ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007    Având în vedere:- necesitatea respectării Programului de guvernare 2005-2008, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului, ce stabileşte ca obiective prioritare "Reforma serviciilor publice, continuarea procesului de descentralizare, precum şi îndeplinirea cu succes a programelor economice şi sociale", în acest sens urmărindu-se dezvoltarea capacităţilor tehnice şi organizaţionale ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv în ceea ce priveşte strategia în domeniul transporturilor navale;- necesitatea modificării şi completării legislaţiei româneşti din domeniul transportului naval, astfel încât să se asigure compatibilizarea deplină a legislaţiei specifice domeniului transportului naval, în ceea ce priveşte concesiunile, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, pentru respectarea principiului unicităţii actelor normative;- compatibilizarea legislaţiei naţionale cu Regulamentul (CEE) nr. 3.577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulaţii a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim), Regulamentul nr. 1.356/1996/CE privind normele aplicabile transportului de mărfuri sau de pasageri pe căile navigabile interioare, între statele membre în vederea instituirii libertăţii de a furniza servicii de transport, precum şi Regulamentul (CEE) nr. 1.101/89 din 27 aprilie 1989 privind dezvoltările structurale în transportul pe căile navigabile interioare;- necesitatea asigurării unei legislaţii clare, unitare şi compatibile pentru implementarea programelor operaţionale sectoriale şi a programelor de finanţare ale Uniunii Europene, aferente infrastructurii portuare (programe aflate în acest moment în curs de aprobare),în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 3 februarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport naval, modul de organizare şi funcţionare a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, precum şi modul de autorizare şi de desfăşurare a activităţilor de transport naval."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în porturi şi pe căi navigabile interioare, tuturor navelor şi tuturor activităţilor de transport naval care se desfăşoară în aceste zone."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică în porturile militare şi în zonele în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare, de securitate naţională şi de ordine publică."5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ministerul Transporturilor, denumit în continuare minister, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale care elaborează şi coordonează politica şi programele de dezvoltare a sistemului de transport naval şi, ca autoritate de reglementare, elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice privind siguranţa navigaţiei, administrarea, utilizarea şi concesionarea infrastructurii de transport naval, desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturile şi apele naţionale navigabile ale României şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Ministerul îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) direct, prin Direcţia generală transport naval, denumită în continuare direcţie, sau, prin delegare de competenţă, după caz, prin instituţiile publice, regiile autonome şi companiile naţionale sau societăţile comerciale aflate în subordinea ori sub autoritatea sa. (3) Direcţia coordonează instituţiile publice, regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile comerciale din domeniul transportului naval prevăzute la alin. (2) şi controlează administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Asigurarea funcţionalităţii porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi asigurarea desfăşurării activităţilor auxiliare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) pct. 1 se fac de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare, denumite în continuare administraţii. (2) Administraţiile îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare şi/sau de căi navigabile interioare."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Infrastructura de transport naval este constituită din apele naţionale navigabile ale României, zonele maritime sau căile navigabile interioare, terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, pereele şi alte construcţii hidrotehnice destinate acostării navelor, construcţiile hidrotehnice aferente porturilor, căilor şi canalelor navigabile, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, şenalele de acces spre porturi, drumurile tehnologice din interiorul porturilor sau în lungul canalelor navigabile interioare, căile ferate din interiorul porturilor şi instalaţiile de refurnizare de apă, energie termică şi electrică, indiferent de forma de proprietate."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Porturile sunt suprafeţe delimitate din teritoriul naţional, situate la malul mării sau al unei căi navigabile interioare, construite şi echipate astfel încât să permită în principal primirea şi adăpostirea navelor, efectuarea activităţilor de transport naval prevăzute la art. 19, precum şi a altor activităţi. (2) Portul cuprinde totalitatea acvatoriilor, terenurilor, construcţiilor hidrotehnice, şenalelor de acces, radelor, clădirilor, magaziilor, platformelor, căilor ferate, drumurilor, instalaţiilor şi echipamentelor aflate în perimetrul acestuia. (3) Porturile se clasifică după cum urmează: a) din punctul de vedere al formei de proprietate asupra terenurilor portuare:1. porturi a căror infrastructură aparţine domeniului public al statului;2. porturi a căror infrastructură aparţine unităţilor administrativ-teritoriale;3. porturi a căror infrastructură este proprietate privată; b) din punctul de vedere al aşezării geografice:1. porturi situate pe malul mării;2. porturi situate pe căi navigabile interioare; c) din punctul de vedere al obiectului de activitate principal:1. porturi comerciale, destinate în principal derulării traficului comercial de mărfuri şi de pasageri;2. porturi de agrement, destinate în principal navelor şi ambarcaţiunilor de agrement;3. porturi pescăreşti, destinate în principal navelor de pescuit;4. porturi militare; d) din punctul de vedere al accesului:1. porturi deschise accesului public;2. porturi închise accesului public."9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, precum şi cea cuprinzând punctele şi locurile de operare din afara acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor."10. