HOTĂRÂRE nr. 984 din 22 august 2007pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (3) din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 200/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 30 martie 2000.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Directorul generalal Oficiului de Statpentru Invenţii şi Mărci,Gabor VargaMinistrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ,turism şi profesii liberale,Ovidiu Ioan Silaghip. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statBucureşti, 22 august 2007.Nr. 984.  +  Anexa REGULAMENTpentru aplicarea Legii nr. 255/1998privind protecţia noilor soiuri de plante  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul protecţieiÎn aplicarea art. 1 alin. (1) din Lege protecţia prin brevete se acordă pentru soiuri din toate genurile şi speciile de plante cunoscute, clasificate botanic. Brevetele pentru soiuri se acordă şi pentru soiuri obţinute prin încrucişarea între genuri şi/sau specii de plante, care îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate soiuri în sensul definiţiei din Convenţia UPOV.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului articol se înţelege prin: a) Lege - Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată; b) Regulament - Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998, republicată; c) Oficiu - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; d) MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; e) autoritatea naţională competentă - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS); f) RNCBS - Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri, în care se înscriu cererile de brevete pentru soiuri; g) RNBS - Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri, în care se înscriu brevetele pentru soiuri acordate; h) BOPI SPNSP - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Protecţia Noilor Soiuri de Plante; i) reprezentant autorizat - consilier în proprietate atestat de Oficiu şi împuternicit de solicitant sau titular să îl reprezinte în procedurile în faţa Oficiului, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată; j) soi candidat - soiul pentru care s-a depus la Oficiu o cerere de brevet pentru soi; k) soi esenţial derivat - soiul derivat dintr-un alt soi iniţial, care reţine expresia caracterelor esenţiale, rezultate dintr-un genotip al soiului iniţial sau dintr-o combinaţie de genotipuri; soiul esenţial derivat trebuie să se distingă clar de soiul iniţial printr-unul sau mai multe caractere ce pot fi precis descrise; l) soi modificat genetic - orice soi obţinut prin folosirea tehnicilor de inginerie genetică; m) soi martor - soiul declarat de solicitant în cerere ca fiind cel mai apropiat de soiul candidat; n) UPOV - Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante.  +  Articolul 3Reprezentarea (1) Solicitantul sau titularul unui brevet pentru soi poate fi reprezentat în procedurile în faţa Oficiului printr-un reprezentant autorizat definit la art. 2 lit. i). (2) Desemnarea reprezentantului autorizat se face printr-o comunicare scrisă, transmisă la Oficiu, denumită în continuare procură, în care sunt înscrise numele, prenumele şi semnătura solicitantului sau ale titularului, după caz. (3) Procura se va referi la o singură cerere de brevet pentru soi sau la un brevet pentru soi. (4) Orice act solicitat prin reprezentant autorizat cu privire la retragerea cererii de brevet pentru soi, renunţarea la brevetul pentru soi, precum şi orice cerere vizând transferul de drepturi cu privire la un soi se va face numai pe baza unei procuri speciale care trebuie să menţioneze expres actul retragerii, renunţării sau transmiterii. (5) În cazul în care depunerea la Oficiu a cererii de brevet pentru soi se face prin reprezentant autorizat, acesta poate semna cererea de brevet pentru soi pe baza procurii date de solicitant. Dacă în termen de 3 luni de la depunerea cererii procura nu este prezentată la Oficiu, cererea se respinge în condiţiile art. 16 alin. (5) din Lege. (6) Solicitantul sau titularul nu poate avea decât un singur reprezentant autorizat; în caz că sunt înscrişi în cerere sau într-un alt act, separat, mai mulţi reprezentanţi, nu va fi luat în considerare decât primul înscris.  +  Secţiunea a II-a Brevetabilitatea soiurilor de plante  +  Articolul 4Condiţii pentru acordarea protecţieiOficiul acordă un brevet pentru un soi dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 din Lege, respectiv noutate, distinctivitate, uniformitate şi stabilitate în funcţie de grupa de specii din care face parte soiul pentru care se solicită protecţie, şi dacă acesta poartă o denumire conformă cu prevederile art. 15 din Lege.  +  Articolul 5Noutatea (1) În aplicarea art. 6 alin. (1) din Lege, soiul nu îşi pierde noutatea dacă: a) exploatarea comercială a soiului de către ameliorator în România s-a făcut în intervalul de până la un an înainte de transmiterea cererii la Oficiu, prin exploatare comercială înţelegându-se vânzarea materialului de înmulţire sau a producţiei în vederea verificării pieţei; b) exploatarea comercială a soiului sau punerea la dispoziţie a soiului în vederea comercializării în alte state s-a făcut în intervalul de 4 ani înainte de depunerea cererii la Oficiu, iar pentru speciile de pomi fructiferi, arbori, precum şi pentru viţă-de-vie, de 6 ani înainte de depunerea cererii la Oficiu. (2) În aplicarea art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, dacă amelioratorul sau succesorul său în drepturi încheie un contract cu un terţ pentru a înmulţi soiul, materialul de înmulţire produs este returnat la cel care a încheiat contractul. (3) În aplicarea art. 6 alin. (2) lit. c) din Lege, dacă amelioratorul transmite material de înmulţire în vederea evaluării soiului pentru stabilirea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii prin cultivare în câmp, solarii sau sere şi/sau pentru efectuarea unor analize de laborator, soiul nu îşi pierde noutatea. (4) În aplicarea art. 6 alin. (2) lit. d) din Lege, dacă soiul se înregistrează în catalogul oficial al soiurilor admise pentru comercializare sau este descris şi înregistrat într-o colecţie pentru conservarea diversităţii biologice şi nu se foloseşte pentru înmulţiri repetate, soiul nu îşi pierde noutatea.  +  Articolul 6Distinctivitatea (1) Distinctivitatea se stabileşte, conform art. 7 din Lege, comparativ cu un soi martor şi faţă de orice alt soi notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet pentru soi sau la data de prioritate revendicată, dacă soiul candidat se deosebeşte clar printr-unul sau mai multe caractere relevante. (2) Caracterele morfologice, fiziologice şi/sau biochimice luate în considerare la examinarea soiului pentru stabilirea distinctivităţii sunt caracterele considerate relevante şi independente de condiţiile de mediu şi uşor de recunoscut şi de descris. (3) Depunerea cererii de protecţie pentru un nou soi sau înregistrarea unui soi într-un catalog de soiuri admise pentru comercializare face ca soiul să fie considerat notoriu, cu condiţia ca cererea să conducă la acordarea şi recunoaşterea dreptului amelioratorului şi ca soiul să existe sub formă de material biologic. (4) În aprecierea notorietăţii unui soi pe teritoriul României pot fi prezentate documente din care să rezulte exploatarea soiului, înregistrarea într-un catalog oficial de soiuri sau ţinut de o asociaţie profesională înregistrată, includerea într-o colecţie de referinţă recunoscută internaţional ori într-un stat membru UPOV. (5) La stabilirea distinctivităţii unui soi pot fi luate în considerare şi caracterele care afectează valoarea agronomică a soiului; acestea se folosesc numai pentru unele specii agricole şi, în măsura în care caracterele respective sunt agrobotanice, pot fi descrise precis şi nu sunt supuse fluctuaţiilor de mediu.  +  Articolul 7Uniformitatea (1) Uniformitatea se determină ţinând seama de grupa de specii căreia îi aparţine şi de variaţiile interspecifice cunoscute ce se produc în timpul înmulţirii sexuate sau vegetative, în funcţie de caracterele relevante folosite pentru stabilirea distinctivităţii şi pentru descrierea soiului. (2) Pentru soiurile care se înmulţesc pe cale vegetativă şi pentru soiurile care sunt obţinute din plante autopolenizatoare gradul de uniformitate se stabileşte în funcţie de specie. (3) Pentru soiurile care aparţin speciilor cu polenizare încrucişată şi mare heterogenitate gradul de uniformitate este măsurat în raport cu cel găsit la soiurile de comparaţie.  +  Articolul 8StabilitateaStabilitatea unui soi în sensul art. 9 din Lege se determină după reproduceri repetate şi în conformitate cu specificitatea fiecărui ciclu de reproducere a soiului, dacă acesta rămâne neschimbat în caracterele relevante folosite pentru examinarea distinctivităţii şi pentru descrierea soiului.  +  Secţiunea a III-a Dreptul la protecţie  +  Articolul 9Dreptul la brevetul pentru soi (1) Dreptul la brevetul pentru soi aparţine amelioratorului. (2) În situaţia în care două sau mai multe persoane au creat, descoperit şi dezvoltat noul soi împreună, dreptul la brevet pentru soi aparţine în comun acestora. (3) În situaţia în care două persoane au creat, descoperit şi dezvoltat în mod independent acelaşi soi, persoana îndreptăţită la acordarea brevetului pentru soi este cea care a depus prima cerere de brevet pentru soi. (4) În situaţia în care cererile pentru acelaşi soi au fost depuse la Oficiu de 2 solicitanţi în aceeaşi zi, dreptul la acordarea brevetului aparţine ambilor solicitanţi şi soiul se va exploata în mod egal.  +  Secţiunea a IV-a Procedura de examinare a cererii de brevet pentru soi  +  Articolul 10Depunerea cererii de brevet pentru soi (1) În înţelesul art. 11 din Lege depunerea cererii de brevet pentru soi la Oficiu se poate face: a) direct şi cu confirmarea de primire de la Registratura generală a Oficiului; b) prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire; c) prin mijloace electronice, cu transmiterea ulterioară a originalului prin poştă. (2) Registratura generală menţionează pe cerere anul, luna şi ziua primirii cererii, în ordine cronologică.  +  Articolul 11Conţinutul cererii de brevet pentru soi (1) Cererea de brevet pentru soi se depune în limba română, în două exemplare, pe formulare-tip şi trebuie să conţină: a) solicitarea expresă de acordare a unui brevet pentru soi completată pe formularul-tip; b) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului sau solicitanţilor; c) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul amelioratorului, dacă acesta nu este şi solicitantul cererii; d) când solicitantul este o persoană fizică sau juridică străină, şi denumirea statului al cărui cetăţean este sau denumirea statului în care acesta îşi are domiciliul sau sediul; e) când solicitantul este reprezentat de un reprezentant autorizat, numele/denumirea şi domiciliul/sediul acestuia; f) denumirea speciei în limba latină şi denumirea comună în limba română a speciei căreia îi aparţine soiul pentru care se solicită protecţie; g) propunerea de denumire a soiului făcută de către solicitant pe un formular-tip, separat; h) în cazul în care se revendică prioritatea unei prime cereri din alt stat, un document de prioritate din care să rezulte data depozitului constituit în acel stat; i) un chestionar tehnic în care sunt descrise principalele caractere ale soiului candidat şi ale soiului martor, pentru comparaţie, după cunoştinţa amelioratorului; j) originea geografică a soiului; k) semnătura solicitantului sau a reprezentantului autorizat; l) menţiunea că soiul nu a fost exploatat sau, dacă a fost exploatat, în ce state şi de la ce dată. (2) Cererea trebuie să fie însoţită de: a) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii; b) procura de reprezentare a solicitantului în limba română sau însoţită de traducerea autentificată în limba română, dacă este cazul; c) numele amelioratorului şi o declaraţie din partea solicitantului, din care să rezulte că după propria sa cunoştinţă nicio altă persoană nu a mai fost implicată în munca de creare, descoperire şi dezvoltare a noului soi; d) actul de cesiune a dreptului la acordarea brevetului pentru soi, dacă solicitantul nu este aceeaşi persoană cu amelioratorul; e) documente care confirmă dreptul de prioritate dintr-un alt stat. (3) Cererea de brevet pentru soi se va referi la un singur soi. (4) Cererea poate fi însoţită de orice alte documente ce dau indicaţii despre o primă cerere de protecţie pentru soiul în cauză, depusă dintr-un alt stat. (5) În cazul revendicării priorităţii pe baza unei prime cereri depuse în alt stat, Oficiul va cere solicitantului ca în termen de 3 luni de la depunerea cererii să transmită o traducere conformă a acestei cereri în limba română.  +  Articolul 12Data de depozit a cererii de brevet pentru soi (1) Data de depozit a unei cereri de brevet pentru soi este data depunerii la Oficiu a cererii de brevet pentru soi conţinând cel puţin elementele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) din Lege, redactate în limba română, însoţită de dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii conform art. 12 alin. (2) lit. a) din Lege. (2) Data de depozit este cea prevăzută la art. 13 alin. (1) din Lege şi pentru solicitanţii persoane fizice sau juridice care au depus cererea într-o limbă străină, cu condiţia ca în termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet pentru soi să transmită la Oficiu traducerea conformă a documentaţiei în limba română. (3) În termen de două luni de la data primirii cererii, Oficiul examinează dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) şi alin. (2) lit. a) din Lege. În caz afirmativ, Oficiul decide atribuirea datei de depozit, înscrierea datelor cererii în RNCBS şi notifică aceasta solicitantului. (4) În cazul în care din cerere lipsesc unele dintre elementele prevăzute la alin. (3), Oficiul notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de maximum 3 luni pentru remedierea lipsurilor în vederea acordării datei de depozit. (5) În situaţia în care solicitantul completează cererea în termenul prevăzut la alin. (4), data de depozit va fi data primirii documentaţiei complete la Oficiu. (6) În cazul în care solicitantul nu completează cererea în termenele stabilite, Oficiul va considera că cererea nu a fost depusă şi va înapoia documentaţia solicitantului, cu restituirea taxelor de examinare a cererii, dacă acestea au fost plătite.  +  Articolul 13Dreptul de prioritate (1) În situaţia în care o prioritate a fost revendicată în condiţiile art. 14 alin. (2) din Lege, solicitantul va face o menţiune expresă în cererea de brevet pentru soi depusă la Oficiu şi va depune documentele de identificare ale primului depozit de la administraţia naţională a statului, parte contractantă la Convenţia UPOV, unde a fost constituit sau de la Oficiul Comunitar. (2) În scopul recunoaşterii priorităţii din alt stat, solicitantul trebuie să transmită la Oficiu în termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet pentru soi o traducere conformă în limba română de pe documentele prevăzute la alin. (1), din care să rezulte că soiul este identic, precum şi material de înmulţire, dacă este cazul. (3) În situaţia în care solicitantul nu respectă termenul prevăzut la alin. (2) şi nu achită taxa de revendicare a priorităţii, conform art. 14 alin. (4) şi (5) din Lege, prioritatea nu se recunoaşte. (4) În înţelesul art. 14 alin. (6) din Lege, într-un interval de 12 luni de la data unei prime cereri, depunerea unei cereri ulterioare, publicarea sau folosirea soiului care face obiectul primei cereri nu constituie motiv de respingere a acesteia şi nu dă naştere la drepturi pentru terţi. (5) O cerere de brevet pentru soi la care prioritatea revendicată nu a fost recunoscută va fi considerată ca cerere depusă prima dată la Oficiu.  +  Articolul 14Denumirea soiului (1) Soiul protejat va purta o denumire generică ce permite identificarea acestuia pe piaţă. Denumirea este menţionată în brevetul pentru soi. (2) Denumirea soiului va fi propusă de solicitant şi va fi transmisă la Oficiu odată cu cererea de brevet pentru soi, fiind completată pe un formular-tip pentru denumire. (3) De regulă, denumirea soiului este alcătuită dintr-un cuvânt sau dintr-o combinaţie de cuvinte, cu sau fără semnificaţie, la care se pot adăuga litere sau cifre astfel încât soiul să poată fi diferenţiat de orice alt soi existent, cunoscut, protejat sau înscris într-un catalog pentru soiuri protejate ori de comerţ şi care aparţine unei specii sau subspecii, varietăţi, subvarietăţi de plante, înrudită îndeaproape cu soiul şi de rangul botanic cel mai scăzut, pentru care se solicită protecţie. (4) Denumirea soiului nu trebuie să fie compusă numai din cifre, cu excepţia cazurilor recunoscute ca făcând parte din practica internaţională de desemnare prin coduri pentru denumirea acelei specii, de exemplu, pentru unele specii de cereale. (5) Este interzisă folosirea denumirii soiului protejat pentru desemnarea altui soi înrudit şi care ar putea da naştere la confuzii cu privire la caracterele sale distincte, pe teritoriul României, pe toată perioada de valabilitate a brevetului pentru soi. (6) Interdicţia prevăzută la alin. (5) se menţine şi după expirarea perioadei de valabilitate a brevetului pentru soi, dacă exploatarea soiului continuă sau dacă denumirea cade sub incidenţa art. 7 din Lege. (7) Denumirile unor soiuri care nu s-au comercializat de peste 10 ani şi a căror existenţă nu a fost şi nu este de notorietate se pot refolosi. (8) Orice persoană care oferă spre vânzare, vinde sau comercializează într-un alt mod material de înmulţire aparţinând soiului protejat este obligată să folosească denumirea soiului. (9) În situaţia în care o cerere de brevet pentru acelaşi soi este depusă în România şi în alte state, soiul se înregistrează cu aceeaşi denumire, în afară de cazurile în care: a) denumirile sunt apreciate de Oficiu ca fiind nepotrivite pentru acest soi; b) denumirile au fost folosite anterior de către terţi pentru acel soi sau pentru un alt soi, creând confuzie pe piaţa autohtonă. (10) În situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. a) şi b), Oficiul cere solicitantului să propună o altă denumire pentru soiul candidat. (11) Înregistrarea denumirii unui soi va fi refuzată dacă conţine un element de natură să aducă atingere sau să creeze un risc de confuzie cu o altă denumire comercială a altui soi sau a unei mărci ori a unui alt drept de proprietate industrială sau intelectuală protejat anterior. (12) În situaţia în care Oficiul consideră că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 15 din Lege, denumirea propusă de solicitant pentru soiul candidat este publicată în BOPI SPNSP până la anularea brevetului. (13) În termen de 3 luni de la data publicării orice persoană poate formula la Oficiu obiecţii în scris şi motivat referitoare la denumirea soiului candidat. (14) Oficiul comunică solicitantului obiecţiile formulate şi îl invită să depună observaţiile sale în termen de 30 de zile de la data primirii notificării. (15) În termenul acordat de Oficiu conform alin. (14), solicitantul poate transmite o nouă propunere de denumire a soiului. (16) Noua propunere de denumire va fi spusă examinării şi va fi publicată în BOPI SPNSP dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. (17) În situaţia în care noua denumire nu este în conformitate cu prevederile art. 15 din Lege, Oficiul va notifica din nou solicitantul, cerându-i să propună o altă denumire. Dacă solicitantul