ORDIN nr. 806 din 31 august 2007pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 18 septembrie 2007    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f), ale art. 17 alin. (3) şi ale art. 74 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007, care stabileşte regulile pentru admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile care nu intră sub incidenţa regulamentelor comunitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumită în continuare RACR-AZAC.  +  Articolul 2Procedurile şi instrucţiunile specifice de aplicare a prevederilor RACR-AZAC se elaborează de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi se publică de aceasta pe pagina web www.caa.ro, în termen de 3 luni de la data prezentului ordin.  +  Articolul 3Aeronavele care fac obiectul RACR-AZAC îşi păstrează documentele de navigabilitate în termen de valabilitate până la data expirării acestora, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După această dată, admisibilitatea la zbor a aeronavelor în cauză se va face conform prezentului ordin, la cererea deţinătorilor aeronavelor respective.  +  Articolul 4Pentru categoriile de aeronave care fac obiectul RACR-AZAC, documentele de înmatriculare/identificare emise de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" sunt: a) certificat de identificare - pentru aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 2.700 kg; b) certificat de înmatriculare - pentru aeronavele cu masa maximă la decolare egală sau mai mare de 2.700 kg.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 704/1999 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la directivele de navigabilitate/RACR-39, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 2000, şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.212/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 6 august 2003, se abrogă.  +  Articolul 6Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 31 august 2007.Nr. 806.  +  Anexa REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR - AZAC"Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007  +  Capitolul 1 GeneralităţiRACR-AZAC. 100 Aplicabilitate (1) RACR-AZAC se aplică unor categorii de aeronave care nu sunt sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene, respectiv aeronavelor prevăzute la lit. (a)-(d) şi (g) din anexa II la Regulamentul CE nr. 1.592/2002, şi anume: a) aeronave care au o relevanţă istorică clară, legată de:(i) participarea lor la un eveniment istoric remarcabil;sau(îi) o treaptă importantă pe care acestea o reprezintă în dezvoltarea aviaţiei; sau(iii) un rol important pe care acestea l-au jucat în forţele armate ale unui stat membru al Uniunii Europene, şi care îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile următoare:(iv) este cunoscut faptul că proiectul lor iniţial este mai vechi de 40 de ani;(v) producţia lor a încetat de cel puţin 25 de ani;(vi) mai puţin de 50 de aeronave având acelaşi proiect de bază sunt încă înmatriculate în statele membre ale Uniunii Europene; b) aeronave special proiectate sau modificate pentru scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi probabil a fi construite în număr foarte limitat; c) aeronave construite în proporţie de cel puţin 51% de un amator sau de o asociaţie nonprofit de amatori, pentru uzul propriu şi fără niciun obiectiv comercial; d) aeronave proiectate iniţial exclusiv pentru scopuri militare; e) vehicule aeriene fără pilot la bord, cu o masă de operare mai mică de 150 kg. (2) RACR-AZAC stabileşte: a) reguli pentru admisibilitatea la zbor a aeronavelor civile şi emiterea permisului de zbor naţional; b) reguli pentru deţinătorii unei aeronave care are permis de zbor naţional; c) reguli suplimentare de întreţinere pentru menţinerea continuităţii navigabilităţii la aeronavele cu masa maximă la decolare mai mare de 2.700 kg. (3) Încadrarea aeronavelor prevăzute la pct. (1) în prezenta reglementare se stabileşte de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR. (4) Prevederile prezentei reglementări nu se aplică aeronavelor ultrauşoare, aşa cum au fost definite prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România.RACR-AZAC. 105 DefiniţiiÎn sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următorul înţeles: (1) Aeronava istorică este o aeronavă care îndeplineşte condiţiile precizate în RACR-AZAC. 100 pct. (1) lit. a). (2) Aeronava destinată cercetării, experimentării sau în scopuri ştiinţifice este o aeronavă care îndeplineşte condiţiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. b). (3) Aeronava construită de amatori este o aeronavă care îndeplineşte condiţiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. c) şi, în plus, sunt satisfăcute următoarele: a) pentru un avion:(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 4;(îi) puterea motrice maximă este mai mică sau egală cu 150 kW; b) pentru un planor: monoloc şi alungirea mai mică de 15; c) pentru un elicopter:(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 2;(îi) propulsia este asigurată de un motor cu piston;(iii) puterea motrice este mai mică sau egală cu 75 kW pentru un monoloc şi cu 150 kW pentru un biloc;(iv) masa maximă la decolare este mai mică de 700 kg;(v) masa pe metru pătrat de suprafaţă a discului rotorului este cuprinsă între 8 kg/mp şi 20 kg/mp;(vi) încărcarea totală pe unitatea de putere a motorizării este cuprinsă între 3,4 kg/kW şi 8,1 kg/kW; d) pentru un autogir:(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 2;(îi) propulsia este asigurată de un motor cu piston;(iii) puterea motrice este mai mică sau egală cu 75 kW pentru un monoloc şi cu 150 kW pentru un biloc;(iv) masa maximă la decolare este mai mică de 600 kg;(v) masa pe metru pătrat de suprafaţă a discului rotorului este cuprinsă între 4,5 kg/mp şi 12 kg/mp;(vi) încărcarea totală pe unitatea de putere a motorizării este cuprinsă între 3,4 kg/kW şi 8,1 kg/kW; e) pentru un aerostat:(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 4;(îi) puterea motrice este mai mică sau egală cu 50 kW. (4) Aeronava ex-militară este o aeronavă care a fost în serviciul forţelor militare şi care îndeplineşte condiţiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. d). (5) Vehiculul aerian fără pilot la bord (UAV) este un vehicul care îndeplineşte condiţiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. e).UAV ce fac obiectul prezentei reglementări se împart în următoarele categorii:(i) categoria A: UAV cu masa maximă la decolare mai mică de 25 kg, având limitările următoare:    - aerodină:      - UAV cu motor cu piston: capacitate cilindrică totală mai                                     mică sau egală cu 150 cmc;      - UAV cu motor electric: putere totală mai mică sau                                     egală cu 15 kW;      - UAV cu motor        turbopropulsor: putere totală mai mică sau                                     egală cu 15 kW;      - UAV cu motor reactor: tracţiune totală mai mică sau                                     egală cu 30 daN, cu un raport                                     tracţiune/greutate fără carburant                                     mai mic sau egal cu 1,3;    - aerostat:      - UAV cu aer cald: masa totală de gaz în butelii îmbarcate                                     mai mică sau egală cu 5 kg;      - UAV cu gaz inert: masa maximă structurală mai mică de                                     25 kg.Dacă un UAV de categoria A înglobează mai multe tipuri de propulsie, limita este atunci stabilită proporţional cu motorizările maximale autorizate conform celor de mai sus;(îi) categoria B1: orice UAV care nu respectă caracteristicile categoriei A, având masa mai mică de 150 kg. (6) Suspendarea este o măsură ce constă în retragerea temporară a unui document, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, ca urmare a nerespectării condiţiilor care au stat la baza emiterii sau a cerinţelor impuse de AACR pe baza reglementărilor aplicabile. (7) Revocarea reprezintă anularea şi retragerea de către AACR a unui document emis, ca urmare a nerespectării condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia sau a cerinţelor impuse de AACR pe baza reglementărilor aplicabile. În acest caz sunt anulate toate drepturile şi privilegiile acordate prin documentul revocat. (8) Predarea voluntară este o cerere formală scrisă înaintată către AACR de proprietar în vederea anulării de către aceasta a documentului