HOTĂRÎRE Nr. 100 din 20 februarie 1996privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea, virarea şi controlul respectării destinaţiei sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 26 februarie 1996  În temeiul art. 17 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru determinarea, virarea şi controlul respectării destinaţiei sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,preşedintele Consiliului pentruCoordonare, Strategie şi ReformaEconomică,Mircea CoseaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuPreşedintele Fondului Proprietăţii de Stat,Emil DimaPreşedintele Curţii de Conturi,Ioan Bogdan  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru determinarea, virarea şi controlul respectării destinaţiei sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de determinare, virare şi efectuare a controlului respectării destinaţiei sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995. (2) Beneficiază de prevederile prezentei hotărâri toate societăţile comerciale în măsura în care, acţiuni ale acestora, gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, aferente unei cote de cel puţin 20% din capitalul social, constituie obiectul contractelor de vînzare-cumpărare încheiate între Fondul Proprietăţii de Stat - în calitate de vinzator - şi cumpărători, conform reglementărilor în vigoare la data efectuării tranzacţiei, astfel: a) pentru societăţile comerciale care se privatizează după data de 19 iunie 1995 inclusiv, se vor lua în calcul toate sumele încasate de Fondul Proprietăţii de Stat conform contractelor sus-menţionate; b) pentru societăţile comerciale care s-au privatizat anterior datei de 19 iunie 1995, se vor lua în calcul numai ratele exigibile după această dată, încasate de Fondul Proprietăţii de Stat conform contractelor respective. (3) În condiţiile în care societăţile comerciale în cauza şi-au achitat datoriile sau nu au avut datorii exigibile la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/1995, sumele care se lasă acestora, cu titlu gratuit, sunt destinate în exclusivitate investiţiilor productive. (4) Data privatizării societăţilor comerciale, potrivit alin. (2), este data încheierii contractului de vînzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 2Prevederile art. 8 din Legea nr. 55/1995 şi ale prezentei hotărâri nu modifica în nici un fel clauzele prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare de acţiuni între Fondul Proprietăţii de Stat - în calitate de vinzator - şi cumpărători.  +  Articolul 3 (1) Societăţile comerciale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 vor prezenta Direcţiei buget-finanţe din cadrul Fondului Proprietăţii de Stat situaţia privind cuantumul datoriilor rămase neachitate, eşalonate după scadenta, fundamentată cu acte justificative, avizată de Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau, după caz, a municipiului Bucureşti, conform situaţiei prezentate în anexa nr. 1. (2) Situaţia se întocmeşte şi se avizează conform alin. (1) şi în cazul în care societatea comercială privatizata nu a înregistrat datorii la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/1995 sau acestea au fost lichidate în întregime până la data întocmirii situaţiei respective. (3) Prin datorii, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege:- împrumuturi şi datorii asimilate;- furnizori şi conturi asimilate;- clienţi creditori;- alte datorii.Nu se cuprind în datorii, potrivit legii, debitele rezultate prin aplicarea unor sancţiuni contractuale sau legale, evidentiate în contabilitatea societăţii comerciale. (4) Volumul datoriilor prevăzute la alin. (3) se determina pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 18 iunie 1995 inclusiv.  +  Articolul 4Verificarea şi avizarea situaţiei cuantumului datoriilor conform art. 3, de către direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, se vor efectua în maximum 10 zile de la înregistrare.  +  Capitolul 2 Procedura de determinare a sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale  +  Articolul 5 (1) Suma ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţii comerciale potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 se stabileşte prin aplicarea unei cote procentuale la suma încasată de către Fondul Proprietăţii de Stat, cuvenită acestuia în baza contractului sau contractelor de vînzare-cumpărare de acţiuni, ca preţ de vînzare al acţiunilor, exclusiv dobinda, astfel: a) în cazul societăţilor comerciale care se privatizează după intrarea în vigoare a Legii nr. 55/1995, se iau în considerare sumele cuvenite Fondului Proprietăţii de Stat, conform contractului de vînzare-cumpărare