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Radele portuare sunt acvatorii destinate adăpostirii sau staţionării navelor în vederea intrării în port ori, în cazuri speciale, operării navelor."11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Constituie zonă maritimă sau de cale navigabilă interioară fâşia de teren, indiferent de forma de proprietate asupra terenului, situată în lungul ţărmului mării sau al apelor interioare navigabile, pe o lăţime de 30 m măsurată de la marginea apei spre interiorul uscatului. În cazul apelor cu nivel variabil, marginea apei se consideră linia apelor medii. (2) În cazuri justificate, pe anumite porţiuni, prin hotărâre a Guvernului, se pot decide alte limite ale zonei maritime sau de cale navigabilă interioară. (3) În porturi, zona maritimă sau de cale navigabilă interioară coincide cu incinta portuară. (4) Zona maritimă sau de cale navigabilă interioară este destinată: a) instalării semnelor şi semnalelor de navigaţie necesare desfăşurării navigaţiei în condiţii de siguranţă; b) accesului pentru supraveghere şi intervenţii vizând siguranţa navigaţiei; c) asigurării vizibilităţii semnelor şi semnalelor de navigaţie şi pentru desfăşurarea navigaţiei în condiţii de siguranţă; d) efectuării lucrărilor de consolidare şi protecţie a căilor navigabile interioare."12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Dezvoltarea porturilor ale căror terenuri aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în concordanţă cu politica şi cu programele de dezvoltare elaborate de către minister sau de către unităţile administrativ-teritoriale, după caz. (2) Investiţiile, precum şi lucrările de modificare şi modernizare a infrastructurii de transport naval existente în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 1 se aprobă de către minister. (3) Investiţiile, precum şi lucrările de modificare şi modernizare a infrastructurii de transport naval existente în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 2 se aprobă de către consiliile unităţilor administrativ-teritoriale, cu avizul ministerului. (4) Investiţiile, precum şi lucrările de modificare şi modernizare a infrastructurii de transport naval existente în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 3 se aprobă de către proprietarul infrastructurii, cu avizul ministerului."13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Planurile de construire de noi porturi deschise accesului public, precum şi planurile de dezvoltare a celor existente se avizează de către minister, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor. (2) Operarea mărfurilor şi/sau îmbarcarea/debarcarea de persoane în puncte izolate, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) pct. 1, se fac/face numai cu avizul Autorităţii Navale Române şi al Regiei Autonome «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi şi se aprobă de către minister, indiferent de forma de proprietate asupra terenului pe care se face amenajarea respectivă."14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În zona maritimă sau de cale navigabilă interioară, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor, lucrările de investiţii, construcţii sau amenajări ori montarea de instalaţii care ar afecta destinaţiile pentru care a fost instituită zona maritimă şi de căi navigabile, prevăzute la art. 11 alin. (4), şi care ar putea periclita siguranţa navigaţiei se pot executa numai cu avizul prealabil al ministerului."15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În zona maritimă sau de cale navigabilă interioară administraţiile instalează semne şi semnale de navigaţie, de zi şi de noapte, în punctele necesare pentru siguranţa navigaţiei. În acest scop administraţiile pot solicita, potrivit dispoziţiilor legale, efectuarea defrişărilor necesare menţinerii vizibilităţii semnelor şi semnalelor de navigaţie. (2) Proprietarii sau, după caz, administratorii terenurilor aflate în zona maritimă sau de cale navigabilă interioară au obligaţia de a permite instalarea semnelor şi semnalelor de navigaţie, de a evita obturarea acestora şi de a permite accesul persoanelor care efectuează operaţiuni de verificare şi reparare a acestora, de consolidare şi de protecţie a căilor navigabile interioare, precum şi al utilajelor folosite la aceste operaţiuni. (3) Cheltuielile de instalare şi de întreţinere a semnelor şi semnalelor de navigaţie sunt suportate de administraţiile respective. (4) La cercetarea evenimentelor de navigaţie în urma cărora au fost avariate mijloace de semnalizare plutitoare sau costiere, lucrări hidrotehnice aferente căii navigabile sau porturilor, pe lângă organele abilitate va participa şi un reprezentant al administraţiilor interesate."16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Lucrările în acvatoriile portuare sau în albia căilor navigabile interioare, dragajele