ORDIN nr. 1.108 din 5 iulie 2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 13 septembrie 2007  În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile regionale pentru protecția mediului, agențiile județene pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în calitate de autorități competente pentru protecția mediului, au obligația de a-și deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea.  +  Articolul 3Sumele încasate de autoritățile publice pentru protecția mediului prevăzute la art. 2 se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.  +  Articolul 5Orice dispoziție contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  București, 5 iulie 2007.Nr. 1.108.
   +  ANEXĂ
  NOMENCLATORUL
  lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile
  publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora
   +  Secţiunea I Lucrări și servicii prestate de către autoritățile publice pentru protecția mediului
  Scopul lucrării sau al serviciului Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează Cuantumul tarifului care se încasează fără TVA (lei)
  1 2 3 4
  1.Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private 1. Evaluarea inițială a solicitării 100
  2. Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului *) Pentru proiectele pentru care este obligatorie efectuarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifează această etapă. 400
  3. Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului 1.000
  4. Etapa de analiză a calității raportului evaluării impactului asupra mediului 2.000
  5. Revizuirea/actualizarea acordului de mediu 500
  2.Parcurgerea procedurii în vederea emiterii autorizației de mediu pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului 1. Evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu 500
  2. Analiza raportului la bilanțul de mediu 1.000
  3. Finalizarea programului pentru conformare, după caz 1.000
  4. Revizuirea autorizației de mediu 250
  3.Parcurgerea procedurii în vederea emiterii avizului pentru stabilirea obligațiilor de mediu Analiza bilanțului de mediu 1.500
  4.Parcurgerea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe 1. Încadrare 500
  2. Analiza calității raportului:
  - planuri/programe locale 500
  - planuri/programe județene 1.500
  - planuri/programe regionale 2.000
  - planuri/programe naționale 2.500
  5.Parcurgerea procedurii în vederea emiterii autori- zației integrate de mediu 1. Analiza preliminară a documentației realizată de către autoritatea locală pentru protecția mediului 1.000
  2. Analiza propriu-zisă a conținutului documenta- ției de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu 5.000
  3. Revizuirea și actualizarea autorizației integrate de mediu 2.500
  6.Parcurgerea procedurii în vederea obținerii etichetei ecologice pentruproduse/servicii Analiza și verificarea documentației necesare obținerii etichetei ecologice pentru produse/ servicii 1.200
  7.Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permi- sului de aplicare a nămolului în agricultură de la epurarea apelor uzate Analiza documentației depuse și verificarea pe teren 150
  8.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării transportului intern al deșeurilor periculoase Analiza documentației depuse și aprobarea formularului pentru transportul deșeurilor periculoase 200
  9.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării planuri-lor de eliminare a echipamentelor și materialelor cu conținut de PCB/PCT Analiza, verificarea în teren și aprobarea planului de eliminare 300
  10.Parcurgerea procedurii în vederea înregistrării producătorilor de echipamente electrice și electronice Analiza documentației și emiterea formularului de înscriere în registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice 500
  11.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării notificărilor pentru importul deșeurilor nepericuloase Analiza documentației, consultanța acordată solicitanților, aprobarea formularului de notificare 100
  12.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării notificărilor pentru tranzitul deșeurilor nepericuloase Analiza documentației, consultanța acordată solicitanților, aprobarea formularului de notificare 100
  13.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării importului deșeurilor periculoase destinate valorificării Analiza documentației, consultanța acordată solicitanților, corespondența cu statul de export și statele de tranzit și emiterea aprobării 1.500
  14.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării exportului deșeurilor periculoase Analiza documentației, consultanța acordată solicitanților, corespondența cu statul de import și statele de tranzit și emiterea aprobării 500
  15.Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permisului de tranzit pentru deșeuri periculoase Analiza documentației, consultanța acordată solicitanților, corespondența cu statul de export și statele de tranzit și emiterea permisului de tranzit 500
