HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 28 august 2007privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele de ecoproiectare pe care trebuie să le îndeplinească produsele consumatoare de energie, denumite în continuare PCE, la introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune, în scopul asigurării liberei circulaţii a acestora pe piaţa internă şi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, prin creşterea eficienţei energetice şi a protecţiei mediului, precum şi prin mărirea siguranţei în alimentarea cu energie. (2) PCE prevăzute la alin. (1) sunt reglementate prin măsuri de implementare. (3) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri mijloacele de transport destinate persoanelor şi mărfurilor. (4) Prevederile prezentei hotărâri şi măsurile de implementare adoptate în temeiul acesteia se aplică fără a aduce atingere legislaţiei armonizate privind gestionarea deşeurilor, a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, inclusiv legislaţiei privind gazele fluorurate cu efect de seră.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) PCE - un produs care, odată introdus pe piaţă şi/sau pus în funcţiune, este dependent, pentru a funcţiona conform utilizării pentru care a fost destinat, de un aport de energie, cum ar fi energie electrică, combustibili fosili sau surse regenerabile de energie, sau un produs pentru generarea, transferul şi măsurarea acestei energii, inclusiv piese dependente de aportul de energie şi destinate încorporării în PCE, care sunt introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune ca piese separate pentru utilizatorii finali şi a căror performanţă de mediu poate fi evaluată independent; b) componente şi subansambluri - piese destinate încorporării în PCE şi care nu sunt introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune ca piese separate pentru utilizatorii finali sau a căror performanţă de mediu nu poate fi evaluată independent; c) măsuri de implementare - dispoziţiile adoptate în temeiul prezentei hotărâri pentru a stabili cerinţe în materie de ecoproiectare pentru PCE sau pentru aspectele de mediu ale acestora; d) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie a unui PCE pentru prima dată pe piaţă, în vederea distribuirii sau utilizării acestuia, contra cost sau gratuit, indiferent de tehnica de vânzare; e) punere în funcţiune - folosirea pentru prima dată a unui PCE, în scopul pentru care a fost destinat, de către un utilizator final; f) producător - persoana fizică sau juridică ce produce PCE şi care răspunde de conformitatea acestora cu prevederile prezentei hotărâri la introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a PCE în numele său ori al mărcii sale comerciale sau pentru uzul propriu al producătorului. În absenţa unui producător, în sensul definiţiei din prima teză, sau a unui importator, în sensul definiţiei de la lit. h), este considerat producător orice persoană fizică sau juridică ce introduce pe piaţă şi/sau pune în funcţiune PCE reglementate de prezenta hotărâre; g) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul în România sau alt stat membru al Uniunii Europene care a primit din partea producătorului un mandat scris să îndeplinească în numele acestuia toate sau o parte dintre obligaţiile şi formalităţile prevăzute de prezenta hotărâre; h) importator - orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul în România sau alt stat membru al Uniunii Europene care, în cadrul activităţii sale profesionale, introduce pe piaţă un produs dintr-o ţară terţă; i) materiale - toate materialele folosite pe durata ciclului de viaţă al unui PCE; j) proiectarea produsului - setul de procese care transformă cerinţele legale, tehnice, de securitate, funcţionale, de piaţă sau de alt tip pentru un PCE în specificaţii tehnice pe care acesta trebuie să le îndeplinească; k) aspect de mediu - un element sau o funcţiune al/a unui PCE care poate interacţiona cu mediul pe durata ciclului de viaţă al acestuia; l) impact asupra mediului - orice modificare adusă mediului provocată integral sau parţial de un PCE pe durata ciclului de viaţă al acestuia; m) ciclu de viaţă - stadiile consecutive şi interdependente ale unui PCE de la utilizarea materiei prime până la eliminarea finală a acestuia; n) reutilizare - orice operaţie prin care un PCE sau componentele sale, care au ajuns la finalul primei utilizări, sunt folosite pentru acelaşi scop pentru care au fost concepute, inclusiv folosirea în continuare a unui PCE care este returnat la un punct de colectare, un distribuitor, un reciclator sau un producător, precum şi refolosirea unui PCE în urma recondiţionării; o) reciclare - prelucrarea într-un proces de producţie a deşeurilor în scopul iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia valorificării energetice; p) valorificare energetică - folosirea deşeurilor combustibile ca mijloace de generare a energiei prin incinerare directă cu sau fără alte deşeuri, dar cu valorificarea căldurii generate; r) valorificare - oricare dintre operaţiile aplicabile prevăzute în anexa nr. II B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare; s) deşeu - semnificaţia stabilită potrivit anexei nr. I A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare; t) deşeu periculos - deşeu definit potrivit anexei nr. I A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare; u) profil ecologic - o descriere, în conformitate cu măsurile de implementare aplicabile PCE, a intrărilor şi ieşirilor, precum materiale, emisii şi deşeuri, asociate