de zbor/de evidenţă emis, anexat cererii.RACR-AZAC. 110 Documente de admisibilitate la zbor (1) Fiecare aeronavă trebuie să deţină un permis de zbor naţional. (2) Aeronavele care au aparatură radio electronică la bord trebuie să deţină autorizaţia radio emis în condiţiile legii.RACR-AZAC. 115 Permisul de zbor naţional (1) Permisul de zbor naţional este un document individual care certifică admisibilitatea la zbor a aeronavei, exclusiv în spaţiul aerian naţional. (2) Pentru zborurile în afara spaţiului aerian naţional, deţinătorul permisului de zbor naţional trebuie să obţină aprobarea autorităţilor statelor survolate. (3) Forma şi conţinutul permisului de zbor naţional se stabilesc de AACR şi trebuie să cuprindă informaţii privind:(i) însemnele de naţionalitate şi marca de ordine;(îi) constructorul şi tipul aeronavei;(iii) categoria aeronavei;(iv) data emiterii şi valabilitatea;(v) semnătura emitentului;(vi) limitări de operare şi de continuitate a navigabilităţii, după caz;(vii) al te informaţii relevante pentru operarea în siguranţă a aeronavei.RACR-AZAC. 120 Directive de navigabilitate (1) În cazul în care se constată existenţa unei condiţii pentru apariţia unei situaţii de nesiguranţă a zborului unei aeronave ce face obiectul prezentei reglementări, AACR emite directive de navigabilitate în care sunt prevăzute inspecţii, condiţii şi limitări în care aeronavele în cauză pot fi operate în continuare. (2) Deţinătorul poate opera o aeronavă pentru care a fost emisă o directivă de navigabilitate numai cu respectarea prevederilor directivei de navigabilitate în cauză.RACR-AZAC. 125 Suspendarea şi revocarea permisului de zbor naţional (1) Suspendarea permisului de zbor naţional a) Pe toată perioada suspendării permisului de zbor naţional, aeronava trebuie oprită de la zbor de către deţinătorul ei. b) Valabilitatea permisului de zbor naţional se suspendă în următoarele cazuri:(i) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării permisului de zbor naţional;(îi) nu mai sunt îndeplinite cerinţele impuse de AACR pe baza reglementărilor aplicabile;(iii) aeronava sau părţi ale acesteia au suferit modificări majore;(iv) aeronava a fost implicată într-un incident major sau accident de aviaţie. c) Suspendarea permisului de zbor naţional încetează după ce AACR a constatat dispariţia cauzelor care au dus la suspendare, precum şi faptul că navigabilitatea aeronavei a fost restabilită. (2) Revocarea permisului de zbor naţional are loc în următoarele cazuri: a) la radierea aeronavei din registrul de înmatriculare românesc; b) când deţinătorul efectuează operaţiuni de zbor cu o aeronavă care are permisul de zbor naţional suspendat; c) la solicitarea motivată a deţinătorului aeronavei. (3) Suspendarea sau revocarea permisului de zbor naţional se comunică de AACR deţinătorului aeronavei, prin decizie motivată, în termen de maximum 3 zile de la luarea deciziei. (4) Deţinătorul permisului de zbor naţional suspendat sau revocat trebuie să depună la AACR originalul acestuia, în termen de 3 zile de la comunicarea deciziei. (5) AACR îi poate comunică oricărei persoane juridice sau fizice, române ori străine, care îşi motivează interesul faţă de aceasta, informaţiile referitoare la revocarea sau suspendarea permisului de zbor naţional, în conformitate cu politica de difuzare a informaţiilor stabilită de AACR.  +  Capitolul 2 Aeronave istoriceRACR-AZAC. 200 AplicabilitateAcest capitol stabileşte cerinţele de emitere a permisului de zbor naţional pentru aeronavele istorice.RACR-AZAC. 205 EligibilitateOrice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor naţional pentru o aeronavă istorică, dacă demonstrează în mod documentat faptul că aeronava a fost proiectată, fabricată şi operată corespunzător şi respectă condiţiile impuse în acest capitol, iar AACR constată acest fapt.RACR-AZAC. 210 Documente de admisibilitate la zborDocumentul de admisibilitate la zbor aferent unei aeronave istorice este permisul de zbor naţional.RACR-AZAC. 215 Cerere (1) Cererea pentru emiterea unui permis de zbor naţional se depune la sediul AACR. (2) Cererea trebuie să aibă anexate următoarele documente: a) o declaraţie privind modificările aduse aeronavei faţă de proiectul iniţial; b) un raport de cântărire şi centraj; c) o declaraţie de conformare cu specificaţiile tehnice adoptate de AACR potrivit RACR-AZAC.220; d) o copie a programului de întreţinere; e) o copie a manualului de zbor. (3) Formatul cererii este întocmit de AACR şi se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro. (4) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.RACR-AZAC. 220 Specificaţii tehniceAACR adoptă specificaţii tehnice pentru admisibilitatea la zbor a aeronavelor istorice.RACR-AZAC. 225 Lista aeronavelor istorice din România (1) Lista aeronavelor istorice din România se stabileşte şi se completează la cererea deţinătorilor unor astfel de aeronave, în urma verificării îndeplinirii cerinţelor prevăzute la RACR-AZAC. 100 pct. (1) lit. a). (2) Lista prevăzută la pct. (1) include şi aeronave clasificate ca atare în celelalte state membre ale Uniunii Europene. (3) Lista aeronavelor istorice din România se publică de AACR pe pagina web proprie, www.caa.ro.RACR-AZAC. 230 Emiterea permisului de zbor naţionalAACR emite permisul de zbor naţional dacă: (1) aeronava istorică în cauză este înscrisă pe Lista aeronavelor istorice din România; (2) au fost prezentate documentele specificate în RACRAZAC. 215 pct. (2); şi (3) constată că aeronava este aptă de zbor.RACR-AZAC. 235 Inspecţii şi încercări (1) AACR poate efectua orice inspecţii şi încercări pe care le consideră necesare pentru: a) a verifica valabilitatea declaraţiei de conformare prevăzute la RACR-AZAC.215 pct. (2) lit. c); b) a se convinge că solicitantul a efectuat acele inspecţii şi încercări la sol şi în zbor necesare pentru susţinerea declaraţiilor de conformare şi, dacă este cazul, solicitantul trebuie să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora; c) a verifica că aeronava este aptă de zbor. (2) Solicitantul trebuie să asigure condiţiile necesare desfăşurării inspecţiilor şi încercărilor prevăzute la pct. (1).RACR-AZAC. 240 Obligaţiile deţinătorului unei aeronave istorice (1) Un deţinător al unei aeronave istorice pentru care a fost emis un permis de zbor naţional trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute la RACR-AZAC.255 pct. (3). (2) Deţinătorul trebuie să îi raporteze AACR orice incident sau accident în care a fost implicată aeronava în cauză. (3) Deţinătorul trebuie să aplice directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia.RACR-AZAC. 245 TransferPermisul de zbor naţional se poate transfera cu condiţia ca aeronava să-şi păstreze înmatricularea naţională, vechiul şi noul proprietar să completeze o declaraţie de transfer, iar noul proprietar să fie capabil să preia obligaţiile precizate în RACR-AZAC. 240.RACR-AZAC. 250 ValabilitateDacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renunţat voluntar la el, permisul de zbor naţional este valabil pe o durată de 2 ani, cu excepţia permisului de zbor naţional iniţial, acordat pentru o perioadă de maximum un an.RACR-AZAC. 255 Păstrarea înregistrărilor (1) AACR trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor naţional: a) documentele transmise de solicitant; b) documentele stabilite în timpul inspecţiilor şi încercărilor, în care sunt menţionate activităţile şi rezultatele finale; c) copii ale permiselor de zbor naţionale. (2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor naţional. (3) Deţinătorul aeronavei trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări: a) înregistrările legate de întreţinere şi operare; b) programul de întreţinere aferent aeronavei; c) originalul manualului de zbor; d) documentele privind încercările şi inspecţiile efectuate; e) lista modificărilor efectuate aeronavei.RACR-AZAC. 260 ModificăriDeţinătorul unei aeronave istorice ce posedă un permis de zbor naţional nu poate modifica aeronava respectivă fără informarea şi acordul AACR.RACR-AZAC. 265 Documente de menţinere a navigabilităţiiDeţinătorul unei aeronave istorice ce posedă un permis de zbor naţional trebuie să elaboreze, să menţină şi să actualizeze documentele de menţinere a navigabilităţii şi să îi furnizeze copii AACR, la cererea acesteia.  +  Capitolul 3 Aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţificeRACR-AZAC. 300 AplicabilitateAcest capitol stabileşte cerinţele de emitere a permisului de zbor naţional pentru aeronavele destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice.RACR-AZAC. 305 EligibilitateOrice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor naţional pentru o aeronavă destinată cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice, dacă demonstrează în mod documentat faptul că aeronava respectă condiţiile impuse în acest capitol, iar AACR constată acest fapt.RACR-AZAC. 310 Documente de admisibilitate la zborDocumentul de admisibilitate la zbor aferent unei aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice este permisul de zbor naţional.RACR-AZAC. 315 Cerere (1) Cererea pentru emiterea unui permis de zbor naţional se depune la sediul AACR. (2) Formatul cererii este întocmit de către AACR şi se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro. (3) AACR va răspunde în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.RACR-AZAC. 320 Specificaţii tehniceAACR adoptă specificaţii tehnice pentru admisibilitatea la zbor a aeronavelor destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice, în funcţie de caracteristicile constructive şi de utilizarea preconizată a acestora.RACR-AZAC. 325 Emiterea permisului de zbor naţionalAACR emite permisul de zbor naţional dacă: a) aeronava satisface specificaţiile tehnice stabilite conform RACR-AZAC.320; şi b) constată că aeronava este aptă de zbor.RACR-AZAC. 330 Inspecţii şi încercări (1) AACR poate efectua orice inspecţii şi încercări pe care le consideră necesare pentru: a) a se convinge că solicitantul a efectuat acele inspecţii şi încercări la sol şi în zbor necesare pentru demonstrarea satisfacerii specificaţiilor tehnice şi, dacă este cazul, solicitantul trebuie să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora; b) a verifica că aeronava este aptă de zbor. (2) Solicitantul trebuie să asigure condiţiile necesare desfăşurării inspecţiilor şi încercărilor prevăzute la pct. (1).RACR-AZAC. 335 Obligaţiile deţinătorului unei aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice (1) Un deţinător al unei aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice ce posedă un permis de zbor naţional trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute în RACR-AZAC.350 şi RACR-AZAC.355. (2) În plus, acesta trebuie să îi raporteze AACR orice incident sau accident în care a fost implicată aeronava în cauză. (3) Deţinătorul trebuie să aplice directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia.RACR-AZAC. 340 TransferPermisul de zbor naţional se poate transfera cu condiţia ca aeronava să-şi păstreze înmatricularea naţională, vechiul şi noul proprietar să completeze o declaraţie de transfer, iar noul proprietar să fie capabil să preia obligaţiile precizate în RACR-AZAC. 335.RACR-AZAC. 345 ValabilitateDacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renunţat voluntar la el, permisul de zbor naţional este valabil pe o durată de 2 ani, cu excepţia permisului de zbor naţional iniţial, acordat pentru o perioadă de maximum un an.RACR-AZAC. 350 Păstrarea înregistrărilor (1) AACR trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor naţional: a) documentele transmise de solicitant; b) documentele stabilite în timpul inspecţiilor şi încercărilor, în care sunt menţionate activităţile şi rezultatele finale; c) copii ale permiselor de zbor naţionale. (2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor naţional. (3) Deţinătorul aeronavei trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări: a) înregistrările legate de întreţinere şi de operare; b) programul de întreţinere aferent aeronavei; c) originalul manualului de zbor; d) documentele privind încercările şi inspecţiile efectuate; e) lista modificărilor efectuate aeronavei.RACR-AZAC. 355 ModificăriNiciun deţinător al unei aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice ce posedă un permis de zbor naţional nu poate modifica aeronava respectivă fără informarea şi acordul AACR.RACR-AZAC. 360 Documente de menţinere a navigabilităţiiDeţinătorul unei aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţifice ce posedă un permis de zbor naţional trebuie să elaboreze, să menţină şi să actualizeze documentele de menţinere a navigabilităţii şi să-i furnizeze copii AACR, la cererea acesteia.  +  Capitolul 4 Aeronave construite de amatoriRACR-AZAC. 400 Aplicabilitate (1) Acest capitol este aplicabil aeronavelor construite de amatori, stabilind cerinţele de emitere şi menţinere a permisului de zbor naţional. (2) Aeronavelor construite de amatori, altele decât cele definite la RACR-AZAC.105 pct. (3), li se poate emite un permis de zbor naţional cu condiţia satisfacerii cerinţelor tehnice speciale pe care AACR i le-a notificat solicitantului, sub rezerva: a) unei limitări a numărului de locuri la maximum 2, incluzând pilotul, pentru avioanele din categoria acrobatic a căror putere motrice maximă este mai mare de 150 kW; b) unei tracţiuni mai mici sau egale cu 300 daN, pentru avioanele cu reacţie.RACR-AZAC. 405 Clasificare (1) Construcţiile aeronautice de amatori pot fi: a) proiectate, fabricate şi asamblate de constructori amatori; b) fabricate şi asamblate de constructori amatori. (2) Construcţiile aeronautice de amatori pot porni de la nişte planuri originale, de la o replică a unei aeronave sau de la o aeronavă veche a cărei definire iniţială nu mai poate fi cunoscută.RACR-AZAC. 410 EligibilitateOrice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor naţional pentru o aeronavă construită de amatori, dacă demonstrează în mod documentat că aeronava a fost proiectată şi/sau fabricată şi asamblată în mod corespunzător de către o persoană ori un grup de persoane, că programul de realizare a aeronavei este destinat unor scopuri educaţionale sau recreaţionale, iar AACR constată că aeronava se conformează prevederilor prezentului capitol.RACR-AZAC. 415 Documente de admisibilitate la zborDocumentul de admisibilitate la zbor aferent unei aeronave construite de amatori este permisul de zbor naţional.RACR-AZAC. 420 Cerere (1) Cererea pentru emiterea unui permis de zbor naţional se depune la sediul AACR. (2) Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) un dosar tehnic al aeronavei, conţinând:(i) un desen în 3 vederi, conţinând principalele cote şi următoarele indicaţii:- suprafeţele portante şi de stabilizare;- referinţele incidenţelor şi ale calajelor;- cotele de reglaj;- bracajul comenzilor;- dacă are loc fenomenul de compensare, caracteristicile dispozitivelor de compensare, de echilibrare sau speciale;(îi) o estimare a maselor şi centrajelor, din care să rezulte:- masa gol;- masa combustibilului, a lubrifiantului sau a lichidului lest, dacă există;- masa maximă totală;- centrajele extreme faţă şi spate prevăzute în utilizare;(iii) lista instrumentelor de bord;(iv) pentru aeronavele cu motor, un document care stabileşte:- tipul motorului;- numele constructorului său;- caracteristicile sale esenţiale, dintre care: puterea maximă în kW sau tracţiunea în daN, viteza de rotaţie maximă autorizată, capacitatea cilindrică în cmc;- dacă este cazul, toate caracteristicile privind limitările de utilizare, în special presiune ulei şi temperatură;(v) o atestare a calităţii materialelor utilizate, în special pentru lemn. Pentru avioanele din categoria acrobatic, această atestare conţine referinţa la un raport de încercări pentru lemn sau materiale compozite utilizate pentru fabricaţia lonjeronului aripii;(vi) pentru aeronavele cu elice, un document care să stabilească:- tipul elicei şi numele constructorului său;- diametrul şi caracteristicile principale ale elicei;(vii) în cazul unui avion care nu este o reproducere după un avion care a obţinut deja un permis de zbor naţional, un document care să justifice comportarea structurală a lonjeronului;(viii) pentru avioanele de putere mai mare de 150 kW, avioanele cu reacţie şi avioanele din categoria acrobatic, elemente justificative de rezistenţă structurală. Aceste elemente cuprind în special justificarea rezistenţei structurale la sarcini extreme ale aripii şi ale ampenajului, precum şi ale batiului motor şi ale fixărilor sale pe fuzelaj. Aceste elemente vizează justificarea conformităţii cu cerinţele de navigabilitate acceptabile de către AACR; b) indicaţii privind:(i) locul în care aeronava aflată în construcţie va putea fi inspectată;(îi) aerodromul pe care se anticipează efectuarea