  16.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării importului de plante și/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES Analiza documentației depuse 50
  17.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării exportului pentru specii de plante și/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES Eliberarea acordului de mediu în vederea aprobăriiexportului pentru specii de plante și/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES Tarifarea se face în funcție de tipul de resursă care se exportă:
  1. ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată 0,030 lei/kg
  2. plante din flora sălbatică, medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante, sub formă întreagă sau părți din acestea (rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, semințe și muguri) în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată 0,015 lei/kg
  3. plante din flora sălbatică - stuf (sub formă întreagă sau părți din acestea) 0,0030 lei/kg
  4. semințe de specii forestiere și alte specii din flora sălbatică (resurse genetice) 0,200 lei/kg
  5. fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată 0,015 lei/kg
  6. melci în stare vie 1 leu/kg
  7. carne de melc decochiliată congelată 0,10 lei/kg
  8. cochilii de melc 0,025 lei/kg
  9. scoici, broaște și raci, în stare vie 1 leu/kg
  10. scoici, broaște și raci, în stare semiprelucrată 0,25 lei/kg
  11. alte organisme acvatice (viermi, crustacee și altele) 0,50 lei/kg
  12. iepuri și alte mamifere sălbatice mici, în stare vie (resursă genetică) 10 lei/ exemplar
  13. iepuri și alte mamifere sălbatice mici, sacrificate prin diverse metode, conform legii 0,10 lei/kg
  14. mamifere sălbatice mari, vii (resursă genetică) 50 lei/ exemplar
  15. mamifere sălbatice mari, împușcate 0,10 lei/kg
  16. păsări vii din fauna sălbatică (resursă genetică) 25 lei/ exemplar
  17. păsări din fauna sălbatică, împușcate 0,20 lei/kg
  18.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării recoltării/capturării, achiziției și comerciali- zării de plante și/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES Analiza solicitărilor și a documentațiilor care privesc:
  1. Activitățile de recoltare, achiziție și comercializare a plantelor din flora sălbatică
  - pentru persoane fizice 25
  - pentru persoane juridice 100
  2. Activitățile de capturare, achiziție și comercializare pe piața internă a animalelor din fauna sălbatică
  - pentru persoane fizice 35
  - pentru persoane juridice 150
  3. Activitățile de recoltare, capturare, achizițieși comercializare pe piața internă a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică
  - pentru persoane fizice 50
  - pentru persoane juridice 250
  4. Verificarea stocurilor și încheierea documentelor referitoare la stocuri
  - pentru persoane fizice -
  - pentru persoane juridice 150
  5. Activitățile de vânătoare
  - pentru persoane fizice -
  - pentru persoane juridice 200
  19.Parcurgerea procedurii în vederea autorizării grădinilor zoologice, acvariilor publice și delfinariilor Analiza documentației, vizită în teren 300
  20.Parcurgerea procedurii în vederea revizuirii autorizației de mediu pentru grădinile zoologice, acvariile publice și delfinarii Analiza documentației, vizită în teren 300
  21.Parcurgerea procedurii în vederea avizării planului incintei în care se desfășoară activități cu microorganisme modificate genetic Analiza documentației
  Utilizare tip A*) 500
  Utilizare tip B**) 1.500
  22.Parcurgerea procedurii în vederea autorizării utilizării în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic - o singură incintă Evaluarea dosarului de notificare în vederea emiterii autorizației pentru:
  - clasa 1
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.500
  - clasa 2
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 4.000
  - clasele 3 și 4
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 7.000
  23.Parcurgerea procedurii în vederea revizuirii autorizației de utilizare în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic - o singură incintă Evaluarea dosarului de revizuire a autorizației învederea emiterii autorizației revizuite pentru:
  - clasa 1
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.000
  - clasa 2
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.500
  - clasele 3 și 4
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 4.000
  24.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării importului pentru microorganisme modificate genetic utilizate în condiții de izolare - un singur microorganism modificat genetic Analiza documentației în vederea emiterii acordului de import pentru:
  - clasa 1
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.000
  - clasa 2
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.500
  - clasele 3 și 4
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B **) 4.000