cu un PCE pe durata ciclului său de viaţă, care sunt semnificative din punctul de vedere al impactului său asupra mediului şi care sunt exprimate în cantităţi fizice care pot fi măsurate; v) performanţă de mediu a unui PCE - rezultatele gestionării de către producător a aspectelor de mediu ale PCE, astfel cum sunt reflectate în documentaţia sa tehnică; w) îmbunătăţirea performanţei de mediu - procesul de creştere a performanţei de mediu a unui PCE de-a lungul generaţiilor succesive, chiar dacă nu se aplică pentru toate aspectele de mediu în acelaşi timp; x) ecoproiectare - proiectarea unui PCE cu integrarea aspectelor de mediu, în scopul îmbunătăţirii performanţelor de mediu ale acestuia, pe durata întregului său ciclu de viaţă; y) cerinţă de ecoproiectare - orice cerinţă în legătură cu un PCE sau de proiectare a unui PCE destinată să îi îmbunătăţească performanţa de mediu sau orice cerinţă pentru furnizarea de informaţii cu privire la aspectele de mediu ale unui PCE; z) cerinţă generică de ecoproiectare - orice cerinţă de ecoproiectare bazată pe profilul ecologic al unui PCE, ca un întreg, fără a fixa valori limită pentru anumite aspecte de mediu;z^1) cerinţă specifică de ecoproiectare - o cerinţă de ecoproiectare cuantificată şi măsurabilă, referitoare la un anumit aspect de mediu al unui PCE, cum ar fi consumul de energie în timpul utilizării, calculat pentru o unitate de performanţă de ieşire dată;z^2) standard armonizat - specificaţie tehnică adoptată de un organism de standardizare recunoscut, în cadrul unui mandat din partea Comisiei Europene, în conformitate cu procedura stabilită de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, în scopul elaborării unei cerinţe europene, conformarea cu acesta nefiind imperativă;z^3) standarde române care adoptă standarde europene armonizate - standardele europene armonizate adoptate ca standarde române de organismul naţional de standardizare, Asociaţia de Standardizare din România - ASRO;z^4) autoritate competentă - Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3 (1) Se admite introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune numai a PCE care îndeplinesc prevederile din măsurile de implementare aplicabile şi care poartă marcajul CE în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se face de către organele de supraveghere a pieţei desemnate în acest scop, la propunerea autorităţii competente, în funcţie de categoria de PCE reglementată de măsurile de implementare. (3) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri organele de supraveghere a pieţei au următoarele responsabilităţi: a) să efectueze verificări adecvate, la scară corespunzătoare, ale conformităţii PCE şi să oblige producătorul sau reprezentantul său autorizat să retragă PCE neconforme de pe piaţă în conformitate cu prevederile art. 7; b) să solicite furnizarea tuturor informaţiilor necesare specificate în măsurile de implementare de la părţile în cauză; c) să preleve mostre de produse şi să le supună verificării pentru evaluarea conformităţii. (4) Organele de supraveghere a pieţei raportează autorităţii competente rezultatele campaniilor de supraveghere a pieţei. (5) Autoritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la rezultatele supravegherii pieţei. (6) Consumatorii şi oricare dintre părţile interesate pot să sesizeze organul de supraveghere a pieţei cu privire la observaţiile pe care le au referitor la conformitatea produselor.  +  Articolul 4În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are domiciliul, respectiv sediul în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, obligaţia privind conformitatea PCE la introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune cu prevederile prezentei hotărâri şi a măsurilor de implementare, precum şi deţinerea declaraţiei de conformitate şi a documentelor tehnice disponibile revine importatorului.  +  Articolul 5 (1) Înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui PCE reglementat de măsurile de implementare, producătorul sau reprezentantul său autorizat are următoarele obligaţii: a) să aplice marcajul de conformitate CE; b) să întocmească declaraţia de conformitate prin care garantează şi declară că PCE este conform cu toate prevederile relevante din măsurile de implementare aplicabile. (2) Marcajul de conformitate CE constă în iniţialele "CE", conform modelului prezentat în anexa nr. 1. (3) Declaraţia de conformitate conţine elementele prevăzute în anexa nr. 2 şi face referire la măsurile de implementare aplicabile. (4) Se interzice aplicarea de marcaje pe un PCE într-un mod susceptibil de a induce în eroare utilizatorii în privinţa înţelesului şi formei marcajului CE. (5) Pentru PCE care ajung la utilizatorul final, informaţiile prevăzute în partea a 2-a din anexa nr. 3 se furnizează în limba română. (6) Informaţiile la care se face referire la alin. (5) pot să fie puse la dispoziţie şi în una sau mai multe limbi de circulaţie europeană. (7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) se are în vedere în special: a) dacă informaţiile pot fi furnizate prin simboluri armonizate, coduri recunoscute sau prin alte măsuri; b) categoria anticipată a utilizatorilor de PCE şi natura informaţiilor care trebuie furnizate.  +  Articolul 6 (1) Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a PCE conforme cu prevederile relevante ale măsurilor de implementare aplicabile şi care poartă marcajul CE în conformitate cu art. 5 nu pot fi interzise, restricţionate sau împiedicate din motive privind cerinţele de ecoproiectare referitoare la parametrii de ecoproiectare prevăzuţi în partea 1 din anexa nr. 3. (2) Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui PCE care poartă marcajul CE în conformitate cu art. 5 nu pot fi interzise, restricţionate sau împiedicate din motive legate de cerinţe de ecoproiectare referitoare la acei parametri de ecoproiectare prevăzuţi în partea 1 din anexa nr. 3, în situaţia în care măsura de implementare aplicabilă prevede că nu este necesară nicio cerinţă în materie de ecoproiectare. (3) Este permisă expunerea la târguri comerciale, expoziţii şi demonstraţii a PCE care nu sunt conforme cu măsurile de implementare aplicabile, cu condiţia să existe o indicaţie vizibilă prin care să se precizeze că aceste PCE nu pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune până când neconformitatea nu este soluţionată.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care organul de supraveghere a pieţei constată că un PCE care poartă marcajul CE prevăzut la art. 5 şi este utilizat pentru scopul pentru care a fost destinat nu este conform cu toate prevederile relevante din măsurile de implementare aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligaţia să aducă PCE în conformitate cu acestea şi/sau cu prevederile privind marcajul CE şi să pună capăt neconformităţii constatate. (2) În cazul în care există suficiente dovezi că un PCE este neconform, organul de supraveghere a pieţei adoptă măsurile necesare, care, în funcţie de gravitatea neconformităţii, pot ajunge până la interzicerea introducerii pe piaţă a respectivului PCE până când se elimină neconformitatea, stabilind un termen pentru conformare. (3) În cazul în care se constată că neconformitatea continuă după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), organul de supraveghere a pieţei decide restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune a PCE respectiv sau dispune retragerea acestuia de pe piaţă şi informează autoritatea competentă cu privire la aceste măsuri. (4) În cazul adoptării unei decizii de restricţionare sau interzicere de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a unui PCE în conformitate cu prevederile alin. (3), organul de supraveghere a pieţei are următoarele obligaţii: a) informează imediat partea implicată asupra deciziei sale; b) face cunoscute părţii implicate motivele care au stat la baza deciziei sale; c) aduce la cunoştinţă părţii implicate calea de atac împotriva deciziei luate şi termenele de exercitare a acesteia. (5) Autoritatea competentă informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre asupra deciziei adoptate în cazul aplicării prevederilor alin. (3), indicând motivele care au stat la baza acesteia şi menţionând în special dacă neconformitatea se datorează următoarelor cauze: a) nerespectarea prevederilor măsurilor de implementare aplicabile; b) aplicarea incorectă a standardelor armonizate, prevăzute la art. 10 alin. (2); c) identificarea unor deficienţe ale standardelor armonizate, prevăzute la art. 10 alin. (2). (6) Autoritatea competentă primeşte informaţiile cu privire la opinia Comisiei Europene asupra deciziei referitoare la aplicarea prevederilor alin. (3). (7) Dacă se justifică, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor pe parcursul procedurii prevăzute la alin. (5) şi (6). (8) Deciziile luate de organul de supraveghere a pieţei, rămase definitive, se fac publice de către autoritatea competentă, într-un mod transparent.  +  Articolul 8 (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligaţia să asigure evaluarea conformităţii PCE cu toate cerinţele relevante din măsurile de implementare aplicabile înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a acestora. (2) Procedurile de evaluare a conformităţii se specifică în măsurile de implementare şi permit producătorului să aleagă între controlul intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 şi sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5. (3) Atunci când există o justificare temeinică şi proporţională cu riscul, procedura de evaluare a conformităţii se alege dintre modulele relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată. (4) În cazul în care organul de supraveghere a pieţei are indicii solide cu privire la o neconformitate probabilă a unui PCE, asigură în cel mai scurt timp evaluarea acestuia de către un organism competent şi, dacă este cazul, permite aplicarea de măsuri corective şi face publice informaţiile cu privire la această evaluare. (5) Dacă un PCE reglementat de măsurile de implementare este proiectat de o organizaţie înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit EMAS, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L nr. 114 din 24 aprilie 2001, şi dacă faza de proiectare este acoperită de această înregistrare, se consideră că sistemul de management al respectivei organizaţii îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. (6) Dacă un PCE reglementat de măsurile de implementare este proiectat de o organizaţie care are un sistem de management care include şi faza de proiectare şi care este implementat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acel sistem de management este conform cu prevederile anexei nr. 5. (7) După introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui PCE reglementat prin măsuri de implementare producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligaţia să păstreze documentele relevante, aferente evaluării conformităţii realizate, şi declaraţia de conformitate emisă, care trebuie să fie disponibilă pentru organele de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului PCE de acest tip. (8) Documentele prevăzute la alin. (7) se pun la dispoziţia organelor de supraveghere a pieţei în termen de maximum 10 zile de la solicitare. (9) Documentele privind evaluarea conformităţii şi declaraţia de conformitate, prevăzute la alin. (7), se elaborează în limba română şi pot să fie puse la dispoziţie şi în una sau mai multe dintre limbile de circulaţie europeană.  +  Articolul 9 (1) Se consideră că un PCE care poartă marcajul CE în conformitate cu prevederile art. 5 este conform cu măsurile de implementare aplicabile. (2) În cazul în care un PCE este conform cu standardele armonizate aplicabile, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este conform cu prevederile relevante din măsurile de implementare aplicabile la care aceste standarde se raportează. (3) Se consideră că un PCE care poartă eticheta ecologică în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.980/2000 privind schema de acordare a etichetei ecologice, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L nr. 237 din 21 septembrie 2000, este conform cu cerinţele de ecoproiectare din măsurile de implementare aplicabile dacă cerinţele de acordare a etichetei ecologice sunt conforme cu cerinţele din măsurile de implementare aplicabile.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea competentă asigură, în măsura în care este posibil, că sunt luate măsurile adecvate pentru participarea părţilor interesate în procesul de elaborare şi monitorizare a standardelor armonizate, prin cooptarea acestora în cadrul comitetelor tehnice organizate la nivel naţional. (2) În cazul în care autoritatea competentă consideră că standardele armonizate a căror aplicare se presupune că satisface prevederile unei măsuri de implementare nu asigură în întregime conformitatea cu aceste prevederi, face acest lucru cunoscut comitetului prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, precizând motivele.  +  Articolul 11 (1) Măsurile de implementare pot să stabilească cerinţe obligatorii pentru producători sau reprezentanţi autorizaţi ai acestora care introduc pe piaţă şi/sau pun în funcţiune componente şi subansambluri, să furnizeze producătorului de PCE care este reglementat de măsuri de implementare informaţii relevante cu privire la compoziţia materialelor, consumul de energie, materiale şi/sau resurse al acestor componente sau pentru subansambluri. (2) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi a celor prevăzute în anexa nr. 3 partea a 2-a de către producător sau reprezentantul său autorizat se face cu luarea în considerare a cerinţelor legitime de păstrare a confidenţialităţii pentru informaţiile sensibile din punct de vedere comercial.  +  Articolul 12Autoritatea competentă asigură schimbul de informaţii şi cooperarea cu autorităţile competente din celelalte state membre şi Comisia Europeană, utilizând în special mijloacele electronice de comunicare.  +  Articolul 13Autorităţile responsabile încurajează întreprinderile mici şi mijlocii şi microîntreprinderile să adopte o abordare ecologică a produselor încă din faza de proiectare şi să se adapteze la prevederile viitoarei legislaţii europene.  +  Articolul 14În conformitate cu măsurile de implementare aplicabile, producătorii au obligaţia să furnizeze consumatorilor, în forma pe care o consideră cea mai potrivită, informaţii cu privire la: a) rolul pe care consumatorii îl au în utilizarea durabilă a PCE; b) profilul ecologic al produsului şi beneficiile ecoproiectării, în cazul în care este prevăzut în măsurile de implementare aplicabile.  +  Articolul 15Categoriile de PCE pentru care se elaborează măsuri de implementare sau acte de autoreglementare sunt cele care îndeplinesc următoarele criterii: a) reprezintă un volum semnificativ de vânzări şi schimburi comerciale - cu titlu indicativ, peste 200.000 de unităţi anual în cadrul Comunităţii Europene, conform celor mai recente statistici disponibile; b) PCE are un impact semnificativ asupra mediului în cadrul Comunităţii Europene, ţinând cont de priorităţile comunitare strategice stabilite în al 6-lea Program de acţiune pentru mediu al Uniunii Europene, adoptat prin Decizia nr. 1.600/2002/CE , şi luând în considerare cantităţile introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune; c) PCE prezintă un potenţial semnificativ de îmbunătăţire a impactului asupra mediului, fără să antreneze costuri excesive, ţinându-se cont în special de:(i) absenţa unei legislaţii relevante sau eşecul forţelor de piaţă de a rezolva problema în mod adecvat;(îi) o mare disparitate între performanţele de mediu ale PCE care asigură o funcţionalitate echivalentă, disponibile pe piaţă.  +  Articolul 16Acordurile voluntare sau alte măsuri de autoreglementare care reprezintă alternative la măsurile de implementare se evaluează în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.  +  Articolul 17 (1) Măsurile de implementare prevăd penalităţi aplicabile pentru nerespectarea lor, care trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajante, ţinându-se seama de gradul de neconformitate şi numărul de unităţi de produse neconforme introduse pe piaţă. (2) În cazul nerespectării prevederilor art. 8 alin. (8), organul de supraveghere a pieţei dispune interzicerea introducerii pe piaţă sau a punerii în funcţiune a PCE.  +  Articolul 18 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se abrogă.2. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Marcajul CE se aplică pe cazane în mod vizibil, lizibil şi durabil. Este interzisă aplicarea pe aceste produse a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE care pot fi confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazane şi pe aparate, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse."3. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (4) şi (5) şi a celor din anexa nr. 4 pct. 9 şi din anexa nr. 5 pct. 1.3, 2.5 şi 3.5, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control, de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;".4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:"Art. 20. - Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse cazane noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative."5. Anexele nr. 2 şi 3 se abrogă. (2) Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul 19 (1) După articolul 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse aparate frigorifice de uz casnic, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative. (2) Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare."  +  Articolul 20După articolul 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.160/2003 privind stabilirea cerinţelor de eficienţă energetică pentru introducerea pe piaţă a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003, se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:"Art. 17. - Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse balasturi pentru sursele de iluminat fluorescent, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative."  +  Articolul 21Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerinţele minime de randament la fabricarea sau la punerea în funcţiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea şi/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente şi izolaţia sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2002.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2005/32/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de ecoproiectare aplicabile produselor consumatoare de energie şi de modificare a Directivei nr. 92/42/CEE a Consiliului şi a directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 191 din 21 septembrie 2000.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 28 august 2007.Nr. 1.043.  +  Anexa 1Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm. Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proporţiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.Marcajul CE trebuie să fie aplicat pe PCE. Când acest lucru nu este posibil, marcajul trebuie aplicat pe ambalaj şi pe documentele care îl însoţesc.  +  Anexa 2DECLARAŢIA DE CONFORMITATEDeclaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele elemente:1. numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat;2. o descriere a modelului suficient de detaliată pentru a permite o identificare lipsită de ambiguităţi;3. referire la standardele armonizate aplicabile, când este cazul;4. referire la alte standarde sau specificaţii tehnice, când este cazul;5. trimiterea la alte prevederi comunitare aplicabile privind aplicarea marcajului CE, când este cazul;6. date de identificare şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea producătorului sau a reprezentantului său autorizat.  +  Anexa 3METODA DE STABILIRE A CERINŢELOR GENERICE ÎN MATERIE DE ECOPROIECTARECerinţele generice în materie de ecoproiectare au scopul de a îmbunătăţi performanţa de mediu a PCE, axându-se pe aspectele de mediu semnificative ale acestora, fără să stabilească valori-limită. Metoda din prezenta anexă se aplică atunci când nu este oportună stabilirea unor valori-limită pentru grupa de produse supusă examinării. La elaborarea proiectului unei măsuri de implementare, Comisia Europeană identifică aspectele de mediu semnificative care se precizează în măsura de implementare.La elaborarea măsurilor de implementare care stabilesc cerinţele generice de ecoproiectare Comisia Europeană identifică, în funcţie de PCE-ul reglementat de măsura de implementare, parametrii relevanţi de ecoproiectare dintre cei enumeraţi în partea 1 a prezentei anexe, cerinţele în materie de furnizare a informaţiilor dintre cele enumerate în partea a 2-a a prezentei anexe şi cerinţele aplicabile producătorului enumerate în partea a 3-a a prezentei anexe.Partea 1. - Parametri privind ecoproiectarea PCE1.1. În măsura în care se referă la proiectarea produsului, se identifică aspectele de mediu semnificative, urmărindu-se fazele ciclului de viaţă al produsului, astfel: a) alegerea şi utilizarea materiei prime; b) fabricare; c) ambalare, transport şi distribuţie; d) instalare şi întreţinere; e) utilizare; f) sfârşitul vieţii, semnificând starea unui PCE ajuns la finalul primei utilizări până la eliminarea finală.1.2. Pentru fiecare fază trebuie evaluate următoarele aspecte de mediu, dacă este relevant: a) consumul prevăzut de materiale, energie şi alte resurse, cum ar fi apa proaspătă; b) emisiile anticipate, în aer, apă sau sol; c) poluarea anticipată, prin efecte fizice, cum ar fi zgomotul, vibraţiile, radiaţiile, cîmpurile electromagnetice; d) generarea de deşeuri prevăzută; e) posibilităţi de reutilizare, reciclare şi valorificare a materialelor şi/sau a energiei, luându-se în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.1.3. Pentru a evalua potenţialul de îmbunătăţire a aspectelor de mediu menţionate la alineatul precedent sunt folosiţi în mod deosebit următorii parametri, completaţi cu alţii, după caz: a) greutatea şi volumul produsului; b) folosirea materialelor rezultate din activităţi de reciclare; c) consumul