform alin. (2), după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."2. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) nu pot fi interzise, împiedicate sau restricţionate............................................................................ (4) Introducerea pe piaţă a echipamentelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (3) nu poate fi interzisă, împiedicată sau restricţionată."3. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile motivate adoptate conform prevederilor alin. (1)-(3)."4. Alineatul (6) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată în baza prevederilor alin. (5), în scopul retragerii notificării."5. După alineatul (3) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."7. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Prevederile art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (2) şi (5) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană."  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."2. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de ISCIR-SP, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a recipientelor, trebuie să fie temeinic motivată, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce fără întârziere la cunoştinţa Ministerului Economiei şi Finanţelor. (6) Decizia se aduce de îndată la cunoştinţa celui sancţionat, informându-l cu privire la posibilitatea de exercitare a căilor de atac potrivit legislaţiei în vigoare în România."3. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Recipientele simple sub presiune introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."4. La anexa nr. 2 punctul 4.1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) Se consideră fabricaţie în serie, în sensul prezentei hotărâri, dacă mai mult de un recipient de acelaşi tip este fabricat într-o perioadă dată printr-un proces continuu de fabricaţie, conform unui proiect comun şi utilizându-se acelaşi proces de fabricaţie."  +  Articolul VIIIHotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi după această dată."2. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Prevederile art. 4 alin. (5) şi (6), art. 6 alin. (4) şi (5) şi ale art. 9 alin. (3) intră în vigoare după data aderării României la Uniunea Europeană."  +  Articolul IXHotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Aparatele introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi după această dată."2. Alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Prevederile art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5 alin. (4)-(6), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (3) şi ale art. 13 alin. (3) intră în vigoare după data aderării României la Uniunea Europeană."3. Alineatul (2) al articolului 21 se abrogă.  +  Articolul XHotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care se constată că standardele prevăzute la alin. (1) nu acoperă în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, Ministerul Economiei şi Finanţelor aduce la cunoştinţă acest fapt Comitetului permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale. Dacă este necesar, în funcţie de decizia comunicată de Comisia Europeană, lista cuprinzând standardele române, aprobată şi actualizată prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor, prevăzut la alin. (2), se modifică."2. Alineatul (5) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la retragerea notificării organismelor prevăzute la alin. (4)."3. Alineatul (5) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene în cazul în care un aparat care nu este conform poartă marcajul CE, menţionând măsurile luate în această situaţie."4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Prevederile art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 12 alin. (4) şi (5) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană."5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."6. După articolul 24 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 90/384/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 189 din 20 iulie 1990, modificată prin Directiva Consiliului 93/68/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 220 din 30 august 1993."7. Punctul 1.4 din anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.4. Când tipul îndeplineşte cerinţele din hotărâre, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să conţină concluziile examinării, condiţionări ale valabilităţii acestuia, dacă există, date suficiente pentru identificarea aparatului aprobat şi, dacă este necesar, o descriere a funcţionării lui. Toate elementele tehnice relevante, de exemplu desene şi scheme de conexiuni, trebuie să fie anexate certificatului de examinare CE de tip.Certificatul are o perioadă de valabilitate de 10 ani de la data emiterii lui şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de câte 10 ani.În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, cum sunt modificările efectuate ca rezultat al aplicării unor tehnologii noi, valabilitatea certificatului poate fi limitată la o perioadă de 2 ani şi se poate extinde cu încă 3 ani."  +  Articolul XIAlineatul (2) al articolului 19 din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care, conform prevederilor art. 5 alin. (4), cuprind armături şi alte accesorii care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune în mod repetat şi după această dată."  +  Articolul XIIArticolul 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."  +  Articolul XIIIHotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 6 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."2. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Prevederile art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (3) şi (5), art. 11, art. 14 alin. (3), (4) şi (7), art. 15 alin. (2) şi (4), art. 16 alin. (2) şi (5) şi ale art. 17 alin. (9) şi (11) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană."3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Echipamentele sub presiune şi ansamblurile introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."  +  Articolul XIVHotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."2. Alineatul (4) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(4) Instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane, componentele de securitate şi subsistemele destinate acestora introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."  +  Articolul XVArticolul 15 din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Cazanele şi aparatele introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată."  +  Articolul XVIHotărârea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 martie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În aplicarea perioadei de tranziţie menţionate la alin. (1) nu este necesar ca intervalul de o cincime din valoarea diviziunii scării sau, respectiv, intervalul de 2 mm descrise la pct. 4.8.1 din cap. IV din anexa la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 76/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE - 71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa", să corespundă unei valori mai mici de 1 ban."2. La articolul 27, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 24 alin. (1) şi (3), la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:"3. Menţiunea finală se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 135 din 30 aprilie 2004, şi Directiva Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor datorită aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006".4. Punctul 1.3 al anexei MI-006 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.3. Pentru mărimile de influenţă mecanice şi climatice:Intervalul minim de temperatură este de 30°C, cu excepţia cazurilor în care există indicaţii contrare în următoarele capitole din prezenta anexă.Clasele de mediu mecanic prevăzute în anexa I pct. 1.3.2 nu sunt aplicabile. Pentru aparatele care sunt utilizate în condiţii de solicitare mecanică deosebite, de exemplu aparatele instalate pe vehicule, producătorul trebuie să definească condiţiile mecanice de utilizare."  +  Articolul XVIIÎn cuprinsul hotărârilor Guvernului prevăzute la art. I-XVI, sintagmele "Ministerul Industriei şi Resurselor" şi, respectiv, "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuiesc cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zoltan Somodi,secretar de statDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 22 august 2007.Nr. 962.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001SIMBOLURI NAŢIONALE ALE ALTOR STATE MEMBRE1. Marcajele din anexele nr. 1 şi 2, corespunzătoare celorlalte state membre, pot conţine următoarele simboluri naţionale ale ţării în care se emite aprobarea de model CEE sau se execută verificarea iniţială CEE: B (pentru Belgia), D (pentru Germania), DK (pentru Danemarca), E (pentru Spania), F (pentru Franţa), EL (pentru Grecia), IRL (pentru Irlanda), I (pentru Italia), L (pentru Luxemburg), NL (pentru Olanda), P (pentru Portugalia), UK (pentru Marea Britanie), A (pentru Austria), S (pentru Suedia), FI (pentru Finlanda), CZ (pentru Republica Cehă), EST (pentru Estonia), CY (pentru Cipru), LV (pentru Letonia), LT (pentru Lituania), H (pentru Ungaria), M (pentru Malta), PL (pentru Polonia), ŞI (pentru Slovenia), SK (pentru Slovacia) şi BG (pentru Bulgaria).2. Dimensiunile simbolurilor naţionale incluse în marcajul de verificare iniţială CEE sunt următoarele:-------