  25.Parcurgerea procedurilor legale pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic și o singură locație 1. Analiza dosarului de notificare
  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop demonstrativ 2.000
  - Alte activități 4.000
  2. Emiterea autorizației
  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop demonstrativ 1.000
  - Alte activități 40.000
  26.Parcurgerea procedurilor legale pentru autorizarea introducerii deliberate înmediu a unui organism modificat genetic, conformprocedurii simplificate - un singur organism modificat genetic și o singură locație 1. Analiza dosarului de notificare 4.000
  2. Emiterea autorizației 60.000
  27.Parcurgerea procedurilor legale pentru autorizarea introducerii pe piață a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic și o singură locație 1. Analiza dosarului de notificare 7.000
  2. Elaborarea raportului de evaluare 85.000
  3. Emiterea autorizației 30.000
  28.Parcurgerea procedurilor legale pentru revizuirea autorizației privind introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic și o singură locație 1. Analiza documentaței
  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop demonstrativ 2.000
  - Alte activități 4.000
  2. Emiterea autorizației revizuite
  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop demonstrativ 1.000
  - Alte activități 40.000
  29.Parcurgerea procedurilor legale pentru reînnoirea autorizației privind introducerea pe piață a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic 1. Analiza dosarului de reînnoire a notificării 7.000
  2. Elaborarea raportului de evaluare 60.000
  3. Emiterea autorizației reînnoite 30.000
  30.Parcurgerea procedurilor legale pentru aprobarea importului unui organism modificat genetic în alte scopuri decât introducerea pe piață - un singur organism modificat genetic 1. Analiza documentației
  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop demonstrativ 2.000
  - Alte activități 7.000
  2. Emiterea acordului de import
  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop demonstrativ 8.000
  - Alte activități 65.000
  31.Parcurgerea procedurilor pentru autorizarea produselor biocide***) Analiza documentației pentru:
  1. evaluarea comportării în mediu a substanțelor active 1.000
  2. evaluarea profilului ecotoxicologic al substanțelor active 1.100
  3. evaluarea comportării în mediu a produselor biocide 1.000
  4. evaluarea profilului ecotoxicologic al produselor biocide 1.100
  5. evaluarea comportării în mediu în cazul extinderii domeniului de utilizare a unui produs biocid 1.000
  6. evaluarea documentației tehnice pentru produse biocide de risc scăzut 500
  32.Parcurgerea procedurii legale în vederea emiteriirevizuirii și vizării anuale a licenței de operare pentru operatorii economici în scopul preluării responsabili- tății privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje 1. Analiza documentației și eliberarea licenței de operare 7.500
  2. Analiza documentației și revizuirea licenței de operare 2.000
  3. Analiza documentației și acordarea vizei anuale 2.000
  33.Parcurgerea procedurii legale în vederea emiterii, revizuirii și vizării anuale a licenței de operare pentru preluarea responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 1. Analiza documentației și eliberarea licenței de operare 5.000
  2. Analiza documentației și revizuirea licenței de operare 2.000
  3. Analiza documentației și acordarea vizei anuale2.000
  34.Parcurgerea procedurilor legale în vederea emiterii, revizuirii și vizării anuale a licenței de operare pentru organizații colective în vederea preluării responsabilității pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 1. Analiza documentației și eliberarea licenței de operare 5.000
  2. Analiza documentației și revizuirea licenței de operare 2.000
  3. Analiza documentației și acordarea vizei anuale2.000
  NOTĂ:*) Utilizare tip A - orice activitate în scop de cercetare-dezvoltare sau în scopuri fără caracter industrial ori comercial și la scară redusă, cu volumul culturii microbiene, în sistem închis, sub 10 litri.**) Utilizare tip B - alte activități decât cele de tip A, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic.***) Tarifele percepute pentru parcurgerea procedurii de analiză a documentației privind comportarea în mediu și evaluarea profilului ecotoxicologic al produselor biocide se achită în contul special deschis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pentru dosarele depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
   +  Secţiunea a II-a Lucrări și servicii prestate de către autoritățile competente pentru protecția mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea evaluării de mediu, evaluării impactului asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și politicii de prevenire a accidentelor majore
  Scopul lucrării sau al serviciului care se prestează Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei )
  Persoane juridice Persoane fizice