de energie, apă şi alte resurse pe durata ciclului de viaţă; d) folosirea substanţelor clasificate ca periculoase pentru sănătate şi/sau mediu în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederile Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice; e) cantitatea şi natura consumabilelor necesare pentru o funcţionare şi o întreţinere corespunzătoare; f) refolosirea şi reciclarea cu uşurinţă exprimate prin: numărul materialelor şi componentelor folosite, folosirea de componente standardizate, timpul necesar pentru dezasamblare, complexitatea uneltelor necesare pentru dezasamblare, folosirea standardelor de codificare a componentelor şi materialelor pentru identificarea componentelor şi materialelor adecvate pentru refolosire şi reciclare (inclusiv marcarea pieselor din mase plastice în conformitate cu standardele ISO), folosirea materialelor uşor reciclabile, accesul facil la componente şi materiale reciclabile valoroase şi alte componente şi materiale reciclabile; accesul facil la componente şi materiale reciclabile valoroase şi alte componente şi materiale reciclabile; accesul facil la componente şi materiale care conţin substanţe periculoase; g) încorporarea unor componente folosite; h) evitarea soluţiilor tehnice care sunt în detrimentul refolosirii şi reciclării componentelor şi aparatelor în întregime; i) prelungirea duratei de viaţă exprimate prin: durata de viaţă minimă garantată, perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb, construcţie modulară, posibilitatea de îmbunătăţire a performanţei produsului şi posibilitatea de reparare; j) cantităţile de deşeuri şi deşeuri periculoase generate; k) emisii în atmosferă - gaze cu efect de seră, agenţi de acidifiere, compuşi organici volatili, substanţe care depreciază stratul de ozon, poluanţi organici persistenţi, metale grele, materii în particule fine şi în suspensie, fără a se aduce atingere aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei; l) evacuări în apă - metale grele, substanţe cu efecte adverse asupra echilibrului oxigenului, poluanţi organici persistenţi; m) descărcări pe sol - în special levigat şi scurgeri de substanţe periculoase în faza de utilizare a produsului, precum şi potenţialul de levigare atunci când se elimină ca deşeu.Partea a 2-a - Cerinţe privind furnizarea de informaţiiMăsurile de implementare pot solicita producătorul să furnizeze informaţii care pot influenţa modul de manipulare, folosire sau reciclare a PCE de către alte persoane decât producătorul. Aceste informaţii cuprind, după caz, următoarele: a) informaţii furnizate de proiectant cu referire la procesul de fabricaţie; b) informaţii pentru consumatori cu privire la aspectele şi performanţele semnificative de mediu ale unui produs, care însoţesc produsul când este introdus pe piaţă pentru a permite consumatorului să compare aceste aspecte ale diferitelor produse; c) informaţii pentru consumatori cu privire la modul în care se instalează, utilizează şi se întreţin produsele pentru a minimiza impactul asupra mediului şi a asigura o durată optimă de viaţă, modalitatea de gestionare corespunzătoare a acestor produse la sfârşitul ciclului de viaţă şi, după caz, cu privire la perioada în care piesele de schimb sunt disponibile şi posibilităţile de îmbunătăţire a performanţelor produsului; d) informaţii pentru instalaţiile de tratare privind dezasamblarea, reciclarea sau eliminarea acestor produse la sfârşitul ciclului de viaţă.Informaţiile trebuie prezentate pe produs ori de câte ori acest lucru este posibil.Informaţiile furnizate trebuie să ţină cont de cerinţele impuse şi de altă legislaţie armonizată, cum ar fi Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.Partea a 3-a - Cerinţe pentru producător1. Dacă în măsurile de implementare sunt identificate anumite aspecte de mediu care pot fi influenţate în mod substanţial în faza de proiectare, producătorii au obligaţia să realizeze o evaluare a unui model de PCE pe toată durata de viaţă, bazat pe ipoteze realiste privind scopul şi condiţiile normale de utilizare. Alte aspecte de mediu pot fi analizate în mod voluntar de către producător.Pe baza evaluării producătorul stabileşte profilul ecologic al PCE. Acesta se bazează pe aspectele de mediu relevante ale produsului şi intrările/ieşirile identificate pe durata de viaţă exprimate în cantităţi fizice care pot fi măsurate.2. Producătorul utilizează această evaluare pentru a analiza soluţiile alternative de proiectare şi pentru a atinge performanţa de mediu a produsului raportat la criterii de referinţă.Criteriile de referinţă se identifică de Comisia Europeană în măsurile de implementare pe baza informaţiilor obţinute în procesul de elaborare a acestor măsuri de implementare.Alegerea unei anumite soluţii de proiectare determină atingerea unui echilibru rezonabil între diferitele aspecte de mediu şi între aceste aspecte de mediu şi alte consideraţii relevante, cum sunt cele referitoare la sănătate şi securitate, cerinţele tehnice de funcţionalitate, calitate şi performanţă şi aspectele economice, inclusiv costurile de fabricaţie şi comercializare, cu respectarea întregii legislaţii aplicabile.  +  Anexa 4CONTROLUL INTERN AL PROIECTĂRII1. Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat, care îndeplineşte sarcinile prevăzute la pct. 2 din prezenta anexă, se asigură şi declară că PCE îndeplineşte cerinţele relevante din măsura de implementare aplicabilă. Declaraţia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe produse şi trebuie păstrată de producător.2. Producătorul întocmeşte un dosar cu documentaţie tehnică. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii unui PCE cu cerinţele din măsura de implementare aplicabilă.Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă în special următoarele: a) o descriere generală a PCE şi a utilizării prevăzute a acestuia; b) rezultatele studiilor de evaluare de mediu relevante, efectuate de producător şi/sau referinţele din literatura de specialitate sau studiile de caz referitoare la mediu, folosite de producător pentru evaluarea, documentarea şi alegerea soluţiilor de proiectare a produsului; c) profilul ecologic, dacă este prevăzut în măsura de implementare; d) elementele specificaţiei de proiectare a produsului referitoare la aspecte legate de proiectarea ecologică a acestuia; e) o listă a standardelor armonizate relevante, prevăzute la art. 10, aplicate integral sau parţial, precum şi o descriere a soluţiilor adoptate în vederea îndeplinirii cerinţelor din măsura de implementare aplicabilă, atunci când standardele armonizate prevăzute la art. 10 nu au fost aplicate sau atunci când aceste standarde nu acoperă în întregime prevederile din măsura de implementare aplicabilă; f) o copie a informaţiilor privind aspectele de ecoproiectare a produsului furnizate în conformitate cu prevederile din partea a 2-a a anexei nr. 3; g) rezultatele măsurătorilor realizate referitor la cerinţele de ecoproiectare, inclusiv detalii referitoare la conformitatea acestor măsurători în raport cu cerinţele de ecoproiectare stabilite în măsura de implementare aplicabilă.3. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul este fabricat în conformitate cu specificaţiile de proiectare menţionate la pct. 2 şi cu cerinţele din măsura de implementare aplicabilă.  +  Anexa 5SISTEMUL DE MANAGEMENT PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂŢII1. Această anexă descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 al prezentei anexe se asigură şi declară că PCE îndeplineşte cerinţele măsurii de implementare aplicabile. Declaraţia de conformitate poate să fie aplicată pentru unul sau mai multe PCE şi trebuie păstrată de către producător.2. Pentru evaluarea conformităţii unui PCE se poate folosi un sistem de management pentru evaluarea conformităţii, cu condiţia ca producătorul să aplice elementele de mediu prevăzute la pct. 3 al prezentei anexe.3. Elementele de mediu ale sistemului de managementSunt specificate elementele sistemului de management şi procedurile prin care producătorul poate să demonstreze că un PCE se conformează cu cerinţele aplicabile din măsurile de implementare.3.1 Politica privind performanţa de mediu a produsuluiProducătorul trebuie să fie capabil să demonstreze conformitatea cu prevederile măsurilor de implementare aplicabile.Producătorul trebuie să fie, de asemenea, capabil să demonstreze că a creat un cadru adecvat pentru stabilirea şi revizuirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă de mediu ai produsului, în vederea îmbunătăţirii performanţei generale de mediu a produsului.În cazul în care este prevăzut în măsurile de implementare aplicabile, toate măsurile luate de producător pentru îmbunătăţirea performanţei generale de mediu şi pentru stabilirea profilului ecologic al unui PCE, prin proiectare sau producţie, trebuie să fie documentate în mod sistematic şi organizate sub formă de proceduri şi instrucţiuni scrise.Aceste proceduri şi instrucţiuni trebuie să conţină, în special, o descriere adecvată a: a) listei documentelor care trebuie pregătite pentru a demonstra conformitatea PCE şi, dacă este relevant, care trebuie să fie disponibile; b) obiectivelor şi indicatorilor performanţei de mediu a produsului, a structurii organizatorice, a responsabilităţilor, a autorităţii managementului şi a alocării resurselor cu privire la implementarea şi menţinerea acestor proceduri; c) verificărilor şi testărilor care trebuie realizate după fabricare pentru a verifica performanţa produsului în raport cu indicatorii de performanţă de mediu; d) procedurilor pentru controlul documentaţiei cerute şi pentru asigurarea actualizării acesteia; e) metodelor de verificare a implementării şi eficienţei elementelor de mediu ale sistemului de management.3.2 PlanificareaProducătorul stabileşte şi menţine: a) proceduri pentru stabilirea profilului ecologic al produsului; b) obiectivele şi indicatorii de performanţă de mediu ai produsului, care iau în considerare opţiunile tehnologice în funcţie de cerinţele tehnice şi economice; c) un program pentru atingerea acestor obiective.3.3 Implementarea şi documentarea3.3.1. Documentaţia privind sistemul de management trebuie să cuprindă, în principal, următoarele: a) responsabilităţile şi autorităţile sunt definite şi documentate pentru a asigura o performanţă de mediu eficientă a produsului şi a raporta modul de funcţionare în scopul revizuirii şi îmbunătăţirii; b) documentele trebuie să fie elaborate astfel încât să indice tehnicile de control al proiectării şi de verificare folosite, precum şi procesele şi măsurile sistematice utilizate la proiectarea produsului; c) producătorul elaborează şi păstrează informaţiile care descriu elementele de mediu esenţiale ale sistemului de management, precum şi procedurile de control ale tuturor documentelor solicitate.3.3.2. Documentaţia privind PCE conţine, în special, următoarele: a) o descriere generală a PCE şi utilizarea pentru care este destinat; b) rezultatele studiilor de evaluare de mediu relevante realizate de producător şi/sau trimiteri la literatura privind