încercărilor în zbor prevăzute la RACR-AZAC. 435;(iii) pilotul sau piloţii desemnaţi pentru efectuarea acestor încercări în zbor. Această desemnare va viza doar titularii unei licenţe de pilot aflate în termen de valabilitate, corespunzătoare categoriei de aeronavă vizată. (3) AACR poate solicita elaborarea oricărui document sau a oricărei informaţii complementare necesare analizării dosarului. (4) Formatul cererii este întocmit de AACR şi se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro. (5) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.RACR-AZAC. 425 Inspecţii şi încercări (1) Pe parcursul fabricaţiei, aeronava trebuie supusă următoarelor inspecţii şi încercări: a) Inspecţia iniţială:Înainte de închiderea aripii, AACR efectuează un examen tehnic al structurii aeronavei. Dacă modul de construcţie utilizat nu permite un examen complet al structurii, solicitantul trebuie fie să fi supus subansamblurile verificărilor AACR înainte de montaj, fie să realizeze toate demontările, deschiderile, capacele de vizitare care sunt cerute de AACR, pentru a permite evaluarea calităţii construcţiei.Pentru avioanele din categoria acrobatic, avioanele a căror putere este mai mare de 150 kW şi avioanele cu reacţie, se procedează la un examen al lonjeronului, înainte de integrarea acestuia în aripă şi înainte de închiderea sa, dacă este vorba de un lonjeron tip cheson. b) Inspecţia intermediară:Pot fi necesare una sau mai multe inspecţii intermediare înainte de emiterea permisului de zbor naţional pentru încercări în zbor. c) Inspecţia finală:(i) este prezentată aeronava, din punct de vedere al funcţionării, instrumentelor şi accesoriilor, împreună cu fişa sa de cântărire;(îi) în momentul acestei inspecţii, aeronava este echipată cu minimum:- un vitezometru;- un indicator de glisadă;- un altimetru;- pentru aeronavele cu motor, un tahometru şi instrumente ce permit controlul funcţionării motorului;- pentru planoare, un variometru şi o centură de siguranţă compusă cel puţin dintr-o centură şi două chingi de umăr;- pentru aerodine, o centură de siguranţă pentru fiecare scaun;- pentru avioanele din categoria acrobatic, o centură de siguranţă cu 5 chingi;- instrumentele necesare pentru cunoaşterea parametrilor indispensabili efectuării zborului în siguranţă. d) În cazul particular al aerostatelor se va realiza o singură inspecţie tehnică pentru care aerostatul este prezentat echipat cu cel puţin un altimetru. (2) AACR va efectua de asemenea verificarea proiectului unei aeronave construite de amatori pentru care se solicită un permis de zbor naţional, în scopul justificării destinaţiei recreaţionale sau educaţionale a proiectului. (3) Solicitantul trebuie să demonstreze AACR că a efectuat acele inspecţii şi încercări la sol necesare pentru verificare şi, dacă este cazul, să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora. (4) Solicitantul trebuie să asigure condiţiile necesare desfăşurării inspecţiilor şi încercărilor prevăzute la pct. (3).RACR-AZAC. 430 Emiterea permisului de zbor naţional pentru încercări în zbor (1) AACR emite permisul de zbor naţional pentru încercări în zbor dacă: a) au fost prezentate documentele specificate în RACRAZAC. 420 pct. (2); b) inspecţiile s-au desfăşurat într-o manieră corespunzătoare; c) constată că aeronava se conformează proiectului şi este aptă de zbor. (2) Permisul de zbor naţional pentru încercările în zbor poate fi refuzat de AACR pentru orice cauză susceptibilă de a compromite siguranţa ocupanţilor aeronavei şi a persoanelor survolate sau dacă calificările ori experienţa pilotului sau piloţilor ce realizează încercările în zbor nu permit asigurarea siguranţei zborurilor sau finalizarea cu bine a încercărilor în zbor.RACR-AZAC. 435 Încercări în zbor (1) Înainte de primul zbor, solicitantul trebuie să informeze în scris AACR asupra locului în care va avea loc acesta. Aeronava efectuează încercările în zbor în jurul aerodromului ales, fără a se îndepărta mai mult de 40 km de punctul său de plecare. Aceste zboruri nu presupun aterizarea pe un alt aerodrom. Aceste limitări nu se aplică baloanelor. (2) În timpul încercărilor în zbor, survolarea aglomerărilor urbane, în afară de manevrele strict necesare pentru decolare şi aterizare, precum şi participarea la orice spectacol sunt interzise. (3) Solicitantul trebuie să fie în măsură să stabilească performanţele aeronavei sale şi să demonstreze că aceasta a efectuat, fără incidente şi fără nicio intervenţie, în afară de lucrările de întreţinere curente, numărul de ore de zbor şi încercările minimale care urmează. Elementele privind performanţele astfel determinate sunt anexate la documentaţia prevăzută în RACR-AZAC.445. a) Încercări pentru avioane:După punerea sa la punct, la sol şi, eventual, în zbor, avionul efectuează minimum 15 ore de zbor cu cel puţin 50 de aterizări sau aterizări-decolări, din care un zbor continuu corespunzând autonomiei aeronavei cu o rezervă de navigaţie de o jumătate de oră de zbor. În timpul acestor încercări se determină, cu vânt de faţă mai mic de 2 m/s şi avion la masă maximă:(i) distanţa de decolare, definită de distanţa orizontală parcursă din punctul de plecare până la depăşirea unui obstacol de 15 m;(îi) distanţa de aterizare, definită de distanţa orizontală parcursă de la depăşirea unui obstacol de 15 m până la oprire. b) Încercări pentru planoare:După punerea sa la punct, la sol şi, eventual, în zbor, planorul efectuează minimum 5 ore de zbor cu cel puţin 20 de aterizări, cuprinzând un zbor remorcat la o altitudine minimă de 1.000 m, urmat de evoluţii constând dintr-o spirală la dreapta şi o spirală la stânga de 5 tururi fiecare. Cadenţa virajului este de 360° într-un timp maxim de 20 de secunde.Se efectuează cel puţin o lansare la automosor, dacă planorul respectiv este echipat cu un cârlig de remorcaj destinat unei astfel de lansări. c) Încercări pentru elicoptere:După punerea sa la punct la sol, elicopterul efectuează minimum 15 ore de zbor cu cel puţin 50 de aterizări. Ultimele 3 ore de zbor cuprind 10 decolări la masa totală maximă. În timpul acestor încercări, sunt determinate:(i) cu privire la regimurile rotorului:- regimul maximal în zbor fără motor (autorotaţie);- regimul minimal în zbor fără motor;- regimul minimal în zbor cu motor;(îi) viteza ascensională maximă şi viteza indicată asociată;(iii) valoarea medie a vitezei ascensionale, care este calculată în timpul unei urcări cu maneta la maxim la regimul vitezei ascensionale maxime şi cu o durată minimă de două minute după stabilizarea temperaturilor de răcire a motorului;(iv) viteza indicată pentru care viteza de coborâre în autorotaţie este minimă;(v) vitezele indicate maxime limită (VNE) în zbor, cu motor şi fără motor;(vi) autonomia de zbor;(vii) altitudinea de zbor maximă;(viii) altitudinile limită de zbor staţionar în efect de sol şi în afara efectului de sol;(ix) domeniul de siguranţă al înălţimii faţă de sol, în funcţie de viteza indicată. Acest domeniu este stabilit prin măsurarea pierderii de altitudine şi stabileşte altitudinile la care nu trebuie zburat la o viteză indicată dată;(x) limitele de masă şi centraj;(xi) domeniul valorii vântului limită demonstrat. d) Încercări pentru autogire:După punerea sa la punct la sol, autogirul efectuează minimum 15 ore de zbor, cu cel puţin 50 de aterizări. Ultimele 3 ore de zbor cuprind 10 decolări la masa totală maximă.În timpul acestor încercări sunt definite:(i) cu privire la regimurile rotorului:- regimul maxim;- regimul minim în zbor demonstrat;- regimul începutului decolării.