  Îndeplinirea atribuțiilor de secretariat al Comisiei de atestare și atestarea persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea evaluării de mediu (EM), evaluării impactului asupra mediului (EIM), bilanțului de mediu (BM), raportului de amplasament (RA), raportului de securitate (RS) și politicii de prevenire a accidentelor majore (PPAM) 1. Verificarea dosarelor pentru atestare, analiza documentației care se depune pentru atestare și examinare la Comisia de atestare EM - 250 EM - 150
  EIM - 250 EIM - 150
  BM - 250 BM - 150
  RA - 250 RA - 150
  RS - 250 RS - 150
  PPAM - 250PPAM - 150
  2. Intervievarea persoanelor fizice și juridice de către Comisia de atestare în vederea obținerii atestatului EM - 250 EM - 150
  EIM - 250 EIM - 150
  BM - 250 BM - 150
  RA - 250 RA - 150
  RS - 250 RS - 150
  PPAM -250 PPAM - 150
  NOTĂ:1. Tariful pentru verificarea și analizarea dosarelor pentru atestare se achită la depunerea acestora, în contul special deschis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.2. Tariful pentru interviul în Comisia de atestare se achită de beneficiarul atestării la eliberarea documentelor de atestare, în contul special deschis de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.3. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea autorizării îngrășămintelor pentru înscrierea în lista îngrășămintelor autorizate este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004.4. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea avizării și omologării produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană este prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006.5. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea evaluării dosarelor pentru produsele de protecție a plantelor este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Secţiunea a III-a Lucrări și servicii prestate de către autoritățile competente pentru protecția mediului în cadrul activităților de prelevare, măsurare și analiză în laboratoarele autorităților pentru protecția mediului
  Nr. crt.Indicatorul Cuantumultarifuluicare se încaseazăfără TVA(lei/ indicator)
  1 2 3
  I. Analize cu aparatură de laborator  
  1. Poluanți gazoși (imisii)-recoltare și analiză chimică  
  1.1 NH(3) - valoare medie zilnică 62
  1.2 NH(3) - valoare medie scurtă durată (30 minute) 50
  1.3 SO(2) - valoare medie zilnică 57
  1.4 SO(2) - valoare medie orară 45
  1.5 NO(2) - valoare medie orară 57
  1.6 H(2)S - valoare medie zilnică 72
  1.7 H(2)S - medie scurtă durată (30 minute) 60
  1.8 Cl(2) - valoare medie zilnică 80
  1.9 Cl(2) - medie scurtă durată (30 minute) 60
  1.10 Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(10) - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică 160
  1.11 Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(2,5) - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică 160
  1.12 Analiză metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.) 120
  1.13 Pulberi sedimentabile - valoare medie lunară 40
  1.14 Pulberi totale în suspensie - medie scurtă durată (30 minute) 44
  1.15 Hidrocarburi totale - metoda cromatografică 250
  1.16 Aerosoli de H(2)SO(4) - valoare medie zilnică 80
  1.17 HCl - valoare medie zilnică 72
  1.18 HF - valoare medie zilnică  
  1.19 C(6)H(5)-OH - valoare medie zilnică 72
  1.20 HCHO - valoare medie zilnică 57
  2. Poluanți gazoși (emisii) în atmosferă - recoltare și analiză chimică  
  2.1 Analiză la coș cu diametrul < 0,3 m [H(2)S, HCl, HF] măsurătoare momentană 150
  2.2 Analiză la coș cu diametrul > 0,3 m [H(2)S, HCl, HF] măsurătoare momentană 190
  2.3 Analiză la coș cu diametrul < 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană 280
  2.4 Analiză la coș cu diametrul > 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană 320
  2.5 Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Hg ) 150
  2.6 Micropoluanți organici: PAH - metoda cromatografică 300
  2.7 Micropoluanți organici: PCDD/PCDF - metoda cromatografică 300
  3. Măsurători de zgomot  
  3.1 Nivel de zgomot 150
  4. Determinări ale indicatorilor de calitate a apei  
  4.1 PH 10
  4.2 Clor liber 10
  4.3 Alcalinitate/Aciditate 15
  4.4 Duritate 25
  4.5 Conductivitate 13
  4.6 Temperatură 8
  4.7 Materii totale în suspensie MTS 30
  4.8 Consum biochimic de oxigen CBO(5) - analiza chimică 75
  4.9 Consum biochimic de oxigen CB0(5) - metoda instrumentală 120
  4.10 Consum chimic de oxigen CCO-Mn 25
  4.11 Consum chimic de oxigen CCOCr 90
  4.12 Amoniu 45
  4.13 Azotați 40
  4.14 Azotiți 25
  4.15 Azot total 60
  4.16 Fosfați 40
  4.17 Fosfor total 55
  4.18 Sulfați - metoda gravimetrică 50
  4.19 Sulfați - metoda turbidimetrică 40
  4.20 Sulfuri - metoda titrimetrică 20
  4.21 Sulfuri - metoda spectrofotometrică 65
  4.22 Cianuri totale 89
  4.23 Cloruri 25
  4.24 Fenoli - analiza chimică 98
  4.25 Fenoli - metoda gazcromatrografică 350
  4.26 Clorfenoli - metoda gazcromatrografică 300
  4.27 Produse petroliere 98