de acţiuni, pe măsura încasării lor, ca urmare a vinzarii-cumpărării respectivelor pachete de acţiuni; b) în cazul societăţilor comerciale privatizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/1995, sumele cuvenite Fondului Proprietăţii de Stat care se iau în considerare pentru calcularea sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, societăţilor comerciale reprezintă preţul de vînzare al acţiunilor, din care se deduc sumele plătite de cumpărător la scadentele prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare de acţiuni şi sumele care nu au fost plătite, dar care, conform contractului, erau exigibile (aveau scadenta de plată) până la data de 19 iunie 1995. (2) Cota procentuală prevăzută la alin. (1) se determina în funcţie de ramura de activitate, potrivit clasificarii confirmate de către Ministerul Finanţelor o dată cu avizarea bilanţului contabil al societăţii comerciale respective, conform anexelor nr. 1 şi 2.  +  Capitolul 3 Procedura de virare a sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale şi de înregistrare a acestora în contabilitatea lor  +  Articolul 6 (1) După îndeplinirea prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre, în termen de 10 zile de la încasarea sumelor cuvenite, cu titlu gratuit, ca preţ de vînzare al acţiunilor potrivit prevederilor cap. II, Direcţia buget-finanţe din cadrul Fondului Proprietăţii de Stat va vira societăţii comerciale, într-un cont bancar distinct deschis în acest scop, suma destinată achitării datoriilor conform prevederilor art. 3, dar nu mai mult decît contravaloarea în lei a cotei prevăzute în anexa nr. 2. (2) După îndeplinirea, de către fiecare societate comercială, a condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), se virează acesteia şi suma lăsată, cu titlu gratuit, corespunzătoare sumelor cuvenite şi încasate de Fondul Proprietăţii de Stat până la îndeplinirea acestor condiţii. (3) Efectuarea de operaţiuni din contul prevăzut la alin. (1) se face numai cu îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. 9.  +  Articolul 7Societăţile comerciale sunt obligate sa înregistreze în contabilitate sumele virate conform prevederilor art. 6 în debitul contului în afară bilanţului 802 "Angajamente primite"; sumele încasate vor fi evidentiate în debitul contului 512 "Conturi curente la bănci", respectiv creditul contului 118 "Alte fonduri", creditându-se concomitent contul 802 "Angajamente primite".  +  Capitolul 4 Respectarea destinaţiei sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale  +  Articolul 8Societatea comercială care a încasat sume potrivit prevederilor art. 6 este obligată sa utilizeze aceste sume pentru stingerea datoriilor exigibile, în lei sau în alte valute, înregistrate în contabilitatea respectivei societăţi comerciale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/1995.  +  Articolul 9Efectuarea plăţilor datorate de către societatea comercială către creditorii din anexa nr. 1.1 se face potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care societatea comercială nu mai are datorii de achitat potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 şi ale prezentei hotărâri, sumele rămase din sumele se ce lasă, cu titlu gratuit, se vor utiliza exclusiv pentru realizarea de investiţii productive, conform proiectelor aprobate de adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale respective, ce vor fi depuse la Fondul Proprietăţii de Stat. (2) În termen de 10 zile de la depunere, proiectele de investiţii vor fi avizate de către directorul general executiv al Fondului Proprietăţii de Stat. (3) Sumele cuvenite societăţii comerciale pentru realizarea de investiţii productive vor fi vărsate acesteia de către Fondul Proprietăţii de Stat, în termen de 10 zile de la avizarea prevăzută la alin. (2), cu respectarea aceleiaşi proceduri stabilite pentru sumele destinate achitării datoriilor, potrivit prevederilor art. 6.  +  Articolul 11Investiţiile productive, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă investiţiile care conduc la modernizarea şi la creşterea dotărilor în vederea realizării obiectului de activitate şi/sau a îmbunătăţirii protecţiei mediului înconjurător.Perioada maxima de utilizare a sumelor cu destinaţia "investiţii productive" este de 3 ani de la data încasării acestora.  +  Articolul 12Societăţile comerciale privatizate sunt obligate să prezinte orice document solicitat de Curtea de Conturi şi/sau Ministerul Finanţelor pentru controlul respectării destinaţiei sumelor lăsate, cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 55/1995 şi ale prezentei hotărâri.  +  Anexa 1 la norme metodologice
           