nu răspunde, cererea de brevet pentru soi va fi respinsă. (18) Oficiul radiază denumirea înregistrată: a) în situaţia în care se constată că a fost înregistrată cu nerespectarea a cel puţin uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1)-(11) din Lege; b) la cererea solicitantului care demonstrează că există un interes legitim; c) în situaţia în care există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care interzice folosirea denumirii pentru acel soi şi care a fost comunicată la Oficiu. (19) Oficiul va informa solicitantul asupra motivelor radierii prevăzute la alin. (18) lit. a) sau c) şi îi va cere să propună o nouă denumire în termen de 30 de zile de la data primirii notificării. (20) Denumirea propusă conform alin. (19) va fi din nou supusă procedurii de examinare şi publicare. (21) Orice persoană, înainte de a depune o cerere de brevet pentru soi şi pentru a propune o denumire corectă pentru soiul candidat, poate solicita la Oficiu efectuarea unei cercetări documentare preliminare cu plata taxelor prevăzute de lege.  +  Articolul 15Examinarea formală a cererii de brevet pentru soi (1) Examinarea formală a cererii se face de către Oficiu conform art. 16 din Lege şi constă în analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(4) şi la art. 12 din Lege. (2) Oficiul examinează în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1)-(4) din Lege dacă: a) persoana îndreptăţită la brevetul pentru soi este amelioratorul; b) dreptul la brevetul pentru soi aparţine mai multor amelioratori; c) dreptul la brevet aparţine în comun amelioratorului şi altei persoane, conform unei declaraţii scrise şi semnate de acestea; d) amelioratorul fiind salariat şi creând soiul în timpul serviciului, dreptul la brevet aparţine unităţii al cărei angajat este. (3) În situaţia în care se constată că solicitantul nu este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului şi/sau că stabilirea paternităţii noului soi face obiectul unui litigiu în curs de judecare, Oficiul suspendă procedura de examinare a cererii de brevet pentru soi până când hotărârea judecătorească rămâne definitivă şi irevocabilă. Persoana interesată va comunică la Oficiu această hotărâre. (4) Oficiul examinează în conformitate cu prevederile art. 12 din Lege dacă cererea de brevet pentru soi conţine: a) numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului; b) numele şi prenumele, domiciliul/sediul amelioratorului sau amelioratorilor care au creat, descoperit şi dezvoltat noul soi; c) propunerea de denumire pentru noul soi; d) denumirea în limba latină a genului, familiei, speciei, subspeciei sau varietăţii căreia îi aparţine soiul şi denumirea comună în limba română; e) originea geografică a noului soi; f) chestionarul tehnic în care caracterele soiului sunt prezentate în forma standardizată conform normelor internaţionale pentru descrierea unui nou soi în funcţie de specia de apartenenţă; dacă acesta nu este complet, solicitantului i se acordă două luni pentru completare; g) documentele de prioritate pentru recunoaşterea priorităţii revendicate; h) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii; i) procura de reprezentare semnată de solicitant; j) formularul de cerere completat la rubrica prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a comercializat soiul în conformitate cu prevederile art. 6 din Lege sau că l-a comercializat, în ce state şi de la ce dată; k) actul de cesiune a dreptului la brevetul pentru soi, dacă este cazul; l) alte documente şi informaţii cu privire la provenienţa şi condiţiile de cultură pentru soiul candidat. (5) În situaţia în care după examinarea cererii se constată că sunt îndeplinite prevederile art. 12 alin. (1) se acordă o dată de depozit, cererea se înregistrează în RNCBS şi în interval de două luni se notifică solicitantului constituirea depozitului cererii. (6) Cererile se publică în BOPI SPNSP în termen de maximum 3 luni de la data de depozit. (7) Pentru fiecare soi candidat se publică specia şi denumirea propusă sau denumirea provizorie a soiului, data de depozit a cererii, prioritatea revendicată, dacă este cazul, şi datele de identificare ale solicitantului. (8) În situaţia în care cererea este incompletă, incorectă sau conţine neclarităţi, Oficiul notifică solicitantul şi îi acordă un termen de 30 de zile, de la primirea notificării, pentru remedierea deficienţelor. (9) În situaţia în care solicitantul nu răspunde şi nici nu solicită o prelungire a termenului acordat la alin. (8) ori nu completează chestionarul tehnic în termenul de două luni acordat conform alin. (4) lit. f), Oficiul respinge cererea.  +  Articolul 16Examinarea în fond a cererii de brevet pentru soi (1) Cererea care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Lege va fi examinată în fond dacă: a) are ca obiect un soi în înţelesul art. 2 lit. a) din Lege; b) soiul, la prima vedere, se încadrează în taxonul botanic declarat; c) soiul este nou conform prevederilor art. 6 din Lege; d) denumirea propusă de solicitant este corectă şi îndeplineşte prevederile art. 15 din Lege. (2) Oficiul nu va lua o hotărâre de respingere a cererii de brevet pentru soi decât după notificarea către solicitant a motivelor de respingere a cererii, acordându-i un termen de maximum 3 luni pentru răspuns. (3) La cererea expresă a solicitantului termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit de către Oficiu cu încă două luni, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Lege, şi cu plata taxei legale. (4) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat, Oficiul respinge cererea de brevet pentru soi. (5) În situaţia în care cererea îndeplineşte cumulativ prevederile art. 6, 10, 12 şi 16 din Lege, Oficiul hotărăşte începerea examinării tehnice cerând solicitantului să transmită materialul biologic de înmulţire necesar efectuării testelor de creştere la autoritatea naţională competentă.  +  Articolul 17Examinarea tehnică a noului soi (1) ISTIS examinează în conformitate cu art. 18 din Lege dacă: a) soiul candidat aparţine taxonului botanic declarat de solicitant şi identificat în cadrul examinării de fond; b) soiul este distinct, uniform şi stabil conform art. 7-9 din Lege; c) descrierea oficială a soiului este efectuată astfel încât să permită diferenţierea acestuia prin unul sau mai multe caractere de un alt soi notoriu cunoscut. (2) În sensul art. 18 alin. (2) şi (3) din Lege, în situaţia în care solicitantul nu prezintă rezultatele testării soiului efectuate de o autoritate naţională competentă sau de una recunoscută internaţional, se vor organiza teste de creştere autohtone în vederea stabilirii distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii: a) de către ISTIS; b) de către solicitant, la cererea ISTIS sau a Oficiului, pentru speciile rare pentru care nu există o colecţie de referinţă. (3) În vederea desfăşurării corecte a testelor de creştere, amelioratorul va furniza materiale informative cu privire la modul de cultură a soiului candidat. (4) ISTIS va transmite Oficiului şi solicitantului un raport preliminar în termen de 12 luni de la iniţierea experienţelor practice. (5) În sensul art. 18 alin. (3) din Lege, în situaţia în care testările nu au fost efectuate de către ISTIS sau de o autoritate recunoscută internaţional, Oficiul poate hotărî acordarea protecţiei pe baza raportului tehnic efectuat de o altă autoritate competentă, dacă solicitantul cumpără acest raport tehnic plătind taxa legală. (6) În vederea efectuării testelor de creştere solicitantul este obligat să furnizeze fără plată material de înmulţire în cantităţile cerute de către executantul testărilor şi să notifice în scris atât ISTIS, cât şi Oficiului cantitatea şi felul materialului de înmulţire transmis, precum şi data la care a fost livrat. (7) În cazuri excepţionale durata de testare se poate prelungi de către autoritatea competentă sau la cererea solicitantului, cu plata taxei legale. (8) Pe baza experimentărilor practice efectuate în interval de 2 ani, ISTIS efectuează un raport tehnic ce trebuie să conţină caracterele morfologice şi fiziologice relevante care fac soiul distinct, uniform şi stabil faţă de orice alt soi notoriu cunoscut, aparţinând aceluiaşi taxon botanic. (9) Raportul tehnic efectuat de o autoritate internaţională sau de către ameliorator se poate supune analizei formale a autorităţii naţionale competente în vederea validării sau invalidării. (10) În situaţia în care Oficiul constată că testele sunt invalidate de către ISTIS, notifică rezultatul solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni pentru răspuns. La expirarea acestui termen, dacă solicitantul nu răspunde, Oficiul ia hotărârea de respingere a cererii de brevet pentru soi şi o publică în BOPI SPNSP. (11) Pe întreaga perioadă de examinare a soiului Oficiul ISTIS se vor informa reciproc asupra stadiului examinării cererii de brevet pentru soi în vederea acordării brevetului. (12) Solicitantul, respectiv titularul brevetului pentru un soi din speciile de plante agricole, poate cere la ISTIS înregistrarea acestui soi în Catalogul soiurilor comercializate în România conform prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.  +  Articolul 18Testarea noului soi (1) Autoritatea naţională competentă, respectiv ISTIS, în funcţie de specia căreia îi aparţine soiul, organizează şi conduce teste de creştere cu mijloace proprii şi poate să ia în considerare şi/sau să inspecteze culturile şi testele efectuate de ameliorator şi/sau de solicitant şi să aprecieze dacă soiul în cauză îndeplineşte condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate. (2) Testele de creştere sunt organizate de către ISTIS pe baza protocoalelor normelor europene şi a recomandărilor elaborate de UPOV în forma standardizată şi completate cu normele naţionale existente pentru testarea soiurilor, utilizate pentru a fi introduse în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate pentru comercializare în România, sau cu cele considerate specifice condiţiilor pedoclimatice ale ţării, pentru fiecare specie. (3) În cazul efectuării testelor de creştere conform art. 19 alin. (2) din Lege, ISTIS stabileşte cantitatea de material de înmulţire necesară organizării experimentărilor, locul, adresa şi data până la care materialul trebuie transmis de către solicitant. (4) În conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, Oficiul şi ISTIS, pentru desfăşurarea în bune condiţii a examinării tehnice, pot cere solicitantului informaţii, materiale şi documente, acordând un termen pentru transmiterea lor. (5) În situaţia în care solicitantul nu răspunde la cererile prevăzute la alin. (4) în termenul acordat şi nici nu cere o amânare în care să prezinte o motivaţie temeinică, cererea de brevet pentru soi se respinge conform art. 19 alin. (5) din Lege. (6) În perioada de testare solicitantul are dreptul, la cererea sa expresă, să viziteze culturile experimentale efectuate în vederea stabilirii distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii pentru soiul său.  +  Articolul 19Examinarea din oficiuOficiul, prin experţii săi, poate verifica existenţa câmpurilor de cultură şi a experienţelor organizate de autoritatea naţională pentru examinarea tehnică a soiului candidat.  +  Articolul 20Hotărârile Oficiului (1) Pe baza raportului tehnic transmis de ISTIS şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6-9 şi 15 din Lege, Oficiul ia hotărârea de acordare a brevetului pentru soi şi publică menţiunea acordării în BOPI-SPBS. Totodată pune la dispoziţia publicului descrierea oficială a soiului. (2) Odată devenită publică, descrierea oficială poate fi adaptată la cererea titularului sau de către Oficiu pe întreaga perioadă de valabilitate a brevetului fără ca întinderea protecţiei să fie afectată, dacă evoluţia cunoştinţelor agrobiologice şi/sau metodologice de descriere a soiului o cer. Adaptările se fac de către Oficiu împreună cu ISTIS numai după ce s-a cerut acordul titularului şi au avut loc consultări reciproce. Adaptările descrierii oficiale se publică în BOPI SPNSP. (3) În situaţia în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6-9 şi 15 din Lege, aceasta se respinge. (4) Hotărârea de respingere nu se ia înainte ca Oficiul să transmită solicitantului în scris motivele respingerii cererii şi să-i acorde un termen de cel puţin 3 luni pentru a formula un răspuns. Pentru motive întemeiate, solicitantul poate cere o amânare în vederea formulării răspunsului. (5) Hotărârea de respingere poate fi contestată de solicitant la comisia de reexaminare a Oficiului în termen de 3 luni de la comunicare. Contestaţia va fi formulată în scris, motivată şi cu plata taxei prevăzute de Lege. (6) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia de reexaminare în termen de 3 luni de la depunerea contestaţiei conform art. 42 alin. (2) din Lege.  +  Articolul 21Procedura oralăProcedura în faţa comisiei de reexaminare va fi publică, în condiţiile prevăzute de art. 22 din Lege.  +  Articolul 22Protecţia provizorie (1) Solicitantul cererii de brevet pentru soi poate cere oprirea efectuării actelor prevăzute la art. 31 din Lege numai după publicarea cererii de brevet pentru soi. (2) În cazul în care cererea de brevet pentru soi a fost respinsă, solicitantul nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 31 din Lege.  +  Articolul 23Prelungirea termenului-limităÎn aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, prelungirea termenului de examinare se face printr-o cerere motivată transmisă la Oficiu şi care va fi însoţită de plată taxei legale, în funcţie de procedura la care se referă.  +  Articolul 24Retragerea cererii de brevet pentru soi (1) În aplicarea art. 25 din Lege, retragerea cererii se face numai la cererea expresă a solicitantului sau a reprezentantului acestuia, pe baza procurii speciale, conform art. 4 alin. (4). (2) Dacă procedura de examinare tehnică a soiului a început, taxele de examinare nu se restituie solicitantului. (3) Data primirii cererii de retragere la Oficiu este şi data de la care cererea se consideră retrasă.  +  Articolul 25Revocarea brevetului pentru soi (1) În termen de 3 luni de la data publicării menţiunii hotărârii de acordare a brevetului, orice persoană poate formula în scris şi motivat la Oficiu o cerere de revocare a brevetului dacă: a) soiul nu este nou potrivit art. 6 din Lege; b) soiul nu este distinct potrivit art. 7 din Lege; c) soiul nu este uniform potrivit art. 8 din Lege; d) soiul nu este stabil potrivit art. 9 din Lege; e) solicitantul nu este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului pentru soi potrivit art. 10 din Lege; f) denumirea soiului nu este corespunzătoare sau încalcă unele drepturi anterioare potrivit art. 15 din Lege. (2) Persoana care a formulat cererea de revocare poate consulta, la cerere, la Oficiu documentaţia de examinare, rezultatele examinării tehnice şi alte documente depuse de solicitant. (3) Cererea de revocare va fi însoţită de documente justificative şi de dovada de plată a taxei de examinare a cererii de revocare prevăzute de Lege. (4) În termen de maximum 3 luni de la depunere, comisia de reexaminare a Oficiului va analiza cererea de revocare şi va lua o hotărâre. (5) În vederea luării hotărârii, Oficiul poate solicita persoanei care a formulat cererea de revocare documente şi informaţii suplimentare cu privire la soiul în cauză. (6) În cazul în care cererea de revocare se întemeiază pe neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi/sau stabilitate, comisia de reexaminare poate solicita repetarea testelor de către ISTIS sau de către o altă autoritate desemnată de MADR. (7) Comisia de reexaminare poate solicita analizarea soiului candidat de către experţi atestaţi în culturile respective. (8) Solicitantul va fi informat de către Oficiu că a fost formulată o cerere de revocare a brevetului şi i se va acorda un termen pentru transmiterea de observaţii. (9) În cazul repetării testelor de creştere conform alin. (6), solicitantul va putea inspecta loturile de cultură pentru a-şi putea susţine soiul. (10) În termen de 15 zile de la pronunţare, hotărârea comisiei de reexaminare se va comunică atât solicitantului, cât şi persoanei care a cerut revocarea. (11) Hotărârile comisiei de reexaminare se publică în BOPI SPNSP în termenul prevăzut de lege.  +  Articolul 26Eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiului (1) Pe baza hotărârii de acordare a brevetului, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii hotărârii în BOPI SPNSP, directorul general al Oficiului eliberează brevetul pentru soi, la care se anexează descrierea oficială a soiului. (2) Soiul este înscris în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri protejate, acesta fiind deschis terţilor pentru inspectarea publică, cu plata taxei de inspectare.  +  Articolul 27Taxe pentru eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiului (1) Taxele pentru înregistrarea cererii de brevet şi examinarea denumirii soiului se plătesc odată cu depunerea cererii la Oficiu. (2) Taxele pentru revendicarea priorităţii se pot plăti odată cu depunerea cererii sau în maximum 3 luni de la depunerea cererii. (3) Taxele pentru examinarea în fond a cererii de brevet pentru soi se plătesc până la publicarea cererii de brevet pentru soi. (4) În situaţia în care solicitantul omite să plătească taxa de examinare până la data publicării cererii, Oficiul notifică aceasta solicitantului şi se percepe o majorare de 50%, potrivit legii. (5) Taxele pentru examinarea tehnică se plătesc la Oficiu pe grupe de specii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare, după cum urmează:G1 - orz de primăvară, grâu de toamnă, grâu de primăvară, triticale, sfeclă de zahăr, cartof, rapiţă de iarnă, ovăz, secară;G2 - porumb furajer, mazăre (soiuri comestibile), trifoi roşu, raygras peren, ceapă, castraveţi de câmp, varză albă, morcovi, tomate de câmp, măr, prun, vişin, căpşun;G3 - orz de iarnă, fasole de câmp, mazăre (soiuri furajere), lupin galben, trifoi alb, lucernă, hibrizi de lucernă, festuca, sfeclă furajeră, tutun; conopidă, sfeclă de grădină, ţelină, fasole pitică, mazăre de grădină, ciuperci, hamei; păr (soiuri altoite pe portaltoi), prun (soiuri altoite de portaltoi), măr (soiuri altoite pe portaltoi), coacăz negru;G4 - triticale de primăvară, lupin albastru, raygras, usturoi, varză de Bruxelles, tomate de seră; pătrunjel rădăcini, salată de căpăţână, spanac; trandafir (soiuri de seră), gerbera, garoafe, crizanteme; zmeură, coacăz roşu;G5 - speciile neincluse în grupele G1-G4. (6) Pentru testele de creştere efectuate de către o autoritate competentă recunoscută internaţional solicitantul nu mai plăteşte taxele pentru examinarea tehnică a soiului, dar trebuie să cumpere raportul tehnic. (7) Taxa de cumpărare a raportului tehnic de la o altă autoritate competentă a unui stat membru UPOV se achită de către solicitant la autoritatea care a testat soiul şi a elaborat raportul de examinare tehnică. (8) Taxele pentru eliberarea brevetului pentru soi se achită în termen de 3 luni de la data publicării hotărârii de acordare, dacă în acest interval nu se depune o contestaţie la hotărârea de acordare sau o cerere de renunţare la brevetul pentru soi. (9) În cazul unei cereri de anulare a brevetului, taxa de examinare a cererii de anulare se achită odată cu solicitarea anulării brevetului pentru soi potrivit legii. (10) Taxa de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi se plăteşte anual şi devine scadentă în prima zi a fiecărui an de protecţie, ce curge de la data acordării brevetului pentru soi. (11) În cazul în care taxa de menţinere în vigoare nu a fost achitată până la începerea anului următor de protecţie, ea se poate plăti în termen de 6 luni, cu o majorare de 50% din taxa anuală cuvenită.  +  Articolul 28Durata brevetului pentru soiDurata curge de la data acordării brevetului pentru soi până la: a) împlinirea a 30 de ani pentru viţă-de-vie, pomi fructiferi, cartofi şi arbori; b) împlinirea a 25 de ani pentru celelalte specii.  +  Secţiunea a V-a Drepturile titularului  +  Articolul 29Drepturile titularului de brevet pentru soi (1) Fără a aduce atingere art. 32 şi 33 din Lege, titularul acordă autorizaţie pentru activităţile prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a)-g) din Lege în legătură cu constituenţii soiului sau cu materialul recoltat aparţinând soiului protejat. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru materialul recoltat, numai în cazul când a fost obţinut prin utilizarea neautorizată de constituenţi din soiul protejat şi dacă titularul nu şi-a putut exercita în mod rezonabil dreptul privind constituenţii soiului menţionat. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi: a) soiurilor esenţial derivate din soiul pentru care s-a acordat brevetul pentru soi, dacă acest soi nu este el însuşi un soi esenţial derivat; b) soiurilor care nu se disting clar de soiul protejat în înţelesul art. 7 din Lege; c) soiurilor a căror producere necesită folosirea repetată a soiului protejat. (4) Exercitarea drepturilor conferite de protecţia prin brevetul pentru soi nu poate încălca nicio prevedere legală referitoare la moralitate publică, ordine şi siguranţă publică, protecţie a vieţii şi sănătăţii oamenilor, animalelor şi plantelor, protecţia mediului, protecţia proprietăţii industriale sau comerciale ori în vederea salvgardării concurenţei, comerţului şi producţiei agricole.  +  Articolul 30Excepţii de la drepturile titularului de brevet pentru soiÎn înţelesul art. 32 din Lege, autorizaţia titularului nu este necesară când: a) soiul este cultivat de un fermier pentru necesităţile familiale sau de un grădinar amator; b) soiul este folosit în scop experimental, pentru obţinerea de noi soiuri, în activitatea de creare de noi soiuri.  +  Articolul 31Privilegiul fermierului (1) În aplicarea art. 33 din Lege, micii fermieri care cultivă plante din speciile de plante agricole prevăzute în anexa la Lege au dreptul să folosească seminţe şi să cultive soiuri protejate din aceste specii fără a deţine autorizaţie sau o licenţă din partea titularului, cu condiţia plăţii unei remuneraţii minime, echivalente cu plata unei licenţe de cea mai mică valoare. (2) Titularul brevetului pentru soi are dreptul să urmărească şi să fie informat, la cerere, de către fermieri şi/sau procesatorii de seminţe despre cantitatea de sămânţă folosită, pentru a putea stabili remuneraţia pe care trebuie să o primească.  +  Secţiunea a VI-a Încetarea efectelor brevetului pentru soi  +  Articolul 32Anularea brevetului pentru soi (1) Oficiul poate declara brevetul nul în situaţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) dacă se formulează o cerere de anulare. (2) Cererea de anulare a brevetului se depune la Oficiu în scris, motivată şi însoţită de documente de susţinere a anulării, precum şi de dovada de plată a taxei legale. (3) În situaţia în care a avut loc o transmitere de drepturi asupra unui soi, iar brevetul a fost eliberat cu nerespectarea art. 10 alin. (1) din Lege, Oficiul anulează brevetul acordat şi eliberează un alt brevet de soi persoanei căreia i-a fost transmis dreptul la brevet. (4) Comisia de reexaminare a Oficiului nu ia nicio hotărâre înainte de a comunică titularului că a fost depusă o cerere de anulare a brevetului pentru soi şi de a da posibilitatea acestuia să îşi prezinte punctul de vedere în faţa comisiei. (5) Hotărârea de anulare a brevetului pentru soi luată de comisia de reexaminare se publică în BOPI SPNSP. (6) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică în termen de 15 zile de la pronunţare şi este supusă căilor de atac prevăzute la art. 42 alin. (3) din Lege. (7) Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile se comunică de către persoana interesată la Oficiu, care le înregistrează în RNBS şi publică menţiunea acestor hotărâri în BOPI, în termen de o lună de la comunicare. (8) În situaţia în care brevetul pentru soi este declarat nul, anularea produce efecte de la data la care s-a depus la Oficiu cererea de protecţie a soiului.  +  Articolul 33Decăderea din drepturi a titularului de brevet pentru soi (1) Oficiul nu va proceda la decăderea titularului din drepturi decât după notificarea către titular a neîndeplinirii uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) din Lege şi acordarea unui termen de 3 luni pentru răspuns. (2) În situaţia în care titularul nu răspunde în termenul acordat şi nici nu cere o prelungire de termen, Oficiul decade titularul din drepturile conferite de brevetul pentru soi, înscrie decăderea în RNBS şi o publică în BOPI SPNSP, aceasta producând efecte de la data înscrierii. (3) Titularul beneficiază de un termen de 6 luni de la publicarea decăderii din drepturi pentru a cere revalidarea brevetului pentru soi, după achitarea taxei de menţinere în vigoare. (4) Hotărârile comisiei de reexaminare privind revalidarea brevetului pentru soi se comunică titularului în 15 zile de la pronunţare şi pot fi supuse căilor de atac prevăzute la art. 42 din Lege. (5) Efectuarea de către terţi a actelor prevăzute la art. 31 din Lege, respectiv exploatarea soiului în scopuri comerciale în intervalul de timp dintre decăderea titularului din drepturi şi revalidarea brevetului pentru soi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) din Lege, nu constituie o încălcare a drepturilor titularului.  +  Articolul 34Renunţarea la brevetul pentru soi (1) Renunţarea la brevetul pentru soi se face conform art. 37 alin. (1) din Lege printr-o declaraţie scrisă, depusă la Oficiu, semnată de titular şi însoţită de dovada transmiterii prin poştă la ameliorator a intenţiei de renunţare. (2) Oficiul nu va da curs renunţării şi nu o va înscrie înainte de a analiza motivele. (3) În cazul în care titularul nu mai este interesat în exploatarea soiului, are obligaţia de a informa amelioratorul în scopul transmiterii dreptului asupra brevetului pentru soi.  +  Secţiunea a VII-a Exploatarea soiului protejat  +  Articolul 35Menţinerea soiului protejat (1) Titularul este obligat să menţină soiul protejat şi să furnizeze, la cererea Oficiului, ISTIS-ului sau autorităţii desemnate de MADR, într-un interval de timp prestabilit, eşantioane din soiul protejat sau, unde este necesar, componente ale acestuia, pe toată perioada de valabilitate a brevetului pentru soi. (2) Titularul este obligat să transmită la cererea Oficiului informaţii şi documente în vederea verificării existenţei soiului protejat şi a menţinerii condiţiilor de distinctivitate, uniformitate sau stabilitate. (3) În situaţia în care titularul nu dă curs cererilor formulate de Oficiu şi/sau de ISTIS ori de autoritatea desemnată de MADR de furnizare de informaţii şi material de înmulţire conform alin. (1) sau (2) ori nu achită taxele de menţinere în vigoare, titularul este decăzut din drepturile conferite de brevetul pentru soi potrivit prevederilor art. 36 din Lege.  +  Articolul 36Transmiterea drepturilor asupra soiului (1) Cererea de înscriere a transmiterii dreptului conform art. 39 din Lege va fi depusă la Oficiu şi va fi însoţită, după caz, de copia autentificată a următoarelor documente: a) contract de cesiune sau b) contract de licenţă sau c) act de succesiune legală/testamentară şi d) alte documente care să dovedească transmiterea. (2) În cazul soiurilor protejate dependente de alte soiuri protejate, transmiterea drepturilor este posibilă numai în totalitate, cu acordul titularului primului soi protejat.  +  Articolul 37Contractul de licenţă (1) Licenţa poate fi exclusivă când se acordă unei singure persoane sau neexclusivă când se acordă mai multor persoane interesate. (2) Licenţa exclusivă se acordă pentru un interval de timp limitat. (3) Persoana care a încheiat cu titularul un contract de licenţă neexclusivă nu are dreptul să acorde altor persoane un drept de exploatare asupra soiului. (4) La solicitarea titularului şi cu plata unei taxe, Oficiul publică oferta de acordare a licenţelor de exploatare în BOPI SPNSP, indicând soiul protejat şi datele de identificare a titularului pentru a fi contactat de persoanele interesate în obţinerea licenţei.  +  Articolul 38Licenţa obligatorie (1) Cererea de acordare a licenţei obligatorii trebuie să conţină datele de identificare a solicitantului, motivul pentru care se solicită acordarea licenţei obligatorii, documente care să dovedească faptul că are competenţă, condiţii materiale şi facilităţi pentru exploatarea corespunzătoare a soiului protejat pentru care solicită licenţa obligatorie. (2) Licenţa obligatorie conferă licenţiatului un drept neexclusiv de exploatare a soiului protejat. (3) Licenţa obligatorie fiind neexclusivă permite titularului brevetului pentru soi să exploateze în continuare noul soi şi/sau să acorde licenţe de exploatare unor terţi. (4) MADR va acorda licenţe obligatorii de exploatare la cererea unei persoane interesate numai după o analiză temeinică, putând solicita avizul organizaţiilor profesionale specializate, în scopul protejării intereselor titularului. (5) MADR va stabili condiţiile de exploatare a soiului protejat, durata licenţei, precum şi drepturile băneşti cuvenite titularului de brevet pentru soi. (6) Nerespectarea de către beneficiarul licenţei obligatorii a condiţiilor de exploatare poate atrage după sine retragerea licenţei de către MADR. (7) Licenţa obligatorie poate fi retrasă şi la cererea titularului de brevet pentru soi, pentru motive întemeiate. (8) MADR poate prelungi licenţa obligatorie dacă există în continuare un interes public şi se menţine situaţia pentru care aceasta a fost iniţial acordată sau poate anula licenţa obligatorie la expirarea fiecărui an calendaristic la cererea părţii interesate.  +  Secţiunea a VIII-a Apărarea drepturilor privind noile soiuri de plante  +  Articolul 39Căile de atac împotriva hotărârilor Oficiului (1) Contestaţiile la hotărârile Oficiului, cererile de revocare, anulare sau revalidare a brevetului pentru soi trebuie să fie formulate la Oficiu, în scris şi motivat, însoţite de acte doveditoare şi de dovada plăţii taxei legale. (2) Comisia de reexaminare conform art. 42 alin. (2) din Lege va fi formată dintr-un preşedinte şi din 2 sau 4 membri, în funcţie de motivele expuse în cereri, în componenţa sa fiind numiţi atât experţi ai Oficiului, cât şi ai MADR, după caz; un membru al comisiei va fi consilier juridic. (3) Lista membrilor comisiei de reexaminare va fi aprobată de directorul general al Oficiului. (4) Comisia de reexaminare va analiza cererile în interval de maximum 3 luni de la depunerea acestora la Oficiu. (5) Pentru cazuri speciale, justificate, care necesită eventuale repetări ale testelor de creştere în vederea soluţionării lor, termenul de luare a hotărârilor se poate prelungi.  +  Articolul 40Competenţele instanţelor judecătoreştiÎn urma rezolvării litigiilor privind protecţia soiului de către instanţele judecătoreşti, persoanele interesate vor comunică Oficiului în termen de 30 de zile hotărârea definitivă pentru a fi înscrisă, după caz, în RNCBS sau în RNBS şi publicată în BOPI SPNSP.  +  Articolul 41Menţinerea registrelor (1) RNCBS şi RNBS se formează şi se păstrează la Oficiu. (2) RNCBS cuprinde următoarele indicaţii: a) numărul cererilor de brevet pentru soi cu precizarea taxonului botanic, a denumirii provizorii a soiului, a datei de depunere, datele de identificare a solicitantului şi/sau a reprezentantului acestuia; b) propunerea de denumire a soiului; c) modificările în situaţia juridică a cererii; d) măsuri de executare forţată, dacă este cazul. (3) RNBS, conform art. 50 din Lege, mai cuprinde: a) specia şi denumirea soiului; b) descrierea oficială a soiului sau menţionarea documentelor aflate în posesia Oficiului şi care conţin descrierea oficială ca parte integrantă a registrului; c) menţionarea constituenţilor în cazul soiurilor care necesită folosirea repetată a acestora pentru producerea de material; d) data începerii şi a încheierii protecţiei şi cauzele încheierii; e) licenţele de exploatare; f) menţiunea că soiul este iniţial sau esenţial derivat.  +  Articolul 42Dispoziţii tranzitorii (1) Dispoziţiile Legii nr. 255/1998, republicată, se aplică şi pentru cererile de brevete pentru soiuri, nerezolvate, până la data intrării în vigoare a legii. (2) Taxele datorate de solicitant Oficiului pentru examinare şi menţinere în vigoare a brevetului pentru soi se plătesc conform Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Acelaşi regim se aplică şi pentru menţinerea brevetelor pentru soiuri acordate din 1990 şi până în prezent.--------