  4.28 Substanțe extractibile cu solvenți organici 82
  4.29 Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR 315
  4.30 Substanțe extractibile - metoda gazcromatografică 300
  4.31 Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacără 60
  4.32 Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacără 90
  4.33 Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit 90
  4.34 Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit 95
  4.35 Metale alcaline/alcalino-pământoase (Na, K, Ca, Mg) 45
  4.36 Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică 250
  4.37 Reziduu fix 30
  4.38 Detergenți 80
  4.39 Oxigen dizolvat 35
  4.40 Ca - metoda complexonometrică 15,50
  4.41 Mg - metoda complexonometrică 15,50
  4.42 Cr(6)^+ - metoda spectrofotometrică 40
  4.43 Fluoruri 40
  4.44 Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică 250
  4.45 PAH-uri - metoda cromatografică 250
  4.46 Compuși bifenil policlorurați PCB 300
  4.47 Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi totali) 120
  4.48 Analiză biologică (fitoplancton, zooplancton etc.) 360
  5. Analize de sol, deșeuri, sedimente  
  5.1 PH 14
  5.2 Conductivitate 10
  5.3 Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA 127
  5.4 Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem generator de hidruri 145
  5.5 Produs petrolier - metoda gravimetrică 95
  5.6 Produs petrolier - metoda gazcromatografică 350
  5.7 Substanțe extractibile cu solvenți organici 70
  5.8 Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR 400
  5.9 Azot total 80
  5.10 Fosfor total 70
  5.11 Cloruri 30
  5.12 Sulfați 70
  5.13 Carbonați 15
  5.14 Carbon organic 32
  5.15 Humus 22
  5.16 Umiditate 20
  5.17 Substanțe extractibile și produse petroliere (analiză IR) 315
  5.18 Metale grele din vegetație (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) metoda SAA 127
  5.19 Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică 300
  5.20 Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică 300
  5.21 PAH-uri - metoda cromatografică 300
  5.22 Compuși bifenil policlorurați PCB 300
  5.23 Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi totali) 120
  5.24 Analiză biologică (fitobentos, zoobentos etc.) 450
  6. Analize de radioactivitate a mediului  
  6.1 Determinări radionuclizi gama naturali 532
  6.2 Determinări radionuclizi gama artificiali 532
  6.3 Determinări radionuclizi alfa naturali 538
  6.4 Determinări radionuclizi alfa artificiali 560
  6.5 Determinări beta globale 60
  6.6 Determinări alfa globale 60
  6.7 Determinări tritiu 350
  6.8 Determinări^14 C 400
  6.9 Determinări^90 Sr 300
  6.10 Estimări doză 330
  6.11 Determinare radon 165
  6.12 Determinare thoron 165
  II. Analize cu aparatură automată  
  1. Poluanți gazoși (imisii)  
  1.1 NH(3) - valoare medie pe 30 minute 30
  1.2 NH(3) - valoare medie zilnică 230
  1.3 SO(2) - valoare orară 30
  1.4 SO(2) - valoare medie zilnică 210
  1.5 NO(x) - valoare orară 30
  1.6 CO - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore 150
  1.7 H(2)S - valoare medie pe 30 minute 11
  1.8 H(2)S - valoare medie zilnică 240
  1.9 O(3) - valoare medie orară 100
  1.10 O(3) - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore 170
  1.11 Pulberi în suspensie-fracțiunea PM10 - valoare medie zilnică 135
  1.12 Pulberi în suspensie-fracțiunea PM2,5 - valoare medie zilnică 135
  2. Emisii în atmosferă  
  2.1 SO(2) - valoare medie zilnică 100
  2.2 NO(x) - valoare medie zilnică 100
  2.3 CO - valoare medie zilnică 100
  2.4 CO(2) - valoare medie zilnică 100
  2.5 Pulberi totale - valoare medie zilnică 280
  2.6 COV - măsurătoare pe component 50
  2.7 Analiză emisii la coș cu diametrul < 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x), temperatura și viteza gazelor) măsurătoare momentană 200
  2.8 Analiză emisii la coș cu diametrul > 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x), temperatura) măsurătoare momentană 250
  2.9 Compuși organici volatili-metoda cromatografică (9 componenți) hidrocarburi C3-Ce, benzen, toluen, xilen 200
  3. Analize de radioactivitate a mediului  
  3.1 Determinări doză 165
  3.2 Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 1 minut) cu stații automate 0,15
  3.3 Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 1 oră) cu stații automate 8
  3.4 Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 24 ore) cu stații automate 165
  3.5 Determinare doză gama în apă (valoare medie pe 10 minute) cu stații automate 1,25
  3.6 Determinare doză gama în apă (valoare medie pe 24 ore) cu stații automate 180
  NOTE:1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare de probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare de probe sau contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităților pentru protecția mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.3. Beneficiarul suportă orice alte costuri pe care le implică efectuarea prelevării/măsurătorii.
  -----