    SOCIETATEA COMERCIALĂ ..............
     
      DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT .............................. Avizat pentru suma de .............
     
    SITUAŢIA datoriilor înregistrate în contabilitatea Societăţii Comerciale ....... la data de ...................
     
    - Contul bancar nr. ....., deschis la Banca .................................
    - Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. ....... din data de ..........
    - Ramura*) ............................... Codul ramurii*) ..................
     
    - mii lei -
      SemnificaţieSuma
      Datorii  
         
    1.Împrumuturi şi datorii asimilate  
      (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 + 512**) + 5186 + 519)  
    2.Furnizori şi conturi asimilate  
      (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408)  
    3.Clienţi creditori (ct. 419)  
    4.Alte datorii  
      (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + + 4381+ 441**) + 4423 + 4428**) + 444**)+446**)+447**)+ + 4481 + 4483 + 451**) + 455 + 457 + 4582 + 462+509)  
    TOTAL DATORII (1 + 2 + 3 + 4)  
     
    ManagerDirector economic
    (Director),(Contabil-şef),
     
    Cenzori,
  Notă *) Se va completa potrivit raportarii contabile încheiate la data de 30 iunie 1995. Notă **) Soldurile creditoare ale conturilor respective din balanţa de verificare la 18 iunie 1995 inclusiv.Situaţia analitica a datoriilor înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale este prezentată în anexa nr. 1.1.Manager Director economic(Director), (Contabil-şef),Cenzori,
   +  Anexa 1.1. SITUAŢIA analitica a datoriilor înregistrate în contabilitatea Societăţii Comerciale ......... la data de ........
               
              - mii lei -
    Nr. crt.Denumirea şi conţinutul datorieiTermenul de scadenţăDenumirea creditoruluiValoarea datoriei la 18 iunie 1995Valoarea datoriei rămase de achitat
    1.Împrumuturi şi datorii asimilate        
      (TOTAL)xx    
      ct. 161        
      ct. 162        
      ct. 166        
      ct. 167        
      ct. 168        
      ct. 512*)        
      ct. 5186        
      ct. 519        
    2.Furnizori şi conturi asimilate        
      (TOTAL)xx    
      ct. 401        
      ct. 403        
      ct. 404        
      ct. 405        
      ct. 408        
    3.Clienţi creditori        
      (TOTAL)xx    
      ct. 419        
    4.Alte datorii        
      (TOTAL)xx    
      ct. 421        
      ct. 423        
      ct. 424        
      ct. 426        
      ct. 427        
      ct. 4281        
      ct. 431        
      ct. 437        
      ct. 4381        
      ct. 441*)        
      ct. 4423        
      ct. 4428*)        
      ct. 444*)        
      ct. 446*)        
      ct. 447*)        
      ct. 4481        
      ct. 4483        
      ct. 451*)        
      ct. 455        
      ct. 457        
      ct. 4582        
      ct. 462        
      ct. 509        
      TOTAL DATORII        
      (1+2+3+4)xx    
     
    ManagerDirector economic
    (Director),(Contabil-şef),
     
    Cenzori,
  ------------- Notă *) Solduri creditoare ale conturilor respective.
   +  Anexa 2 COTA pentru calculul sumei ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţii comerciale privatizate
           
    Nr. crt.Denumirea ramurii*)Codul ramurii*)Cota (%)
    1.Industrie160
    2.Agricultură260
    3.Cercetare ştiinţifică1260
    4.Proiectare1360
    5.Informatică1460
    6.Ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială1760
    7.Transporturi650
    8.Telecomunicaţii750
    9.Foraj-geologie540
    10.Gospodărie comunală şi locativă2140
    11.Silvicultură340
    12.Construcţii440
    13.Comerţ840
    14.Aprovizionare tehnico-materială1040
    15.Contractări-achiziţii1140
    16.Învăţământ1540
    17.Cultură-artă1640
    18.Educaţie fizică şi sport1840
    19.Turism1940
    20.Prestări de servicii2040
    21.Edituri2340
    22.Alte ramuri ale economiei2440
  Notă *) Conform bilanţului contabil al societăţii comerciale privatizate. -------