(îi) viteza indicată la decolare;(iii) distanţa de rulare la decolare fără vânt;(iv) distanţele de rulare la aterizare fără vânt şi la viteza indicată de apropiere corespunzătoare;(v) viteza de croazieră la 75% din puterea maximă;(vi) viteza ascensională maximă şi viteza indicată asociată;(vii) valoarea medie a vitezei ascensionale care este calculată în timpul unei urcări cu maneta la maxim la regimul vitezei ascensionale maxime şi cu o durată minimă de două minute după stabilizarea temperaturilor de răcire a motorului;(viii) viteza indicată maximă care nu se va depăşi niciodată VNE. La această viteză nu trebuie să existe inversarea efortului în comanda profundorului;(ix) autonomia de zbor;(x) domeniul de siguranţă al înălţimii faţă de sol în funcţie de viteza indicată. Acest domeniu este stabilit în funcţie de pierderea de altitudine, determinând altitudinea de la care nu trebuie coborât pentru o viteză indicată dată;(xi) limitele masei şi centrajului;(xii) valoarea vântului lateral limită demonstrat; e) Încercări pentru aerostate:(i) pentru baloanele cu aer cald, trebuie efectuate:- minimum 5 ore de zbor cu cel puţin 15 aterizări;- un zbor de anduranţă, mai lung de o oră, cu verificarea consumului;- o ascensiune la înălţimea de 1.000 m faţă de sol;- o urcare şi o coborâre la rata maximă definită pentru aerostat (+/- 5 m/s);- verificarea eficienţei supapei;- dacă balonul este echipat, utilizarea sistemului de dezumflare în timpul aterizării;(îi) pentru baloanele cu gaz trebuie efectuat un zbor care presupune:- o ascensiune de două ore la o înălţime mai mare de 500 m, cu verificarea consumului lestului, faţă de condiţiile de zbor;- o urcare cu 4 m/s;- verificarea eficienţei supapei;- utilizarea sistemului de dezumflare rapidă (panou de ruptură, supapă în ţesătură) în timpul aterizării;(iii) pentru dirijabile, solicitantul defineşte un program specific de încercări în zbor pe care îl înaintează AACR. (4) AACR îi poate cere solicitantului definirea unui program de încercări la sol şi în zbor adaptat caracteristicilor particulare ale aeronavei. (5) Dacă aeronava prezintă în timpul încercărilor în zbor o sensibilitate importantă la centraj, vor fi efectuate două zboruri care să fixeze: unul, centrajul de utilizare maxim faţă şi celălalt, centrajul de utilizare maxim spate.RACR-AZAC. 440 Validarea încercărilor (1) AACR poate solicita realizarea oricărei încercări suplimentare, la sol sau în zbor, pe care o consideră necesară. (2) La încheierea încercărilor, solicitantul îi înaintează AACR raportul încercărilor prevăzute în RACR-AZAC. 435, a cărui veridicitate o atestă.RACR-AZAC. 445 Emiterea permisului de zbor naţionalDupă ce solicitantul a satisfăcut toate obligaţiile prevăzute de prezenta reglementare, AACR emite un permis de zbor naţional pentru aeronavă, în baza: (1) dosarului tehnic definit, prevăzut în RACR-AZAC.420; (2) elementelor privind performanţele definite după încercările în zbor, completate cu:- informaţiile necesare desfăşurării zborurilor ce trebuie conţinute în manualul de zbor;- fişa de cântărire şi centraj;- restricţiile de utilizare proprii aeronavei, care constituie documentaţia asociată permisului de zbor naţional.RACR-AZAC. 450 TransferTransferul unui permis de zbor naţional se poate face numai către o persoană capabilă să preia responsabilităţile precizate în RACR-AZAC.460 şi în RACR-AZAC.465, cu condiţia ca aeronava să-şi păstreze înmatricularea naţională, iar vechiul şi noul proprietar să completeze o declaraţie de transfer.RACR-AZAC. 455 Valabilitate (1) Durata valabilităţii permisului de zbor naţional este înscrisă pe acesta şi: a) în cazul în care proprietarul aeronavei este constructorul, este de 3 ani; b) în cazul în care aeronava este întreţinută continuu de un organism agreat de AACR sau de o persoană ori de mai multe persoane autorizate, care justifică mijloacele şi experienţa corespunzătoare, este de 3 ani, la cererea proprietarului; c) în toate celelalte cazuri, este de un an. (2) Pentru reînnoirea permisului de zbor naţional, aeronava este prezentată la AACR, împreună cu documentele sale de zbor. Totuşi, dacă aceasta cunoaşte suficient aeronava şi starea sa de navigabilitate, se poate dispensa de prezentarea aeronavei. În acest caz, singurele documente prezentate pentru reînnoirea permisului de zbor naţional sunt documentele de bord.Aeronava şi documentele ei de bord sunt prezentate în vederea reînnoirii permisului de zbor naţional cu două luni înainte de data sfârşitului valabilităţii permisului de zbor naţional, pentru aeronavele care au făcut obiectul unui transfer al dreptului de proprietate, sau cu 3 luni înainte, pentru toate celelalte reînnoiri. Permisul de zbor naţional este reînnoit pentru o nouă perioadă, începând de la data sfârşitului valabilităţii precedente.Dacă prezentarea se efectuează în afara perioadelor precizate la alineatul precedent, permisul de zbor naţional este reînnoit pentru o perioadă ce începe de la data prezentării.În cazul transferului dreptului de proprietate al unei aeronave, noul proprietar comunică acest lucru AACR. Vânzătorul îi furnizează noului proprietar documentele cerute în RACRAZAC. 420 pct. (2) lit. a) şi în RACR-AZAC.445 pct. (2) şi un program de întreţinere al aeronavei. Valabilitatea permisului de zbor naţional prezentat este atunci determinată conform dispoziţiilor alineatelor precedente. (3) În oricare caz, un permis de zbor naţional rămâne valabil doar atât timp cât aeronava satisface condiţiile pe baza cărora permisul de zbor naţional a fost emis sau reînnoit. AACR poate proceda în orice moment la inspectarea unei aeronave ce posedă un permis de zbor naţional în termen de valabilitate.RACR-AZAC. 460 Asigurarea admisibilităţii la zbor (1) Proprietarul are responsabilitatea de a-şi procura datele de navigabilitate care fac obiectul tipului de aeronavă sau al elementului aeronavei care au fost certificate, ce au servit ca referinţă la construirea aeronavei sale şi a echipamentelor instalate. (2) Proprietarul aplică directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia. (3) Orice modificare sau reparaţie susceptibilă de a afecta rezultatele încercărilor care au permis emiterea permisului de zbor naţional, în special în ceea ce priveşte calităţile aerodinamice, centrajul, performanţele şi structura, trebuie efectuată numai cu acordul AACR.În lipsa acordului AACR, permisul de zbor naţional îşi pierde valabilitatea, iar reînnoirea lui face obiectul executării oricărei modificări, transformări sau aduceri în stare de admisibilitate la zbor ce se consideră necesară, aceasta fiind în responsabilitatea proprietarului aeronavei.Ca urmare a unei modificări sau reparaţii, AACR îi poate cere proprietarului aeronavei executarea totală sau parţială a încercărilor stipulate de prezenta reglementare.RACR-AZAC. 465 Condiţii de utilizareProprietarul aeronavei are responsabilităţile următoare: a) de a adapta şi instala echipamentele; b) de a accepta piesele de schimb; c) de a defini programul de întreţinere adaptat aeronavei sale.RACR-AZAC. 470 Limite de utilizare (1) Niciun zbor nu poate fi executat pentru plată sau promisiune de plată. (2) Zborurile de acrobaţie nu sunt autorizate decât cu avioanele din categoria acrobatic şi în funcţie de prevederile ce figurează în documentul asociat permisului de zbor naţional. (3) Pe aeronavă trebuie dispusă o plăcuţă inscripţionată cu textul următor, ce trebuie să fie perfect lizibil pentru pilot şi pentru ceilalţi ocupanţi ai aeronavei:"Această aeronavă zboară sub regimul unui permis de zbor naţional. Nu satisface neapărat condiţiile de emitere a unui certificat de navigabilitate. Utilizarea sa în scopul plăţii sau promisiunii de plată este interzisă." (4) AACR poate stabili orice altă limitare cu privire la zonele de survol autorizate, la condiţiile de instruire a echipajelor şi la condiţiile de zbor ale aeronavei, în special pe baza unei directive operaţionale sau de navigabilitate ori indicând acest lucru direct pe permisul de zbor naţional.RACR-AZAC. 475 Păstrarea înregistrărilor (1) AACR trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor naţional: a) documentele transmise de solicitant; b) documentele stabilite în timpul inspecţiilor şi încercărilor, în care sunt menţionate activităţile şi rezultatele finale; c) copii ale permiselor de zbor naţionale. (2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor naţional. (3) Deţinătorul aeronavei trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări: a) înregistrările legate de întreţinere şi operare; b) programul de întreţinere aferent aeronavei; c) originalul manualului de zbor; d) documentele privind încercările şi inspecţiile efectuate; e) lista modificărilor efectuate aeronavei.  +  Capitolul 5 Aeronave ex-militareRACR-AZAC. 500 AplicabilitateAcest capitol stabileşte cerinţele de emitere a permisului de zbor naţional pentru aeronavele ex-militare.RACR-AZAC. 505 EligibilitateOrice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor naţional pentru o aeronavă ex-militară dacă demonstrează că aeronava a fost iniţial utilizată în cadrul forţelor armate şi: a) AACR constată că aeronava a fost demilitarizată; b) AACR constată că tipul de aeronavă prezintă o comportare corespunzătoare în serviciu şi că sunt satisfăcute cerinţele de bază privind continuitatea navigabilităţii aeronavei.RACR-AZAC. 510 Documente de admisibilitate la zborDocumentul de admisibilitate la zbor aferent aeronavei în cauză este permisul de zbor naţional.RACR-AZAC. 515 Cerere (1) Cererea pentru un permis de zbor naţional se depune la sediul AACR. (2) Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) o declaraţie privind istoricul aeronavei în cauză; b) o declaraţie privind comportarea în serviciu şi satisfacerea cerinţelor de bază privind continuitatea navigabilităţii; c) o dovadă privind demilitarizarea aeronavei; d) o copie a programului de întreţinere; e) un raport de cântărire şi centraj; f) o copie a manualului de zbor sau un document echivalent. (3) Formatul cererii este întocmit de AACR şi se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro. (4) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.RACR-AZAC. 520 Emiterea permisului de zbor naţionalAACR emite permisul de zbor naţional dacă: a) au fost prezentate documentele specificate în RACRAZAC. 515 pct. (2); b) constată că aeronava este aptă de zbor.RACR-AZAC. 525 Inspecţii şi încercăriSolicitantul trebuie să demonstreze AACR că a efectuat acele inspecţii şi încercări la sol şi în zbor necesare pentru verificarea conformării cu RACR-AZAC.505 şi, dacă este cazul, să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora.RACR-AZAC. 530 Obligaţiile deţinătorului (1) Un deţinător al unei aeronave ex-militare ce posedă un permis de zbor naţional trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute în RACR-AZAC. 545 şi în RACR-AZAC. 550. (2) Deţinătorul trebuie, de asemenea, să raporteze AACR orice incident sau accident în care a fost implicată aeronava în cauză. (3) Deţinătorul trebuie să aplice directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia.RACR-AZAC. 535 TransferTransferul unui permis de zbor naţional se poate face numai către o persoană capabilă să preia obligaţiile prevăzute în RACR-AZAC.530, cu condiţia ca aeronava să-şi păstreze înmatricularea naţională, iar vechiul şi noul proprietar să completeze o declaraţie de transfer.RACR-AZAC. 540 ValabilitateDacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renunţat voluntar la el, permisul de zbor naţional este valabil pe o durată de 2 ani, cu excepţia permisului de zbor naţional iniţial, acordat pentru o perioadă de maximum un an.RACR-AZAC. 545 Păstrarea înregistrărilor (1) AACR trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor naţional: a) documentele transmise de solicitant; b) documentele stabilite în timpul inspecţiilor şi încercărilor, în care sunt menţionate activităţile şi rezultatele finale; c) copii ale permiselor de zbor naţionale. (2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor naţional. (3) Deţinătorul aeronavei trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări: a) înregistrările legate de întreţinere şi operare; b) programul de întreţinere aferent aeronavei; c) originalul manualului de zbor; d) documentele privind încercările şi inspecţiile efectuate; e) lista modificărilor efectuate aeronavei.RACR-AZAC. 550 ModificăriNiciun deţinător de permis de zbor naţional nu poate modifica aeronava respectivă fără informarea şi acordul AACR.  +  Capitolul 6 Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)RACR-AZAC. 600 AplicabilitateAcest capitol stabileşte cerinţele de emitere a permisului de zbor naţional pentru un vehicul aerian fără pilot la bord (UAV) de categoria A sau B1.RACR-AZAC. 605 EligibilitateOrice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor naţional pentru un UAV, dacă demonstrează faptul că UAV a fost proiectat şi fabricat corespunzător şi că respectă condiţiile impuse în acest capitol, iar AACR constată acest fapt.RACR-AZAC. 610 Documente de admisibilitate la zbor (1) Pentru UAV de categoria A nu este necesar niciun document de admisibilitate la zbor, cu excepţia celor a căror masă maximă la decolare depăşeşte 15 kg şi sunt destinate operaţiunilor de lucru aerian. (2) Pentru UAV de categoria A a căror masă maximă la decolare depăşeşte 15 kg şi sunt destinate operaţiunilor de lucru aerian, precum şi pentru UAV de categoria B1 este necesară emiterea unui permis de zbor naţional de către AACR.RACR-AZAC. 615 Cerere (1) Cererea pentru un permis de zbor naţional se depune la sediul AACR. (2) Cererea trebuie însoţită de un dosar tehnic ce va cuprinde cel puţin următoarele elemente:(i) descrierea UAV: dimensiuni principale, masă, elemente constitutive principale şi materiale utilizate pentru confecţionarea lui;(îi) performanţe prevăzute;(iii) motorizare;(iv) sistem de telecomandă: descriere, alimentare, protecţii, frecvenţe;(v) măsuri de siguranţă faţă de terţi, respectiv limitări de operare, tratarea penelor şi a pierderilor de control, limitarea riscurilor în caz de impact şi altele;(vi) utilizarea preconizată a UAV;(vii) declaraţia de conformitate a constructorului. (3) Dacă UAV prezintă o concepţie sau o tehnică de pilotaj complexă ori posedă caracteristici neuzuale, AACR poate impune condiţii tehnice speciale. (4) Formatul cererii este întocmit de AACR şi se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro. (5) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia. (6) Solicitantul trebuie să ţină cont de faptul că AACR are nevoie de o perioadă de timp rezonabilă atât pentru studierea dosarului tehnic, cât şi pentru efectuarea evaluărilor la sol şi în zbor în scopul emiterii permisului de zbor naţional.RACR-AZAC. 620 Emiterea permisului de zbor naţional (1) AACR emite permisul de zbor naţional unui UAV dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) UAV se conformează cerinţelor stipulate în acest capitol; b) dosarul tehnic ce însoţeşte cererea conţine toate elementele solicitate în RACR-AZAC.615 pct. (2); c) UAV a fost evaluat la sol şi în zbor de către inspectorii AACR, în conformitate cu un program de testare stabilit de AACR, făcând dovada capabilităţilor lui. (2) O plăcuţă metalică uşor vizibilă şi bine prinsă de aparat va indica numărul permisului de zbor naţional emis de AACR.RACR-AZAC. 625 TransferPermisul de zbor naţional se transferă odată cu UAV, cu condiţia ca UAV să păstreze înmatricularea naţională, vechiul şi noul proprietar urmând să completeze o declaraţie de transfer, iar noul proprietar să preia obligaţiile precizate în RACR-AZAC. 640 pct. (2).RACR-AZAC. 630 ValabilitateDacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renunţat voluntar la el, permisul de zbor naţional este valabil pe o perioadă de un an.RACR-AZAC. 635 Reînnoirea permisului de zbor naţional (1) Permisul de zbor naţional se reînnoieşte pentru o durată de un an, la cererea deţinătorului, însoţită de o declaraţie în care se informează AACR asupra modificărilor aduse UAV faţă de dosarul tehnic pe baza căruia a fost emis permisul. (2) Reînnoirea permisului de zbor naţional poate fi făcută de maximum 4 ori, prin înscrierea în acesta a noii perioade de valabilitate, după care se efectuează procedura de emitere a unui nou permis de zbor naţional.RACR-AZAC. 640 Păstrarea înregistrărilor (1) AACR trebuie să ţină înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare, revocare sau reînnoire a fiecărui permis de zbor naţional, înregistrări care trebuie să conţină cel puţin documentele transmise de solicitant. (2) Deţinătorul UAV trebuie să ţină cel puţin următoarele înregistrări: a) înregistrările legate de întreţinere şi de operare; b) lista modificărilor efectuate UAV; c) o copie a dosarului tehnic transmis AACR.  +  Capitolul 7 Cerinţe suplimentare de întreţinere pentru menţinerea continuităţii navigabilităţiiRACR-AZAC. 700 Aplicabilitate (1) Prevederile prezentului capitol se aplică aeronavelor care intră sub incidenţa cap. 2, 3 şi 5 şi reprezintă cerinţe suplimentare de întreţinere pentru menţinerea continuităţii navigabilităţii aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mare de 2.700 kg. (2) În mod excepţional, cerinţele din acest capitol pot fi aplicate şi în cazul altor aeronave pentru care nu sunt aplicabile prevederile regulamentelor europene (CE) nr. 1.702/2003 şi nr. 2.042/2003 , după caz.RACR-AZAC. 705 Generalităţi (1) Pentru menţinerea continuităţii navigabilităţii aeronavelor prevăzute în RACR-AZAC.700 este necesar ca întreţinerea acestora să se facă în organizaţii autorizate de AACR. (2) O organizaţie poate fi autorizată să emită documente şi să certifice că o aeronavă sau o componentă de aeronavă, inclusiv motor ori elice, a fost întreţinută în conformitate cu specificaţiile tehnice aprobate şi este aptă pentru punerea în serviciu, dacă respectiva organizaţie îndeplineşte condiţiile de autorizare din prezentul capitol.RACR-AZAC. 710 Cererea de autorizare (1) Cererea de autorizare a organizaţiei de întreţinere se transmite la AACR, completată pe un formular corespunzător. (2) Formularul cererii de autorizare se stabileşte de AACR şi se publică de aceasta pe pagina de web proprie, www.caa.ro. (3) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.RACR-AZAC. 715 Cerinţe privind personalulOrganizaţia de întreţinere trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind personalul: a) să aibă desemnat un conducător responsabil care să dispună de autoritatea necesară asigurării că întreaga activitate de întreţinere pentru care se solicită autorizarea poate fi executată conform cerinţelor prezentului capitol; b) să aibă nominalizată/nominalizat o persoană/un grup de persoane responsabile pentru asigurarea calităţii, asigurarea întreţinerii de linie, întreţinerii de bază şi întreţinerii componentelor în ateliere aferente. Aceste persoane trebuie să fie subordonate nemijlocit conducătorului responsabil al organizaţiei; c) să aibă angajat permanent suficient personal tehnic pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor de întreţinere autorizate. Folosirea de personal tehnic închiriat se permite numai pe perioade limitate, cu respectarea condiţiilor legale de angajare temporară; d) să aibă suficient personal propriu care să asigure certificarea lucrărilor de întreţinere pentru care organizaţia este autorizată; e) persoanele specificate la pct. (1) lit. b) şi d) trebuie acceptate de AACR pe baza prezentării dovezilor referitoare la pregătirea profesională şi experienţa corespunzătoare domeniului de activitate solicitat de organizaţie pentru autorizare; f) să aibă un sistem de înregistrare şi păstrare a evidenţei calificării personalului. Acesta trebuie declarat în Manualul organizaţiei de întreţinere.RACR-AZAC. 720 Manualul organizaţiei de întreţinereOrganizaţia solicitantă trebuie să înainteze la AACR, în vederea aprobării, Manualul organizaţiei de întreţinere, care trebuie să conţină cel puţin următoarele: a) domeniul de activitate propus spre autorizare; b) atribuţiile personalului menţionat în RACR-AZAC. 700 pct. (1) lit. b), inclusiv lista membrilor personalului de certificare. Pentru fiecare dintre aceştia se va clarifica cui îi este delegată autoritatea în cazul absenţei din cadrul organizaţiei şi se vor preciza persoanele împuternicite să colaboreze direct, în numele organizaţiei, cu reprezentanţii AACR; c) legăturile ierarhizate pe compartimente şi pe responsabilităţi, respectiv organigrama organizaţiei împreună cu organigrama managerială; d) capabilităţile de întreţinere, inclusiv informaţii privind echipamentele şi facilităţile aferente, care să cuprindă enumerare, descriere generală şi amplasare; e) procedurile sistemului de întreţinere adoptate în vederea organizării, coordonării şi controlului corespunzător al activităţilor de întreţinere, precum şi procedurile sistemului de asigurare a calităţii prin care se gestionează asigurarea calităţii lucrărilor în cadrul organizaţiei sau prin contractare la terţi; f) sistemul de raportare către AACR a defectelor sau a altor situaţii care afectează navigabilitatea unei aeronave ori a unui component de aeronavă, identificate în procesul de întreţinere; g) procedura de amendare a Manualului organizaţiei de întreţinere; h) orice alte informaţii suplimentare pe care organizaţia le consideră absolut necesare pentru îndeplinirea cerinţelor prezentului capitol şi pentru susţinerea autorizării solicitate.RACR-AZAC. 725 Managementul organizaţiei de întreţinere (1) Organizaţia trebuie să dispună de resursele şi de mijloacele corespunzătoare pentru asigurarea şi controlul respectării cerinţelor de autorizare. (2) Organizaţia solicitantă trebuie să aibă capabilitatea de a funcţiona astfel încât să asigure o coordonare eficientă pentru identificarea şi rezolvarea problemelor tehnice şi de navigabilitate care apar în procesul de întreţinere, atât în cadrul compartimentelor, cât şi în relaţiile dintre acestea. (3) Organizaţia trebuie să convingă AACR că prin modul de conducere se acordă atenţie deosebită tuturor aspectelor legate de siguranţă zborurilor şi cerinţele de navigabilitate. (4) Organizaţia solicitantă trebuie să aibă un sistem care să asigure calitatea lucrărilor de întreţinere şi activităţilor conexe care intră sub incidenţa autorizării. (5) Se recomandă ca organizaţia să consulte AACR de fiecare dată când întâmpină dificultăţi cu privire la interpretarea reglementărilor în vigoare şi a procedurilor asociate, precum şi în orice alte probleme de navigabilitate care pot afecta siguranţa zborurilor.RACR-AZAC. 730 Condiţii de lucru (1) Pentru îndeplinirea efectivă a sarcinilor de întreţinere, întregului personal i se vor asigura condiţii corespunzătoare în ceea ce priveşte spaţiile de lucru, de odihnă şi social-sanitare, în conexiune cu amenajări, echipament de protecţie, condiţii generale de mediu, scule şi dispozitive adecvate. (2) Condiţiile specifice de mediu şi protecţie a muncii în spaţiile de lucru - birouri, laboratoare, ateliere, hangare şi altele - trebuie să fie asigurate şi menţinute la un standard adecvat, declarat în Manualul organizaţiei de întreţinere, astfel încât să nu fie afectată calitatea lucrărilor de întreţinere pentru care organizaţia este autorizată. Trebuie asigurată separarea necesară protecţiei la contaminare a personalului şi a mediului. (3) Trebuie asigurate spaţii de păstrare şi depozitare separate pentru avionabile, respectiv piesele de schimb, sculele, echipamentele şi materialele utilizate în procesul de întreţinere, astfel încât să nu se folosească spaţiile de lucru în acest scop. Atât spaţiile respective, cât şi avionabilele trebuie să fie identificate în mod corespunzător, în conformitate cu o procedură declarată în Manualul organizaţiei de întreţinere. (4) Neavionabilele, respectiv piesele, sculele, echipamentele şi materialele devenite inapte pentru a fi utilizate la lucrări de întreţinere, trebuie să fie clar identificate şi separate de celelalte, în spaţii de carantină. Etichetarea şi localizarea spaţiilor de carantină, a sculelor, materialelor, pieselor şi echipamentelor neavionabile respective trebuie realizate în mod corespunzător, în conformitate cu o procedură declarată în Manualul organizaţiei de întreţinere. (5) În toate spaţiile de depozitare trebuie asigurate condiţiile pentru păstrarea, înregistrarea şi manipularea corespunzătoare a pieselor, componentelor şi materialelor utilizate în procesul de întreţinere. Condiţiile de păstrare trebuie să respecte instrucţiunile producătorilor, iar accesul în spaţiile de păstrare şi depozitare trebuie restricţionat la personalul autorizat. (6) Etalonarea şi verificarea metrologică a sculelor, echipamentelor pentru probe şi aparatelor de măsură şi control trebuie să fie efectuate periodic, conform instrucţiunilor producătorilor şi standardelor metrologice, pentru a se menţine precizia cerută. Organizaţia trebuie să înregistreze şi să păstreze evidenţa acestor verificări.RACR-AZAC. 735 Personal de certificare (1) Personalul de certificare primeşte pentru utilizare şi identificare individuală ştampile, poansoane sau sigilii, după caz. Tipul şi forma acestora trebuie menţionate în Manualul organizaţiei de întreţinere. Aceste mărci trebuie să fie cât mai unitare şi să permită identificarea cu uşurinţă atât a organizaţiei, cât şi a personalului în cauză. (2) Personalul de certificare trebuie să deţină o licenţă corespunzătoare emisă de AACR, în termen de valabilitate, şi o autorizare internă corespunzătoare din partea organizaţiei, prin care să i se stabilească foarte clar limitările. Documentul de autorizare internă trebuie să fie prezentat în Manualul organizaţiei de întreţinere.RACR-AZAC. 740 Date de întreţinere (1) Organizaţia solicitantă trebuie să deţină şi să pună la dispoziţia personalului său un număr suficient de exemplare privind datele de întreţinere, cum ar fi, dar fără a se limita la: programe de întreţinere, manuale tehnice emise de fabricanţi, specificaţii tehnice, standarde, norme, practici de întreţinere, tehnologii, instrucţiuni, buletine/scrisori de serviciu şi altele, care sunt