evaluări de mediu sau studii de caz, care sunt utilizate de producător în evaluarea, documentarea şi alegerea soluţiei pentru proiectarea produsului; c) profilul ecologic, dacă este cerut în măsura de implementare aplicabilă; d) documente care prezintă rezultatele măsurătorilor efectuate în sensul cerinţelor de ecoproiectare, inclusiv detalii referitoare la conformitatea acestor măsurători în raport cu cerinţele de ecoproiectare stabilite prin măsura de implementare aplicabilă; e) producătorul stabileşte specificaţiile, indicând în special standardele aplicate; atunci când nu sunt aplicate standardele armonizate prevăzute la art. 10 sau atunci când aceste standarde nu acoperă în întregime cerinţele din măsura de implementare relevantă, mijloacele folosite pentru asigurarea conformităţii; f) o copie a informaţiilor privind aspectele de proiectare referitor la mediu ale produsului, furnizată conform prevederilor anexei nr. 3, partea a 2-a.3.4 Verificare şi acţiuni corective a) producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că PCE este fabricat în conformitate cu specificaţia sa de proiectare şi cu cerinţele cuprinse în măsura de implementare aplicabilă; b) producătorul stabileşte şi gestionează procedurile de control şi răspuns la neconformitate şi pune în aplicare modificările, în procedurile documentate rezultate din acţiunea corectivă; c) producătorul efectuează, cel puţin la fiecare 3 ani, un audit intern complet al sistemului de management cu privire la elementele referitoare la mediu ale acestuia.  +  Anexa 6În plus faţă de cerinţele legale fundamentale conform cărora iniţiativele de autoreglementare trebuie să fie conforme cu toate prevederile Tratatului CE, în special celor aferente pieţei interne şi concurenţei, precum şi cu angajamentele internaţionale ale Comisiei Europene, inclusiv cele referitoare la comerţul multilateral, poate fi folosită următoarea listă neexhaustivă de criterii orientative pentru a evalua admisibilitatea iniţiativelor de autoreglementare ca o alternativă la o măsură de implementare în sensul prezentei hotărâri:1. Participarea liberăIniţiativele de autoreglementare sunt deschise participării operatorilor din ţări terţe atât în faza de pregătire, cât şi în cea de implementare.2. Valoarea adăugatăIniţiativele de autoreglementare creează valoare adăugată mai mare decât cea curentă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea performanţei de mediu generale a PCE reglementat.3. ReprezentativitateaIndustria şi asociaţiile profesionale participante în cadrul unei iniţiative de autoreglementare reprezintă marea majoritate a sectorului economic relevant, cu cât mai puţine excepţii posibil. O atenţie deosebită se acordă respectării regulilor concurenţiale.4. Obiectivele cuantificate şi eşalonateObiectivele definite de părţile interesate se fixează în termeni clari şi lipsiţi de ambiguitate, plecând de la o bază bine definită. Dacă iniţiativa de autoreglementare acoperă un interval lung de timp, se includ obiective intermediare. Trebuie să existe posibilitatea de a monitoriza conformitatea cu obiectivele şi ţintele intermediare, într-un mod accesibil şi credibil, folosind indicatori clari şi siguri. Informaţiile privind cercetarea şi datele de bază de natură ştiinţifică şi tehnică facilitează elaborarea acestor indicatori.5. Implicarea societăţii civileÎn vederea asigurării transparenţei, iniţiativele de autoreglementare se fac publice, inclusiv prin utilizarea internetului şi a altor mijloace electronice de diseminare a informaţiei.Aceeaşi modalitate se aplică rapoartelor de monitorizare intermediare şi finale. Părţile interesate, inclusiv autorităţile, industria, organizaţiile nonguvernamentale de mediu şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor sunt invitate să ia poziţie faţă de orice iniţiativă de autoreglementare.6. Monitorizare şi raportareIniţiativele de autoreglementare conţin un sistem de monitorizare bine precizat, cu identificarea clară a responsabilităţilor pentru industrie şi inspectori independenţi. Serviciile Comisiei Europene, în parteneriat cu părţile implicate în iniţiativa de autoreglementare, monitorizează atingerea obiectivelor.Planul de monitorizare şi raportare este detaliat, transparent şi obiectiv. Rămâne în sarcina serviciilor Comisiei Europene, asistată de un comitet, să aprecieze dacă au fost sau nu realizate obiectivele acordului voluntar sau alte măsuri de autoreglementare.7. Eficienţa şi administrarea iniţiativelor de autoreglementareCostul administrării iniţiativelor de autoreglementare, în special cu privire la monitorizare, nu conduce la o sarcină administrativă disproporţionată în comparaţie cu obiectivele acestora şi cu alte instrumente de politică disponibile.8. DurabilitateIniţiativele de autoreglementare răspund obiectivelor politice ale prezentei hotărâri, incluzând abordarea integrată, şi sunt în concordanţă cu dimensiunile economice şi sociale ale dezvoltării durabile. Protecţia intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte sănătatea, calitatea vieţii şi intereselor economice trebuie să fie integrată.9. Compatibilitatea măsurilor de stimulareEste puţin probabil ca iniţiativele de autoreglementare să conducă la rezultatele aşteptate, dacă alţi factori şi alte măsuri de stimulare, cum ar fi presiunea pieţei, taxele şi legislaţia naţională, transmit semnale contradictorii participanţilor la acest demers. În acest sens, coerenţa politicilor este esenţială şi este luată în considerare la evaluarea eficienţei unei astfel de iniţiative.--------