de extracţie şi altele asemenea se pot executa, în condiţiile legii, cu avizul Autorităţii Navale Române şi al administraţiilor interesate, precum şi cu autorizarea ministerului. (2) Pe perioada efectuării lucrărilor executantul are obligaţia, în conformitate cu cerinţele impuse de Autoritatea Navală Română şi de administraţiile interesate, potrivit alin. (1), să asigure semnalizarea şi să o menţină în funcţiune pe cheltuiala sa."17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Construirea de poduri sau instalarea de conducte ori de cabluri peste sau sub căile navigabile interioare ori în porturi se face în condiţiile legii şi cu autorizarea ministerului. Proprietarii sau administratorii acestor instalaţii şi construcţii au obligaţia de a le marca şi de a le semnaliza conform regulilor privind semnalizarea de navigaţie, de a asigura vizibilitatea semnalelor şi a marcajelor respective şi de a le menţine în funcţiune pe cheltuiala lor."18. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Distrugerea sau deteriorarea apărărilor de mal şi a digurilor de pe căile navigabile interioare este interzisă. (2) Depozitarea mărfurilor pe coronamentul apărărilor de mal, al digurilor de pe căile navigabile interioare, al cheiurilor şi pe drumurile de acces în porturi este interzisă. (3) Accesul în incintele portuare se reglementează prin regulamentul de funcţionare al portului respectiv."19. Articolul 18 se abrogă.20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, activităţile de transport naval care se desfăşoară în porturi şi pe căile navigabile interioare sunt clasificate astfel: a) activităţi de transport de mărfuri şi/sau de persoane cu nave, care cuprind:1. transporturile publice maritime sau pe căile navigabile interioare de persoane şi/sau de mărfuri, efectuate de persoane juridice;2. transporturile de persoane şi/sau de mărfuri în folos propriu, pe apele naţionale navigabile, efectuate ca activitate accesorie unei alte activităţi economice, efectuate de persoanele juridice sau fizice care le organizează, mărfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activităţii lor, iar persoanele transportate fiind angajaţii lor;3. transporturile de bunuri şi/sau de persoane în interes personal, pe apele naţionale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerinţelor proprii de transport pe apă, pentru sport sau agrement; b) activităţi conexe activităţilor de transport naval, care cuprind:1. serviciile de siguranţă în porturi şi pe căi navigabile interioare, denumite în continuare servicii de siguranţă, precum: pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, legarea-dezlegarea navelor maritime şi fluvio-maritime;2. activităţile în legătură cu operarea navelor, cum ar fi: încărcarea/descărcarea navelor, depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea, paletizarea, pachetizarea, containerizarea, însăcuirea şi alte activităţi privind mărfurile, agenturarea, curăţarea magaziilor navelor, buncherajul, curăţarea şi degazarea tancurilor navelor; c) activităţi auxiliare activităţilor de transport naval, care cuprind:1. activităţile privind întreţinerea şi repararea infrastructurii de transport naval, semnalizarea terestră şi plutitoare pentru navigaţie, dragajul de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor în porturi şi pe căile navigabile interioare, asistenţa navelor la operarea mărfurilor periculoase, preluarea reziduurilor şi a apelor uzate de la nave, preluarea gunoiului şi a resturilor menajere de la nave;2. alte activităţi, cum ar fi: executarea de construcţii hidrotehnice specifice transportului naval, lucrările de scafandrerie, supravegherea navelor fără echipaj, serviciile pentru nave de agrement şi turism, dragajul de extracţie, refurnizarea de apă, energie electrică şi termică, asistenţa, salvarea şi ranfluarea navelor, reparaţiile la nave, aprovizionarea navelor. (2) Activităţile de transport naval care pot fi efectuate numai de către operatori economici autorizaţi, precum şi modul şi criteriile de autorizare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Nu se supun autorizării Autoritatea Navală Română, administraţiile, precum şi operatorii economici care desfăşoară respectivele activităţi în interes propriu."21. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Activităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) pct. 1 se execută de administraţii, direct sau prin intermediul unor operatori economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub controlul respectivelor administraţii. (2) Se interzice administraţiilor portuare din porturile unde infrastructura portuară aparţine domeniului public efectuarea activităţilor: a) prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 2; b) de dragaj de extracţie; c) de reparaţii de nave, cu excepţia navelor proprii; d) de aprovizionare a navelor, cu excepţia navelor proprii."22. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Activităţile de încărcare/descărcare mărfuri şi îmbarcare/debarcare pasageri se desfăşoară numai în porturile şi în punctele aprobate în conformitate cu art. 8. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1): a) încărcarea/descărcarea mărfurilor destinate proceselor tehnologice ale unor unităţi industriale, care se pot desfăşura numai în danele respectivelor unităţi, cu condiţia ca acestea să facă dovada că respectivele mărfuri sunt destinate proceselor tehnologice proprii; b) încărcarea/descărcarea în puncte izolate, pentru perioade limitate de timp, a unor unităţi şi categorii de marfă, care din motive economice nu pot fi operate în porturile sau punctele de operare prevăzute la art. 8; c) încărcarea/descărcarea unor mărfuri în danele unor unităţi industriale în cazul în care în porturile din zonă nu există instalaţii adecvate, cu condiţia existenţei unei negaţii din partea operatorilor din porturile respective. (3) Aprobarea pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2) se acordă de către minister, prin direcţie, pentru fiecare caz, la solicitarea unităţilor industriale sau a operatorilor de marfă. (4) Solicitarea aprobării se face cu cel puţin 7 zile înainte de data începerii operaţiunilor, iar răspunsul se dă în 3 zile de la primirea solicitării."23. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:"Administrarea porturilor şi a căilor navigabile interioare"24. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Administraţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) pot fi instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale."25. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În porturile în care terenurile portuare aparţin domeniului public al statului, administraţiile portuare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului. (2) În porturile unde terenurile portuare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, administraţiile portuare se înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. (3) În porturile unde terenurile portuare aparţin domeniului privat, administraţia portuară este o persoană juridică desemnată de proprietarul infrastructurii. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), administraţiile portuare respective funcţionează numai cu avizul ministerului."26. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Administraţiile portuare prevăzute la art. 23 au în principal următoarele atribuţii: a) să pună infrastructura portuară la dispoziţia tuturor utilizatorilor, în mod liber şi nediscriminatoriu; b) să repare, să întreţină şi să menţină caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare; c) să urmărească sau să asigure, după caz, furnizarea serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1; d) să asigure în permanenţă adâncimile minime în bazinele portuare şi la dane şi semnalizarea pe şenalele de acces şi în porturi; e) să asigure semnalizarea în mare largă, activitate pentru care pot percepe tarife; f) să ţină evidenţa muncitorilor portuari care efectuează activităţile specifice prevăzute la art. 59 alin. (1) pe bază de contracte individuale de muncă. (2) Administraţiile au obligaţia să întocmească regulamente portuare. (3) La elaborarea regulamentelor portuare administraţiile se vor consulta cu instituţiile aparţinând organelor administraţiei publice centrale, cu operatorii economici şi cu organizaţiile sindicale reprezentative care îşi desfăşoară activitatea în respectivul port. (4) Regulamentele portuare vor fi avizate din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei de Autoritatea Navală Română. (5) Regulamentele portuare prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi respectarea lor este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în portul respectiv."27. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Administrarea căilor navigabile interioare se face de către administraţiile de căi navigabile interioare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1). (2) Administraţiile prevăzute la alin. (1) se pot organiza ca instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale. (3) În cazul în care căile navigabile aparţin domeniului public al statului, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului. (4) În cazul în care căile navigabile interioare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. (5) Administraţiile pot desfăşura şi alte activităţi ce vor fi prevăzute în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestora."28. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Administraţiile de căi navigabile interioare au următoarele atribuţii: a) să pună infrastructura de căi navigabile interioare la dispoziţia tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu; b) să asigure repararea şi întreţinerea infrastructurii de cale navigabilă interioară; c) să asigure adâncimile minime de navigaţie; d) să asigure semnalizarea costieră şi plutitoare necesară; e) să asigure sau să furnizeze serviciile de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1. (2) Prin delegare de competenţă administraţiile pot duce la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte."29. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - (1) Administraţiile din porturile şi căile navigabile interioare unde terenurile portuare aparţin domeniului public stabilesc anual: a) programul de întreţinere şi reparaţie; b) programul de semnalizare; c) programul de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari. (2) Programele prevăzute la alin. (1) se aprobă de către direcţie. (3) Lucrările necesare pentru derularea programelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către administraţii cu personalul propriu sau prin atribuirea respectivelor lucrări unor operatori economici specializaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare."30. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare pot desfăşura şi alte activităţi în conformitate cu prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare a acestora. (2) Pentru desfăşurarea activităţilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, administraţiile primesc fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sau prin bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale."31. Înaintea articolului 28 se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, cu următorul titlu:"CAPITOLUL IV^1Utilizarea infrastructurilor portuare care aparţin domeniului public"32. După titlul capitolului IV^1 se introduc unsprezece noi articole, articolele 27^1-27^11, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - Terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, pereele, bazinele portuare şi alte construcţii hidrotehnice destinate acostării navelor, şenalele de acces spre porturi, drumurile tehnologice şi căile ferate din interiorul porturilor, care fac parte din domeniul public, se pot concesiona, subconcesiona, închiria ori pot fi date în administrare, în condiţiile legii.Art. 27^2. - (1) Infrastructura de transport naval prevăzută la art. 27^1 poate fi: a) dată în administrare administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, organizate ca instituţii publice sau regii autonome; b) concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, organizate ca societăţi comerciale sau companii naţionale; c) concesionată, în condiţiile legii, altor persoane juridice de drept privat române sau străine. (2) Concesionarea infrastructurii de transport naval conform prevederilor alin. (1) lit. b) se face pe bază de contract de concesiune încheiat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, între minister, respectiv unităţile administrativ-teritoriale, şi administraţii. Administraţiile vor plăti o redevenţă calculată pe baza veniturilor obţinute prin punerea la dispoziţia utilizatorilor a infrastructurii primite în concesiune. (3) Nivelul redevenţei se stabileşte prin contractul de concesiune. (4) Contractele de concesiune prevăzute la alin. (2) se încheie în condiţiile legii.Art. 27^3. - (1) Punerea la dispoziţia utilizatorilor de către administraţii a terenurilor portuare care aparţin domeniului public se face numai prin contracte de concesiune, subconcesiune sau închiriere, în condiţiile legii. (2) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) nu au dreptul să subconcesioneze sau să închirieze terenurile portuare ce le-au fost concesionate sau subconcesionate.Art. 27^4. - (1) Caietele de sarcini ale concesiunii sau subconcesiunii prevăzute la art. 27^3 se elaborează de către administraţii şi se aprobă de către minister sau de unităţile administrativ-teritoriale, după caz. (2) Caietele de sarcini vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin: a) scopul/destinaţia/activităţile pentru care se concesionează/ subconcesionează terenul respectiv; b) valoarea redevenţei; c) măsurile de protecţie a mediului; d) volumul minim de marfă anual ce va fi operat în/din nave prin danele aferente respectivului teren, după caz; e) sumele cu care se va diminua, respectiv se va majoră, chiria/redevenţa, în cazul în care volumul de marfă operat în danele aferente terenului portuar este mai mare, respectiv mai mic, decât volumul minim de marfă stabilit prin caietul de sarcini; f) regimul bunurilor realizate pe terenul concesionat/ subconcesionat la încetarea contractului de concesiune/ subconcesiune.Art. 27^5. - Criteriile de atribuire a contractelor de concesiune/subconcesiune vor fi: a) valoarea redevenţei; b) tipul şi valoarea investiţiilor pe care ofertantul propune să le efectueze pe durata contractului; c) volumul de mărfuri ce trebuie operat anual în/din nave prin danele aferente terenului concesionat/subconcesionat, după caz; d) valoarea investiţiilor pentru măsurile de protecţie a mediului, după caz.Art. 27^6. - Contractele de concesiune/subconcesiune vor cuprinde cel puţin: a) perioada pentru care se concesionează/subconcesionează terenul portuar. În cazul în care în oferta câştigătoare s-a prevăzut efectuarea unor investiţii, perioada contractului se stabileşte ţinându-se cont de valoarea şi de perioada de amortizare a investiţiei. Perioada contractului de concesiune/subconcesiune nu poate depăşi perioada pentru care administraţia a primit în concesiune respectivul teren. În cazul în care în oferta câştigătoare nu este prevăzută efectuarea unor investiţii, perioada contractului nu poate depăşi 5 ani; b) valoarea redevenţei stabilită prin ofertă; c) modul de plată a redevenţei; d) valoarea investiţiilor şi graficul de execuţie; e) volumul minim de mărfuri prevăzut în ofertă ce urmează a fi operat anual în/din nave prin danele aferente terenului portuar, după caz; f) procentul de creştere, respectiv de scădere, a volumului de mărfuri prevăzut la lit. e), pentru care se aplică un procent de scădere, respectiv de creştere, a redevenţei prevăzute la lit. b); g) valoarea investiţiilor privind protecţia mediului şi graficul de execuţie, după caz; h) condiţia de reziliere unilaterală de către administraţie fără notificare prealabilă în cazul nerespectării graficului de execuţie a investiţiilor prevăzut la lit. d), dacă modificarea graficului nu a fost aprobată de respectiva administraţie, sau în cazul neplăţii redevenţei pe o perioadă de 3 luni consecutive; i) regimul bunurilor realizate pe terenul concesionat/ subconcesionat la încetarea contractului de concesiune/ subconcesiune.Art. 27^7. - Închirierea terenurilor portuare prevăzută la art. 27^3 se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.Art. 27^8. - Utilizarea de către nave a cheiurilor, danelor, instalaţiilor portuare, a căilor navigabile interioare şi a ecluzelor se face pe bază de comandă/contract de prestări de servicii încheiat între administraţii şi proprietarii/operatorii navelor sau agenţii acestora.Art. 27^9. - Tarifele prevăzute în contractele de prestări de servicii, percepute pentru utilizarea infrastructurii portuare în conformitate cu prevederile art. 27^8, precum şi tarifele pentru alte activităţi şi servicii prestate de administraţii se stabilesc de către administraţii.Art. 27^10. - Sumele obţinute din chirii, redevenţe şi din tarifele prevăzute la art. 27^9 constituie venituri proprii ale administraţiilor şi se utilizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 27^11. - Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare."33. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Administraţiile sunt obligate să facă publice tarifele prevăzute la art. 27^9. (2) Administraţiile pot, cu aprobarea consiliilor de administraţie, să acorde facilităţi sau reduceri la tarifele prevăzute la art. 27^9. (3) Facilităţile sau reducerile prevăzute la alin. (2) se aplică tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu şi se fac publice."34. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare au obligaţia să transmită administraţiilor în a căror zonă îşi desfăşoară activitatea toate datele solicitate de către acestea privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare. (2) Administraţiile au obligaţia să centralizeze aceste date şi să le publice anual."35. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Ministerul are dreptul de a controla administraţiile în ceea ce priveşte modul de administrare şi de utilizare a infrastructurii de transport naval, modul în care respectă regulamentul portuar, precum şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pe care administraţiile au fost mandatate să le ducă la îndeplinire."36. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Administraţiile alocă danele în care navele urmează să opereze, stabilesc ordinea de intrare pentru navele care intră în port, avizează buletinul de pilotaj sau de manevră, după caz, şi dau acceptul portuar. (2) Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, eliberează permisul de acostare pe baza acceptului portuar dat de administraţia portuară. (3) Alocarea danelor şi ordinea intrării în port se stabilesc în funcţie de solicitările operatorilor economici care desfăşoară activităţi de încărcare/descărcare nave, îmbarcare/debarcare pasageri."37. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Administraţiile urmăresc şi iau măsurile necesare pentru ca traficul de mărfuri în port şi modul de depozitare a acestora şi, în special, a mărfurilor periculoase să nu afecteze securitatea infrastructurii portuare şi operarea navelor."38. Articolul 34 se abrogă.39. Capitolul VI "Concesionarea infrastructurii de transport naval", cuprinzând articolele 36-40, se abrogă.40. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, şi remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi se desfăşoară sub controlul statului, prin minister."41. Articolele 44-50 se abrogă.42. După articolul 50 se introduc cinci noi articole, articolele 50^1-50^5, cu următorul cuprins:"Art. 50^1. - (1) Pilotajul navelor maritime în porturile unde s-a instituit obligativitatea efectuării acestui serviciu se asigură de către administraţiile portuare: a) prin corpul de piloţi aparţinând administraţiei; sau b) prin intermediul unor operatori economici specializaţi, autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), pe bază de contract încheiat în mod nediscriminatoriu între administraţie şi respectivii operatori economici; sau c) prin concesionarea serviciului de pilotaj de către administraţie. (2) În porturile în care infrastructura portuară aparţine domeniului public, modul de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) operatorii economici comunică administraţiilor tarifele de pilotaj şi facilităţile acordate. (4) Administraţiile fac publice lista operatorilor specializaţi cu care au încheiat contracte în conformitate cu alin. (1) lit. b), tarifele şi facilităţile practicate de aceştia. (5) Pentru folosirea infrastructurii portuare, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b) plătesc un tarif stabilit de administraţie. (6) Alegerea operatorului economic pentru fiecare manevră se face de către proprietarul/operatorul sau agentul navei ce urmează să fie pilotată.Art. 50^2. - (1) Pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila şi în porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi cu prevederile Convenţiei de la Belgrad privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată în anul 1948, ratificată de România prin Decretul nr. 298/1948.(2)Tarifele de pilotaj pentru pilotajul navelor maritime prevăzut la alin. (1) se propun de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Pilotajul navelor maritime prevăzut la alin. (1) se asigură de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi: a) prin corpul propriu de piloţi; sau b) prin piloţi autorizaţi de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi cu respectivii piloţi ca persoane fizice sau ca operatori economici, autorizaţi în conformitate cu art. 19 alin. (2), cu care respectivii piloţi au încheiat contracte individuale de muncă; sau c) prin concesionarea serviciului de pilotaj de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi. (4) Modul de desfăşurare a serviciului de pilotaj prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor. (5) În cazul în care serviciul de pilotaj se desfăşoară în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. b), piloţii, persoane fizice sau operatori economici care au încheiat contracte individuale de muncă cu respectivii piloţi, sunt obligaţi să plătească un tarif de utilizare a infrastructurii stabilit de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi.Art. 50^3. - (1) Remorcajul de manevră al navelor maritime în porturile maritime şi fluvio-maritime prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 se asigură de către administraţiile portuare cu remorchere şi personal proprii sau pe bază de contract încheiat în mod nediscriminatoriu, prin operatori economici specializaţi, autorizaţi