în vigoare pentru efectuarea întreţinerii, inclusiv pentru efectuarea modificărilor sau reparaţiilor, corespunzătoare domeniului de activitate pentru care se solicită autorizarea. (2) Organizaţia solicitantă trebuie să demonstreze că deţine şi utilizează datele de întreţinere aprobate/acceptate de AACR şi directivele/circularele de navigabilitate aplicabile. (3) Trebuie asigurat un sistem care să asigure în permanenţă că datele de întreţinere sunt amendate şi în bună stare. Acesta trebuie prezentat în Manualul organizaţiei de întreţinere. (4) În cazul în care datele de întreţinere sunt furnizate de beneficiarul lucrărilor, organizaţia nu mai trebuie să deţină propria documentaţie, dar este obligată să verifice dacă datele furnizate de acesta corespund principiilor/cerinţelor prevăzute la pct. (1) şi (2).RACR-AZAC. 745 Comanda de lucru (1) Lucrările de întreţinere trebuie executate pe bază de contract şi/sau comandă scrisă. (2) Organizaţia solicitantă trebuie să aibă un sistem clar şi simplu de evidenţă a contractelor/comenzilor de lucru primite. Acesta trebuie prezentat în Manualul organizaţiei de întreţinere. (3) Evidenţele menţionate la pct. (2) se păstrează de către organizaţie cel puţin 24 de luni de la data încheierii lucrării.RACR-AZAC. 750 Contractarea lucrărilor (1) În cazul în care nu are autorizarea corespunzătoare pentru toate lucrările solicitate sau nu dispune de resursele necesare, organizaţia poate contracta lucrările respective către o altă organizaţie autorizată corespunzător pentru întreţinere. (2) În mod excepţional şi numai în cazuri temeinic justificate, organizaţia poate contracta, pe bază de comandă scrisă/ordin de lucru, lucrări minore de întreţinere către organizaţii neautorizate de AACR, cu condiţia ca organizaţia neautorizată să-şi desfăşoare activitatea sub sistemul de asigurare a calităţii al organizaţiei contractante. Aceasta trebuie să exercite direct supravegherea de asigurare a calităţii acestor lucrări în vederea asigurării standardelor de calitate pentru lucrările contractate. (3) Transmiterea unor comenzi de lucru organizaţiilor neautorizate este permisă numai cu avizul prealabil al AACR şi numai dacă organizaţia autorizată beneficiară demonstrează capabilitatea de a verifica efectiv şi de a se convinge asupra conformării organizaţiei neautorizate cu standardele de calitate pe care aceasta trebuie să le impună. (4) Organizaţia autorizată trebuie să asigure dreptul de acces al inspectorilor AACR în organizaţia neautorizată, atunci când apare această necesitate. (5) Documentele privind finalizarea lucrării sau documentul de punere în serviciu, după caz, trebuie semnate de personalul de certificare al organizaţiei autorizate beneficiare, care îşi menţine în continuare responsabilitatea asupra calităţii lucrării efectuate de organizaţia neautorizată. (6) Pentru toate lucrările de întreţinere efectuate de către organizaţie, i se transmite beneficiarului un certificat de punere în serviciu, conform specimenului aprobat în Manualul organizaţiei de întreţinere.RACR-AZAC. 755 Înregistrări de întreţinere (1) Înregistrările de întreţinere, respectiv dosarele, registrele şi alte evidenţe tehnice, se păstrează şi se organizează astfel încât să se stabilească o corelare directă între toate lucrările executate aeronavei/componentei de aeronavă căreia i s-au executat lucrări de întreţinere în cadrul organizaţiei şi documentele asociate acesteia. (2) Înregistrările de întreţinere vor conţine cel puţin următoarele documente: a) comanda de lucru; b) copii/extrase din documentaţia de evidenţă aferentă aeronavei sau componentei de aeronavă supuse întreţinerii; c) datele de întreţinere aplicabile; d) documente din care să rezulte identificarea aeronavei sau a componentei de aeronavă aflate în întreţinere, cum ar fi: tip, serie, număr de fabricaţie şi altele; e) evidenţele de întreţinere, respectiv fişe, registre, cu înscrieri pentru fiecare produs, individualizat prin tip, număr de serie, număr de fabricaţie şi altele; f) documentele de punere în serviciu; g) acolo unde este cazul, documente de calitate aferente; h) evidenţele aplicării directivelor de navigabilitate şi a buletinelor de serviciu, după caz.RACR-AZAC. 760 Emiterea autorizării (1) După constatarea îndeplinirii cerinţelor prezentului capitol, AACR emite pentru organizaţia de întreţinere solicitantă certificatul de autorizare. (2) Forma certificatului de autorizare se stabileşte de AACR.RACR-AZAC. 765 Cerinţe pentru menţinerea autorizării (1) În vederea menţinerii autorizării acordate de AACR, organizaţia de întreţinere trebuie să menţină standardele de întreţinere şi de asigurare a calităţii lucrărilor executate la nivelul condiţiilor iniţiale de autorizare. (2) Verificarea modului de menţinere a standardelor susmenţionate se face de către inspectorii AACR. Aceştia trebuie să aibă acces liber în organizaţie oricând, în scopul evaluării modului de respectare a condiţiilor de autorizare, atât din punct de vedere tehnic, cât şi al asigurării calităţii. (3) Inspectorii AACR pot solicita participarea la orice lucrare de întreţinere asociată repunerii în serviciu a aeronavei sau a componentei de aeronavă.RACR-AZAC. 770 Modificarea domeniului de autorizare (1) Propunerea de modificare a domeniului de autorizare, a persoanelor precizate în RACR-AZAC.715 pct. (1) lit. b) şi e) sau a structurii, amplasamentelor şi facilităţilor organizaţiei trebuie să îi fie comunicată în scris AACR de către organizaţia autorizată, sub formă de amendament la Manualul organizaţiei de întreţinere, în vederea aprobării. După caz, AACR poate să solicite şi ale informaţii suplimentare, pentru a se convinge că modificările solicitate respectă condiţiile de autorizare. (2) Cererea de modificare a domeniului de activitate al organizaţiei de întreţinere trebuie însoţită de documentaţie justificativă. După caz, AACR poate să solicite şi alte informaţii suplimentare, pentru a fi susţinută modificarea solicitată. (3) Forma cererii prevăzute la pct. (2) se stabileşte de AACR. (4) După aprobarea de către AACR a modificărilor propuse, se amendează în mod corespunzător Manualul organizaţiei de întreţinere.RACR-AZAC. 775 Neconformităţi (1) Neconformităţile constatate în urma inspecţiilor AACR se clasifică astfel: a) de nivel 1 - abateri semnificative de la cerinţele de autorizare, prin care se încalcă standardele tehnice şi de navigabilitate şi care afectează direct siguranţa zborurilor; b) de nivel 2 - abateri de la cerinţele de autorizare, care pot determina încălcarea standardelor tehnice şi de navigabilitate şi pot afecta siguranţa zborurilor. (2) Neconformităţile se constată de către inspectorii AACR şi se comunică în scris conducătorului responsabil al organizaţiei. (3) Din momentul în care au fost comunicate organizaţiei neconformităţile de nivel 1, aceasta trebuie să ia toate măsurile pentru corectarea lor în cel mai scurt timp. (4) Pentru neconformităţile de nivel 2, organizaţia trebuie să prezinte AACR spre acceptare un plan de acţiuni corective cuprinzând măsurile preconizate, termenele precise de realizare şi personalul responsabil cu finalizarea acestora. Organizaţia este integral responsabilă de realizarea planului de măsuri corective. (5) Constatarea îndeplinirii măsurilor corective se face de către inspectorii AACR.RACR-AZAC. 780 Valabilitatea autorizaţiei (1) Autorizaţia se emite de AACR, având valabilitate iniţială de un an. (2) Dacă autorizaţia nu a fost anterior suspendată, predată voluntar sau revocată, valabilitatea acesteia poate fi menţinută pentru perioade consecutive de maximum 2 ani, în condiţiile în care organizaţia de întreţinere, ca urmare a rezultatelor auditurilor anuale planificate şi realizate de AACR, demonstrează menţinerea condiţiilor de autorizare. (3) AACR poate să nu acorde, să restrângă, să suspende sau să revoce autorizarea, dacă constată că nu se menţin condiţiile în care aceasta a fost acordată sau nu au fost corectate neconformităţile, conform RACR-AZAC.775 pct. (3) şi (4). (4) În cazul retragerii autorizării, organizaţia de întreţinere este obligată să predea AACR certificatul de autorizare în termen de cel mult 10 zile.  +  Capitolul 8 ContestaţiiRACR-AZAC. 800 Contestarea deciziilorÎn cazul neacordării sau revocării de către AACR a permiselor de zbor naţionale sau a certificatelor de autorizare, solicitantul poate contesta argumentat acea decizie, potrivit legii.___________