HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 5 septembrie 2007privind trecerea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 13 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 30, judeţul Cluj, ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca.  +  Articolul 2Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, trecut ca unitate de cercetare în structura Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, se asigură integral din venituri proprii.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă modificarea datelor de identificare a terenului înscris în domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF 6 din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, prevăzute în anexă, îşi menţin regimul juridic şi trec în administrarea Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca. (3) Patrimoniul Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, cuprinzând toate elementele de activ şi pasiv, se transmite Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situaţiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2006 şi a datelor din evidenţa contabilă aferentă exerciţiului financiar din anul 2007. (4) Valoarea patrimoniului Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca se majorează cu valoarea patrimoniului preluat potrivit prevederilor alin. (3). (5) Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile legale şi contractuale ale Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca.  +  Articolul 4 (1) Personalul Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se preia de către Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Statul de funcţii al Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, trecut ca unitate de cercetare în structura Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, se aprobă de senatul universităţii.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) poziţia 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 456/2003 privind înfiinţarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 1.076.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca, care se transmit în administrarea Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca*Font 8*┌──────┬───────┬────────┬──────────────────────────────┬─────┬────┬─────────────┬────────┬──────┐│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia│ ││ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia │juridică│ ││ │ │ ├───────────┬─────────┬────────┤Anul │Va- │ juridică │actuală │ ││ Nr. │ Cod │Denumire│Descriere │Vecină- │Adresa │dobân│loa-├───────┬─────┼────────┤ Tip ││M.F. │clasi- │ │ tehnică │tăţi │ │dirii│rea │ Baza │În │Concesi-│ bun ││ │ficare │ │(pe scurt) │(după │ │/ │ de │legală │admi-│une/ │ ││ │ │ │ │caz) │ │dării│în- │ │nis- │închiri-│ ││ │ │ │ │ │ │ în │ven-│ │tra- │at/dat │ ││ │ │ │ │ │ │folo-│tar │ │re/ │cu titlu│ ││ │ │ │ │ │ │sin- │ │ │con- │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │cesi-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │une │ │ │├──────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┤│ 6 │8.29.06│Terenuri│Suprafaţa =│ │Ţara: │1951 │ 0 │Decizia│În │ │imobil││ │ │ │33.107 m2 │ │România;│ │ │nr. 33 │admi-│ │ ││ │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │din 26 │nis- │ │ ││ │ │ │ │ │Cluj; │ │ │febru- │trare│ │ ││ │ │ │ │ │MRJ │ │ │arie │ │ │ ││ │ │ │ │ │Cluj- │ │ │1973 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Napoca; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Fântâ- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 30 │ │ │ │ │ │ │├──────┴───────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────┴────┴───────┴─────┴────────┴──────┤│ TOTAL: 0 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________