în conformitate cu art. 19 alin. (2). (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să comunice administraţiilor portuare tarifele şi facilităţile tarifare practicate. (3) Administraţiile portuare fac publice lista operatorilor specializaţi cu care a încheiat contracte în conformitate cu alin. (1), tarifele şi facilităţile practicate de aceştia, prevăzute la alin. (2).Art. 50^4. - Pentru utilizarea infrastructurii portuare, operatorii economici prevăzuţi la art. 50^1 alin. (1) lit. b) şi al art. 50^3 alin. (1) au obligaţia să plătească administraţiilor portuare şi de căi navigabile interioare un tarif de utilizare a infrastructurii portuare stabilit de administraţia respectivă.Art. 50^5. - În porturile unde nu există operatori economici specializaţi, autorizaţi pentru prestarea serviciilor de pilotaj şi remorcaj de manevră al navelor maritime, acestea vor fi asigurate de către administraţiile porturilor şi căilor navigabile interioare respective."43. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Toţi operatorii economici care transportă, operează sau depozitează mărfuri periculoase în apele naţionale navigabile ori în porturile româneşti au obligaţia să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Aceste operaţiuni se execută sub supravegherea unor persoane specializate în manipularea mărfurilor periculoase, care pot fi angajate de operatorii economici ca personal propriu sau pe bază de contract încheiat cu operatorii economici specializaţi în manipularea mărfurilor periculoase."44. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Agenturarea navelor se efectuează numai de operatori economici specializaţi şi autorizaţi, denumiţi în continuare agenţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare."45. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Agentul reprezintă nava, precum şi pe comandantul, proprietarul sau operatorul acesteia în faţa autorităţilor publice, a administraţiilor, a tuturor operatorilor economici care prestează servicii pentru navă, echipaj, proprietar sau operator şi acţionează în limitele mandatului de împuternicire dat de aceştia. (2) Agentul are obligaţia să asiste nava şi pe comandantul acesteia în toate acţiunile sale, de la sosirea şi până la plecarea din port. (3) În cazul navelor maritime care tranzitează porturile Dunării, agentul asistă nava până la bara Sulina."46. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Agentul are obligaţia să aducă la cunoştinţă comandantului navei agenturate prevederile legale aplicabile din domeniul transportului naval, activitatea autorităţilor publice şi administraţiilor, precum şi ordinele şi dispoziţiile autorităţilor locale care acţionează în porturi şi pe căile navigabile interioare."47. Articolul 57 se abrogă.48. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Constituie muncă specifică în porturi operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfurilor şi/sau a containerelor în şi din nave, de manipulare în şi din magaziile portuare sau în şi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, însăcuire a mărfurilor, precum şi operaţiunile de curăţare a hambarelor şi a magaziilor navelor, efectuate manual sau mecanizat. (2) Munca specifică în porturi este prestată de muncitorii portuari."49. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Poate fi muncitor portuar orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani şi îndeplineşte criteriile de sănătate şi de pregătire profesională în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Sistemul de calificare a muncitorilor portuari se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare."50. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) Muncitorii portuari îşi desfăşoară activitatea în port numai dacă sunt înregistraţi la administraţiile portuare şi dacă deţin carnet de lucru. (2) Administraţiile portuare înregistrează fiecare muncitor portuar în baza unei cereri scrise din partea angajatorului cu care respectivul muncitor portuar are contract de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă. (3) Angajatorii prevăzuţi la alin. (2) sunt operatori economici care efectuează munca specifică portuară şi sunt autorizaţi în acest sens. (4) Metodologia de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Pentru eliberarea carnetului de lucru în port administraţia percepe tarife stabilite conform prevederilor legale. (6) Carnetul de lucru eliberat este valabil numai pe perioada în care muncitorul portuar are încheiat contract individual de muncă cu operatorul economic care a solicitat înregistrarea sa. (7) În cazul încetării contractului individual de muncă, operatorul economic este obligat să înştiinţeze în scris administraţia şi să predea carnetul de lucru al respectivului muncitor portuar. (8) Carnetele de lucru predate se păstrează de către administraţii. (9) În cazul în care muncitorul portuar prevăzut la alin. (7) încheie un contract individual de muncă cu un alt operator economic, administraţia îi va elibera carnetul de lucru la cererea noului angajator."51. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Operatorii economici sunt obligaţi să înregistreze la administraţii muncitorii portuari cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile art. 61. (2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 61 alin. (3) sunt obligaţi să utilizeze numai muncitori portuari cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată: a) sunt înregistraţi la administraţii; şi b) posedă carnet de lucru."52. Articolul 63 se abrogă.53. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Constituie contravenţii la normele prezentei ordonanţe următoarele fapte: a) construirea unui port în apele navigabile naţionale fără avizele corespunzătoare; b) efectuarea de lucrări sau construirea de instalaţii şi amenajări care împiedică navigaţia; c) executarea de lucrări de dezvoltare a porturilor ale căror terenuri aparţin domeniului public fără avizele corespunzătoare; d) executarea de lucrări de modificare a infrastructurii portuare existente fără avizele corespunzătoare; e) realizarea de construcţii şi de instalaţii noi, precum şi orice modificări aduse construcţiilor hidrotehnice sau capacităţilor portuare existente şi destinaţiei acestora fără aprobarea ministerului; f) deschiderea unor puncte şi locuri de operare din afara porturilor deschise accesului public pentru operarea de mărfuri şi/sau îmbarcarea/debarcarea de persoane fără aprobările corespunzătoare; g) efectuarea încărcării/descărcării mărfurilor şi a îmbarcării/debarcării pasagerilor în afara locurilor autorizate; h) distrugerea sau deteriorarea semnelor şi semnalelor de navigaţie; i) refuzul de a permite accesul pentru instalarea, repararea sau verificarea semnelor şi semnalelor de navigaţie; j) executarea de lucrări în acvatoriile portuare sau în albia căilor navigabile interioare, dragaje de extracţie şi altele asemenea fără avizele corespunzătoare; k) instalarea ori construirea de poduri sau instalarea de conducte ori de cabluri peste sau sub căile navigabile interioare ori în porturi fără avizele corespunzătoare; l) distrugerea sau deteriorarea apărărilor de mal şi a digurilor de pe căile navigabile interioare; m) depozitarea mărfurilor pe coronamentul apărărilor de mal şi al digurilor de pe căile navigabile interioare; n) depozitarea mărfurilor pe coronamentul cheiurilor şi pe căile de acces în porturi; o) efectuarea de activităţi de transport naval fără autorizare; p) efectuarea serviciilor de siguranţă fără a avea încheiate contracte cu administraţiile; r) nerespectarea interdicţiei de oprire a operaţiunilor de încărcare/descărcare; s) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 29 şi la art. 61 alin. (7); t) folosirea de muncitori portuari neînregistraţi la administraţii şi fără carnet de lucru; u) accesul fără forme legale în incinta portului; v) staţionarea mijloacelor de transport sau a utilajelor în locuri nepermise."54. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 66 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. u) şi v); b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. r); c) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. b), c), g), i), j), k) şi t); d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a), d), e), f), h), l), m), n), o), p) şi s)."55. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de minister sau de unităţile administrativ-teritoriale, la propunerea administraţiilor. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 66 lit. a) şi g) se constată şi se sancţionează de persoane împuternicite de către Autoritatea Navală Română."56. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia."57. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 71. - Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezentul capitol nu înlătură dreptul administraţiilor şi al Autorităţii Navale Române de a retrage sau de a suspenda autorizaţiile acordate operatorilor economici."58. Articolele 72-75 se abrogă.  +  Articolul II (1) Contractele de concesiune a serviciilor de siguranţă, încheiate între Ministerul Transporturilor şi operatorii economici înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân în vigoare până la data expirării. (2) Până la expirarea contractelor prevăzute la alin. (1), serviciile de siguranţă se efectuează numai de către concesionari. (3) Contractele de închiriere a terenurilor portuare aparţinând domeniului public, încheiate între administraţiile portuare şi de căi navigabile interioare şi operatorii economici înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile până la data expirării. (4) Contractele prevăzute la alin. (3) pot fi renegociate, în vederea prelungirii, cu 30 de zile înainte de data expirării. (5) Pentru terenurile aparţinând domeniului public, care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt utilizate de către operatorii economici pe baza unor contracte care nu sunt de închiriere sau de subconcesiune a terenurilor aparţinând domeniului public şi unde suprastructura aparţine respectivilor operatori economici, administraţiile portuare vor încheia cu aceştia contracte de închiriere/subconcesiune pentru terenurile respective, care vor cuprinde cel puţin condiţiile prevăzute la art. 27^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (6) Pentru terenurile aparţinând domeniului public, care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt utilizate de către operatorii economici pe baza unor contracte care nu sunt de închiriere sau de subconcesiune a terenurilor aparţinând domeniului public şi unde suprastructura nu aparţine respectivilor operatori economici, administraţiile portuare vor concesiona, subconcesiona sau închiria respectivele terenuri în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) Contractele prevăzute la alin. (5) se vor încheia într-o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (8) În cazul în care operatorii economici refuză să încheie contracte de închiriere/subconcesiune, în conformitate cu prevederile alin. (5), aceştia nu mai pot utiliza terenurile portuare şi celelalte elemente de infrastructură portuară care aparţin domeniului public."  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va modifica şi va completa Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 3 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 86.--------